Aspocompin osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2021: Liikevaihto laski haastavassa markkinatilanteessa ja tulos jäi edellisvuoden tasolle

Aspocompin osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2021: Liikevaihto laski haastavassa markkinatilanteessa ja tulos jäi edellisvuoden tasolle

Aspocomp Group Oyj, Osavuosikatsaus, 27.4.2021 klo 9.00

Tunnusluvut 1-3/2021 lyhyesti

  1-3/2021 1-3/2020   Muutos *
Liikevaihto 6,2 M€ 6,7 M€   -7 %
Käyttökate (EBITDA) -0,1 M€ 0,0 M€   -37 %
Liiketulos -0,5 M€ -0,4 M€   -16 %
   % liikevaihdosta -8,0 % -6,3 %   -2 %-yks.
Osakekohtainen tulos -0,07 -0,07   0 %
Liiketoiminnan rahavirta -0,1 M€ 0,4 M€   -118 %
Omavaraisuusaste 62,7 % 63,9 %   -1 %-yks.
Tilauskanta kauden lopussa 5,3 M€ 5,6 M€   -5 %
               
* Yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta pyöristysten vuoksi.  

NÄKYMÄT VUODELLE 2021

Kysynnän ennustetaan parantuvan kaikissa asiakassegmenteissä. Kuitenkin globaali komponenttipula saattaa haitata myönteistä kehitystä.

Yhtiö säilyttää koko vuoden ohjeistuksen ennallaan. Aspocomp arvioi vuoden 2021 liikevaihdon kasvavan ja liiketuloksen paranevan vuodesta 2020. Vuoden 2020 liikevaihto oli 25,6 miljoonaa euroa ja liiketulos oli -0,1 miljoonaa euroa.

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

”Piirilevyjen kysyntä oli odotetusti heikkoa ensimmäisellä neljänneksellä, joka tyypillisestikin on vuoden hiljaisin neljännes. Liikevaihto laski noin 7 prosenttia 6,2 miljoonaan euroon. Lasku oli tasaista lähes kaikissa asiakassegmenteissä, ainoastaan teollisuuselektroniikka kääntyi 22 prosentin kasvuun. Asiakkaiden näkymät ja ostot piristyivät selvästi neljänneksen loppua kohden, kun yritykset alkoivat varautua kysynnän kasvuun COVID-19-pandemiarajoitusten helpottaessa. Elektroniikkateollisuuden kasvuodotukset näkyvät myös raaka-aineiden ja puolijohdekomponenttien saatavuuden vaikeutumisella ja toimitusaikojen merkittävällä pidentymisellä.

Liiketulos laski 16 prosenttia ja oli 0,5 miljoonaa euroa tappiolla. Heikkoon liiketulokseen vaikuttivat vuoden alun matala liikevaihtotaso, epäsuotuisa tuotemiksi sekä laiterikoista ja ennakkohuolloista aiheutuneet normaalia korkeammat ylläpitokustannukset Oulun tehtaalla. Tuloksentekokyky palautuu kysynnän kasvaessa ja tilauskannan kehittyessä positiivisesti.” 

COVID-19-pandemian vaikutukset yhtiön liiketoimintaan

COVID-19-pandemian ja sen aiheuttaman yleisen kysynnän heikkenemisen takia sekä taloudellisista syistä osa asiakkaista on joutunut siirtämään tilauksiaan eteenpäin tai jopa perumaan tilauksia. Aasialaisilla piirilevyjen massatoimittajilla on ollut heikentyneen markkinatilanteen vuoksi ylikapasiteettia, jolloin ne ovat poikkeuksellisesti pystyneet reagoimaan asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin.

Yhtiön tuotanto Oulun tehtaalla on jatkunut normaalisti ja toimituskyky on ollut kohtuullinen. Yhtiö on jatkanut investointeja uuteen kapasiteettiin ja lisännyt tuotekehityspanostuksia uusiin tuotteisiin ja haastavampiin teknologioihin.

Pandemia ei ole vaikuttanut yhtiön maksuvalmiuteen. Rahatilanne on pysynyt hyvänä ja luottolimiitit ovat käyttämättä. Yhtiöllä ei ollut tarvetta tehdä liikearvon alaskirjauksia.

LIIKEVAIHTO JA TULOS

Tammi-maaliskuu 2021
Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 6,2 (6,7) miljoonaa euroa. Liikevaihto laski 7 prosenttia tammi-maaliskuuhun 2020 verrattuna. Liikevaihto laski tasaisesti lähes kaikissa asiakassegmenteissä, poikkeuksena ainoastaan teollisuuselektroniikka, joka kasvoi 22 prosenttia.

Viiden suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta oli 48 (42) prosenttia. Maantieteellisesti liikevaihdosta 87 (90) prosenttia kertyi Euroopasta ja 13 (10) prosenttia muilta mantereilta.

Ensimmäisen vuosineljänneksen liiketulos oli -0,5 (-0,4) miljoonaa euroa. Liiketulos oli -8,0 (-6,3) prosenttia liikevaihdosta. Tulosta heikensivät vuoden alussa matala liikevaihtotaso, epäsuotuisa tuotemiksi ja normaalia korkeammat ylläpitokustannukset Oulun tehtaalla.

Nettorahoituskulut olivat 0,0 (0,0) miljoonaa euroa sisältäen 0,1 miljoonaa euroa laskennallista valuuttakurssivoittoa ja osakekohtainen tulos -0,07 (-0,07) euroa.

Tilauskanta oli katsauskauden lopussa 5,3 (5,6) miljoonaa euroa.

KONSERNIN AVAINLUVUT
  1-3/21 1-3/20 Muutos 1-12/20
Liikevaihto, M€ 6,2 6,7 -7 % 25,6
Käyttökate, M€ -0,1 0,0 -37 % 1,5
Liiketulos, M€ -0,5 -0,4 -16 % -0,1
    % liikevaihdosta -8 % -6 % -2 %-yks. -1 %
Voitto/tappio ennen veroja, M€ -0,5 -0,4 -2 % -0,4
    % liikevaihdosta -7 % -7 % -1 %-yks. -2 %
Katsauskauden voitto/tappio, M€ -0,5 -0,4 -2 % -0,1
    % liikevaihdosta -7 % -7 % -1 %-yks. 0 %
Tulos / osake (EPS), € -0,07 -0,07 0 % -0,01
Investoinnit, M€ 0,6 1,0 -39 % 2,0
    % liikevaihdosta 10 % 14 % -5 %-yks. 8 %
Rahavarat kauden lopussa 1,9 1,5 42 % 2,8
Oma pääoma / osake, € 2,44 2,60 -16 % 2,51
Omavaraisuusaste, % 63 % 64 % -1 %-yks. 64 %
Nettovelkaantumisaste, % 21 % 21 % -1 %-yks. 17 %
Henkilöstö kauden lopussa 134 139 -5 henk. 138
           
* Yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta pyöristysten vuoksi.

INVESTOINNIT

Katsauskauden investoinnit olivat 0,6 (1,0) miljoonaa euroa. Investoinnit kohdistuivat Oulun tehtaan kapasiteetin nostoon ja automaation parantamiseen sekä tuotannon tehostamiseen.
 
Vuonna 2017 Aspocomp käynnisti yhteensä 10 miljoonan euron investointiohjelman, vahvistaakseen edelleen asemaansa puolijohdeteollisuuden, auto-, puolustus- ja ilmailualan sekä tietoliikennealan (5G) johtavien yhtiöiden strategisena kumppanina. Toinen vaihe käynnistettiin keväällä 2020 kun yhtiölle myönnettiin sen toteuttamiseen ELY-keskuksen kehittämisavustusta yhteensä 1,35 miljoonaa euroa, mikä vastaa noin 25 prosenttia hankkeen kokonaiskustannuksista. Toinen vaihe tähtää erityisesti Oulun tehtaan kapasiteetin nostoon, parantaa automaatiota ja tehostaa tuotantoa. Tässä vuoden 2022 loppuun kestävässä ohjelmassa tehdaspinta-alaa ei lisätä, vaan investoinnin kaikki laitteet asennetaan olemassa olevaan Oulun tehdasrakennukseen.

RAHAVIRTA JA RAHOITUS

Katsauskauden liiketoiminnan rahavirta oli -0,1 (0,4) miljoonaa euroa.

Kassavarat olivat kauden lopussa 1,9 (1,4) miljoonaa euroa. Korolliset velat olivat 5,3 (5,3) miljoonaa euroa. Nettovelkaantumisaste oli 21 (21) prosenttia. Korottomat velat olivat 4,6 (4,8) miljoonaa euroa.

Konsernin omavaraisuusaste oli kauden lopussa 62,7 (63,9) prosenttia.

Yhtiöllä on 1,0 (1,0) miljoonan euron luottolimiitti, joka ei ollut käytössä raportointikauden lopussa. Lisäksi yhtiöllä on laskuluototussopimus (factoring), josta oli käytössä 0,0 (0,0) miljoonaa euroa.

HENKILÖSTÖ

Yhtiössä työskenteli katsausjaksolla keskimäärin 135 (137) henkilöä. Henkilöstön määrä 31.3.2021 oli 134 (139). Heistä työntekijöitä oli 83 (86) ja toimihenkilöitä 51 (53).

YHTIÖKOKOUS, HALLITUS JA HALLITUKSELLE MYÖNNETYT VALTUUDET

Aspocomp Group Oyj:n 13.4.2021 kokoontunut varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2020. Yhtiökokous vahvisti toimielinten palkitsemisraportin 2020.

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti, yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään harkintansa mukaan enintään 0,07 euron varojenjaosta osakkeelta osinkona kertyneistä voittovaroista ja/tai pääoman palautuksena sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti. Yhtiö julkistaa hallituksen mahdolliset varojenjakopäätökset erikseen ja vahvistaa samassa yhteydessä asiaankuuluvat täsmäytys- ja maksupäivät. Yhtiökokous päätti, että osinkoa ei jaeta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi neljä ja hallitukseen valittiin uudelleen Päivi Marttila ja Kaarina Muurinen sekä uusina jäseninä Jukka Huuskonen ja Anssi Korhonen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun päättyvälle toimikaudelle. Yhtiökokous valitsi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n uudelleen tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun päättyvälle toimikaudelle. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Mikko Nieminen.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 30 000 euroa toimikaudelta, varapuheenjohtajalle 20 000 euroa toimikaudelta ja muille jäsenille 15 000 euroa toimikaudelta. Tämän lisäksi yhtiökokous päätti että, puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1 000 euroa kokoukselta ja muille jäsenille 500 euroa jokaisesta hallituksen ja sen valiokuntien kokouksesta. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouksesta aiheutuneet kohtuulliset matkakustannukset. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio laskun mukaan.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisista seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 684 144 osaketta.

Hallitus päättää kaikista osakeantien ja optioiden sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeannit ja optio-oikeuksien sekä muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 9.6.2020 antaman valtuutuksen päättää osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus on voimassa 30.6.2022 saakka.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on viimeistään 27.4.2021 alkaen saatavilla yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa www.aspocomp.com/yhtiokokous.

HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS

Aspocomp Group Oyj:n hallitus on yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa valinnut uudelleen Päivi Marttilan yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi. Varapuheenjohtajaksi valittiin uudelleen Kaarina Muurinen.

Hallitus ei perustanut tarkastusvaliokuntaa, hallitus hoitaa itse tarkastusvaliokunnan tehtävät.

Hallitus on kokouksessaan arvioinut jäsentensä riippumattomuuden Suomen listayhtiöiden hallintokoodin mukaisesti ja todennut, että kaikki jäsenet ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Lisäksi hallituksen arvion mukaan kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä.

OSAKKEET

Aspocompin osakkeiden kokonaismäärä 31.3.2021 oli 6 841 440 kappaletta ja yhtiön osakepääoma oli 1 000 000 euroa. Yhtiö ei omista omia osakkeitaan. Kaikki yhtiön osakkeet ovat samanlajisia ja oikeuttavat yhteen ääneen ja samansuuruiseen osinkoon yhtiökokouksessa.

Aspocomp Group Oyj:n osakkeita vaihdettiin Helsingin Pörssissä (Nasdaq Helsinki) 493 731 kappaletta 1.1.­31.3.2021 välisenä aikana. Kauppojen yhteenlaskettu arvo oli 2 018 571 euroa. Alin kaupantekokurssi oli 3,83 euroa, ylin 4,28 euroa ja keskikurssi 4,09 euroa. Päätöskurssi 31.3.2021 oli 4,01 euroa, josta yhtiön markkina-arvoksi muodostui 27,4 miljoonaa euroa.

Aspocompilla oli katsauskauden lopussa 3 835 osakkeenomistajaa. Hallintarekisteröityjen osakkeiden osuus osakekannasta oli 2,4 prosenttia.

ARVIO LÄHIAJAN LIIKETOIMINNAN RISKEISTÄ

Aspocompin liikevaihdosta merkittävä osa muodostuu pikatoimitusten ja tuotekehityssarjojen toimituksista, minkä vuoksi tilauskanta on lyhyt. Yhtiön tavoitteena on systemaattisesti laajentaa palvelujaan kattaakseen asiakkaan piirilevytarpeet koko elinkaaren ajan ja siten tasapainottamaan kysynnän ja tilauskannan vaihteluja.

COVID-19-pandemian vaikutus elektroniikan toimitusketjuun
COVID-19-pandemia ja sen aiheuttamat rajoitukset vaikuttavat merkittävästi koko elektroniikkateollisuuden toimitusketjuihin. COVID-19-pandemia saattaa vaikuttaa myös elektroniikkakokoonpanijoiden tarvitsemien osien ja komponenttien saatavuuteen, mikä heikentäisi kysyntää.

Riippuvuus isoista asiakkaista

Aspocompin asiakaskunta on keskittynyt, noin puolet liikevaihdosta muodostuu viideltä asiakkaalta. Tämä voi altistaa yhtiön merkittävälle kysynnän vaihtelulle.

Markkinoiden kehitys
Vaikka Aspocomp on marginaalinen toimija globaalissa elektroniikkamarkkinassa, muutokset globaalissa piirilevykysynnässä vaikuttavat myös yhtiön liiketoimintaan. Kilpailu pikatoimitusten ja lyhyiden valmistussarjojen osalta kiihtyy piirilevyjen markkinasuhdanteiden heiketessä ja vaikuttaa edelleen negatiivisesti sekä kokonaiskysyntään että markkinahintoihin.

Aspocompin päämarkkina-alue on Pohjois- ja Keski-Eurooppa. Mikäli Aspocompin asiakkaat siirtävät tuotekehitys- ja valmistustoimintaansa Euroopan ulkopuolelle, Aspocompin kysyntä voi heiketä merkittävästi.

TALOUDELLISTEN TIEDOTTEIDEN JULKAISEMINEN VUONNA 2021

Aspocomp Group Oyj julkaisee vuonna 2021 taloudellisen tiedon seuraavasti:

Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2021:  torstaina 12.8.2021
Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2021:     torstaina 4.11.2021

Osavuosivuosikatsaukset ja puolivuosikatsaus julkistetaan arviolta klo 9.00 mainittuna päivänä.

Aspocomp noudattaa 30 päivän hiljaista jaksoa ennen tulostiedotteidensa julkaisua.

Espoossa, 27.4.2021

ASPOCOMP GROUP OYJ
Hallitus

Tulevaisuutta koskevat näkemykset perustuvat tiedotteen julkistamishetkeen ja toteutumat saattavat aikanaan poiketa esitetyistä. Tässä tiedotteessa mainitut asiat, jotka eivät ole historiallisia tosiasioita, ovat tulevaisuuteen liittyviä lausuntoja. Kaikki tulevaisuuteen liittyvät lausunnot sisältävät tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuuksia ja muita tekijöitä, jotka saattavat johtaa Aspocompin toteutuneiden tulosten, toiminnan ja saavutusten olennaiseen poikkeamiseen mistä tahansa esitetystä tai ilmaistusta sellaisesta tulevaisuuteen liittyvästä tuloksesta, toiminnasta tai lausunnosta, joka sisältyy sellaiseen tulevaisuutta koskevaan arvioon. Tällaiset tekijät käsittävät yleiset taloudelliset ja liiketoimintaympäristöön liittyvät olosuhteet; valuuttakurssimuutokset; lisäykset ja muutokset piirilevyteollisuuden tuotantokapasiteetissa ja kilpailutilanteessa; sekä yhtiön kyvyn toteuttaa ja hyödyntää investointiohjelmansa.

TALOUDELLISET TIEDOT JA MUUTOKSET LASKENTAPERIAATTEISSA

Raportoituihin liiketoimintoihin kuuluu konsernin emoyhtiö Aspocomp Group Oyj. Katsauskauden kaikki luvut ovat tilintarkastamattomia. Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 (Osavuosikatsaukset) -standardin mukaan. Osavuosikatsaukseen on sovellettu samoja laadintaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2020, kuitenkin siten, että yhtiö noudattaa 1.1.2021 alkaen voimaan tulleita standardeja ja muutoksia.

Tuotekehitys
Aspocompin T&K-kulut muodostuvat yleisistä tuotantoprosessin kehittämiskuluista eivätkä ne täytä IAS 38 kirjanpitostandardin mukaista määritelmää kehittämisestä eivätkä tutkimuksesta. Tämän vuoksi T&K-kulut on kirjattu tehtaiden yleiskustannuksiin.

Konsernin käyttöönottamat uudet ja muutetut standardit

Olennaisen määritelmä -muutokset IAS 1:een ja IAS 8:aan

IASB on julkistanut seuraavat uudet tai uudistetut standardit ja tulkinnat, joita konserni ei ole vielä soveltanut. Konserni ottaa ne käyttöön kunkin standardin ja tulkinnan voimaantulopäivästä lähtien, tai mikäli voimaantulopäivä on muu kuin tilikauden ensimmäinen päivä, voimaantulopäivää seuraavan tilikauden alusta lukien.

IASB on tehnyt IAS 1:een Tilinpäätöksen esittäminen ja IAS 8:aan Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet, kirjanpidollisten arvioiden muutokset ja virheet muutoksia, joiden mukaan kaikkialla IFRS-standardeissa ja Taloudellisen raportoinnin käsitteellisessä viitekehyksessä käytetään yhdenmukaista olennaisuuden määritelmää, selvennetään milloin informaatio on olennaista ja sisällytetään IAS 1:een ohjeistusta epäolennaisesta informaatiosta.

Muutoksilla selvennetään erityisesti:

• että viittaus informaation hämärtämiseen koskee tilanteita, joissa vaikutus on samankaltainen kuin kyseisen informaation esittämättä jättämisellä tai virheellisellä esittämisellä ja että yritys arvioi olennaisuutta ottaen huomioon tilinpäätöksen kokonaisuutena; ja

• että “yleiseen käyttöön tarkoitetun tilinpäätöksen ensisijaisilla käyttäjillä” tarkoitetaan niitä, joille tilinpäätös on kohdistettu, ja määritellään että näihin kuuluvat “monet nykyiset ja mahdolliset sijoittajat, lainanantajat ja muut luottoa antavat tahot”, jotka joutuvat pitkälti täyttämään taloudellisen informaation tarpeensa yleiseen käyttöön tarkoitetun tilinpäätöksen avulla.

Millään muulla jo julkaistulla mutta ei vielä voimassa olevalla IFRS- standardilla tai IFRIC- tulkinnalla ei odoteta olevan olennaista vaikutusta konsernille.

LAAJA TULOSLASKELMA Tammi-maaliskuu 2021        
1 000 € 1-3/2021 1-3/2020 Muutos 1-12/2020
Liikevaihto 6 238 100 % 6 735 100 % -7 % 25 635 100 %
Liiketoiminnan muut tuotot 21 0 % 2 0 % 1051 % 83 0 %
Aine- ja tarvikekulut -3 129 -50 % -3 464 -51 % -10 % -11 971 -47 %
Henkilöstökulut -2 178 -35 % -2 020 -30 % 8 % -7 856 -31 %
Liiketoiminnan muut kulut -1 009 -16 % -1 295 -19 % -22 % -4 380 -17 %
Poistot ja arvonalentumiset -440 -7 % -385 -6 % 14 % -1 643 -6 %
Liiketulos -497 -8 % -428 -6 % 16 % -131 -1 %
Rahoitustuotot ja -kulut 42 1 % -19 0 %   -294 -1 %
Voitto/tappio ennen veroja -455 -7 % -447 -7 % 2 % -426 -2 %
Tuloverot -1 0 % -1 0 %   327 1 %
Katsauskauden voitto/tappio -456 -7 % -448 -7 % 2 % -98 0 %
Muut laajan tuloksen erät              
Erät, joita ei siirretä              
tulosvaikutteisiksi:              
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen uudelleen-            
arvostus           6 0 %
Eriin liittyvät tuloverot           -1 0 %
Erät, jotka saatetaan myöhemmin              
siirtää tulosvaikutteisiksi:              
Muuntoerot 1 0 % 0 0 %   0 0 %
Muut laajan tuloksen erät 1 0 % 0 0 %   5 0 %
Katsauskauden laaja tulos -456 -7 % -448 -7 % 2 % -93 0 %
               
Osakekohtainen tulos              
Laimentamaton -0,07 euroa -0,07 euroa 0 % -0,01 euroa
Laimennettu -0,07 euroa -0,07 euroa 0 % -0,01 euroa

TASE        
1 000 €  3/2021  3/2020 Muutos  12/2020
Varat        
Pitkäaikaiset varat        
Aineettomat hyödykkeet 3 229 3 261 -1 % 3 247
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 5 907 5 787 2 % 5 916
Käyttöoikeusomaisuuserät 971 1 196 -19 % 1 029
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavat        
rahoitusvarat 95 15 537 % 95
Laskennalliset verosaamiset 5 043 4 673 8 % 5 043
Pitkäaikaiset varat yhteensä 15 246 14 932 2 % 15 330
Lyhytaikaiset varat        
Vaihto-omaisuus 2 809 3 317 -15 % 2 932
Myyntisaamiset ja muut saamiset 6 675 8 130 -18 % 5 891
Rahavarat 1 890 1 467 29 % 2 801
Lyhytaikaiset varat yhteensä 11 374 12 914 -12 % 11 623
Varat yhteensä 26 619 27 846 -4 % 26 953
         
Oma pääoma ja velat        
Osakepääoma 1 000 1 000 0 % 1 000
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 4 713 4 681 1 % 4 705
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen uudelleen-        
arvostus -7 -12 -42 % -7
Kertyneet voittovarat 10 994 12 127 -9 % 11 450
Oma pääoma yhteensä 16 700 17 796 -6 % 17 148
Pitkäaikaiset rahoitusvelat 3 984 3 824 4 % 4 245
Muut pitkäaikaiset velat 340 355 -4 % 340
Laskennalliset verovelat 19 25 -26 % 19
Lyhytaikaiset rahoitusvelat 1 363 1 425 -4 % 1 408
Osto- ja muut velat 4 214 4 422 -5 % 3 794
Velat yhteensä 9 920 10 051 -1 % 9 806
Oma pääoma ja velat yhteensä 26 619 27 846 -4 % 26 953

OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA
Tammi-maaliskuu 2021            
1 000€ Osake-pääoma Muut rahastot Työsuhde-etuuksien uudelleen-arvostus Muuntoerot Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2021 1 000 4 705 -7 2 11 448 17 148
Laaja tulos            
Katsauskauden tulos         -456 -456
Muut laajan tuloksen erät            
Muuntoerot         1   1
Laaja tulos yhteensä 0 0 0 1 -456 -456
Liiketoimet omistajien kanssa            
Maksetut osingot           0
Osakepalkitseminen   8       8
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 0 8 0 0 0 8
Oma pääoma 31.3.2021 1 000 4 713 -7 3 10 991 16 700
             
Tammi-maaliskuu 2020            
Oma pääoma 1.1.2020 1 000 4 534 -12 2 12 572 18 096
Laaja tulos            
Katsauskauden tulos         -448 -448
Muut laajan tuloksen erät            
Muuntoerot           0   0
Laaja tulos yhteensä 0 0 0 0 -448 -448
Liiketoimet omistajien kanssa            
Maksetut osingot           0
Osakepalkitseminen   147       147
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 0 147 0 0 0 147
Oma pääoma 31.3.2020 1 000 4 681 -12 2 12 125 17 796
             

RAHAVIRTALASKELMA Tammi-maaliskuu  
1 000 €  1-3/2021  1-3/2020  1-12/2020
Katsauskauden tulos -456 -448 -98
Oikaisut 389 382 1 775
Käyttöpääoman muutos 28 504 2 303
Saadut korot 0 0 0
Maksetut korot -36 -20 -292
Maksetut verot -1 -1 -14
Liiketoiminnan rahavirta -77 417 3 674
Investoinnit -595 -972 -1 986
Käyttöomaisuusmyynnit 19 0 28
Investointien rahavirta -577 -972 -1 959
Lainojen nostot 0 0 3 000
Lainojen takaisinmaksut -248 -424 -2 852
Vuokrasopimusvelkojen maksut -87 -103 -380
Osakemerkinnöistä saadut maksut 0 139 139
Maksetut osingot 0 0 -1 026
Rahoituksen rahavirta -335 -388 -1 119
Rahavarojen muutos -989 -943 596
Rahavarat tilikauden alussa 2 801 2 382 2 382
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 78 28 -177
Rahavarat katsauskauden lopussa 1 890 1 467 2 801
       

TUNNUSLUKUJA            
    Q1/2021 Q4/2020 Q3/2020 Q2/2020 2020
Liikevaihto, M€   6,2 5,9 5,9 7,1 25,6
Käyttökate, M€   -0,1 0,4 0,5 0,6 1,5
Liiketulos, M€   -0,5 0,0 0,1 0,3 -0,1
   % liikevaihdosta   -8 % -1 % 2 % 4 % -1 %
Tulos ennen veroja, M€   -0,5 -0,2 0,0 0,2 -0,4
   % liikevaihdosta   -7 % -3 % 0 % 3 % -2 %
Tilikauden tulos, M€   -0,5 0,1 0,0 0,2 -0,1
   % liikevaihdosta   -7 % 2 % 0 % 3 % 0 %
Omavaraisuusaste, %   63 % 64 % 63 % 62 % 64 %
Gearing, %   21 % 17 % 14 % 14 % 17 %
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, M€   0,6 0,4 0,3 0,3 2,0
   % liikevaihdosta   10 % 6 % 6 % 5 % 8 %
Henkilöstö kauden lopussa 134 138 142 144 138
Tulos/osake (EPS), €   -0,07 0,02 0,00 0,03 -0,01
Oma pääoma/osake, €   2,44 2,51 2,48 2,63 2,51


Konsernin käyttämien vaihtoehtoisten tunnuslukujen määritelmät
 
Aspocomp esittää taloudellisessa raportoinnissa vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoimintojensa taloudellista kannattavuutta ja sen kehitystä sekä investointeja ja pääoman tuottoa. IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyjen tunnuslukujen ohella vaihtoehtoiset tunnusluvut täydentävät ja syventävät esitettyä informaatiota. Aspocompin taloudellisessa raportoinnissa käyttämät tunnusluvut ovat:  
Käyttökate = Liiketulos oikaistuna poistojen vaikutuksella  
    Käyttökate kuvaa liiketoiminnan tulosta ennen poistoja, rahoituseriä ja tuloveroja. Käyttökate on tärkeä tunnusluku kuvatessaan kuinka paljon liikevaihdosta jää katetta, kun siitä vähennetään toiminnan kulut.  
Liiketulos = IFRS-konsernituloslaskelmassa esitetty tulos ennen tuloveroja, rahoitustuottoja ja-kuluja.  
    Liiketulos kuvaa operatiivisen toiminnan taloudellista kannattavuutta ja sen kehitystä.  
Tulos ennen veroja = IFRS-konsernilaskelmassa esitetty tulos ennen tuloveroja  
Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma   x 100  
Taseen loppusumma – saadut ennakot  
Gearing, % = Korolliset nettorahoitusvelat x 100  
Oma pääoma    
    Velkaantumisaste kertoo, mikä on omistajien yritykseen sijoittaman oman pääoman ja rahoittajilta lainattujen korollisten velkojen suhde. Korkea velkaantumisaste on riskitekijä, joka saattaa rajoittaa yhtiön kasvumahdollisuuksia ja kaventaa sen taloudellista liikkumavaraa.  
Investoinnit = Pitkäaikaisten aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankinta bruttomääräisenä  
Tilauskanta = Tilikauden päättyessä asiakkaiden tilauksista toimittamatta oleva osuus  
Liiketoiminnan rahavirta = Katsauskauden tulos + liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa +- muut oikaisut +- käyttöpääoman muutos + saadut korot – maksetut korot -maksetut verot  
 

VASTUUSITOUMUKSET      
1 000 €  3/2021  3/2020  12/2020
Yrityskiinnitykset 6 000 6 000 6 000
Erityispanttaussitoumus 1 200 1 200 1 200
Pankkitakauksen vastasitoumus Suomen Tullilaitokselle 35 35 35
Yhteensä 7 235 7 235 7 235
       

Kaikki luvut ovat tilintarkastamattomia.

Lisätietoja
Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Mikko Montonen, puh. 040 5011 262, mikko.montonen(at)aspocomp.com.

Aspocomp – teknologianne ydin

Piirilevy kytkee elektronisissa laitteissa komponentit toisiinsa ja toimii niiden asennusalustana. Aspocomp tarjoaa piirilevyteknologian suunnittelu-, testaus- ja logistiikkapalveluja tuotteen koko elinkaaren ajan. Oma valmistus ja laaja kansainvälinen kumppaniverkosto takaavat kustannustehokkuuden ja toimitusten luotettavuuden.

Aspocompin asiakkaita ovat tietoliikennejärjestelmiä ja -laitteita, auto- ja teollisuuselektroniikkaa sekä turvateknologian puolijohdekomponenttien testauksen järjestelmiä suunnittelevat ja valmistavat yritykset. Asiakkaita on ympäri maailman, ja valtaosa Aspocompin liikevaihdosta tulee viennistä.

Aspocompin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja tehdas Oulussa, jossa on yksi Suomen merkittävistä teknologiakeskittymistä.
www.aspocomp.com

Liite