Aspocompin osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2019: Vuosi alkoi liikevaihdon ja liiketuloksen kasvullaSource: Aspocomp Group Oyj

Aspocompin osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2019: Vuosi alkoi liikevaihdon ja liiketuloksen kasvulla

Aspocomp Group Oyj, Osavuosikatsaus, 30.4.2019 klo 9.00

Aspocompin osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2019: Vuosi alkoi liikevaihdon ja liiketuloksen kasvulla

Tunnusluvut 1-3/2019 lyhyesti

  1-3/2019 1-3/2018   Muutos *
Liikevaihto 7,6 M€ 6,1 M€   24 %
Käyttökate (EBITDA) 1,1 M€ 0,6 M€   107 %
Liiketulos 0,9 M€ 0,3 M€   200 %
  % liikevaihdosta 11,3 % 4,7 %   7 %-yks.
Osakekohtainen tulos 0,13 0,04   225 %
Liiketoiminnan rahavirta 2,2 M€ 0,3 M€   558 %
Omavaraisuusaste 59,5 % 60,7 %   -1 %-yks.
Tilauskanta kauden lopussa 3,4 M€ 3,0 M€   12 %
               
* Yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta pyöristysten vuoksi.  

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Yhtiö säilyttää koko vuoden ohjeistuksen ennallaan. Vuonna 2019 liikevaihdon arvioidaan kasvavan noin 10 prosenttia vuodesta 2018 ja liiketuloksen paranevan vuodesta 2018. Vuoden 2018 liikevaihto oli 29,1 miljoonaa euroa ja liiketulos oli 2,9 miljoonaa euroa.

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

”Vuosi käynnistyi hyvin kysynnän kasvaessa lähes neljänneksen eli 24 prosenttia edellisvuodesta. Onnistuimme erinomaisesti markkinatilanteessa, jossa koko piirilevymarkkina supistui yli kaksi prosenttia ensimmäisen neljänneksen aikana (Custer Consulting, huhtikuu 2019). Voimakkain kysyntä tuli odotetusti tietoliikenneverkot -segmentistä, jossa kasvunajurina toimivat uuteen 5G -teknologiaan perustuvat ratkaisut. Muissa asiakassegmenteissä kasvu oli ensimmäisellä neljänneksellä maltillisempaa.

Ensimmäisen neljänneksen liikevaihto kasvoi 7,6 miljoonaan euroon ja liiketulos kolminkertaistui 0,9 miljoonaan euroon. Liiketulosprosentti nousi 11,3 prosenttiin. Oulun tehtaan käyttöasteen kasvu sekä teknologisesti vaativimpien tuotteiden osuuden kasvu olivat merkittävimmät tekijät kannattavuuden nousulle. Liiketoiminnan rahavirta vahvistui 2,2 miljoonaan euroon.

Tilauskanta kasvoi 12 prosenttia 3,4 miljoonaan euroon. Maaliskuun lopun ennätyksellinen tilauskanta tukee positiivisen kehityksen jatkumista toisella neljänneksellä. Kysynnän arvioidaan edelleen piristyvän ja jakautuvan laajemmin usealle asiakassegmentille.

Investointiohjelma etenee suunnitellusti ja avaa samalla laajentumismahdollisuuksia uusille tuotealueille ja teknologioille. Ensimmäisen neljänneksen aikana käyttöönotettiin korkealämpötilaprässi, joka mahdollistaa teflonpohjaisten monikerrosrakenteiden käyttöönoton. Teflonlaminaatteja tarvitaan etenkin korkeataajuustekniikoissa, joiden tyypillisiä käyttökohteita ovat tutkat ja antennivahvistimet.

Toinen merkittävä käyttöönotettu uusi teknologia on kovakultaus, jota käytetään esimerkiksi puolijohdekomponenttien tuotantolaitteissa. Investointiohjelma nostaa lisäksi Oulun tehtaan kapasiteettia. Alkuvuonna kapasiteettia lisättiin porauksen ja jyrsinnän työvaiheissa sekä laminaattien plasmasyövytyksessä.

Investointiohjelman rinnalla kehitämme jatkuvasti kumppanuusverkostoa, jonka avulla tuemme asiakkaan piirilevytarpeita kokonaisvaltaisesti mukaan lukien suuret valmistussarjat ja kattavat teknologiatarjonnat.”

LIIKEVAIHTO JA TULOS

Tammi-maaliskuu 2019
Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 7,6 (6,1) miljoonaa euroa, liikevaihto kasvoi 24 prosenttia tammi-maaliskuuhun 2018 verrattuna. Myyntiä kiihdytti odotetusti tietoliikenneverkot-segmentin voimakas kysyntä, jossa kasvunajurina toimivat uuteen 5G -teknologiaan perustuvat ratkaisut.

Viiden suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta oli 58 (45) prosenttia. Maantieteellisesti liikevaihdosta 98 (96) prosenttia kertyi Euroopasta, 1 (2) prosentti Aasiasta ja 1 (2) prosentti Pohjois-Amerikasta.

Ensimmäisen vuosineljänneksen liiketulos parani merkittävästi ja oli 0,9 (0,3) miljoonaa euroa. Liiketulos oli 11,3 (4,7) prosenttia liikevaihdosta. Oulun tehtaan käyttöasteen kasvu sekä teknologisesti vaativimpien tuotteiden osuuden kasvu olivat merkittävimmät tekijät kannattavuuden nousulle.

Nettorahoituskulut olivat 0,0 (0,0) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos 0,13 (0,04) euroa.

Tilauskanta oli katsauskauden lopussa 3,4 (3,0) miljoonaa euroa eli noin 0,4 miljoonaa euroa korkeampi kuin vuotta aiemmin.

KONSERNIN AVAINLUVUT
  1-3/19 1-3/18 Muutos 1-12/18
Liikevaihto, M€ 7,6 6,1 24 % 29,1
Käyttökate, M€ 1,1 0,6 107 % 4,0
Liiketulos, M€ 0,9 0,3 200 % 2,9
  % liikevaihdosta 11 % 5 % 7 %-yks. 10 %
Voitto/tappio ennen veroja, M€ 0,8 0,3 231 % 2,8
  % liikevaihdosta 11 % 4 % 7 %-yks. 9 %
Katsauskauden voitto/tappio, M€ 0,8 0,3 231 % 3,2
  % liikevaihdosta 11 % 4 % 7 %-yks. 11 %
Tulos / osake (EPS), € 0,13 0,04 225 % 0,49
Investoinnit, M€ 1,0 1,4 -30 % 3,4
  % liikevaihdosta 13 % 23 % -10 %-yks. 12 %
Rahavarat kauden lopussa 3,3 1,0 230 % 2,6
Oma pääoma / osake, € 2,36 1,79 57 % 2,23
Omavaraisuusaste, % 59 % 61 % -1 %-yks. 58 %
Nettovelkaantumisaste, % 12 % 22 % -10 %-yks. 19 %
Henkilöstö kauden lopussa 118 115 3 henk. 117
           
* Yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta pyöristysten vuoksi.  

INVESTOINNIT

Katsauskauden investoinnit olivat 1,0 (1,4) miljoonaa euroa. Investoinnit kohdistuivat pääosin Oulun tehtaan kyvykkyyden parantamiseen. Joulukuussa 2017 julkistettu Oulun tehtaan kyvykkyyden kehittämiseen ja kapasiteetin lisäämiseen tähtäävä investointiohjelma on edennyt aikataulun mukaisesti. Investointiohjelma keskittyy ensimmäisessä vaiheessa kyvykkyyden nostamiseen ja toisessa vaiheessa kapasiteetin nostamiseen. Vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana käyttöönotettiin Oulun tehtaalla muun muassa korkealämpötilaprässi sekä merkittävänä uutena teknologiana kovakultaus. Investointien avulla tehtaan kapasiteettia lisättiin alkuvuoden aikana muun muassa porauksen ja jyrsinnän työvaiheisiin sekä laminaattien plasmasyövytykseen. Suurin osa ensimmäisen vaiheen laitteistosta on jo tilattu ja saadaan asennettua vuoden 2019 aikana. Investointiohjelman avulla yhtiö pystyy entistä paremmin vastamaan maailmanlaajuisen digitalisaation etenemisestä johtuvaan kysynnän kasvuun ja siten vahvistamaan asemaansa johtavien teknologia- ja puolijohdeyhtiöiden kumppanina.

RAHAVIRTA JA RAHOITUS

Katsauskauden liiketoiminnan rahavirta oli 2,2 (0,3) miljoonaa euroa. Rahavirran kasvu johtui liikevaihdon ja tuloksen positiivisesta kehityksestä sekä käyttöpääoman pienentymisestä.

Kassavarat kasvoivat ja olivat kauden lopussa 3,3 (1,0) miljoonaa euroa. Korolliset velat olivat 5,2 (3,6) miljoonaa euroa. Nettovelkaantumisaste oli 12 (27) prosenttia. Korottomat velat olivat 5,1 (4,1) miljoonaa euroa.

Konsernin omavaraisuusaste oli kauden lopussa 59 (61) prosenttia.

Yhtiöllä on 1,0 (1,0) miljoonan euron luottolimiitti, joka ei ollut käytössä raportointikauden lopussa. Lisäksi yhtiöllä on laskuluototussopimus (factoring), josta oli käytössä 0,0 (0,2) miljoonaa euroa.

HENKILÖSTÖ

Yhtiössä työskenteli katsausjaksolla keskimäärin 118 (115) henkilöä. Henkilöstön määrä 31.3.2019 oli 118 (115). Heistä työntekijöitä oli 73 (72) ja toimihenkilöitä 45 (43).

YHTIÖKOKOUS 2019, HALLITUS JA HALLITUKSELLE MYÖNNETYT VALTUUDET

Aspocomp Group Oyj:n 3.4.2019 kokoontunut varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 2018 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Yhtiökokous päätti, että osinkoa maksetaan 0,12 euroa osakkeelta, hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Yhtiökokous päätti, että osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 5.4.2019 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäiväksi päätettiin 12.4.2019.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi ja hallitukseen valittiin uudelleen Päivi Marttila, Kaarina Muurinen, Julianna Borsos, Juha Putkiranta ja Matti Lahdenperä seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun jatkuvalle toimikaudelle. Yhtiökokous valitsi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n uudelleen tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun jatkuvalle toimikaudelle. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Jouko Malinen.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 30 000 euroa toimikaudelta, varapuheenjohtajalle 20 000 euroa toimikaudelta ja muille jäsenille 15 000 euroa toimikaudelta. Tämän lisäksi yhtiökokous päätti että, puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1 000 euroa kokoukselta ja muille jäsenille 500 euroa jokaisesta hallituksen ja sen valiokuntien kokouksesta. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouksesta aiheutuneet kohtuulliset matkakustannukset. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio laskun mukaan.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisista seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 666 650 osaketta.

Hallitus päättää kaikista osakeantien ja optioiden sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeannit ja optio-oikeuksien sekä muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 16.3.2018 antaman valtuutuksen päättää osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus on voimassa 30.6.2020 saakka.

HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS JA TARKASTUSVALIOKUNTA

Järjestäytymiskokouksessaan 3.4.2019 hallitus valitsi Päivi Marttilan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi uudelleen Kaarina Muurinen.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Kaarina Muurinen ja jäseniksi uudelleen Julianna Borsos ja Matti Lahdenperä.

OSAKKEET

Aspocompin osakkeiden kokonaismäärä 31.3.2019 oli 6 666 505 kappaletta ja yhtiön osakepääoma oli 1 000 000 euroa. Yhtiö ei omista omia osakkeitaan. Kaikki yhtiön osakkeet ovat samanlajisia ja oikeuttavat yhteen ääneen ja samansuuruiseen osinkoon yhtiökokouksessa.

Aspocomp Group Oyj:n osakkeita vaihdettiin Helsingin Pörssissä (Nasdaq Helsinki) 562 231 kappaletta 1.1.­31.3.2019 välisenä aikana. Kauppojen yhteenlaskettu arvo oli 2 408 068 euroa. Alin kaupantekokurssi oli 3,71 euroa, ylin 4,90 euroa ja keskikurssi 4,28 euroa. Päätöskurssi 29.3.2019 oli 4,31 euroa, josta yhtiön markkina-arvoksi muodostui 28,7 miljoonaa euroa.

Aspocompilla oli katsauskauden lopussa 3 036 osakkeenomistajaa. Hallintarekisteröityjen osakkeiden osuus osakekannasta oli 3,8 prosenttia.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Yhtiö säilyttää koko vuoden ohjeistuksen ennallaan. Vuonna 2019 liikevaihdon arvioidaan kasvavan noin 10 prosenttia vuodesta 2018 ja liiketuloksen paranevan vuodesta 2018. Vuoden 2018 liikevaihto oli 29,1 miljoonaa euroa ja liiketulos oli 2,9 miljoonaa euroa.

Aspocompin kasvun kulmakiviä ovat muun muassa uuden sukupolven 5G tietoliikenne- ja viranomaisverkot, autoteollisuuden elektroniikkamurros, puolijohdekomponenttien testausvaatimusten kehittyminen sekä teko- ja koneälysovellusten yleistyminen teollisuudessa.

Aspocompin liikevaihdosta merkittävä osa muodostuu pikatoimitusten ja tuotekehityssarjojen toimituksista, minkä vuoksi tilauskanta on lyhyt. Yhtiön tavoitteena on systemaattisesti laajentaa palvelujaan kattaakseen asiakkaan piirilevytarpeet koko elinkaaren ajan ja siten tasapainottamaan kysynnän ja tilauskannan vaihteluja.

ARVIO LÄHIAJAN LIIKETOIMINNAN RISKEISTÄ

Riippuvuus isoista asiakkaista
Aspocompin asiakaskunta on keskittynyt, noin puolet liikevaihdosta muodostuu muutamalta asiakkaalta. Tämä voi altistaa yhtiön merkittävälle kysynnän vaihtelulle.

Markkinoiden kehitys
Vaikka Aspocomp on marginaalinen toimija globaalissa elektroniikkamarkkinassa, muutokset globaalissa piirilevykysynnässä vaikuttavat myös yhtiön liiketoimintaan. Kilpailu pikatoimitusten ja lyhyiden valmistussarjojen osalta kiihtyi piirilevyjen markkinasuhdanteiden heiketessä ja vaikuttaa edelleen negatiivisesti sekä kokonaiskysyntään että markkinahintoihin.

Aspocompin päämarkkina-alue on Pohjois- ja Keski-Eurooppa. Mikäli Aspocompin asiakkaat siirtävät tuotekehitys- ja valmistustoimintaansa Euroopan ulkopuolelle, Aspocompin kysyntä voi heiketä merkittävästi.

Maksuvalmius
Vaikka yhtiön maksuvalmius on parantunut selvästi operatiivisen liiketoiminnan tulosparannuksen myötä, yhtiö on edelleen riippuvainen suurten asiakkaiden synnyttämästä liikevaihdosta. Maksuvalmiusriskiä hallitaan tarvittaessa factoring-rahoituksella ja luottolimiitillä.

TALOUDELLISTEN TIEDOTTEIDEN JULKAISEMINEN

Aspocomp muuttaa taloudellisten tiedotteiden julkistamismenettelyä ja siirtyy julkaisemaan osavuosikatsaukset, puolivuosikatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen lyhentämättöminä ja muokkaamattomina pörssitiedotteina. Tämä pörssitiedote on Aspocompin tammi-maaliskuun 2019 osavuosikatsaus kokonaisuudessaan. Jatkossa kaikki Aspocompin taloudelliset raportit, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta lukuunottamatta, julkaistaan edellä mainitulla tavalla.

Aspocomp Group Oyj julkaisee vuonna 2019 taloudellisen tiedon seuraavasti:

Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2019: torstaina 8.8.2019
Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2019:    tiistaina 29.10.2019

Osavuosi- ja puolivuosikatsaus julkistetaan arviolta klo 9.00 mainittuina päivinä.

Aspocomp noudattaa 30 päivän hiljaista jaksoa ennen tulostiedotteidensa julkaisua.

Espoossa, 30.4.2019

ASPOCOMP GROUP OYJ
Hallitus

Tulevaisuutta koskevat näkemykset perustuvat tiedotteen julkistamishetkeen ja toteutumat saattavat aikanaan poiketa esitetyistä. Tässä tiedotteessa mainitut asiat, jotka eivät ole historiallisia tosiasioita, ovat tulevaisuuteen liittyviä lausuntoja. Kaikki tulevaisuuteen liittyvät lausunnot sisältävät tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuuksia ja muita tekijöitä, jotka saattavat johtaa Aspocompin toteutuneiden tulosten, toiminnan ja saavutusten olennaiseen poikkeamiseen mistä tahansa esitetystä tai ilmaistusta sellaisesta tulevaisuuteen liittyvästä tuloksesta, toiminnasta tai lausunnosta, joka sisältyy sellaiseen tulevaisuutta koskevaan arvioon. Tällaiset tekijät käsittävät yleiset taloudelliset ja liiketoimintaympäristöön liittyvät olosuhteet; valuuttakurssimuutokset; lisäykset ja muutokset piirilevyteollisuuden tuotantokapasiteetissa ja kilpailutilanteessa; sekä yhtiön kyvyn toteuttaa ja hyödyntää investointiohjelmansa.

TALOUDELLISET TIEDOT JA MUUTOKSET LASKENTAPERIAATTEISSA

Raportoituihin liiketoimintoihin kuuluu konsernin emoyhtiö Aspocomp Group Oyj. Katsauskauden tietoja ei ole tilintarkastettu. Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 (Osavuosikatsaukset) -standardin mukaan. Osavuosikatsaukseen on sovellettu samoja laadintaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2018, kuitenkin siten, että yhtiö noudattaa 1.1.2019 alkaen voimaan tulleita standardeja ja muutoksia.

Tuotekehitys
Aspocompin T&K-kulut muodostuvat yleisistä tuotantoprosessin kehittämiskuluista eivätkä ne täytä IAS 38 kirjanpitostandardin mukaista määritelmää kehittämisestä eivätkä tutkimuksesta. Tämän vuoksi T&K-kulut on kirjattu tehtaiden yleiskustannuksiin.

IFRS 16 Vuokrasopimukset standardin soveltaminen 1.1.2019 lähtien
Voimaanastunut standardi korvaa IAS 17 standardin ja siihen liittyvät tulkinnat IFRS-säännöstössä. IFRS 16 antaa ennen kaikkea ohjeistusta vuokralle ottajalle ja määrittää periaatteet vuokrasopimusten kirjaamisesta sekä omaisuuseränä että vuokranmaksuvelvoitteena. Vuokrasopimusten kustannukset tulee vuokralle ottajan osalta esittää tuloslaskelmalla vuokrakulujen sijaan poistoina ja rahoituskuluina.

Konserni soveltaa standardin käyttöönoton osalta yksinkertaistettua lähestymistapaa eikä näin ollen oikaise vertailuvuoden tietoja raportoinnissaan. Vuokrasopimusvelka määritetään jäljellä olevien vuokramaksujen nykyarvoon käyttäen lisäluoton korkoa soveltamisen aloittamisajankohtana. Konserni tulee huomioimaan raportoinnissaaan myös standardiin sisältyvät kaksi soveltamista helpottavaa poikkeusta, jotka liittyvät kohde-arvoltaan vähäisiin tai lyhytaikaisiin vuokrasopimuksiin, joiden vuokra-aika on 12 kuukautta tai alle.

Konsernin osalta taseelle kirjattavat käyttöoikeusomaisuuserät koostuvat leasing autoista, vuokratuista toimitiloista ja maa-aluevuokrista. Kirjattavien omaisuuserien määrä on noin 0,2 miljoonaa euroa ja näin ollen standardin vaikutusten ei nähdä olevan konsernin tunnuslukujen kannalta merkittävinä. Taseessa vuokrasopimusvelka esitetään pitkäaikaisena ja lyhytaikaisena korollisena vieraana pääomana.

LAAJA TULOSLASKELMA Tammi-maaliskuu 2019        
1 000 € 1-3/2019 1-3/2018 Muutos 1-12/2018
Liikevaihto 7 622 100 % 6 136 100 % 24 % 29 136 100 %
Liiketoiminnan muut tuotot 0 0 % 6 0 % -94 % 57 0 %
Aine- ja tarvikekulut -3 424 -45 % -2 764 -45 % 24 % -13 162 -45 %
Henkilöstökulut -1 861 -24 % -1 770 -29 % 5 % -7 733 -27 %
Liiketoiminnan muut kulut -1 197 -16 % -1 056 -17 % 13 % -4 338 -15 %
Poistot ja arvonalentumiset -281 -4 % -266 -4 % 6 % -1 075 -4 %
Liiketulos 859 11 % 286 5 % 200 % 2 885 10 %
Rahoitustuotot ja -kulut -16 0 % -31 -1 %   -122 0 %
Voitto/tappio ennen veroja 843 11 % 255 4 % 231 % 2 763 9 %
Tuloverot -1 0 % -1 0 %   481 2 %
Katsauskauden voitto/tappio 842 11 % 254 4 % 231 % 3 244 11 %
Muut laajan tuloksen erät              
Erät, joita ei siirretä              
tulosvaikutteisiksi: 0 0 % 0 0 %   0 0 %
Erät, jotka saatetaan myöhemmin              
siirtää tulosvaikutteisiksi:              
Työsuhde-etuuksien uudelleenarvostus 0 0 % 0 0 %   -13 0 %
Muuntoerot -1 0 % 0 0 %   0 0 %
Muut laajan tuloksen erät -1 0 % 0 0 %   -12 0 %
Katsauskauden laaja tulos 841 11 % 254 4 % 231 % 3 232 11 %
               
Osakekohtainen tulos              
Laimentamaton 0,13 euroa 0,04 euroa 225 % 0,49 euroa
Laimennettu 0,13 euroa 0,04 euroa 225 % 0,49 euroa

TASE        
1 000 €  3/2019  3/2018 Muutos  12/2018
Varat        
Pitkäaikaiset varat        
Aineettomat hyödykkeet 3 272 3 285 0 % 3 281
Aineelliset hyödykkeet 5 418 3 672 48 % 4 941
Myytävissä olevat sijoitukset 15 15 0 % 15
Laskennalliset verosaamiset 3 985 3 501 14 % 3 985
Pitkäaikaiset varat yhteensä 12 691 10 474 21 % 12 222
Lyhytaikaiset varat        
Vaihto-omaisuus 2 535 2 410 5 % 2 332
Myyntisaamiset ja muut saamiset 7 924 5 767 37 % 8 714
Rahavarat 3 317 1 018 226 % 2 565
Lyhytaikaiset varat yhteensä 13 776 9 195 50 % 13 611
Varat yhteensä 26 466 19 668 35 % 25 833
         
Oma pääoma ja velat        
Osakepääoma 1 000 1 000 0 % 1 000
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 4 511 4 479 1 % 4 504
Työsuhde-etuuksien uudelleen arvostus -53 -41   -53
Kertyneet voittovarat 10 277 6 509 58 % 9 436
Oma pääoma yhteensä 15 734 11 948 32 % 14 888
Pitkäaikaiset rahoitusvelat 3 938 2 580 53 % 4 266
Muut pitkäaikaiset velat 424 402 5 % 424
Laskennalliset verovelat 21 21 0 % 21
Lyhytaikaiset rahoitusvelat 1 222 1 053 16 % 1 170
Osto- ja muut velat 5 126 3 663 40 % 5 064
Velat yhteensä 10 732 7 720 39 % 10 946
Oma pääoma ja velat yhteensä 26 466 19 668 35 % 25 833
         

OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA
Tammi-maaliskuu 2019            
1 000€ Osake-pääoma Muut rahastot Työsuhde-etuuksien uudelleen-arvostus Muuntoerot Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2019 1 000 4 504 -53 4 9 432 14 888
Laaja tulos            
Katsauskauden tulos         842 842
Muut laajan tuloksen erät            
Muuntoerot        -1   -1
Laaja tulos yhteensä 0 0 0 -1 842 841
Liiketoimet omistajien kanssa            
Maksetut osingot           0
Osakepalkitseminen   6       6
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 0 6 0 0 0 6
Oma pääoma 31.3.2019 1 000 4 511 -53 3 10 274 15 734
             
Tammi-maaliskuu 2018            
Oma pääoma 1.1.2018 1 000 4 478 -41 4 6 655 12 096
Laaja tulos            
Katsauskauden tulos         254 254
Muut laajan tuloksen erät            
Muuntoerot        0   0
Laaja tulos yhteensä 0 0 0 0 254 254
Liiketoimet omistajien kanssa            
Maksetut osingot         -403 -403
Osakepalkitseminen   1       1
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 0 1 0 0 -403 -402
Oma pääoma 31.3.2018 1 000 4 479 -41 3 6 506 11 948
             

RAHAVIRTALASKELMA Tammi-maaliskuu  
1 000 €  1-3/2019  1-3/2018  1-12/2018
Katsauskauden tulos 842 254 3 244
Oikaisut 312 296 729
Käyttöpääoman muutos 1 077 -186 -1 794
Saadut korot 0 0 0
Maksetut korot -28 -29 -138
Maksetut verot -1 -1 -3
Liiketoiminnan rahavirta 2 203 335 2 039
Investoinnit -992 -1 421 -3 357
Käyttöomaisuusmyynnit 0 0 34
Investointien rahavirta -992 -1 421 -3 323
Lainojen nostot 0 2 200 4 556
Lainojen takaisinmaksut -458 -77 -625
Maksetut osingot 0 -403 -467
Rahoituksen rahavirta -458 1 720 3 465
Rahavarojen muutos 752 634 2 181
Rahavarat tilikauden alussa 2 565 384 384
Rahavarat katsauskauden lopussa 3 317 1 018 2 565
       


TUNNUSLUKUJA
           
    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
Liikevaihto, M€   7,6 8,5 6,7 7,7 6,1
Käyttökate, M€   1,1 1,5 0,9 1,1 0,6
Liiketulos, M€   0,9 1,2 0,6 0,8 0,3
  % liikevaihdosta   11 % 15 % 9 % 10 % 5 %
Tulos ennen veroja, M€ 0,8 1,2 0,5 0,8 0,3
  % liikevaihdosta   11 % 14 % 8 % 10 % 4 %
Tilikauden tulos, M€   0,8 1,7 0,5 0,8 0,3
  % liikevaihdosta   11 % 20 % 8 % 10 % 4 %
Omavaraisuusaste, %   59 % 58 % 60 % 58 % 61 %
Gearing, %   12 % 19 % 14 % 22 % 22 %
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, M€   1,0 0,7 0,6 0,6 1,4
  % liikevaihdosta   13 % 9 % 10 % 7 % 23 %
Henkilöstö kauden lopussa 118 117 120 116 115
Tulos/osake (EPS), €   0,13 0,25 0,08 0,12 0,04
Oma pääoma/osake, € 2,36 2,23 1,98 1,90 1,79


Konsernin käyttämien vaihtoehtoisten tunnuslukujen määritelmät
 
Aspocomp esittää taloudellisessa raportoinnissa vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoimintojensa taloudellista kannattavuutta ja sen kehitystä sekä investointeja ja pääoman tuottoa. IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyjen tunnuslukujen ohella vaihtoehtoiset tunnusluvut täydentävät ja syventävät esitettyä informaatiota. Aspocompin taloudellisessa raportoinnissa käyttämät tunnusluvut ovat:  
Käyttökate = Liiketulos oikaistuna poistojen vaikutuksella  
    Käyttökate kuvaa liiketoiminnan tulosta ennen poistoja, rahoituseriä ja tuloveroja. Käyttökate on tärkeä tunnusluku kuvatessaan kuinka paljon liikevaihdosta jää katetta, kun siitä vähennetään toiminnan kulut.  
Liiketulos = IFRS-konsernituloslaskelmassa esitetty tulos ennen tuloveroja, rahoitustuottoja ja-kuluja.  
    Liiketulos kuvaa operatiivisen toiminnan taloudellista kannattavuutta ja sen kehitystä.  
Tulos ennen veroja = IFRS-konsernilaskelmassa esitetty tulos ennen tuloveroja  
Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma   x 100  
Taseen loppusumma – saadut ennakot  
Gearing, % = Korolliset nettorahoitusvelat x 100  
Oma pääoma    
    Velkaantumisaste kertoo, mikä on omistajien yritykseen sijoittaman oman pääoman ja rahoittajilta lainattujen korollisten velkojen suhde. Korkea velkaantumisaste on riskitekijä, joka saattaa rajoittaa yhtiön kasvumahdollisuuksia ja kaventaa sen taloudellista liikkumavaraa.  
Investoinnit = Pitkäaikaisten aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankinta bruttomääräisenä  
Tilauskanta = Tilikauden päättyessä asiakkaiden tilauksista toimittamatta oleva osuus  
Liiketoiminnan rahavirta = Katsauskauden tulos + liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa +- muut oikaisut +- käyttöpääoman muutos + saadut korot – maksetut korot -maksetut verot  
 

VASTUUSITOUMUKSET      
1 000 €  3/2019  3/2018  12/2018
Yrityskiinnitykset 4 000 4 000 4 000
Vuokravastuut 72 56 330
Muut vastuut 1 235 1 221 1 235
Yhteensä 5 307 5 277 5 565
       

Kaikki luvut ovat tilintarkastamattomia.

Lisätietoja
Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Mikko Montonen, puh. 040 5011 262, mikko.montonen(at)aspocomp.com.

Aspocomp on piirilevyteknologiaan erikoistunut palveluyritys

Piirilevy kytkee elektronisissa laitteissa komponentit toisiinsa ja toimii niiden asennusalustana. Aspocomp tarjoaa piirilevyteknologian suunnittelu-, testaus- ja logistiikkapalveluja tuotteen koko elinkaaren ajan. Oma valmistus ja laaja kansainvälinen kumppaniverkosto takaavat kustannustehokkuuden ja toimitusten luotettavuuden.

Aspocompin asiakkaita ovat tietoliikennejärjestelmiä ja -laitteita, auto- ja teollisuuselektroniikkaa sekä turvateknologian puolijohdekomponenttien testauksen järjestelmiä suunnittelevat ja valmistavat yritykset. Asiakkaita on ympäri maailman, ja valtaosa Aspocompin liikevaihdosta tulee viennistä.

Aspocompin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja tehdas Oulussa, jossa on yksi Suomen merkittävistä teknologiakeskittymistä.

www.aspocomp.com

Liite