ASPOCOMPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 31.3.2011

Julkaistu:
2011-04-20 08:00:00 CEST
Aspocomp Group Oyj
Osavuosikatsaus

ASPOCOMPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 31.3.2011

Espoo, Suomi, 2011-04-20 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) —

Aspocomp Group Oyj, Osavuosikatsaus, 20.4.2011 klo 9.00

Tunnusluvut lyhyesti

– Liikevaihto: 4,9 miljoonaa euroa (4,3 M€ 1-3/2010)
– Liiketulos ennen poistoja (EBITDA): 0,8 M€ (0,7)
– Liiketulos: 0,4 M€ (0,4)
– Katsauskauden tulos: 0,1 M€ (0,1)
– Osakekohtainen tulos: 0,00 euroa (0,00)
– Liiketoiminnan rahavirta: -0,7 M€ (0,8)

Vuonna 2011 liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja liiketuloksen muodostuvan voitolliseksi, mutta jäävän alhaisemmaksi kuin vuonna 2010.

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

”Vaikean loppuvuoden jälkeen vuosi 2011 käynnistyi nihkeästi, mutta piristynyt pikatoimituskysyntä nosti liikevaihdon lopulta hyvälle tasolle. Myös 400 tuhannen euron liiketulosta, noin yhdeksää prosenttia liikevaihdosta, voi pitää tyydyttävänä suorituksena.

Rahavirta puolestaan painui negatiiviseksi edellisen vuosineljänneksen alhaisemman myynnin ja vuoden alkuun painottuvien, koko tilivuodelle kuluina jaksotettavien maksujen takia.

Lähiajan markkinatilanne vaikuttaa valoisalta, mutta materiaalihintojen nousu varjostaa edelleen kannattavuutta. Kuten yleensä, olemme onnistuneet siirtämään materiaalihintojen nousun vain osittain lopputuotteiden hintoihin. Onneksi pikatoimituskysyntä näyttää kompensoivan kustannusten nousua ja kokonaisuudessaan vuosi jatkunee hyvissä merkeissä.

Japanin luonnonkatastrofin jälkiseurausten ei odoteta merkittävästi vaikuttavan Aspocompin liiketoimintaan.”

TAMMI-MAALISKUUN LIIKEVAIHTO JA TULOS

Katsauskauden liikevaihto oli 4,9 miljoonan euroa, 13 prosenttia enemmän kuin vuonna 2010. Viiden suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta oli 80 prosenttia (79 % 1-3/2010). Maantieteellisesti liikevaihdosta 93 prosenttia kertyi Euroopasta (90 %) ja 7 prosenttia Aasiasta (10 %).

Liiketulos oli 0,4 miljoona euroa (0,4 Me 1-3/2010). Kannattavuus säilyi vertailukauden tasolla liikevoittomarginaalin ollessa 8,9 prosenttia. Kannattavuutta tukivat pikatoimitukset ja suotuisampi myynnin rakenne.

Samoin konsernin nettorahoituskulut pysyivät vertailukauden tasossa –0,3 miljoonassa eurossa. Näin ollen myös katsauskauden tulos 0,1 miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos 0,00 olivat vertailukauden tasolla.

INVESTOINNIT JA TUOTEKEHITYS

Katsauskauden investoinnit olivat 0,1 miljoonaa euroa (0,7 Me 1-3/2010).

T&K-kulut muodostuvat yleisistä tuotantoprosessin kehittämiskuluista eivätkä ne täytä IAS 38 kirjanpitostandardin mukaista määritelmää kehittämisestä eivätkä tutkimuksesta. Tämän vuoksi T&K-kulut on kirjattu tehtaan yleiskustannuksiin.

RAHOITUS

Konsernin rahoitusasema säilyi haastavana, mutta vakaana. Kassavarat kauden lopussa olivat 3,9 miljoonaa euroa (3,1 Me 3/2010).

Katsauskauden liiketoiminnan rahavirta oli -0,7 miljoonaa euroa (0,8 Me 1-3/2010).

Korolliset nimellisarvoiset velat olivat 23,5 miljoonaa euroa (24,2 Me). Nettovelkaantumisaste pieneni 490,8 prosenttiin (591,2 %). Korottomat velat olivat 7,8 miljoonaa euroa (6,5 Me).

Konsernin omavaraisuusaste kauden lopussa oli 11,1 prosenttia (10,1 %).

KAUPPAHINTASAAMINEN TTM TECHNOLOGIES INC:LTÄ

Aspocompilla on taseessaan lainasaaminen TTM Technologies Inc:ltä (TTM). Saaminen liittyy Aspocompin vuonna 2007 tekemään yritysjärjestelyyn, jossa yhtiön Kiinan ja Intian liiketoiminnot siirrettiin Meadvillen Holdings Limitedin kanssa perustettuun Meadville Aspocomp (BVI) Holdings Ltd. (MAH) -yhtiöön. Meadville osti yhtiöstä 80 prosenttia ja lopun 20 prosentin osalta sovittiin molemminpuolisesta osto/myyntioptiosta. Sovelletun kirjanpitostandardin mukaan yritysjärjestely käsitellään 100 prosenttisena myyntinä ja optiosopimuksen alainen 20 prosentin omistus kirjataan saamisena.

Meadville Holdings Limitedin piirilevyliiketoiminta siirtyi vuonna 2010 TTM Technologies Inc:n omistukseen. MAH-yhtiöön liittyvät oikeudet ja vastuut siirrettiin sopimuksin TTM:n ja Aspocompin välille.

Kauppahintasaaminen on kirjattu taseessa muihin pitkäaikaisiin saamisiin ja se on arvostettu optiosopimuksen mukaiseen minimiarvoon. Sijoituksen arvo oli kauden lopussa 16,7 miljoonaa euroa. Muiden optiosopimuksen määrittämien arvostusten soveltamista ei katsota mahdolliseksi MAH-yhtiön haasteellisen nykytilanteen ja tulevien näkymien vuoksi. Lisätietoja löytyy myös TTM:n raportista (sivu 76): http://www.ttmtechnologies.com/investors/documents/10-K/2010-10k.pdf.

KONSERNIRAKENNE

Aspocompin 90 prosenttisesti omistama Aspocomp Oulu Oy valmistaa ja myy piirilevyjä tietoliikenne-, teollisuuselektroniikka- ja autoelektroniikka-alojen tarpeisiin. Palvelutarjontaan kuuluvat prototyyppi- ja pikatoimitukset, äkillisten piirilevytarpeiden tyydyttäminen volyymitoimituksissa sekä uusien teknologioiden kokeileminen ja tuotteistaminen. Aspocomp Oulu Oy valmistaa pääasiassa HDI- (High Density Interconnection), monikerros- ja erikoismateriaalipiirilevyjä.

Lisäksi Aspocompilla on 13,2 prosentin omistus thaimaalaisesta PCB Centeristä. PCB Centerin tuotanto on keskeytetty tehtaalla kesäkuussa 2010 sattuneen tulipalon takia. On todennäköistä, että yhtiön toiminta päättyy. Tällä ei kuitenkaan ole Aspocompin kannalta taloudellista merkitystä, koska kyseisellä omistuksella ei ole tasearvoa eikä Aspocompilla ole yhtiöltä avoimia saatavia.

Aspocompilla on myös 5,3 prosentin omistusosuus Imbera Electronics Inc:sta, joka tarjoaa uudenalaista pakkausteknologiaa elektroniikkateollisuudelle.

EMOYHTIÖN OMA PÄÄOMA

Osakeyhtiölain vaatimusten mukaisesti Aspocomp Group Oyj:n osakepääoman menettämisestä on tehty ilmoitus Kaupparekisteriin 14.5.2008. Aspocomp konsernin emoyhtiön Aspocomp Group Oyj:n oma pääoma oli katsauskauden lopussa 4,0 miljoonaa euroa negatiivinen. Kuitenkin koko konsernin oma pääoma oli 3,7 miljoonaa euroa positiivinen.

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Aspocompin osakkeiden kokonaismäärä 31.3.2011 oli 49 905 130 kappaletta ja yhtiön osakepääoma 20 082 052 euroa. Emoyhtiö omisti omia osakkeitaan 200 000 kappaletta, nimellisarvoltaan noin 758 tuhatta euroa. Omistus on 0,4 prosenttia osakkeiden luku- ja äänimääristä. Tytäryhtiöt eivät omista emoyhtiön osakkeita.

Aspocomp Group Oyj:n osakkeita vaihdettiin Helsingin Pörssissä (NASDAQ OMX Helsinki) 47 210 737 kappaletta 1.1.­31.3.2011 välisenä aikana. Kauppojen yhteenlaskettu arvo oli 12 230 599 euroa. Alin kaupantekokurssi oli 0,17 euroa, ylin 0,37 euroa ja keskikurssi 0,26 euroa. Päätöskurssi 31.3.2011 oli 0,23 euroa, josta yhtiön markkina-arvoksi muodostui 11 478 179 euroa.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden osuus osakekannasta oli 3,79 prosenttia.

HENKILÖSTÖ

Yhtiössä työskenteli katsausjaksolla keskimäärin 101 henkilöä (98). Henkilöstön määrä 31.3.2011 oli 101 (97). Heistä työntekijöitä oli 70 (67) ja toimihenkilöitä 31 (30).

YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Aspocomp Group Oyj:n 13.4.2010 kokoontunut varsinainen yhtiökokous päätti pitää hallituksen kokoonpanon ja palkkiot samana kuin edellisellä kaudella. Lisäksi yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä. Yhtiökokous päätti myös, että tilikaudelta ei makseta osinkoa.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi kolme ja hallitukseen valittiin uudelleen Johan Hammarén, Tuomo Lähdesmäki ja Kari Vuorialho. Yhtiökokous valitsi PricewaterhouseCoopers Oy:n uudelleen tilintarkastajaksi tilikaudelle 2010.

Hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksaa vuosipalkkiona 24 000 euroa ja hallituksen jäsenille 12 000 euroa. Vuosipalkkion määrästä maksetaan rahana 60 prosenttia ja hallituksen jäsenille hankitaan ja luovutetaan yhtiön osakkeita 40 prosenttia vastaavalla osuudella. Puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1 000 euroa kokoukselta ja muille jäsenille 500 euroa kokoukselta. Pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuville hallituksen jäsenille maksetaan kokouksesta aiheutuneet kohtuulliset matka- ja majoituskustannukset. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä siten, että yhtiöjärjestyksen yhtiökokouksen koollekutsumista koskevan kymmenennen pykälän (§ 10) loppuun lisättiin seuraava virke: ”Yhtiökokouskutsu on kuitenkin toimitettava vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.” Yhtiöjärjestykseen tehty lisäys perustuu Osakeyhtiölain muutokseen.

HALLITUS, HALLITUKSELLE MYÖNNETYT VALTUUDET

Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi Tuomo Lähdesmäen uudelleen yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi. Koska hallituksen kokoonpano on kolme jäsentä, valiokuntia ei perustettu.

Vuoden 2008 varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta. Uusia osakkeita voidaan antaa osakeannilla ja/tai erityisten oikeuksien nojalla enintään 55 000 000 kappaletta. Valtuutus on voimassa viisi vuotta ko. yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Vuoden 2008 varsinainen yhtiökokous päätti optio-oikeuksien antamisesta Aspocomp Group Oyj:n toimitusjohtajalle. Hallitus ei ole myöntänyt edellä mainittuja optioita.

Tarkemmat tiedot valtuutuksista löytyvät vuosikertomuksesta 2008 sivuilta 10-11 (www.aspocomp.com/linked/investor/ar_2008.pdf ).

ARVIO LIIKETOIMINNAN RISKEISTÄ

Merkittävä velkaantuminen

Kauden lopussa yhtiön korolliset velat olivat nimellisarvoltaan noin 23,5 ja IFRS kirjanpitostandardin mukaan noin 22,1 miljoonaa euroa.

Likviditeetti- ja rahoitusriski

Velkajärjestelysopimuksesta johtuen konsernin likviditeetin hoito perustuu emoyhtiön kassavaroihin ja Oulun tehtaan tuottamaan kassavirtaan. Mikäli Aspocomp Group Oyj ei saa rahoitusta Aspocomp Oulu Oy:ltä tai muilla rahoitustavoilla, yhtiö voi tulla maksukyvyttömäksi.

Oikeudenkäynnit

Vuonna 2007 Ranskan korkein oikeus velvoitti yhtiön maksamaan Aspocomp S.A.S:n 388 entiselle työntekijälle korvauksina yhteensä noin 11 miljoonaa euroa. Yhtiö suoritti maksun vuonna 2007.

Tammikuussa 2009 Ranskan Evreuxin työtuomioistuin antoi päätöksen, jossa se velvoitti yhtiön maksamaan 13 entiselle työntekijälle korvausta yhteensä noin 0,5 miljoonaa euroa korkoineen. Yhtiö valitti tuomiosta, mutta Rouenin valitustuomioistuin vahvisti päätöksen toukokuussa 2010. Maksua ei ole suoritettu, mutta sitä koskeva varaus on tehty vuoden 2007 tilinpäätökseen.

Lokakuussa 2010 saadun tiedon mukaan kuusi entistä työntekijää on hakenut aiemmin keskeyttäneensä kanteen jatkamista. Lisäksi on nostettu yksi uusi kanne. Kanteet tulevat käsittelyyn toukokuussa 2011 ja niiden yhteismäärä on 0,3 miljoonaa euroa.

Edellä mainituilla korvauksilla ja kanteilla ei ole tulosvaikutusta kuluvalla tilikaudella, koska yhtiö on tehnyt tilinpäätöksessä 2007 riittävän kuluvarauksen.

Riskinä on, että jäljellä olevat noin 90 työntekijää nostavat kanteen. Kesäkuussa 2008 voimaan tulleen lain mukaan kanneaika vanhenee viidessä vuodessa lainvoimaantulosta lukien.

Materiaalikustannusten nousu ja kapasiteetin riittävyys

Piirilevyjen vahva globaali kysyntä ja niiden materiaaleihin käytettävien raaka-aineiden hinnannousu on nostanut piirilevyissä käytettävien laminaattien ja kemikaalien hintoja. Mikäli yhtiö ei pysty siirtämään hinnannousua lopputuotteisiin, kannattavuus heikentyy.

Piirilevyjen rakenteiden monimutkaistuminen aiheuttaa tiettyjen osaprosessien lisäkuormitusta. Mikäli yhtiö ei pysty lisäämään näiden osaprosessien kapasiteettia, tuotannon kokonaisvolyymi kärsii ja koko kysyntäpotentiaali ei realisoidu liikevaihdon kasvuna.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Oulun liiketoiminnan arvioitujen näkymien ja konsernin nykyisen kulurakenteen perusteella Aspocompin toiminta jatkuu vakaana. Konsernin rahoitustilanne on tyydyttävä.

Liiketoiminnan painopisteen ollessa prototyypeissä ja pikatoimituksissa koko vuoden liikevaihdon ennakoiminen on vaikeaa. Vuonna 2011 liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja liiketuloksen muodostuvan voitolliseksi, mutta jäävän alhaisemmaksi kuin vuonna 2010.

Konsernin liiketoimintojen kehittämisen lisäksi hallitus kartoittaa erilaisia rakenteellisia kehittämisratkaisuja, mukaan lukien yritysjärjestelyjen toteuttaminen tulevaisuudessa.

TAULUKOT JA LAATIMISPERIAATTEET

Raportoituihin liiketoimintoihin kuuluvat Aspocomp Oulu Oy ja konsernin emoyhtiö Aspocomp Group Oyj. Nämä liiketoiminnot muodostavat yhden liiketoimintosegmentin.

Katsauskauden tietoja ei ole tilintarkastettu. Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 (Osavuosikatsaukset) -standardin mukaan. Osavuosikatsaukseen on sovellettu samoja laadintaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2010, kuitenkin siten, että yhtiö on ottanut 1.1.2011 alkaen käyttöön seuraavat uudet tai muutetut standardit:

-IAS 1 (muutos), Tilinpäätöksen esittäminen – oman pääoman muutoslaskelma
-IAS 24 (uudistettu), Lähipiiriä koskevat tiedot tilinpäätöksessä
-IAS 27 (muutos), Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös
-IAS 32 (muutos), Liikkeeseen laskettujen oikeuksien luokittelu
-IAS 34 (muutos), Osavuosikatsaukset
-IFRS 3 (muutokset), Määräysvallattomien omistajien osuuden arvostaminen
-IFRS 7 (muutos), Rahoitusinstrumentit: Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot
-IFRIC 14 (muutos), Etukäteen suoritetut vähimmäisrahastointivaatimukseen perustuvat maksut
-IFRIC 19, Rahoitusvelkojen kuolettaminen oman pääomanehtoisilla instrumenteilla

Edellä mainittujen standardien käyttöönotolla ei ole ollut olennaista vaikutusta katsauskaudelta esitettyihin lukuihin.

 

 

LAAJA TULOSLASKELMA,
TAMMI-MAALISKUU
  1-3/11   1-3/10   1-12/10
  1000 e % 1000 e % 1000 e %
             
LIIKEVAIHTO 4 921 100,0 4 348 100,0 18 785 100,0
Liiketoiminnan muut tuotot 1 0,0 65 1,5 231 1,2
Aine- ja tarvikekulut -1 566 -31,8 -1 493 -34,3 -5 912 -31,5
Henkilöstökulut -1 554 -31,6 -1 216 -28,0 -5 750 -30,6
Liiketoiminnan muut kulut -1 034 -21,0 -1 000 -23,0 -4 250 -22,6
Poistot ja arvonalentumiset -327 -6,6 -316 -7,3 -1 265 -6,7
LIIKEVOITTO/TAPPIO 442 9,0 387 8,9 1 841 9,8
Rahoitustuotot ja -kulut -307 -6,2 -304 -7,0 -1167 -6,2
VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA 135 2,7 83 1,9 673 3,6
Tuloverot -3 -0,1 2 0,0 2 0,0
KATSAUSKAUDEN VOITTO/TAPPIO 133 2,7 85 2,0 675 3,6
Muut laajan tuloksen erät            
Muuntoerot 1 0,0 7 0,2 15 0,1
KATSAUSKAUDEN LAAJA TULOS 133 2,7 92 2,1 690 3,7
             
Katsauskauden voiton/tappion jakautuminen          
 Määräysvallattomille omistajille 76 1,6 63 1,4 293 1,6
 Emoyrityksen omistajille 56 1,1 22 0,5 382 2,0
             
Katsauskauden laajan tuloksen jakautuminen          
 Määräysvallattomille omistajille 76 1,6 63 1,4 293 1,6
 Emoyrityksen omistajille 57 1,1 29 0,7 397 2,1
             
             
Osakekohtainen tulos            
 Laimentamaton   0,00   0,00   0,01
 Laimennettu   0,00   0,00   0,01


 

 

TASE  3/11  3/10 Muutos  12/10
  1000 e 1000 e % 1000 e
VARAT        
PITKÄAIKAISET VARAT        
Aineettomat hyödykkeet 3 000 3 000 0,0 3 000
Aineelliset hyödykkeet 3 425 3 408 0,5 3 669
Myytävissä olevat sijoitukset 16 44 -62,9 16
Muut pitkäaikaiset saamiset 16 698 16 313 2,4 16 601
PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 23 139 22 765 1,6 23 287
         
LYHYTAIKAISET VARAT        
Vaihto-omaisuus 2 162 1 816 19,1 2 114
Myyntisaamiset ja muut saamiset 4 485 4 309 4,1 3 763
Rahavarat 3 857 3 056 26,2 4 712
LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 10 505 9 181 14,4 10 589
         
VARAT YHTEENSÄ 33 644 31 946 5,3 33 876
         
OMA PÄÄOMA JA VELAT        
Osakepääoma 20 082 20 082 0,0 20 082
Ylikurssirahasto 27 918 27 918 0,0 27 918
Omat osakkeet -rahasto -758 -758 0,0 -758
Käyttörahasto 45 989 45 989 0,0 45 989
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 23 885 23 885 0,0 23 885
Kertyneet voittovarat -114 224 -114 649 -0,4 -114 281
Emoyhtiön omistajille        
kuuluva pääoma 2 891 2 467 17,2 2 835
Määräysvallattomat omistajat 835 769 8,6 758
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 3 726 3 236 15,1 3 593
         
Pitkäaikaiset rahoitusvelat 20 640 21 996 -6,2 20 522
Varaukset 215 319 -32,6 215
Lyhytaikaiset rahoitusvelat 1 503 189 694,6 1 503
Osto- ja muut velat 7 559 6 205 21,8 8 042
VELAT YHTEENSÄ 29 918 28 710 4,2 30 283
         
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 33 644 31 946 5,3 33 876


 

 

OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA, TAMMI-MAALISKUU       
1000 e                  
  Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma      
                Määrä  
                ys  
    Yli       Kerty   vallat  Oma
  Osake kurssi Muut Omat Muun neet   tomat pää
  pää  rahas rahas osak to voitto Yhteen omis oma
  oma to tot keet erot varat tajat yht.
Oma pääoma 1.1.11 20 082 27 918 69 874 -758 6 -114 287 2 835 758 3 593
Katsauskauden tulos       1 56 57 76 133
Muut laajan tuloksen erät             
Muuntoerot        0   0   0
Oma pääoma 31.3.11 20 082 27 918 69 874 -758 6 -114 230 2 892 835 3 726
                   
  Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma      
                Määrä  
                ys  
    Yli       Kerty   vallat  Oma
  Osake kurssi Muut Omat Muun neet   tomat pää
  pää  rahas rahas osak to voitto Yhteen omis oma
  oma to tot keet erot varat tajat yht.
Oma pääoma 1.1.10 20 082 27 918 69 874 -758 -9 -114 669 2 438 706 3 143
Katsauskauden tulos         22 22 63 85
Muut laajan tuloksen erät             
Muuntoerot        7   7   7
Oma pääoma 31.3.10 20 082 27 918 69 874 -758 -2 -114 647 2 467 769 3 236


 

 

RAHAVIRTALASKELMA, TAMMI-MAALISKUU      
1000 e  1-3/11  1-3/10  1-12/10
       
Katsauskauden tulos 132 85 675
Oikaisut 637 642 2 286
Käyttöpääoman muutos -1 456 78 1 096
Saadut korot ja osingot 7 1 43
Maksetut korot -16 -2 -6
Maksetut verot -3 2 1
Liiketoiminnan rahavirta -698 805 4 095
       
Investoinnit -113 -691 -1 754
Käyttöomaisuusmyynnit 0 0 75
Investointien rahavirta -113 -691 -1 679
       
Lainojen lyhennykset -43 -96 -742
Lainojen nostot 0 0 0
Rahoituksen rahavirta -43 -96 -742
       
Rahavarojen muutos -854 18 1 674
Rahavarat tilikauden alussa 4 712 3 038 3 038
Valuuttakurssien muutokset 0 0 0
Rahavarat katsauskauden lopussa 3 857 3 056 4 712


 

 

TALOUDELLISET JA OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT  
   3/11  3/10
Oma pääoma / osake, euroa 0,06 0,05
Omavaraisuusaste, % 11,1 10,1
Nettovelkaantumisaste, % 490,8 591,2
Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja laimennettu, euroa 0,00 0,00


 

 

VASTUUSITOUMUKSET      
1000 e  3/11  3/10  12/10
Velan vakuudeksi      
 pantatut osakkeet 5 514 5 514 5 514
 pantatut lainasaamiset 16 697 16 313 16 601
Käyttöleasingvastuut 670 666 670
Muut vastuut 100 100 100
Yhteensä 22 981 22 593 22 885


 

 

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT    
     
Oma pääoma/osake, euroa = Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma  
  Osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä  
     
Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma  
  Taseen loppusumma – saadut ennakot x 100
     
Nettovelkaantumisaste, % = Korolliset nettorahoitusvelat  
  Oma pääoma x 100
     
Tulos/osake (EPS), euroa = Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden tulos  
  Ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo (osakeantioikaistu)  
     

Kaikki luvut ovat tilintarkastamattomia.

Espoossa, 20.4.2011

Aspocomp Group Oyj
Hallitus

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Sami Holopainen, puh. (09) 59 181.

www.aspocomp.com

Tulevaisuutta koskevat näkemykset perustuvat tiedotteen julkistamishetkeen ja toteutumat saattavat aikanaan poiketa esitetyistä. Tässä tiedotteessa mainitut asiat, jotka eivät ole historiallisia tosiasioita, ovat tulevaisuuteen liittyviä lausuntoja. Kaikki tulevaisuuteen liittyvät lausunnot sisältävät tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuuksia ja muita tekijöitä, jotka saattavat johtaa Aspocompin toteutuneiden tulosten, toiminnan ja saavutusten olennaiseen poikkeamiseen mistä tahansa esitetystä tai ilmaistusta sellaisesta tulevaisuuteen liittyvästä tuloksesta, toiminnasta tai lausunnosta, joka sisältyy sellaiseen tulevaisuutta koskevaan arvioon. Tällaiset tekijät käsittävät yleiset taloudelliset ja liiketoimintaympäristöön liittyvät olosuhteet; valuuttakurssimuutokset; lisäykset ja muutokset piirilevyteollisuuden tuotantokapasiteetissa ja kilpailutilanteessa; sekä yhtiön kyvyn toteuttaa ja hyödyntää investointiohjelmansa.
 


Aspocompin osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2011.pdf