ASPOCOMPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2009

14.05.2009

ASPOCOMPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2009

Aspocomp Group Oyj       Osavuosikatsaus          14.5.2009 klo 9.00
 
ASPOCOMPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2009
                        
Tässä tilinpäätöstiedotteessa on esitetty konsernin liiketoiminnot IFRS standardien mukaisesti jaoteltuina jatkuviin sekä myytyihin ja lopetettuihin liiketoimintoihin. Jatkuviin liiketoimintoihin kuuluvat Aspocomp Oulu Oy ja Aspocomp Group Oyj:n konsernihallinto. Nämä liiketoiminnot muodostavat yhden liiketoimintosegmentin.
 
– Liikevaihto: 3,3 miljoona euroa (5,2 miljoonaa euroa 1-3/2008). 
 
– Liikevoitto ennen poistoja (EBITDA): 0,0 miljoonaa euroa (0,4).
 
– Liikevoitto (EBIT): -0,3 miljoonaa euroa (-0,1).
 
– Osakekohtainen tulos jatkuvista liiketoiminnoista: -0,01 euroa (-0,01).
 
– Osakekohtainen tulos myydyistä ja lopetetuista liiketoiminnoista: 0,00 euroa (0,00).
 
– Liiketoiminnan rahavirta: 0,7 miljoonaa euroa (0,6).
 
– Vuoden 2009 liikevoiton ennen poistoja (EBITDA) arvioidaan säilyvän positiivisena.
 
TOIMITUSJOHTAJA ISTO HANTILA:
 
”Haastavasta markkinatilanteesta huolimatta Aspocompin Oulun tehdas saavutti nollatuloksen. Koko konsernin liikevoitto painui odotetusti 0,3 miljoonaa euroa tappiolle. Vertailukauden liikevaihto oli poikkeuksellisen korkea johtuen sille ajoittuneesta kahdesta merkittävästä kertaluonteisesta toimituksesta, joiden suuruus oli yhteensä lähes puolitoista miljoonaa euroa.
 
Markkinatilanteen odotetaan jatkuvan haastavana myös koko lopputilikauden ajan. Kassavirran kannalta tärkeän liikevoiton ennen poistoja (EBITDA) ennakoidaan kuitenkin säilyvän positiivisena.
 
Käyttöpääoman alenemisen ja tiukan kulukontrollin ansiosta konsernin rahavirta oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä positiivinen ja kassavarat lisääntyivät vuoden vaihteesta noin 0,5 miljoonalla eurolla.
 
Aspocomp konsernin tilanne on stabiili ja toimintaa voidaan jatkaa nykyisenkaltaisella rakenteella. Vaihtoehtoisesti konsernia voidaan kehittää erilaisten yritysjärjestelyjen kautta.”
 
 
KONSERNIN LIIKETOIMINTA
 
Aspocomp konserniin kuuluva Aspocomp Oulu Oy toimittaa piirilevyjä tietoliikenne-, auto- ja teollisuuselektroniikka-alojen tarpeisiin ja toimii piirilevyjen proto-, ramp up- ja piensarjatoimittajana. Palvelutarjontaan kuuluvat pikatoimitukset, äkillisten piirilevytarpeiden tyydyttäminen myös volyymitoimituksissa, uusien teknologioiden kokeileminen ja tuotteistaminen, materiaaliselvitysten tekeminen sekä läheinen yhteistyö volyymivalmistajien kanssa. Aspocomp Oulu Oy:n pääasiallisia piirilevyteknologioita ovat HDI-piirilevyt (High Density Interconnection), monikerrospiirilevyt aina 28 kerrokseen asti, Heat Sink -piirilevyt sekä Teflon- tai keramiikkapohjaiset piirilevyt.
 
Aspocomp-konsernilla on 20 %:n omistus Meadville Aspocomp (BVI) Holdings Ltd. yhteisyrityksestä. Finanssikriisin leviäminen reaalitalouteen vuoden 2008 lopulla vähensi merkittävästi HDI piirilevyjen kysyntää. Meadville Aspocomp Holdings reagoi markkinoiden romahdukseen jäädyttämällä Intian tehdasprojektin ja sopeuttamalla Kiinan Suzhoun tehtaan kapasiteetin ja henkilöstömäärän vastaamaan vähentynyttä HDI piirilevyjen kysyntää. Maaliskuussa 2009 Meadville Aspocomp Holdings aloitti ilmoituksensa mukaisesti Suzhoun tehtaan kapasiteetin ja henkilöstömäärän asteittaisen nostamisen korkeammalle tasolle kysynnän elpymisen myötä. Elpyminen liittyy Kiinan 3G hankkeiden käynnistymiseen toukokuussa 2009.
 
Lisäksi Aspocompilla on 14,11 %:n omistus thaimaalaisesta PCB Centeristä (entinen tytäryhtiö Aspocomp (Thailand) Co., Ltd.) ja 5,34 %:n omistus Imbera Electronicsista.
 
Aspocompin omistus PCB Centeristä nousi 6,17 prosentista 14,11 prosenttiin 31.3.2009. Omistuksen nousu on seurausta 48 miljoonan bahtin, noin 1,0 miljoonan euron, lainasaatavan muuttamisesta osakkeiksi 16.10.2008 allekirjoitetun sopimuksen mukaisesti.
 
Lainakonversiolla ei ole tulosvaikutusta eikä myöskään kassavirtavaikutusta, koska lainasaatava arvostettiin nollaksi Aspocompin tilinpäätöksessä 2008.
 
 
KONSERNIN TAMMI-MAALISKUUN LIIKEVAIHTO JA -TULOS
(vertailuluvut ovat jaksolta 1-3/2008, sisältävät vain jatkuvat toiminnot)
 
Liikevaihto ja -voitto, miljoonaa euroa
 
 
Aspocompin viiden suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta oli 74 prosenttia (78 %).
 
Konsernin nettorahoituskulut olivat -0,2 miljoonaa euroa (-0,4). Katsauskauden tulos oli -0,5 miljoonaa euroa (-0,4) ja osakekohtainen tulos -0,01 euroa (-0,01).
 
 
RAHOITUS, INVESTOINNIT JA OMAVARAISUUS  
 
Aspocomp-konsernin liiketoiminnan rahavirta kaudella oli 0,7 miljoonaa euroa (0,6). Konsernin likvidit nettovarat kauden lopussa olivat 4,8 miljoonaa euroa (8,6).
 
Korolliset nettovelat olivat 18,2 miljoonaa euroa (30,3). Nettovelkaantumisaste pieneni 350,3 prosenttiin (746,9 %). Korottomat velat olivat 6,1 miljoonaa euroa (15,5).
 
Jatkuvien toimintojen investoinnit olivat 0,1 miljoonaa euroa (0,3).
 
Nettorahoituskulut muodostivat 5,7 prosenttia (6,1 %) liikevaihdosta.
 
Konsernin omavaraisuusaste oli maaliskuun lopussa 15,2 prosenttia (6,9 %).
 
 
EMOYHTIÖN OMA PÄÄOMA
 
Osakeyhtiölain vaatimusten mukaisesti Aspocomp Group Oyj:n osakepääoman menettämisestä on tehty ilmoitus Kaupparekisteriin 14.5.2008. Aspocomp konsernin emoyhtiön Aspocomp Group Oyj:n oma pääoma oli ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa 1,6 miljoonaa euroa negatiivinen. Kuitenkin koko konsernin oma pääoma oli ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa 5,2 miljoonaa euroa positiivinen.
 
 
TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS
 
Aspocomp Oulu Oy:n tutkimus ja tuotekehitys tapahtuvat yhteistyössä asiakkaiden ja toimittajien kanssa. Asiakkaat toimittavat vuosittain näkemyksensä tulevaisuuden teknologiavalinnoistaan, joiden avulla tehtaan kehitystyötä suunnataan. Oikein ajoitetut investoinnit ovat edellytys tehokkuuden ja teknologisen kyvykkyyden ylläpitoon. Kulut tutkimuksesta ja tuotekehityksestä on kirjattu tehtaan yleiskuluihin.
 
 
OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA
 
Aspocompin osakkeiden kokonaismäärä 31.3.2009 oli 49 905 130 kappaletta ja yhtiön osakepääoma 20 082 052 euroa. Osakkeiden kokonaismäärästä yhtiö omisti 200 000 kappaletta. Niiden suhteellinen osuus yhtiön kaikkien osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä oli 0,4 prosenttia. Omilla osakkeilla oikaistu osakemäärä oli 49 705 130 osaketta.
 
Aspocomp Group Oyj:n osakkeita vaihdettiin Helsingin Pörssissä 8 136 725 kappaletta 1.1.-31.3.2009 välisenä aikana. Kauppojen yhteenlaskettu arvo oli 662 967 euroa. Alin kaupantekokurssi oli 0,05 euroa, ylin 0,10 euroa ja keskikurssi 0,08 euroa. Päätöskurssi 31.3.2009 oli 0,10 euroa, josta yhtiön markkina-arvoksi muodostuu 4 970 513 euroa. Hallintarekisteröityjen osakkeiden osuus osakekannasta kauden lopussa oli 5,8 prosenttia ja suoran ulkomaisen omistuksen osuus 0,3 prosenttia.
 
 
HENKILÖSTÖ
 
Aspocomp-konsernissa työskenteli katsausjaksolla keskimäärin 112 henkilöä (159). Henkilöstön määrä 31.3.2009 oli 113 (151). Heistä työntekijöitä oli 76 (89) ja toimihenkilöitä 37 (62). Vertailutiedot ovat jatkuvista toiminnoista.
 
 
ASPOCOMP S.A.S.:N TYÖNTEKIJÖIDEN KANTEET
 
Ranskassa Evreuxin työtuomioistuin on antanut tammikuussa 2009 päätöksen, jossa se velvoittaa Aspocomp Group Oyj:n maksamaan sen ranskalaisen tytäryhtiön Aspocomp S.A.S.:n 13 entiselle työntekijälle korvausta yhteensä noin 0,5 miljoonaa euroa korkoineen.
 
Tuomioistuimen päätös liittyy kahdenkymmenenyhden Aspocomp S.A.S.:n entisen työntekijän nostamiin kanteisiin (Aspocompin pörssitiedote 18.2.2008). Näistä 21 kantajasta Aspocomp on tehnyt erillissopimuksen kahden työntekijän kanssa ja kuuden osalta oikeus ei ottanut asiaa käsittelyyn.
 
Maksettavaksi määrätyillä korvauksilla ei ole kuluvaikutusta, koska yhtiö on tehnyt tilinpäätöksessä 2007 riittävän varauksen.
 
Aspocomp on valittanut tuomiosta Ranskassa seuraavaan oikeusasteeseen.
 
 
ASPOCOMPIN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
 
Aspocomp Group Oyj:n 21.4.2009 kokoontunut varsinainen yhtiökokous päätti pitää hallituksen kokoonpanon ja palkkiot samana kuin edellisellä kaudella. Lisäksi yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä.  Yhtiökokous päätti myös, että tilikaudelta ei makseta osinkoa.
 
Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi kolme ja hallitukseen valittiin uudelleen Johan Hammarén, Tuomo Lähdesmäki ja Kari Vuorialho. Yhtiökokous valitsi PricewaterhouseCoopers Oy:n uudelleen tilintarkastajaksi tilikaudelle 2009.
 
Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksaa vuosipalkkiona 24 000 euroa ja hallituksen jäsenille 12 000 euroa. Vuosipalkkion määrästä maksetaan rahana 60 prosenttia ja hallituksen jäsenille hankitaan ja luovutetaan yhtiön osakkeita 40 prosenttia vastaavalla osuudella. Puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1 000 euroa kokoukselta ja muille jäsenille 500 euroa kokoukselta. Pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuville hallituksen jäsenille maksetaan kokouksesta aiheutuneet kohtuulliset matka- ja majoituskustannukset. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun mukaan.
 
Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä siten, että yhtiön yhtiöjärjestyksen §:t 6 ja 12 poistetaan tarpeettomina ja uusi § 10 muutetaan kuulumaan seuraavasti ”10 § Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen yhtiökokousta julkaisemalla kutsu yhtiön Internet-sivuilla ja hallituksen niin päättäessä yhdessä laajalevikkisessä hallituksen määräämässä sanomalehdessä.”
 
 
HALLITUS, HALLITUKSELLE MYÖNNETYT VALTUUDET
 
Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi Tuomo Lähdesmäen uudelleen yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi. Koska hallituksen kokoonpano on kolme jäsentä, valiokuntia ei perustettu.
 
Vuoden 2008 varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta. Uusia osakkeita voidaan antaa osakeannilla ja/tai erityisten oikeuksien nojalla enintään 55 000 000 kappaletta.
 
Vuoden 2008 yhtiökokous myönsi hallitukselle myös valtuudet antaa optio-oikeuksia Aspocomp Group Oyj:n toimitusjohtajalle. Hallitus ei ole myöntänyt edellä mainittuja optioita.
 
 
Tarkemmat tiedot valtuutuksista löytyvät vuosikertomuksesta 2008 sivuilta 10-11 (www.aspocomp.com/linked/investor/ar_2008.pdf). Valtuutukset ovat voimassa viisi vuotta ko. yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
 
 
TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
 
Talousjohtaja Pertti Vuorinen jäi suunnitellusti eläkkeelle huhtikuun lopussa. Uudeksi talousjohtajaksi nimettiin 1.5.2009 alkaen tekniikan lisensiaatti Sami Holopainen.
 
 
ARVIO LIIKETOIMINNAN RISKEISTÄ
 
Merkittävä velkaantuminen
 
Aspocomp -konsernin korolliset velat 31.3.2009 olivat IFRS kirjanpitostandardin mukaan noin 22,8 miljoonaa euroa ja nimellisarvoltaan noin 25,6 miljoonaa euroa.
 
Likviditeetti- ja rahoitusriski
 
Velkajärjestelysopimuksesta johtuen konsernin likviditeetin hoito perustuu emoyhtiön kassavaroihin ja Oulun tehtaan tuottamaan kassavirtaan. Mikäli Aspocomp Group Oyj ei saa rahoitusta Aspocomp Oulu Oy:ltä tai osakkuusyhtiöltään, Meadville Aspocomp Holdingsilta, osinkojen tai muiden tulojen muodossa, tai muilla rahoitustavoilla, kulujensa kattamiseen vuoteen 2013 saakka, yhtiö voi tulla maksukyvyttömäksi.
 
Oikeudenkäynnit
 
Vuonna 2007 Ranskan korkein oikeus velvoitti yhtiön maksamaan Aspocomp S.A.S:n 388 entiselle työntekijälle korvauksina yhteensä noin 11 miljoonaa euroa noin 7 prosentin vuotuisine korkoineen. Tammikuussa 2009 Ranskan Evreuxin työtuomioistuin on antanut päätöksen, jossa se velvoittaa yhtiön maksamaan 13 entiselle työntekijälle korvausta yhteensä noin 0,5 miljoonaa euroa korkoineen. Lisäksi työtuomioistuin päätti olla käsittelemättä kuuden henkilön kanteita. Edellä mainituilla korvauksilla ei ole tulosvaikutusta kuluvalla tilikaudella.
 
Kanteet liittyvät vuonna 2002 suljetun, tappiollisen Evreuxin tehtaan irtisanomiskorvauksiin.
 
Riskinä on, että jäljellä olevat noin 100 työntekijää nostavat kanteen. Kanneaika Ranskassa vanhenee 30 vuodessa.
 
 
TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT
 
Tehtyjen rakennejärjestelyjen ansiosta Aspocompin rahoitustilanne on tyydyttävä. Alhaisen kulurakenteen ja Oulun liiketoiminnan arvioitujen näkymien perusteella konsernin toiminta jatkuu vakaana.
 
Vuoden 2009 liikevaihdon odotetaan pienenevän vaikean markkinatilanteen ja riskien vähentämiseen pyrkivien ratkaisujen seurauksena. Liikevoiton ennen poistoja (EBITDA) arvioidaan säilyvän positiivisena.
 
Konsernin liiketoimintojen kehittämisen lisäksi hallitus kartoittaa erilaisia rakenteellisia kehittämisratkaisuja, mukaan lukien yritysjärjestelyjen toteuttaminen tulevaisuudessa.
 
 
LAATIMISPERIAATTEET
 
Katsauskauden tietoja ei ole tilintarkastettu. Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 (Osavuosikatsaukset) -standardin mukaan. Osavuosikatsaukseen on sovellettu samoja laadintaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2008, kuitenkin siten, että Aspocomp Group Oyj on ottanut 1.1.2009 alkaen käyttöön seuraavat uudet tai muutetut standardit:
 
– IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen – muutos
– IFRS 8 Toimintasegmentit
 
IAS 1 muutos vaikuttaa tuloslaskelman ja oman pääoman muutoslaskelman esittämistapaan. IFRS 8 muutoksella ei ole vaikutusta yhtiön esittämiin tietoihin.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Velan vakuudeksi annettujen kiinnitysten määrä on vähentynyt Thaimaan tytäryhtiön myynnin seurauksena. Muissa vastuissa emoyhtiön tullitakaus on tarpeettomana lopetettu.
 
 
TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT
 
 
Oma pääoma/osake,euroa =   Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma
                           ____________________________________________________
                           Osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä
 
 
Omavaraisuusaste, % =      Oma pääoma
                           __________________________________
                           Taseen loppusumma – saadut ennakot            x 100
 
 
Nettovelkaantumisaste, % = Korolliset nettorahoitusvelat
                           __________________________________
                           Oma pääoma                                    x 100
 
 
Tulos/osake (EPS), euroa = Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva
                           tilikauden tulos
                           ______________________________________________
                           Ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu
                           keskiarvo (osakeantioikaistu)
 
 
Kaikki luvut ovat tilintarkastamattomia.
 
Espoossa, 14.5.2009
 
ASPOCOMP GROUP OYJ
 
 
Hallitus
 
Isto Hantila
toimitusjohtaja
 
 
Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Isto Hantila, puh. 050 406 0656.
 
 
Aspocomp: Innovatiivisia liitäntäratkaisuja elektroniikkateollisuudelle
 
Aspocomp-konserni tarjoaa ja kehittää innovatiivisia liitäntäratkaisuja elektroniikkateollisuudelle läheisessä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Yhtiöllä on vahva asema komponenttitoimittajana tietoliikennelaitteisiin ja teollisuudelle. Tarjoamme globaaleille asiakkaillemme nopean tien massatuotantoon uusien teknologioiden soveltamisessa joustavasti ja kustannustehokkaasti.
 
Aspocomp-konsernin tuotantolaitos sijaitsee Oulussa. Konsernin liikevaihto vuonna 2008 oli noin 21 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä joulukuun 2008 lopussa noin 115.
 
 
Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
keskeiset tiedotusvälineet
www.aspocomp.com
 
 
Tulevaisuutta koskevat näkemykset perustuvat tiedotteen julkistamishetkeen ja toteutumat saattavat aikanaan poiketa esitetyistä. Tässä tiedotteessa mainitut asiat, jotka eivät ole historiallisia tosiasioita, ovat tulevaisuuteen liittyviä lausuntoja. Kaikki tulevaisuuteen liittyvät lausunnot sisältävät tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuuksia ja muita tekijöitä, jotka saattavat johtaa Aspocomp-konsernin toteutuneiden tulosten, toiminnan ja saavutusten olennaiseen poikkeamiseen mistä tahansa esitetystä tai ilmaistusta sellaisesta tulevaisuuteen liittyvästä tuloksesta, toiminnasta tai lausunnosta, joka sisältyy sellaiseen tulevaisuutta koskevaan arvioon. Tällaiset tekijät käsittävät yleiset taloudelliset ja liiketoimintaympäristöön liittyvät olosuhteet; valuuttakurssimuutokset; lisäykset ja muutokset piirilevyteollisuuden tuotantokapasiteetissa ja kilpailutilanteessa; sekä yhtiön kyvyn toteuttaa ja hyödyntää investointiohjelmansa.