ASPOCOMPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2008

15.05.2008

ASPOCOMPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2008

ASPOCOMP GROUP OYJ        Osavuosikatsaus        15.5.2008 klo 8.00     
 
ASPOCOMPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2008
 
Tässä tilinpäätöstiedotteessa on esitetty konsernin liiketoiminnot IFRS standardien mukaisesti jaoteltuina jatkuviin ja lopettuihin liiketoimintoihin. Jatkuvilla liiketoiminnoilla tarkoitetaan yritysjärjestelyjen jälkeistä rakennetta, johon kuuluvat Aspocomp Oulu , Aspocomp Thaimaa ja konsernihallinto. Jäljelle jäävät liiketoiminnot muodostavat yhden liiketoimintosegmentin.
 
– Liikevaihto: 10,1 miljoonaa euroa (12,1 milj. e 1-3/2007).
 
– Liikevoitto: 0,017 miljoonaa euroa (-1,4).
 
– Osakekohtainen tulos jatkuvista toiminnoista: -0,01 euroa (-0,05).
 
– Osakekohtainen tulos lopetetuista toiminnoista: 0,00 euroa (-0,11).
 
– Liiketoiminnan rahavirta: 0,6 miljoonaa euroa (-3,3).
 
– Investoinnit: 0,3 miljoonaa euroa (0,3).
 
 
EMOYHTIÖN OMA PÄÄOMA
 
Aspocomp konsernin emoyhtiön Aspocomp Group Oyj:n oma pääoma oli ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa 537 tuhatta euroa negatiivinen. Uuden osakeyhtiölain vaatimusten mukaisesti Aspocomp Group Oyj:n osakepääoman menettämisestä on tehty ilmoitus Kaupparekisteriin. Kuitenkin koko konsernin oma pääoma oli ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa 4,1 miljoonaa euroa positiivinen.
 
 
TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT
 
Aspocompin tärkein tavoite vuonna 2008 on konsernin uudelleenjärjestely. Meadville Holdings Limitedin kanssa tehty järjestely vahvisti Aspocomp-konsernin maksuvalmiutta, mutta maksuvalmiuden säilyttämiseksi ja järjestelyjen loppuunsaattamiseksi vaaditaan vielä toimenpiteitä.
 
Aspocomp-konsernin liikevaihdon vuonna 2008 arvioidaan olevan noin 40 miljoonaa euroa ja tulos ennen poistoja (EBITDA) positiivinen johtuen kevyemmästä kustannusrakenteesta ja operatiivisen toiminnan tehostumisesta.
 
 
TOIMITUSJOHTAJA ISTO HANTILA:
 
”Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana jatkettiin viime vuoden lopulla aloitettua rakennemuutosta ja riskien hallintaa. Yhtiön rakenne on yksinkertaistettu, tytäryhtiöt Oulussa ja Thaimaassa toimivat itsenäisesti, pääkonttori siirrettiin Helsingin keskustasta Sinikalliontielle Espooseen yhtiön jo olemassaoleviin tiloihin ja keskushallinnon henkilömäärä on viety suunnitellulle tasolle.
 
Oulun tehtaan liiketoiminta oli ensimmäisen vuosineljänneksen aikana kannattavaa ja liikevoitto oli positiivinen.
 
Thaimaan tehtaan syvä tappiokierre on saatu käännettyä ja ensimmäisen vuosineljänneksen liikevoitto saavutti nollatason. Thaimaan yhtiön rahoitustilanne jatkui edelleen kriittisenä ja likviditeettikriisin mahdollisuus on hyvin suuri. 
 
Aspocompin Salon tehdaskiinteistö myytiin helmikuussa. Kauppahinta lyhensi yhtiön korollisia pankkivelkoja Suomessa noin 6 miljoonalla eurolla.
 
Aspocomp sopi 31.3.2008 vaihdettavan debentuurilainan I/2006 ehtojen muuttamisesta siten, että korko erääntyy maksettavaksi yhtenä eränä 1.12.2011, eikä puolivuosittain, kuten alkuperäisessä sopimuksessa.
 
Lisäksi yhtiö sopi erillisellä muutossopimuksella debentuurilainan I/2006 laina-ajan pidentämisestä ja koronmaksun lykkäämisestä 1.12.2013 saakka. Vastikkeeksi ehtojen muuttamiselle yhtiö on sitoutunut laskemaan liikkeelle muutossopimuksen osapuolille optio-oikeuksia, jotka oikeuttavat merkitsemään yhtiön uusia osakkeita korkeintaan 20.000.000 kappaletta mikäli yhtiö joutuu yrityssaneerausmenettelyyn ja mikäli debentuurilainan nojalla maksamatta olevan pääoman määrää kyseisessä yrityssaneerausmenettelyssä alennetaan. Tämän muutossopimuksen allekirjoitti 85,92 % debentuurilainan arvo-osuuksien haltijoista.
 
Konsernissa on lisäksi toteutettu laaja liiketoiminnan riskien kartoitus. Liiketoiminnan riskeistä on laaja kuvaus 16.4.2008 julkaistussa vuosikertomuksessa.
 
Aspocomp on viime vuoden lopulla toteutetun yritysjärjestelyn ja velkojen uudelleenjärjestelyn jälkeisessä projektivaiheessa, jonka aikana yhtiön toimintakyky pyritään varmistamaan tuleville vuosille.”
 
 
KONSERNIN LIIKETOIMINTA
 
Aspocomp konserniin kuuluva Aspocomp Oulu Oy toimittaa piirilevyjä tietoliikenne-, auto- ja teollisuuselektroniikka-alojen tarpeisiin ja toimii piirilevyjen proto-, ramp up- ja piensarjatoimittajana. Palvelutarjontaan kuuluvat pikatoimitukset, äkillisten piirilevytarpeiden tyydyttäminen myös volyymitoimituksissa, uusien teknologioiden kokeileminen ja tuotteistaminen, materiaaliselvitysten tekeminen sekä läheinen yhteistyö volyymivalmistajien kanssa. Aspocomp Oulu Oy:n pääasiallisia piirilevyteknologioita ovat HDI-piirilevyt (High Density Interconnection), monikerrospiirilevyt aina 28 kerrokseen asti, Heat Sink- piirilevyt pääosin autoteollisuudelle sekä Teflon- tai keramiikkapohjaiset piirilevyt.
 
Aspocomp Thaimaa valmistaa kaksi- ja monikerrospiirilevyjä autoteollisuuden, teollisuuselektroniikan ja tietoliikenne-elektroniikan sovelluksiin. Pääosa tuotannosta on neljä- ja kuusikerroslevyjä, kerrosmäärän ollessa korkeimmillaan 12. Lisäksi tehdas valmistaa yhdistelmälevyjä (semi-flex), joissa on sekä jäykkä että joustava osa. Yhdistelmälevyjä valmistetaan sekä auto- että teollisuuselektroniikkasovelluksiin. Levy tarjoaa asiakkaille kustannustehokkaan vaihtoehdon tapauksissa, joissa loppukokoonpanon muoto vaatii ladotun piirilevyn – tai piirilevyjen – olevan useammassa tasossa. Yhdistelmälevyyn voidaan latoa komponentit yhdessä tasossa ja yhdellä kerralla, jonka jälkeen joustava osa sallii levy-yhdistelmän taivuttamisen lopulliseen muotoonsa. Ratkaisussa ei myöskään tarvita kahta erillistä piirilevyä yhdistävää komponenttia.
 
Teollisuuselektroniikka muodostaa monimuotoisimman sovellusalueen niin tuotevalikoimaltaan kuin volyymiltaan. Aspocomp Thaimaa keskittyy pieniin ja keskisuuriin volyymeihin sekä tuotteisiin, joissa on tiettyjä erikoispiirteitä. Näin tuotteet voidaan hinnoitella hieman yli keskimääräisten, Kiinassa vallitsevien, erittäin alhaisten neliöhintojen.
 
 
KONSERNIN TAMMI-MAALISKUUN LIIKEVAIHTO JA -TULOS
(vertailuluvut ovat jaksolta 1-3/2007, sisältävät vain jatkuvat toiminnot)
 
Liikevaihto ja -voitto, milj. e
 
 
 
Konsernin vertailukelpoinen liikevaihto tehtaittain:
– Oulun tehdas 55 prosenttia (52 %)
– Thaimaan tehdas 45 prosenttia (48 %)
 
Konsernin vertailukelpoinen liikevaihto markkina-alueittain:
– Eurooppa 81 prosenttia (73 %)
– Aasia 9 prosenttia (14 %)
– Etelä- ja Pohjois-Amerikka 10 prosenttia (13 %)
 
Konsernin vertailukelpoinen liikevaihto tuotealueittain:
– tietoliikenne 53 prosenttia (49 %)
– auto-, teollisuus- ja kulutuselektroniikka 47 prosenttia (51 %)
 
Katsauskaudella HDI-piirilevyjen osuus Aspocompin koko piirilevytuotannosta oli 22 prosenttia.
 
Aspocompin viisi suurinta asiakasta katsauskaudella olivat Continental Temic, Nokia Siemens Network, Wabco, Sanmina SCI ja Scanfil. Viiden suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta oli 55 prosenttia (46 %).
 
Konsernin nettorahoituskulut olivat -0,5 miljoonaa euroa (-0,9). Katsauskauden voitto jatkuvista toiminnoista oli -0,4 miljoonaa euroa (-4,5) ja osakekohtainen tulos jatkuvista toiminnoista -0,01 euroa (-0,05).
 
 
RAHOITUS, INVESTOINNIT JA OMAVARAISUUS
 
Aspocomp-konsernin liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella oli 0,6 miljoonaa euroa (-3,4). Konsernin konsolidoidut likvidit nettovarat kauden lopussa olivat 8,6 miljoonaa euroa (14,9).
 
Korolliset nettovelat olivat 38,9 miljoonaa euroa (68,4). Nettovelkaantumisaste nousi 746,9 prosenttiin (147,9 %). Korottomat velat olivat 14,5 miljoonaa euroa (71,9).
 
Jatkuvien toimintojen investoinnit olivat 0,3 miljoonaa euroa (0,3).
 
Investoinnit Aasiaan olivat 0,1 miljoonaa euroa (0,1) ja Eurooppaan 0,2 miljoonaa euroa (0,2). Nettorahoituskulut muodostivat 4,5 prosenttia (7,2 %) liikevaihdosta.
 
Konsernin omavaraisuusaste maaliskuun lopussa oli 6,9 prosenttia (20,4 %).
 
 
TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS
 
Liiketoiminnan siirron yhteydessä Aspocomp siirsi teknologiansa ja T&K-toiminnan Meadvillen ja yhteisyrityksen käyttöön.
 
Aspocomp Oulu Oy:n tutkimus ja tuotekehitys tapahtuvat pääosin yhteistyössä asiakkaiden ja toimittajien kanssa. Pää-asiakkaat toimittavat vuosittain näkemyksensä tulevaisuuden teknologiavalinnoistaan, minkä avulla tehtaan kehitystyötä suunnataan. Oikein ajoitetut investoinnit ovat edellytys tehokkuuden ja teknologisen kyvykkyyden ylläpitoon. Kulut tutkimuksesta ja tuotekehityksestä on kirjattu tehtaan yleiskuluihin.
 
Aspocomp Thaimaan tuotekehitys jatkoi vuonna 2007 aloitettua korkean lasittumisasteen laminaattien luotettavuuden ja valmistettavuuden tutkimista.Lisäksi tehdas jatkoi yhdistelmälevyn tuotantoprosessin kehittämistä korkeamman kerrosmäärän tuotteeksi.Kaikki kehittämiskustannukset on kirjattu osaksi tuotannon ja tekniikan yleiskuluja.
 
 
OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA
 
Aspocompin osakkeiden kokonaismäärä 31.3.2008 oli 49 905 130 kappaletta ja yhtiön osakepääoma 20 082 052 euroa. Osakkeiden kokonaismäärästä yhtiö omisti 200 000 kappaletta. Niiden suhteellinen osuus yhtiön kaikkien osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä oli 0,4 prosenttia. Omilla osakkeilla oikaistu osakemäärä oli 49 705 130 osaketta.
 
Aspocomp Group Oyj:n osakkeita vaihdettiin Helsingin Pörssissä 8 575 822 kappaletta 1.1.-31.3.2008 välisenä aikana. Kauppojen yhteenlaskettu arvo oli 819 067 euroa. Alin kaupantekokurssi oli 0,07 euroa (23.1.2008), ylin 0,13 euroa (8.1.2008) ja keskikurssi 0,10 euroa. Päätöskurssi 31.3.2008 oli 0,10 euroa. Hallintarekisteröityjen osakkeiden osuus osakekannasta tilikauden lopussa oli  6,4 prosenttia ja suoran ulkomaisen omistuksen osuus 0,4 prosenttia.
 
 
HENKILÖSTÖ
 
Aspocomp-konsernissa työskenteli katsausjaksolla keskimäärin 1 034 henkilöä (1 347). Henkilöstön määrä 31.3.2008 oli 1 024 (1 241). Heistä työntekijöitä oli 722 (817) ja toimihenkilöitä 302 (424).
 
Henkilöstö keskimäärin alueittain
 
 
 
PÄÄKONTTORI MUUTTI TAMMIKUUSSA ESPOOSEEN
 
Yhtiön pääkonttori muutti tammikuussa Helsingin keskustasta Sinikalliontielle Espooseen. Espoon toimipisteessä sijaitsivat jo aikaisemmin Oulun tehtaan CAD-osasto ja yhtiön tietohallinto.
 
 
ASPOCOMP S.A.S.:N ENTISILTÄ TYÖNTEKIJÖILTÄ UUSIA KANTEITA
Aspocomp Group Oyj:n ranskalaisen tytäryhtiön Aspocomp S.A.S.:n entisistä työntekijöistä 21, jotka eivät olleet mukana edellisessa Ranskassa käydyssä oikeudenkäynnissä, ovat nostaneet kanteita Aspocomp Group Oyj:tä vastaan ranskalaisessa tuomioistuimessa. Vaatimusten yhteismäärä on noin 750.000 euroa. Kanteet käsitellään kevään 2008 aikana.
 
Aspocomp Group Oyj tiedotti 20.6.2007, että Ranskan korkein oikeus oli pitänyt 19.6.2007 antamillaan päätöksillä voimassa Rouenin valitustuomioistuimen aiemmin maaliskuussa 2005 antamat päätökset oikeudenkäynnissä, jonka Aspocomp S.A.S.:n entiset työntekijät käynnistivät Aspocomp Group Oyj:tä vastaan ja velvoitti Aspocomp Group Oyj:n maksamaan entisille työntekijöille korvauksina yhteensä noin 11 miljoonaa euroa noin 7 prosentin vuotuisine korkoineen.  Asia liittyy raskaasti tappiollisen Aspocomp S.A.S:n lopettamiseen vuonna 2002 ja sen jälkeisiin irtisanomisiin.
 
 
ASPOCOMPIN SALON TEHDASKIINTEISTÖ MYYTY HELMIKUUSSA
 
Aspocompin Salossa, Örninkatu 15, sijaitseva kiinteistöleasingsopimuksella käytössä ollut tehdaskiinteistö rakennuksineen myytiin. Kauppahinta lyhentää Aspocompin korollisia pankkivelkoja Suomessa noin 6 miljoonalla eurolla.
 
ASPOCOMP GROUP OYJ ON SOPINUT VAIHDETTAVAN DEBENTUURILAINAN I/2006 EHTOJEN MUUTTAMISESTA
 
Aspocomp Group Oyj:n EUR 10.300.000 Debentuurilainan I/2006 haltijoiden velkojainkokous päätti Debentuurilainan ehtojen muuttamisesta siten, että lainan korko erääntyy maksettavaksi yhtenä eränä 1.12.2011.
 
Lisäksi sovittiin 85,92 % Debentuurilainan pääomasta edustavien velkojien kanssa Debentuurilainan ehtojen muuttamisesta siten, että lainan pääoma ja sille kertyvä korko erääntyy maksettavaksi yhtenä eränä 1.12.2013 (”2013 Muutossopimus”). Alkuperäisten lainaehtojen mukaisesti lainan pääoma erääntyi 1.12.2011 ja korko erääntyi maksettavaksi kaksi kertaa vuodessa.
 
2013 Muutossopimuksen mukaan Yhtiön hallitus antaa varsinaisen yhtiökokouksen 10.5.2007 antaman valtuutuksen perusteella enintään 20.000.000 uutta optio-oikeutta vastikkeena Debentuurilainan ehtojen muutokselle niiden Debentuurilainan I/2006 haltijoiden merkittäviksi, jotka ovat allekirjoittaneet tai allekirjoittavat hallituksen määräämään päivämäärään mennessä 2013 Muutossopimuksen. Sikäli kun kaikki Debentuurilainan haltijat eivät allekirjoita 2013 Muutossopimusta, liikkeeseen laskettavien optio-oikeuksien määrää vähennetään vastaavassa suhteessa. Osakkeiden merkintäaika alkaa välittömästi optio-oikeuden liikkeeseen laskusta ja päättyy 31.10.2013. Optionhaltijat voivat merkitä osakkeita optio-oikeuksilla kuitenkin ainoastaan mikäli yhtiö joutuu Yrityksen saneerauksesta annetun lain (47/1993, muutoksineen) mukaiseen yrityssaneerausmenettelyyn, ja Debentuurilainan nojalla maksamatta olevan pääoman määrää alennetaan kyseisessä saneerausmenettelyssä. Tällöinkin osakkeita voi merkitä vain siinä suhteessa, missä Debentuurilainan maksamatta olevaa pääomaa alennetaan yrityssaneerausmenettelyssä. Yhtiön hallitus katsoo, että optio-oikeuksien antamiselle on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska optio-oikeuksien antaminen mahdollistaa Debentuurilainan ehtojen muuttamisen siten, että korko ja pääoma erääntyy vasta 2013. Debentuurilainan ehtojen muutokset ovat välttämättömiä Yhtiön taloudellisen tilanteen kannalta.
 
Optio-oikeuksien nojalla merkittävien osakkeiden merkintähinta on 0,00001 euroa osakkeelta. Kunkin Optionhaltijan maksettavaksi tuleva osakkeiden kokonaismerkintähinta  pyöristetään ylöspäin lähimpään 10 senttiin. Merkintähinnan määrittelyssä on otettu huomioon optio-oikeuksien liikkeeseen laskun sidonnaisuus 2013 Muutossopimukseen sekä 2013 Muutossopimuksen tärkeys Yhtiön taloudellisen tilanteen kannalta. Lisäksi merkintähinnan määrittelyssä on erityisesti otettu huomioon se, että optionhaltijat voivat merkitä osakkeita optio-oikeuksilla ainoastaan mikäli Yhtiö joutuu Yrityksen saneerauksesta annetun lain (47/1993, muutoksineen) mukaiseen yrityssaneerausmenettelyyn, ja Debentuurilainan nojalla maksamatta olevan pääoman määrää alennetaan kyseisessä saneerausmenettelyssä. Optio-ohjelman tarkoituksena on siten kompensoida Debentuurilainan haltijoiden velkasaatavan mahdollinen leikkaantuminen yrityssaneeraustilanteessa. Ottaen huomioon optio-oikeuksien sidonnaisuus 2013 Muutossopimukseen, Yhtiön taloudellinen tilanne ja optio-oikeuksien käyttämisen rajaaminen yksinomaan yrityssaneeraustilanteeseen, pitää hallitus merkintähintaa perusteltuna.
 
2013 Muutossopimuksen solmineiden osalta Debentuurilainan takaisinmaksun lykkäämisen vuoksi myös Debentuurilainan yhteydessä liikkeeseen laskettujen optio-oikeuksien merkintäaikaa joudutaan pidentämään 31.10.2013 asti. Tämä toteutetaan 2013 Muutossopimuksen mukaan siten, että Yhtiö laskee edellä mainittujen optio-oikeuksien lisäksi liikkeelle 2013 Muutossopimuksen allekirjoittaville Debentuurilainan haltijoille heillä tällä hetkellä Debentuurilainan nojalla olevan määrän optio-oikeuksia samoilla ehdoilla kuin Debentuurilainan yhteydessä alun perin lasketut optio-oikeudet kuitenkin siten, että merkintäaika näillä optio-oikeuksilla alkaa alkuperäisten optio-oikeuksien merkintäajan rauetessa 31.10.2011 ja päättyy 31.10.2013 olettaen, että merkintäoikeutta ei alkuperäisten optio-oikeuksien nojalla ole käytetty.
 
 
KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
 
Aspocomp Group Oyj:n hallitus päätti 2.4.2008 laskea liikkeelle enintään 20.000.000 optio-oikeutta Yhtiön pörssitiedotteessa 31.3.2008 tarkemmin kuvatulla tavalla debentuurilainan ehtojen muutokseen liittyen.
 
 
ASPOCOMPIN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
 
Aspocomp Group Oyj:n 23.04.2008 kokoontunut varsinainen yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä, valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 55 000 000 osakkeen luovuttamisesta osakeannilla ja/tai erityisten oikeuksien nojalla sekä yhtiön hallussa olevien enintään 200 000 oman osakkeen luovuttamisesta ja/tai saamisesta erityisten oikeuksien perusteella. Yhtiökokous päätti myös optio-oikeuksien antamisesta joko yhtiön nykyiselle tai tulevalle toimitusjohtajalle. Lisäksi yhtiökokous pienensi hallituksen jäsenten lukumäärää ja hallituksen jäsenten palkkioita. Yhtiökokous päätti myös, että tilikaudelta ei makseta osinkoa.
 
Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä siten, että hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä ja että toimitusjohtajalla on oikeus edustaa yhtiötä yksin. Uusi yhtiöjärjestys on nähtävillä yhtiön Internet -sivuilla kohdassa ”Konserni lyhyesti”.
 
Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi kolme ja hallitukseen valittiin uudelleen Johan Hammarén, Tuomo Lähdesmäki ja Kari Vuorialho. Yhtiökokous valitsi PricewaterhouseCoopers Oy:n uudelleen tilintarkastajaksi tilikaudelle 2008.
 
Hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksaa vuosipalkkiona 24 000 euroa ja hallituksen jäsenille 12 000 euroa. Vuosipalkkion määrästä maksetaan rahana 60 prosenttia ja hallituksen jäsenille hankitaan ja luovutetaan yhtiön osakkeita 40 prosenttia vastaavalla osuudella. Puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1 000 euroa kokoukselta ja muille jäsenille 500 euroa kokoukselta. Pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuville hallituksen jäsenille maksetaan kokouksesta aiheutuneet kohtuulliset matka- ja majoituskustannukset. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun mukaan.
 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta. Uusia osakkeita voidaan antaa osakeannilla ja/tai erityisten oikeuksien nojalla enintään 55 000 000 kappaletta. Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan luovuttaa ja/tai saada erityisten oikeuksien perusteella enintään 200 000 kappaletta.
 
Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta yhtiön osakkeenomistajille heidän osakeomistuksensa suhteessa tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten esimerkiksi osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa, muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittaminen tai osakkeiden käyttäminen osana yhtiön kannustinjärjestelmää. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.
 
Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko siten, että osakkeiden merkintähinta maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen.
 
Lisäksi valtuutus sisältää oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä on enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään lasketaan yhtiöllä itsellään tai sen tytäryhteisöillä olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.
 
Hallituksella on oikeus päättää muista osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä seikoista. Valtuutukset ovat voimassa viisi (5) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantivaltuutukset.
 
Yhtiökokous päätti antaa optio-oikeuksia Aspocomp Group Oyj:n nykyiselle tai tulevalle toimitusjohtajalle. Yhtiökokous täsmensi ehtoja siten, että toimitusjohtajalle voidaan jakaa optioita useammassa erässä hallituksen erillisten päätösten perusteella. Lisäksi yhtiökokous velvoitti hallituksen muuttamaan optioehtoja siten, että ehtojen sitouttamisvaikutusta parannetaan.
 
Optio-oikeuksien antamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi toimitusjohtajan kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää. Optio-oikeuksilla kannustetaan ja sitoutetaan toimitusjohtajaa pitkäjänteiseen työntekoon omistaja-arvon kasvattamiseksi.
 
Annettavien optio-oikeuksien määrä on yhteensä enintään 5.520.000 kappaletta. Optio-oikeudet oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 5.520.000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa omaa osaketta. Nyt liikkeeseen laskettavien optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden osuus on yhteensä enintään 10,0 % yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä mahdollisen osakemerkinnän jälkeen, jos merkinnässä annetaan uusia osakkeita.
 
Optio-oikeudella merkittävän osakkeen merkintähinta perustuu Aspocomp Group Oyj:n osakkeen vallitsevaan markkinahintaan OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki Oy:ssä maaliskuussa 2008, mikä on 0,10 euroa. Osakkeen merkintähinta merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
 
Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on optio-oikeuksilla 2008A 1.4.2010 – 30.4.2014, optio-oikeuksilla 2008B 1.4.2011 – 30.4.2014, optio-oikeuksilla 2008C 1.4.2012 – 30.4.2014 ja optio-oikeuksilla 2008D 1.4.2013 – 30.4.2014. Toimitusjohtajalla on kuitenkin oikeus merkitä osakkeita kaikilla optio-oikeuksilla 30 päivän ajan siitä päivästä, kun yhtiö on vastaanottanut häneltä optio-oikeuksia koskevan vastaanottovahvistuksen. Merkityt osakkeet ovat kuitenkin vapaasti siirrettävissä ja pantattavissa vasta, kun osakemerkinnän aika osakemerkintään käytetyillä optio-oikeuksilla olisi alkanut. Mikäli toimitusjohtajan toimisuhde päättyy ennen varsinaisen osakemerkintäajan alkamista, merkityt osakkeet ovat vapaasti siirrettävissä ja pantattavissa, kun kuusi kuukautta on kulunut toimisuhteen päättymisestä.
 
 
TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT
 
Aspocompin tärkein tavoite vuonna 2008 on konsernin uudellenjärjestely. Meadville Holdings Limitedin kanssa tehty järjestely vahvisti Aspocomp-konsernin maksuvalmiutta, mutta maksuvalmiuden säilyttämiseksi ja järjestelyjen loppuunsaattamiseksi vaaditaan vielä toimenpiteitä.
 
Aspocomp-konsernin liikevaihdon vuonna 2008 arvioidaan olevan noin 40 miljoonaa euroa ja tulos ennen poistoja (EBITDA) positiivinen johtuen kevyemmästä kustannusrakenteesta ja operatiivisen toiminnan tehostumisesta.
 
 
ARVIO LIIKETOIMINNAN RISKEISTÄ
 
Merkittävä velkaantuminen
Aspocomp -konsernin korolliset velat 31.3.2008 olivat IFRS kirjanpitostandardin mukaan noin 38,9 miljoonaa euroa ja nimellisarvoltaan noin 42 miljoonaa euroa, joista suomalaisten korollisten velkojen osuus oli noin 28 miljoonaa euroa. Aspocomp Group Oyj on antanut lisäksi vuonna 2005 emoyhtiön 212 miljoonan bahtin omavelkaisen takauksen Bangkok Bankille tämän Aspocomp Thailand Ltd:lle myöntämien lainojen vakuudeksi. Suomalaisten pankkien kanssa sovittu velkajärjestely rajoittaa konsernin keskitetyn rahoituksen hoidon ainoastaan Suomeen, joten Thaimaan tehtaan on järjestettävä rahoituksensa itsenäisesti. Mikäli Aspocomp Group Oyj ei saa sovittua velkajärjestelyä koskevaa sopimusta Bangkok Bankin kanssa, Aspocompin toimintaedellytykset heikkenevät.
 
Likviditeetti-ja rahoitusriski
Velkajärjestelysopimuksesta johtuen Suomen toiminnan likviditeettiriskin hoito perustuu emoyhtiön kassavaroihin ja Oulun tehtaan tuottamaan kassavirtaan. Thaimaan yhtiön likviditeettikriisin mahdollisuus on hyvin suuri ja vaikutus yhtiön toimintamahdollisuuksiin on ajoittain hyvin merkittävä. Mikäli Aspocomp ei saa rahoitusta Aspocomp Oulu Oy:ltä tai osakkuusyhtiöltään, Meadville Aspocomp Holdingsilta, osinkojen tai muiden tulojen muodossa, tai muilla rahoitustavoilla, kulujensa kattamiseen vuoteen 2013 saakka yhtiö voi tulla maksukyvyttömäksi.
 
Oikeudenkäynnit
Ranskan korkein oikeus piti 19.6.2007 antamillaan päätöksillä voimassa Rouenin valitustuomioistuimen maaliskuussa 2005 antamat päätökset oikeudenkäynnissä, jonka Aspocomp S.A.S.:n entiset työntekijät käynnistivät Aspocomp Group Oyj:tä vastaan ja velvoitti maksamaan Aspocomp S.A.S:n 388 entiselle työntekijälle korvauksina yhteensä noin 11 miljoonaa euroa  noin 7 prosentin vuotuisine korkoineen. Näiden työntekijöiden lisäksi 21 entistä Aspocomp SAS:n työntekijää on nostanut kanteen Aspocomp Group Oyj:tä vastaan ja on riskinä, että jäljellä olevat noin 100 työntekijää voivat myös nostaa kanteen. Kanneaika Ranskassa vanhenee 30 vuodessa.
 
Vuoden 2007 tilinpäätös sisältää tarkemman kuvauksen yhtiön riskeistä, tilinpäätös on ladattavissa yhtiön Internet sivuilta.
 
 
LAATIMISPERIAATTEET
 
Katsauksen tietoja ei ole tilintarkastettu. Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 (Osavuosikatsaukset) -standardin mukaan. Osavuosikatsaukseen on sovellettu samoja laadintaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT
 
Oma pääoma/osake,euroa =     oma pääoma
                             _______________________________________
                             osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä
 
 
Omavaraisuusaste, % =        oma pääoma + vähemmistöosuus
                             __________________________________
                             taseen loppusumma – saadut ennakot            x 100
 
 
Gearing, % =                 korolliset velat – rahat,
                             Pankkisaamiset ja rahoitusarvopaperit
                             _____________________________________
                             oma pääoma + vähemmistöosuus                  x 100
 
 
Tulos/osake (EPS), euroa =   tulos ennen veroja jatkuvista  
                             liiketoimminnoista – liikeverot +/-
                             vähemmistöosuus
                             ____________________________________
                             tilikauden keskimääräinen osakkeiden
                             lukumäärä   
 
 
Kaikki luvut ovat tilintarkastamattomia.
 
Helsingissä 15.5.2008
 
ASPOCOMP GROUP OYJ
 
 
Hallitus
 
Isto Hantila
toimitusjohtaja
 
 
Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Isto Hantila, puh. (09)591 8342.
 
 
Jakelu:
Pohjoismainen pörssi
keskeiset tiedotusvälineet
www.aspocomp.com
 
 
Tulevaisuutta koskevat näkemykset perustuvat tiedotteen julkistamishetkeen ja toteutumat saattavat aikanaan poiketa esitetyistä. Tässä tiedotteessa mainitut asiat, jotka eivät ole historiallisia tosiasioita, ovat tulevaisuuteen liittyviä lausuntoja. Kaikki tulevaisuuteen liittyvät lausunnot sisältävät tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuuksia ja muita tekijöitä, jotka saattavat johtaa Aspocomp-konsernin toteutuneiden tulosten, toiminnan ja saavutusten olennaiseen poikkeamiseen mistä tahansa esitetystä tai ilmaistusta sellaisesta tulevaisuuteen liittyvästä tuloksesta, toiminnasta tai lausunnosta, joka sisältyy sellaiseen tulevaisuutta koskevaan arvioon. Tällaiset tekijät käsittävät yleiset taloudelliset ja liiketoimintaympäristöön liittyvät olosuhteet; valuuttakurssimuutokset; lisäykset ja muutokset piirilevyteollisuuden tuotantokapasiteetissa ja kilpailutilanteessa; yhtiön kyvyn toteuttaa ja hyväksikäyttää investointiohjelmansa ja yhtiön kyvyn jatkaa liiketoimintansa laajentamista Euroopan ulkopuolella.