ASPOCOMPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2007

04.05.2007

ASPOCOMPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2007

ASPOCOMP GROUP OYJ Osavuosikatsaus 4.5.2007 klo 8.00

– Liikevaihto: 27,5 miljoonaa euroa (37,0 milj. e 1-3/2006). Vertailujakson luvussa on mukana Kiinassa huhtikuussa myydyn yksinkertaisemman teknologian tehtaan liikevaihto. Myynnin vaikutuksella eliminoitu vertailukelpoinen liikevaihto heikkeni 13.1 prosenttia (31,7 milj. e 1-3/2006). Tämä johtui pääosin Salon tehtaan heikommasta myynnistä. Myynti oli heikompaa myös Kiinan tehtaalla, koska varastot paikallisella markkinalla olivat täynnä. Oulun tehtaan liikevaihto vahvistui.

– Liikevoitto: -6,6 miljoonaa euroa (-3,5). Heikkeneminen johtui lähinnä Salon tehtaan heikosta myynnistä sekä Thaimaan tehtaan matalasta kapasiteetin käyttöasteesta. Liikevoitto kuitenkin parani 36 prosenttia vuoden 2006 viimeisestä neljänneksestä. Oulun tehdas teki edelleen voittoa. Aasian tehtaiden liikevoitto heikkeni mutta pysyi hyvänä Kiinassa, jossa yksinkertaisemman teknologian tehtaan myynti ei pienentänyt voittoa.

– Osakekohtainen tulos jatkuvista toiminnoista: -0,42 euroa (-0,23).

– Liiketoiminnan rahavirta: -3,4 miljoonaa euroa (1,7).

– Investoinnit: 47,6 miljoonaa euroa (5,7). Investoinnit muodostuivat enimmäkseen Kiinan tytäryhtiön vähemmistöosuuden ostosta.

– Osakekohtainen rahavirta investointien jälkeen: -2,33 euroa (-0,20).

Katsaus- ja vertailukauden luvuissa ei ole mukana elokuussa 2006 myydyn Moduulit-liiketoiminnan lukuja. Ellei toisin ole ilmoitettu, vertailujakson luvuissa on mukana Kiinan yksinkertaisemman teknologian tehdas. Kaikki osakekohtaiset vertailuluvut on laskettu merkintäoikeusantia edeltävällä osakemäärällä.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Aspocompin tärkein tavoite vuonna 2007 on keskittää yrityksen resurssit markkina-aseman ja kilpailukyvyn kehittämiseen, merkittävimpien maailmanlaajuisten asiakkaiden palvelemiseen, kustannustehokkuuden lisäämiseen sekä konsernin käteisvarojen ja rahoituksen turvaamiseen.

Aspocomp-konsernin koko vuoden jatkuvien toimintojen ja myydyn Kiinan tehtaan luvuilla eliminoidun liikevaihdon ennakoidaan kasvavan viime vuoteen verrattuna. Kannattavuuden arvioidaan paranevan viime vuodesta, mutta koko vuoden tuloksen odotetaan olevan selvästi tappiollinen ja maksuvalmiuden heikko.

TOIMITUSJOHTAJA MAIJA-LIISA FRIMAN:

"Ensimmäisen neljänneksen tulos heikkeni selvästi vertailujaksoon verrattuna lähinnä Salon tehtaan vuoksi. Vaikka tehtaan toiminta koheni merkittävästi edelliseen vuosineljännekseen verrattuna, sen kapasiteetin käyttöaste pysyi matalana ja ennakoitua kannattavuutta ei saavutettu. Koska jo vuonna 2005 aloitetussa Salon tehtaan uudistamisessa ei ole vielä saavutettu vaadittuja tavoitteita, projektille asetettiin takaraja vuoden 2007 ensimmäisen vuosipuoliskon loppuun. Meidän on harkittava kaikkia vaihtoehtoja, mukaan lukien tehtaan mahdollista sulkemista, jotta nykyinen epätyydyttävä tilanne saadaan korjatuksi.

Thaimaan tehtaan operatiivinen toiminta parani. Tehtaan kilpailukyky pysyi kuitenkin heikkona, koska se keskittyy yksinkertaisemman teknologian tuotantoon.

Kiinassa sijaitsevan Suzhoun tehtaan vähemmistöosuuden osto saatiin päätökseen huhtikuussa. Sen ansiosta voimme hyötyä tehtaan kannattavuudesta ja kassavirrasta ja kykenemme palvelemaan maailmanlaajuisia asiakkaitamme entistä tehokkaammin. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä piirilevyjen myyntikanavat olivat täynnä, mutta sittemmin tehtaan HDI-piirilevyjen tuotantokapasiteetti on ollut täydessä käytössä toisesta vuosineljänneksestä alkaen. Lisäksi yksinkertaisemman teknologian tehtaan tilat vapautuvat vuoden loppuun mennessä ja niihin asennetaan vaativamman HDI-teknologian tuotantolaitteet. Tuotannon on tarkoitus käynnistyä vuonna 2008. Olemme nimittäneet tehtaalle avainhenkilöstöä, käynnistäneet tutkimusta ja tuotekehitystä sekä aloittaneet uuden viafill-HDI-teknologian tuotannon. Oston rahoitti Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited, joka on yksi Aasian arvostetuimmista pankeista. Tämä on signaali pankin vahvasta luottamuksesta Aspocompin liiketoimintaan ja strategiaan.

Vuosineljänneksen aikana viimeisteltiin Intian tehtaan suunnittelu, prosessimääritykset sekä rakennukseen ja laitteisiin liittyvät tarjouskilpailut, saatiin lopulliset viranomaisluvat ja valettiin tehtaan perustukset. Aspocomp neuvottelee parhaillaan pitkäaikaisista lainoista rahoittaakseen osan projektia.

Aspocomp käynnisti merkintäoikeusannin maaliskuussa. Anti merkittiin kokonaisuudessaan huhtikuussa ja se tuotti noin 22 miljoonaa euroa, jotka konserni aikoo käyttää Intian suunnitellun investoinnin rahoittamiseen ja pääoman vahvistamiseen, mukaan lukien käyttöpääoman tarpeiden kattaminen.

Aspocomp Group Oyj:n ja Elcoteq SE:n tuotekehitykseen keskittynyt yhteisyritys Imbera Electronics Oy saavutti teknologian kehittämisen tuotannollistamis- ja kaupallistamisvaiheen katsausjakson aikana. Jakson jälkeen yhtiöt allekirjoittivat ja viimeistelivät kaupan, jolla laajennettiin Imberan omistuspohjaa ja näkyvyyttä asiakkaille ja turvattiin yhtiön rahoitus. Aspocomp omistaa yhtiöstä noin 15 prosenttia ja on allekirjoittanut 10 vuoden sopimuksen globaaleista valmistuslisensseistä Imberan nykyisellä teknologialla.

Teknologisesti vaativien HDI-piirilevyjen tuotannon arvon ennakoidaan kohoavan vuonna 2007 lähes 6 miljardiin dollariin (yli 4 mrd. euroa) maailmanlaajuisesti. Markkinatutkijat arvioivat, että vuosien 2007-2011 aikana HDI-piirilevyjen tuotannon arvo kasvaa lähes 6 prosenttia vuosittain. Vuosikasvun ennakoidaan nousevan Aasiassa lähes 7 prosenttiin ja Kiinassa jopa hieman enemmän. Arvioiden mukaan vuoteen 2010 mennessä noin 90 prosenttia maailman HDI-piirilevyvalmistuksen tuotoista saadaan Aasiasta.

Jotta saisimme täyden hyödyn markkinakasvusta tulevaisuudessa, konsernissa tehtiin merkittäviä muutoksia katsausjakson aikana. Kehitys jatkuu. Työskentelemme jatkuvasti parantaaksemme konsernin markkina-asemaa ja tarjotaksemme parasta mahdollista palvelua maailmanlaajuisille johtaville asiakkaillemme."

PIIRILEVYMARKKINA

Koska globaalit kämmenlaitteiden myyntikanavat olivat täynnä tuotteita, arviot vuosineljänneksen valmistus- ja myyntivolyymeistä vaihtelevat lähteestä riippuen. Komponenttien valmistusvolyymit näyttivät supistuvan hieman edellisestä vuosineljänneksestä. Sen seurauksena piirilevyjä myytiin odotettua vähemmän ja kapasiteetin käyttöaste heikkeni. Materiaalikulujen kehitys oli epäsuotuisaa.

Markkina-arvioiden mukaan tammi-maaliskuun maailmanlaajuinen piirilevytuotanto laski lähes 3 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Aasiassa sen laskettiin supistuneen noin 2 prosenttia. Kiinassa tuotanto kuitenkin kasvoi edelleen hieman.

Kämmenlaitteiden segmentissä Aspocompin asiakkaat raportoivat vahvoista tuloksista kausivaihtelusta ja ylisuurista varastoista huolimatta. Konsernin tietoliikenneverkkomarkkinalla toimivien asiakkaiden myynti pysyi tasaisena tai heikkeni hieman. Autoelektroniikkamarkkina pysyi vakaana ja kasvoi hieman mutta tasaisesti katsausjakson ajan.

KONSERNIN TAMMI-MAALISKUUN LIIKEVAIHTO JA -TULOS
(vertailuluvut ovat jaksolta 1-3/2006)

Liikevaihto ja -voitto, milj. e

   1-3/2007muutos-%1-3/2006
Liikevaihto27,5-25,637,0
Liikevoitto-6,6   -3,5


Aspocomp-konsernin katsausjakson liikevaihto oli 27,5 miljoonaa euroa (37,0, vertailukelpoinen 31,7). Vertailukelpoinen liikevaihto, jossa otetaan huomioon yksinkertaisemman teknologian tehtaan myynti Kiinassa, heikkeni 13,1 prosenttia. Tämä johtui lähinnä heikosta myynnistä ja kapasiteetin käyttöasteesta Salon tehtaalla. Lisäksi myynti Kiinassa oli heikompaa.

Vaikka Oulun tehtaan liikevaihto kasvoi selvästi vertailujaksosta, Suomen eli Salon ja Oulun tehtaiden yhteenlaskettu vertailukelpoinen liikevaihto laski 12 prosenttia lähinnä Salon tehtaan heikon toiminnan vuoksi. Suomen tehtaiden liikevaihto pysyi edellisen vuosineljänneksen tasolla.

Aasian tehtaiden vertailukelpoinen liikevaihto, josta on eliminoitu myydyn tehtaan vaikutus, pieneni 14,4 prosenttia. Heikkeneminen johtui pääosin myynnin supistumisesta Kiinassa. Lisäksi Thaimaan tehtaan käyttämätön kapasiteetti johti liikevaihdon hienoiseen laskuun.

Konsernin vertailukelpoinen liikevaihto tehtaittain:
– Suomen tehtaat 49 prosenttia (48 %)
– Aasian tehtaat 51 prosenttia (52 %)

Konsernin vertailukelpoinen liikevaihto markkina-alueittain:
– Eurooppa 66 prosenttia (53 %)
– Aasia 22 prosenttia (31 %)
– Etelä- ja Pohjois-Amerikka 13 prosenttia (16 %)

Konsernin vertailukelpoinen liikevaihto tuotealueittain:
– kämmenlaitteet ja tietoliikennejärjestelmät 94 prosenttia (68 %)
– auto-, teollisuus- ja kulutuselektroniikka 6 prosenttia (32 %)

Katsauskaudella HDI-piirilevyjen osuus Aspocompin koko piirilevytuotannosta oli 57 prosenttia.

Aspocompin viisi suurinta asiakasta katsauskaudella olivat Continental Automotive Systems, Elcoteq, Nokia, Philips ja Wabco. Viiden suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta oli 73 prosenttia (55 %).

Liikevoitto oli -6,6 miljoonaa euroa (-3,5) eli -23,8 prosenttia (9,6 %) liikevaihdosta.

Salon tehtaan raskaat tappiot heikensivät konsernin katsausjakson kannattavuutta. Tehtaan kannattavuus heikkeni vertailujaksoon verrattuna mutta parani selvästi edellisestä vuosineljänneksestä. Thaimaan tehtaan tappio kasvoi vertailujaksosta heikenneen kapasiteetin käyttöasteen seurauksena; tehtaan tulos kuitenkin parani edellisestä vuosineljänneksestä. Vaikka Kiinan tehtaan tulos heikkeni pienemmän katteen tuotteiden ja heikomman paikallisen kysynnän vuoksi, sen kannattavuus pysyi hyvänä. Oulun tehtaan tulos laski hieman vertailujakson tasosta, mutta pysyi selvästi positiivisena.

Konsernin nettorahoituskulut olivat -1,1 miljoonaa euroa (-0,3). Katsauskauden voitto oli -7,8 miljoonaa euroa (-3,8) ja osakekohtainen tulos jatkuvista toiminnoista -0,42 euroa (-0,23).

RAHOITUS, INVESTOINNIT JA OMAVARAISUUS

Aspocomp-konsernin liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella oli negatiivinen eli -3,4 miljoonaa euroa. Konsernin konsolidoidut likvidit nettovarat kauden lopussa olivat 14,9 miljoonaa euroa (17,2). Aspocomp Group Oyj:n likvidit varat ennen merkintäoikeusantia, mukaanlukien käyttämättömät limiitit, olivat 1,7 miljoonaa euroa (9,9).

Korolliset nettovelat kasvoivat 53,5 miljoonaan euroon (30,2), josta rahoitusleasingvelkojen osuus oli 22,9 miljoonaa euroa (19,1). Nettovelkaantumisaste nousi lähinnä heikon tuloksen ja kohonneen velkatason vuoksi 147,9 prosenttiin (29,5 %). Korottomat velat olivat 71.9 miljoonaa euroa (39,1). Lukuun sisältyy Kiinan tytäryhtiön osakkeiden ostoon liittyvä 44,3 miljoonan euron velka Chin-Poonille.

Liiketoiminnan rahavirta oli -3,4 miljoonaa euroa (1,7) ja investoinnit 3,4 miljoonaa euroa (5,7). Osakekohtainen rahavirta investointien jälkeen oli -2,33 euroa (-0,20).

Investoinnit tehtiin lähinnä Kiinan tytäryhtiön vähemmistöosuuteen. Investoinnit Aasiaan olivat 46,5 miljoonaa euroa (2,9) ja Eurooppaan 1,1 miljoonaa euroa (2,8). Nettorahoituskulut muodostivat 4,0 prosenttia (0,7 %) liikevaihdosta.

Konsernin omavaraisuusaste maaliskuun lopussa oli 20,4 prosenttia (54,3 %). Merkintäoikeusannista johtuva oman pääoman kasvu kirjattiin huhtikuussa.

TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS

Konsernin tutkimus- ja tuotekehityskulut olivat 0,7 miljoonaa euroa (1,1) eli 2,6 prosenttia (3,1 %) liikevaihdosta.

Katsausjakson aikana teknologian kehittämisessä panostettiin erityisesti HDI-semi-flex -piirilevyihin. Yhden flex-kerroksen HDI-semi-flex -piirilevyjen kehitysprojekti oli valmis tuotantovaiheeseen ja tuotetestaukset asiakkaille saatiin päätökseen. Kahden flex-kerroksen HDI-semi-flex -piirilevyjen teollistamisvaihe aloitettiin yhdellä materiaalirakenteella. Tutkimusta jatkettiin useamman kustannustehokkaan ja luotettavan materiaalin löytämiseksi kummallekin semi-flex -sovellukselle.

Katsausjakson aikana käynnistettiin Any Layer Microvia -tyyppisten piirilevyjen markkinatutkimus, mukaan lukien asiakkaiden tuotteen rakenteelle ja suunnittelulle asettamat vaatimukset.

Optoelektroniikkaan liittyvä tutkimus jatkui ja katsausjakson aikana käynnistettiin hanke joustavien optisten materiaalien löytämiseksi.

Tutkimus eteni HDI-rigid-flex -konseptin soveltamiseksi kämmenlaitteiden dynaamisissa joustavissa ratkaisuissa, joissa käytetään saranoita. Tekninen arviointi jatkui sovellukseen sopivien materiaalien kartoituksella.

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Aspocompin osakkeiden kokonaismäärä 31.3.2007 oli 20 082 052 kappaletta ja yhtiön osakepääoma 20 082 052 euroa. Osakkeiden kokonaismäärästä yhtiö omisti 200 000 kappaletta. Niiden suhteellinen osuus yhtiön kaikkien osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä oli 1,0 prosenttia. Omilla osakkeilla oikaistu osakemäärä oli 19 882 052 osaketta.

Aspocomp Group Oyj:n osakkeita vaihdettiin Helsingin Pörssissä 8 519 145 kappaletta 1.1.-31.3.2007 välisenä aikana. Kauppojen yhteenlaskettu arvo oli 11 933 420 euroa. Alin kaupantekokurssi oli 0,87 euroa (29.3.2007), ylin 2,20 euroa (29.1.2007) ja keskikurssi 1,43 euroa. Päätöskurssi 30.3.2007 oli 0,89 euroa. Hallintarekisteröityjen osakkeiden osuus osakekannasta tilikauden lopussa oli 10,7 prosenttia ja suoran ulkomaisen omistuksen osuus 2,3 prosenttia.

Aspocomp Group Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous 19.1.2007 valtuutti hallituksen päättämään 50 000 000 yhtiön uuden osakkeen antamisesta ja yhtiön hallussa olevan 200 000 oman osakkeen luovuttamisesta. Valtuutus voidaan toteuttaa joko maksua vastaan tai maksutta yhtiön osakkeenomistajille suhteessa heidän osakeomistukseensa tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla. Valtuutus sisältää oikeuden saada yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita maksua vastaan. Lisäksi valtuutus sisältää oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen. Näiden osakkeiden lukumäärä on enintään yksi kymmenesosa yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus on voimassa kaksi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

OPTIO-OIKEUDET STANDARD CHARTERED BANKILLE

Osana vähemmistöosuuden ostoa Kiinassa ja ylimääräisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla Aspocompin hallitus päätti 21.3.2007 laskea liikkeeseen 4 000 000 optio-oikeutta Standard Chartered Bankille osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Kukin optio-oikeus oikeuttaa haltijansa merkitsemään yhden yhtiön osakkeen, jolloin yhtiön osakkeiden määrä voi nousta enintään 4 000 000 osakkeella. Merkintäoikeus alkaa 3.10.2008 (tai aiemmin, mikäli jokin taho hankkii yli 30 prosenttia yhtiön osakkeista) ja päättyy 31.3.2010.

Aspocomp antoi myös Standard Chartered Bankille sitoumuksen, ettei se laske liikkeeseen yli 40 000 000 osaketta ylimääräisen yhtiökokouksen 19.1.2007 antamalla valtuutuksella ilman pankin suostumusta. Aspocomp sitoutui myös varaamaan 10 000 000 osaketta antivaltuutuksesta kaupallisesti hyväksyttävillä ehdoilla mahdolliseen liikkeeseenlaskuun, mikäli Standard Chartered Bank pyytää sitä 120 päivän aikana ennen Kiinan vähemmmistöosuuden ostoon myönnetyn lainan ennakoitua takaisinmaksua syyskuussa 2008. Osakkeiden liikkeeseenlaskun ajankohta voi muuttua, mikäli lainan takaisinmaksua siirretään.

Standard Chartered Bank ilmoitti Aspocompille 30.3.2007, että jos se käyttää osakemerkintäoikeutensa täysimääräisesti, sen omistusosuus Aspocomp Group Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä ylittää 15 prosenttia. Pankin osuus osakkeista ja äänimäärästä uudella osakemäärällä laskettuna olisi 16,6 prosenttia ja osuus osakkeista ja äänimäärästä ilmoitusajankohdan osakemäärällä olisi 19,9 prosenttia. Liputusrajan laskennassa ei otettu huomioon Aspocomp Group Oyj:n käynnissä ollutta osakeantia.

MERKINTÄOIKEUSANTI

Aspocomp Group Oyj:n hallitus päätti 16.3.2007 merkintäoikeusannista, jossa yhtiön osakkeenomistajat voivat merkitä kahdella vanhalla osakkeella kolme uutta osaketta. Merkittäväksi tarjottiin yhteensä 29 823 078 uutta osaketta 0,84 euron kappalehintaan. Liikkeeseen laskettavat osakkeet vastasivat noin 150 prosenttia yhtiön osake- ja äänimäärästä ennen osakeantia ja 60 prosenttia osakeannin jälkeen. Osakeanti perustui ylimääräisen yhtiökokouksen 19.1.2007 antamaan valtuutukseen.

Toissijaisessa merkinnässä jokainen sijoittaja sai merkitä osakkeita, joita ei oltu merkitty merkintäoikeuksien perusteella. Yhtiö sai koko osakeantia koskevan merkintätakauksen sijoittajaryhmältä, johon kuuluvat 2M Ventures Oy, Ajanta Oy, Avenir Rahastoyhtiö Oy, E. Öhman J:or Fondkommission AB, Oy Hammarén & Co Ab, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma, Oy Finvestock Ab, Ramsay & Tuutti Oy Ab ja Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sampo.

Merkintäaika alkoi 26.3.2007. Se päättyi merkintäoikeuksien nojalla 12.4.2007 ja toissijaisen merkintäoikeuden nojalla 13.4.2007. Ensisijaisessa merkinnässä merkittiin yhteensä 27 221 343 osaketta ja toissijaisessa merkinnässä yhteensä 2 601 735 osaketta.

Antiosakkeet merkittiin kokonaisuudessaan. Annilla hankittiin noin 25 miljoonaa euroa uutta pääomaa ennen kulujen ja palkkioiden vähentämistä. Yhtiö aikoo käyttää kertyvät nettovarat Intiaan suunniteltujen investointien rahoittamiseen ja pääomarakenteen vahvistamiseen käyttöpääoman tarve mukaan lukien.

Aspocompin osakemäärä nousi yhteensä 49 905 130 osakkeeseen. Merkityillä osakkeilla on täydet osinko- ja muut oikeudet Aspocompiin. Kaupankäynti sekä ensi- että toissijaisessa merkinnässä merkityillä osakkeilla yhdessä Aspocompin vanhojen osakkeiden kanssa alkoi Helsingin Pörssissä 20.4.2007.

Osakeannin järjestäjänä toimi Evli Pankki Oyj, Corporate Finance.

HENKILÖSTÖ

Aspocomp-konsernissa työskenteli katsausjaksolla keskimäärin 2 655 henkilöä (3 305). Henkilöstön määrä 31.3.2007 oli 2 548 (3 287). Heistä työntekijöitä oli 1 705 (2 374) ja toimihenkilöitä 843 (913). Piirilevytuotannossa työskenteli 2 524 (2 374) henkilöä ja konsernihallinnossa 24 (25).

Henkilöstö keskimäärin alueittain

   1-3/2007muutos-%1-3/2006
Eurooppa611-11,7692
Aasia2 044-21,82 613
Yhteensä2 655-19,73 305


Henkilöstön vähennys Aasiassa johtui pääosin vanhemman teknologian tehtaan myynnistä Kiinassa. Viime vuonna käynnistettyä henkilöstön kehittämisprosessia eri maiden toimintatapojen ja dokumentoinnin yhtenäistämiseksi jatkettiin.

Thaimaan tehtaan johtoa uudistettiin ja koska Kiinan tehtaalla päätettiin keskittyä HDI-piirilevytuotantoon, myös sille haettiin uutta johtoa. Lisäksi koko konsernin rekrytointiprosessia hiottiin.

HALLITUS

Ylimääräinen yhtiökokous muutti 19.1.2007 hallituksen jäsenmääräksi seitsemän ja nimitti Johan Hammarénin, Tapio Hintikan ja Kari Vuorialhon Aspocompin hallitukseen 19.1. alkaen varsinaiseen yhtiökokoukseen 10.5.2007 saakka. Gustav Nyberg ja Roberto Lencioni erosivat hallituksesta 19.1.2007.

KASVU AASIASSA

Aspocomp ilmoitti 15.2.2007, että Kiinan tytäryhtiön vähemmistöosuuden hankinnan ja tuotantokapasiteetin laajentamisen sekä Intian tehdashankkeen kokonaisinvestoinnin määräksi arvioidaan vuosina 2006-2008 yhteensä noin 170 miljoonaa euroa.

15.3.2007 annetun arvion mukaan Intian investoinnin määrä on noin 100 miljoonaa euroa, josta noin 80 miljoonaa euroa muodostuu investoinneista rakennukseen ja laitteisiin ja noin 20 miljoonaa euroa käyttöpääomasta, koroista ja käynnistyskustannuksista. Tehtaan koetuotannon ennakoidaan käynnistyvän vuoden 2008 alussa ja täysimittaisen tuotannon vuoden 2008 ensimmäisen puoliskon aikana.

Aspocomp solmi 16.3.2007 sopimuksen taiwanilaisen Chin-Poon Holdingsin kanssa sen 49 prosentin vähemmistöosuuden ostamiseksi yhtiöiden Suzhoussa, Kiinassa sijaitsevasta yhteisyritys ACP Electronics Ltd:stä. Nettokauppahinta oli 37,8 miljoonaa euroa. 44,6 miljoonan euron bruttokauppahintaa pienensi Chin-Poonin 6,8 miljoonan euron arvoiset laiteostot ACP Electronicsiltä. Myytävät laitteet olivat Aspocompille tarpeettomia, koska ne eivät sovellu HDI-teknologian tuotantoon. Koska konsernin tavoite on nostaa HDI-piirilevyjen tuotantokapasiteettia Kiinassa, kaupassa Chin-Poonilta viimeistään vuoden loppuun mennessä vapautuva tehdastila pyritään muuttamaan HDI-käyttöön vuoden 2008 aikana.

Aspocomp sopi 21.3.2007 Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limitedin kanssa 40 miljoonan euron lainasta, jolla rahoitettiin 49 prosentin vähemmistöosuuden osto Aspocompin ja Taiwanilaisen Chin-Poonin Suzhoussa, Kiinassa sijaitsevasta yhteisyritys ACP Electronics Ltd:stä. Laina nostettiin täysimääräisesti vähemmistöosuuden oston yhteydessä 4.4. Se erääntyy maksettavaksi 18 kuukauden kuluttua nostopäivästä siten, että lainanantaja voi pidentää lainan maturiteettia edelleen 18 kuukaudella. Lainan efektiivinen vuotuinen korko 4.4. lasketulla viitekorolla on 12,9 prosenttia mukaan lukien lainalle maksettava korko, järjestelypalkkio ja alla kuvattu enimmillään 2 miljoonan euron mahdollinen lisäpalkkio. Aspocomp antoi lainan noston yhteydessä Standard Chartered Bankille 4 miljoonaa optio-oikeutta, jotka oikeuttavat merkitsemään 4 miljoonaa yhtiön osaketta. Aspocompin osakkeen hinnasta riippuen yhtiö saattaa olla velvollinen maksamaan laina-ajan päättyessä Standard Chartered Bankille enintään 2 miljoonan euron lisäpalkkion.

YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOKSET

Ylimääräinen yhtiökokous päätti 19.1.2007 muuttaa voimassa olevaa yhtiöjärjestystä siten, että vähimmäispääomaa ja enimmäispääomaa koskeva 3 §, osakkeiden lukumäärää koskeva 4 § ja osakkeiden lunastusvelvollisuutta koskeva 16 § poistettiin. Lisäksi yhtiöjärjestyksen 5 §:n, 9 §:n, 13 §:n ja 15 §:n numerojärjestystä muutettiin ja se laadittiin kuulumaan tavalla, joka on selostettu pörssitiedotteena 22.12.2006.julkaistussa yhtiökokouskutsussa.

OSINKOPOLITIIKKA

Aspocomp Group Oyj:n hallitus määritteli 15.3.2007 yhtiölle uuden pitkän aikavälin osinkopolitiikan. Sen mukaan Aspocomp pyrkii maksamaan osinkona vähintään 30 prosenttia kunkin tilikauden voitosta sen jälkeen, kun yhtiön tulos on palautunut voitolliseksi ja se on saavuttanut velkaantumisaste- ja omavaraisuustavoitteensa. Todennäköisesti hallitus ei tule ehdottamaan osinkojen maksua lähitulevaisuudessa.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Aspocomp tiedotti 17.4.2007, että teknologian kehittäminen Imbera Electronics Oy:ssä, Aspocomp Group Oyj:n ja Elcoteq SE:n tuotekehitykseen keskittyvässä yhteisyrityksessä, saavutti teollistamis- ja kaupallistamisvaiheen. Yhtiöt allekirjoittivat ja saattoivat päätökseen sopimuksen, jolla laajennettiin Imberan omistuspohjaa, kasvatetaan markkinaa ja turvataan sen rahoitus. Yhtiön rahoittajina ja pääomistajina aloittivat Index Venturesin, Northzone Venturesin ja Conor Venture Partnersin hallinnoimat rahastot. Rahastot sijoittavat Imbera Electronics Inc:iin, joka on Imbera Electronics Oy:n sijoitusta varten perustettu uusi emoyhtiö Yhdysvalloissa.

Aspocomp ja Elcoteq jäivät Imberan vähemmistöomistajiksi Imbera Electronics Inc:in kanssa tehdyllä osakevaihdolla. Järjestelyjen jälkeen sekä Aspocomp että Elcoteq omistavat Imberan osakepääomasta noin 15 prosenttia. Imberan toimiva johto säilyi ennallaan ja ryhtyi yhtiön vähemmistöosakkaaksi.

Aspocomp allekirjoitti 10 vuoden sopimuksen globaalista valmistuslisenssistä Imberan nykyisellä teknologialla. Omistusjärjestelyllä ei ole vaikutusta Aspocompin tulokseen. Aspocomp Group Oyj ja Elcoteq SE perustivat Imbera Electronics Oy:n vuonna 2002 kehittämään IMB (Integrated Module Board) -liitosteknologiaa.

Osakeannin jälkeen yhtiön hallitus päätti 18.4.2007 muuttaa Aspocompin liikkeeseenlaskemien vaihdettavan debentuurilainan I/2006 ja optio-oikeuksien merkintähintoja. Vaihdettavan debentuurilainan I/2006 osakkeiden merkintähintaa alennettiin 0,43 eurolla 2,1407 euroon osakkeelta. Vaihtokurssin alentamiseksi yhtiön hallitus päätti 18.4.2007, että lainan haltijoilla on oikeus merkitä yhteensä enintään 804 810 uutta yhtiön osaketta. Muutoksen johdosta kukin lainasta annettu arvo-osuus oikeuttaa sen haltijan vaihtamaan arvo-osuuden 467 yhtiön osakkeeseen nykyisen 389 yhtiön osakkeen sijasta. Yhtiön hallitus päättää osakeannin johdosta tehtävästä muutoksesta optio-oikeuksien 2006A ehtoihin myöhemmin.

Osakeannin jälkeen 18.4.2007 kokoontunut hallitus myös totesi Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limitedille annettujen optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden uudeksi merkintähinnaksi noin 1,13 euroa osakkeelta.

Aspocomp sai annin jälkeen 19.4.2007 ilmoituksen, jonka mukaan Erkki Etolan hallinnoimien yhtiöiden sekä Erkki Etolan henkilökohtainen osuus yhtiön osakkeista ja äänimäärästä oli laskenut alle 5 prosentin liputusrajan. Osakkeiden kokonaismäärä oli 2 389 000 kappaletta ja niiden osuus Aspocompin osake- ja äänimäärästä 4,80 prosenttia.

Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limitedin jätti osakeannin päättymisen jälkeen 20.4.2007 Aspocompille omistusosuutta koskevan ilmoituksen. Mikäli pankki merkitsee kaikki osakemerkintäoikeutensa mukaiset 4 000 000 osaketta, sen omistusosuus Aspocomp Group Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä uudella osakemäärällä laskettuna olisi 7,42 prosenttia ja osuus osakkeista ja äänistä ilmoitushetken 49 905 130 osakemäärällä laskettuna olisi 8,02 prosenttia.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Aspocompin tärkein tavoite vuonna 2007 on keskittää yrityksen resurssit markkina-aseman ja kilpailukyvyn kehittämiseen, merkittävimpien maailmanlaajuisten asiakkaiden palvelemiseen, kustannustehokkuuden lisäämiseen sekä konsernin käteisvarojen ja rahoituksen turvaamiseen.

Aspocomp pyrkii kasvamaan tuotteidensa kokonaismarkkinoita nopeammin lähinnä investoimalla aggressiivisesti Aasiaan. Kiinan tytäryhtiön vähemmistöosuuden oston ansiosta yhteisyrityskumppanilta vapautunut tehdastila on tarkoitus muuttaa HDI-piirilevytehtaaksi vuonna 2008.

Kasvattaakseen edelleen kapasiteettiaan Aspocomp käynnisti vuonna 2006 projektin HDI-piirilevytehtaan rakentamiseksi Intiaan. Nykyisten arvioiden mukaan tehtaan koetuotanto käynnistyy vuoden 2008 alussa ja täysimittainen tuotanto vuoden 2008 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.

Intiassa ja Kiinassa lisääntyvän HDI-piirilevytuotantokapasiteetin uskotaan kasvattavan näkyvästi yhtiön liikevaihtoa vuodesta 2008 alkaen, mikäli Aspocomp kykenee hankkimaan rahoituksen Intian investoinnille ja investointi saadaan päätökseen aikataulun mukaisesti. Laajentumisen vaatimien investointien vuoksi velkaantumisen ja yrityksen rahoituskulujen ennakoidaan lisääntyvän huomattavasti.

Salon tehtaan toiminnan edistymistä ja suoritusta seurataan tarkoin. Mikäli näyttää selvältä, että tehtaan uudistamisen tulos- ja operatiivisia tavoitteita ei saavuteta vuoden 2007 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana, yhtiö tulee harkitsemaan kaikkia vaihtoehtoja, mukaan lukien mahdollista tehtaan sulkemista, epätyydyttävän tilanteen korjaamiseksi.

Aspocomp-konsernin koko vuoden jatkuvien toimintojen ja myydyn Kiinan tehtaan luvuilla eliminoidun liikevaihdon ennakoidaan kasvavan viime vuoteen verrattuna. Kannattavuuden arvioidaan paranevan viime vuodesta, mutta koko vuoden tuloksen odotetaan olevan selvästi tappiollinen ja maksuvalmiuden heikko.

LASKENTAPERIAATTEET

Tämä tilinpäätös on laadittu IFRS:n (International Financial Reporting Standards) kirjaamis- ja arvostusperiaatteiden mukaisesti. Siinä ei kuitenkaan ole kaikkea IAS 34:ssä vaadittua tietoa. Aspocomp-konserni otti IFRS-raportoinnin käyttöön 1.1.2005 ja nykyiset laskentaperiaatteet ovat yhdenmukaisia vuoden 2005 tilinpäätöksen kanssa.

TULOSLASKELMA,                
TAMMI-MAALISKUU                
      1-3/07   1-3/06   1-12/06
   MEUR%   MEUR%   MEUR%
                   
LIIKEVAIHTO27.5100.037.0100.0148.9100.0
                   
Liiketoiminnan muut tuotot0.72.50.61.53.32.2
                   
Aineiden ja tarvikkeiden                
käyttö-15.5-56.3-18.3-49.4-80.0-53.8
                   
Henkilöstökulut-7.3-26.5-8.9-24.1-36.5-24.5
                   
Liiketoiminnan muut kulut-7.8-28.2-9.5-25.6-41.0-27.6
                   
Poistot ja arvonalentumiset-4.2-15.3-4.4-11.9-18.1-12.1
                   
LIIKEVOITTO-6.6-23.8-3.5-9.6-23.3-15.7
                   
Rahoitustuotot ja -kulut-1.1-4.1-0.3-0.7-1.9-1.3
                   
VOITTO ENNEN VEROJA                
JATKUVISTA LIIKETOIMINNOISTA-7.7-28-3.8-10.3-25.2-16.9
                   
Verot-0.1-0.20.00.0-2.2-1.5
                   
TILIKAUDEN VOITTO JATKUVISTA                
LIIKETOIMINNOISTA-7.8-28.2-3.8-10.3-27.4-18.4
                   
Myydyt ja lopetetut toiminnot0.00.00.00.00.20.1
                   
TILIKAUDEN VOITTO-7.8-28.2-3.8-10.3-27.2-18.3
                   
Jakautuminen                
Vähemmistölle0.41.50.82.24.12.8
Emoyrityksen omistajille-8.2-29.7-4.6-12.5-31.3-21.0


TASE          
      1/07   1/06Muutos-   12/06
VARATMEUR   MEUR%   MEUR
             
PITKÄAIKAISET VARAT          
Aineettomat hyödykkeet25.15.2382.74.5
Aineelliset hyödykkeet90.395.9-5.895.0
Osakkeet osakkuusyhtiöissä0.10.3-66.70.2
Sijoituskiinteistöt3.22.814.33.4
Myytävissä olevat sijoitukset0.40.333.30.3
Laskennalliset verosaamiset1.15.5-80.01.3
Muut pitkäaikaiset saamiset4.22.1100.06.5
PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ124.4112.111.0114.9
             
LYHYTAIKAISET VARAT          
Vaihto-omaisuus15.920.0-20.520.9
Lyhytaikaiset saamiset22.339.3-43.330.0
Myytävissä olevat sijoitukset0.00.0   0.0
Rahavarat14.917.2-13.422.7
LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ53.176.5-30.673.6
             
VARAT YHTEENSÄ177.5188.6-5.9184.8
             
OMA PÄÄOMA JA VELAT          
             
Osakepääoma20.120.10.020.1
Ylikurssirahasto27.927.90.027.9
Omat osakkeet -rahasto-0.8-0.80.0-0.8
Käyttörahasto46.046.00.046.0
Käyvän arvon rahasto0.00.1-100.00.0
Kertyneet voittovarat-57.1-22.0159.5-48.6
Emoyhtiön omistajille          
kuuluva pääoma36.171.3-49.444.6
Vähemmistöosuus0.031.0-100.023.7
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ36.1102.3-64.768.3
             
Pitkäaikaiset velat25.717.546.929.7
Varaukset1.11.4-21.41.1
Lyhytaikaiset velat42.729.743.843.9
Osto- ja muut velat71.937.790.741.8
VELAT YHTEENSÄ141.486.363.8116.5
             
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ177.5188.6-5.9184.8


OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA,TAMMI-MAALISKUU

   Osa-
ke-
pää-
oma
Yli-
kurs-
sira-
hasto
Käyt-
töra-
hasto
Arvon-
muu-
tos-
ja
muut
ra-
hastot
Sijoi-
tetun
va-
paan
oman
pää-
oman
ra-
hasto
Omat
osak-
keet
Muun-
to-
erot
Voit-
to-
varat
Vä-
hem-
mis-
tön
osuus
Oma
pää-
oma
yht.
Oma
pääoma
                            
31.12.200620.127.946.00.01.9-0.8-4.8-45.723.768.3
Muunto-
erot
                  0.1      0.1
Tili-
kauden
voitto
                     -8.2   -8.2
Muut
erät
                     -0.3   -0.3
Vähemmis-
töosuuden
osto
                        -23.7-23.7
Oma
pääoma
                            
31.3.200720.127.946.00.01.9-0.8-4.7-54.20.036.2


OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA,TAMMI-MAALISKUU

   Osake-
pää-
oma
Yli-
kurs-
sira-
hasto
Käyt-
töra-
hasto
Arvon-
muu-
tos-
ja
muut
ra-
hastot
Omat
osak-
keet
Muunto-
erot
Voit-
to-varat
Vähem-
mistön
osuus
Oma
pää-
oma
yht.
Oma
pääoma
                         
31.12.200520.127.946.00.1-0.8-2.2-14.830.9107.2
Muunto-
erot
               -0.80.0-0.7-1.5
Tili-kauden
voitto
                  -4.60.8-3.8
Muut
erät
                  0.40.00.4
Oma
pääoma
                         
31.3.200620.127.946.00.1-0.8-3.0-19.031.0102.3


RAHAVIRTALASKELMA, TAMMI-MAALISKUU       
      1-3/07   1-3/06   1-12/06
   MEUR   MEURMEUR
          
Liiketoiminnan rahavirta-3.41.71.9
Investointien rahavirta-43.0-5.7-20.1
Rahavirta ennen rahoitusta-46.4-4.0-18.3
Pitkäaikaisen ja lyhytaikaisen       
rahoituksen muutos38.65.334.3
Maksetut osingot0.00.00.0
Tytäryhtiön osakepääoman palautus vähemmistölle0.00.0-8.7
Rahoituksen rahavirta38.65.325.7
Rahavarojen muutos-7.81.17.4
Rahavarat kauden lopussa14.917.222.7


TALOUDELLISIA TUNNUSLUKUJA    
      3/07   3/06
       
Sijoitetun pääoman tuotto, %-20.6-9.5
Oman pääoman tuotto, %-59.0-14.6
Oma pääoma / osake, EUR1.823.59
Omavaraisuusaste, %20.454.3
Gearing, %147.929.5
Bruttoinvestoinnit, MEUR3.35.7
Henkilöstö keskimäärin2 655   3 305
       
VASTUUSITOUMUKSET    
      3/07   12/06
   MEUR   MEUR
       
Velan vakuudeksi    
annetut kiinnitykset11.211.8
Käyttöleasingvastuut0.10.1
Muut vastuut12.012.0
Yhteensä23.323.9


Kaikki luvut ovat tilintarkastamattomia.

Helsingissä 4.5.2007

ASPOCOMP GROUP OYJ

Hallitus

Maija-Liisa Friman
toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Maija-Liisa Friman, puh. (09) 7597 0711

Jakelu:
Pohjoismainen pörssi
keskeiset tiedotusvälineet
www.aspocomp.com

Tulevaisuutta koskevat näkemykset perustuvat tiedotteen julkistamishetkeen ja toteutumat saattavat aikanaan poiketa esitetyistä. Tässä tiedotteessa mainitut asiat, jotka eivät ole historiallisia tosiasioita, ovat tulevaisuuteen liittyviä lausuntoja. Kaikki tulevaisuuteen liittyvät lausunnot sisältävät tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuuksia ja muita tekijöitä, jotka saattavat johtaa Aspocomp-konsernin toteutuneiden tulosten, toiminnan ja saavutusten olennaiseen poikkeamiseen mistä tahansa esitetystä tai ilmaistusta sellaisesta tulevaisuuteen liittyvästä tuloksesta, toiminnasta tai lausunnosta, joka sisältyy sellaiseen tulevaisuutta koskevaan arvioon. Tällaiset tekijät käsittävät yleiset taloudelliset ja liiketoimintaympäristöön liittyvät olosuhteet; valuuttakurssimuutokset; lisäykset ja muutokset piirilevyteollisuuden tuotantokapasiteetissa ja kilpailutilanteessa; yhtiön kyvyn toteuttaa ja hyväksikäyttää investointiohjelmansa ja yhtiön kyvyn jatkaa liiketoimintansa laajentamista Euroopan ulkopuolella.

ASPOCOMPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2007