ASPOCOMPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.9.2011

Julkaistu:
2011-10-21 08:00:00 CEST
Aspocomp Group Oyj
Osavuosikatsaus

ASPOCOMPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.9.2011

Espoo, Suomi, 2011-10-21 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) —

Aspocomp Group Oyj, Osavuosikatsaus, 21.10.2011 klo 9.00

Tunnusluvut lyhyesti

– Liikevaihto: 17,8 miljoonaa euroa (14,3 Me 1-9/2010)
– Liiketulos ennen poistoja (EBITDA): 3,9 Me (3,1)
– Liiketulos: 2,9 Me (2,1)
– Tilikauden tulos: 6,1 Me (1,2)
– Osakekohtainen tulos: 0,10 euroa (0,02)
– Liiketoiminnan rahavirta: 2,4 Me (3,1)

Vuonna 2011 liikevaihdon arvioidaan kasvavan selvästi ja liiketuloksen muodostuvan merkittävästi vuotta 2010 paremmaksi.

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

”Vuoden 2011 kolmannella neljänneksellä kysyntä jatkui vilkkaana lomakaudesta huolimatta. Liikevaihto säilyi lähes toisen neljänneksen tasolla, minkä seurauksena kasvua edellisvuoteen verrattuna kertyi lähes 40 prosenttia. Liiketulos parani hieman toiseen neljännekseen verrattuna ollen 1,3 miljoona euroa eli 20 prosenttia liikevaihdosta. Lama ei tullutkaan – ainakaan vielä.

Loppuvuotta kohti kysyntä näyttää kuitenkin pehmenevän. Näin ollen vuoden viimeisen neljänneksen liikevaihto ja -tulos jäänevät kahta edellistä neljännestä alhaisemmiksi. Vuositasolla molemmat kasvavat yli odotusten.

Liiketoiminnan rahavirta kääntyi kolmannella neljänneksellä odotetusti positiiviseksi. Saman suunnan odotetaan jatkuvan myös vuoden viimeisellä neljänneksellä.

Kesäkuussa loppuunsaatettu rakennejärjestely palautti Aspocompin taseensa puolesta terveiden yhtiöiden joukkoon. Heinä-syyskuun vahva kassavirta teki yhtiöstä nettovelattoman.”

HEINÄ-SYYSKUUN LIIKEVAIHTO JA TULOS

Katsauskauden liikevaihto oli 6,3 miljoonan euroa, 39 prosenttia enemmän kuin vuonna 2010. Viiden suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta oli 84 prosenttia (83 % 7-9/2010). Maantieteellisesti liikevaihdosta 95 prosenttia kertyi Euroopasta (96 %) ja 5 prosenttia Aasiasta (4 %).

Liiketulos oli 1,3 miljoona euroa (0,6 Me 7-9/2010).

Katsauskauden nettorahoituskulut olivat 0,0 miljoonaa euroa (-0,3 Me) ja tulos oli 1,3 miljoonaa euroa (0,3 Me). Osakekohtainen tulos oli 0,02 euroa (0,00 e).

TAMMI-SYYSKUUN LIIKEVAIHTO JA TULOS

Katsauskauden liikevaihto oli 17,8 miljoonan euroa, 24 prosenttia enemmän kuin vuonna 2010. Viiden suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta oli 82 prosenttia (78 % 1-9/2010). Maantieteellisesti liikevaihdosta 93 prosenttia kertyi Euroopasta (95 %) ja 7 prosenttia Aasiasta (5 %).

Liiketulos oli 2,9 miljoona euroa (2,1 Me 1-9/2010).

Katsauskauden nettorahoitustuotot olivat 3,2 miljoonaa euroa (-0,9 Me) ja tulos oli 6,1 miljoonaa euroa (1,2 Me). Osakekohtainen tulos oli 0,10 euroa (0,02 e).

INVESTOINNIT JA TUOTEKEHITYS

Katsauskauden investoinnit olivat 0,7 miljoonaa euroa (1,5 Me 1-9/2010).

Pääosa investoinneista kohdistui uuden kuvionsiirtotekniikan käyttöönottoon piirilevyjen valmistuksen ulkokerrosprosesseissa ja laserporaukseen.

Kulut tuotekehityksestä on kirjattu yleiskuluihin.

RAHOITUS

Kuluvan tilivuoden toisella neljänneksellä toteutetun järjestelyn ja vahvan rahavirran seurauksena konsernin rahoitusasema on muodostunut hyväksi.

Katsauskauden liiketoiminnan rahavirta oli 2,4 miljoonaa euroa (3,1 Me 1-9/2010). Kassavarat kauden lopussa olivat 2,2 miljoonaa euroa (3,9 Me 9/2010).

Korolliset nimellisarvoiset velat olivat yhteensä 1,6 miljoonaa euroa (23,6 Me 9/2010). Nettovelkaantumisaste pieneni -6,7 prosenttiin (409,3 %). Korottomat velat olivat 5,3 miljoonaa euroa (7,2 Me). Yhtiöllä on voimassa olevan rahoitussopimuksen perusteella mahdollisuus nostaa 1,0 miljoonan euron pitkäaikainen luotto. Lisäksi yhtiöllä on tarvittaessa käytössä 0,5 miljoonan euron käyttöpääomaluotto.

Konsernin omavaraisuusaste kauden lopussa oli 56,1 prosenttia (13,1 %).

KONSERNIRAKENNE

Aspocompin 100 prosenttisesti omistama Aspocomp Oulu Oy valmistaa ja myy piirilevyjä tietoliikenne-, teollisuuselektroniikka- ja autoelektroniikka-alojen tarpeisiin. Palvelutarjontaan kuuluvat prototyyppi- ja pikatoimitukset, äkillisten piirilevytarpeiden tyydyttäminen volyymitoimituksissa sekä uusien teknologioiden kokeileminen ja tuotteistaminen. Aspocomp Oulu Oy valmistaa pääasiassa HDI- (High Density Interconnection), monikerros- ja erikoismateriaalipiirilevyjä.

Lisäksi Aspocompilla on 13,2 prosentin omistus thaimaalaisesta PCB Centeristä. PCB Centerin tuotanto keskeytyi tehtaalla kesäkuussa 2010 sattuneen tulipalon takia. Huhtikuussa 2011 PCB Center hakeutui selvitystilaan. Yhtiön toiminnan päättyminen on erittäin todennäköistä. Tällä ei kuitenkaan ole Aspocompin kannalta taloudellista merkitystä, koska kyseisellä omistuksella ei ole tasearvoa eikä Aspocompilla ole yhtiöltä avoimia saatavia.

Aspocompilla on myös 5,3 prosentin omistusosuus Imbera Electronics Inc:sta, joka tarjoaa uudenlaista pakkausteknologiaa elektroniikkateollisuudelle.

EMOYHTIÖN OMA PÄÄOMA

Osakeyhtiölain vaatimusten mukaisesti Aspocomp Group Oyj:n osakepääoman menettämisestä on tehty ilmoitus Kaupparekisteriin 14.5.2008. Kesäkuussa loppuunsaatetun järjestelyn seurauksena Aspocomp konsernin emoyhtiön Aspocomp Group Oyj:n oma pääoma on jälleen positiivinen ja oli katsauskauden lopussa 3,7 miljoonaa. Konsernin oma pääoma oli 8,9 miljoonaa euroa.

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Aspocompin osakkeiden kokonaismäärä 30.9.2011 oli 62 179 485 kappaletta ja Yhtiön osakepääoma 20 082 052 euroa. Yhtiö omisti omia osakkeitaan 134 600 kappaletta eli 0,2 prosenttia osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä.

Aspocomp Group Oyj:n osakkeita vaihdettiin Helsingin Pörssissä (NASDAQ OMX Helsinki) 89 708 848 kappaletta 1.1.­30.9.2011 välisenä aikana. Kauppojen yhteenlaskettu arvo oli 23 197 239 euroa. Alin kaupantekokurssi oli 0,17 euroa, ylin 0,37 euroa ja keskikurssi 0,26 euroa. Päätöskurssi 30.9.2011 oli 0,26 euroa, josta Yhtiön markkina-arvoksi muodostui 16 166 666 euroa.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden osuus osakekannasta oli 21,7 prosenttia.

HENKILÖSTÖ

Yhtiössä työskenteli katsausjaksolla keskimäärin 103 henkilöä (96). Henkilöstön määrä 30.9.2011 oli 105 (99). Heistä työntekijöitä oli 73 (68) ja toimihenkilöitä 32 (31).

YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Aspocomp Group Oyj:n 20.4.2011 kokoontunut varsinainen yhtiökokous päätti pitää hallituksen kokoonpanon ja palkkiot samana kuin edellisellä kaudella. Yhtiökokous päätti myös, että tilikaudelta ei makseta osinkoa.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi kolme ja hallitukseen valittiin uudelleen Johan Hammarén, Tuomo Lähdesmäki ja Kari Vuorialho. Yhtiökokous valitsi PricewaterhouseCoopers Oy:n uudelleen tilintarkastajaksi tilikaudelle 2011.

Hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksaa vuosipalkkiona 24 000 euroa ja hallituksen jäsenille 12 000 euroa. Vuosipalkkion määrästä 60 prosenttia maksetaan rahana ja 40 prosenttia Yhtiön osakkeina. Yhtiökokouksen päätöksen mukaan hallituksen jäsenten vuosipalkkioon voidaan käyttää varsinaisen yhtiökokouksen 2008 hallitukselle antaman osakeantivaltuutuksen nojalla Yhtiön hallussa olevista 200 000 osakkeesta se määrä, joka vastaa 40 prosenttia vuosipalkkion määrästä. Osakkeet suunnataan hallituksen jäsenille kahden viikon kuluessa vuoden 2011 toisen neljänneksen tulosjulkistamisen jälkeen. Palkkio-osakkeiden lukumäärä määritellään vuoden 2011 toisen neljänneksen tulosjulkistamispäivän ja sitä seuraavien neljän pörssipäivän mukaisen Yhtiön osakkeen painotetun keskimääräisen kurssin perusteella siten, että tulosjulkistamishetkeä edeltäviä kauppoja ei kuitenkaan huomioida laskennassa. Puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1 000 euroa kokoukselta ja muille jäsenille 500 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenille maksetaan kokouksesta aiheutuneet kohtuulliset matka- ja majoituskustannukset. Matka- ja majoituskuluja ei kuitenkaan korvata pääkaupunkiseudulla asuville hallituksen jäsenille silloin, kun kokoukset pidetään pääkaupunkiseudulla. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti lisäksi vuoden 2006 varsinaisessa yhtiökokouksessa liikkeelle laskettujen optio-ohjelmien 2006A, 2006B ja 2006C lopettamisesta. Mainittujen optio-ohjelmien mukaisia optioita ei ole käytetty, ja ne on kaikki palautettu Yhtiön haltuun.

HALLITUS, HALLITUKSELLE MYÖNNETYT VALTUUDET

Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi Tuomo Lähdesmäen uudelleen Yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi. Koska hallituksen kokoonpano on kolme jäsentä, valiokuntia ei perustettu.

Vuoden 2008 varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta. Uusia osakkeita voidaan antaa osakeannilla ja/tai erityisten oikeuksien nojalla enintään 55 000 000 kappaletta. Valtuutus on voimassa viisi vuotta ko. yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Kesäkuussa loppuunsaatetun järjestelyn yhteydessä hallitus käytti osan osakeantivaltuutuksestaan.

Vuoden 2008 varsinainen yhtiökokous päätti optio-oikeuksien antamisesta Aspocomp Group Oyj:n toimitusjohtajalle. Hallitus ei ole myöntänyt edellä mainittuja optioita.

Tarkemmat tiedot valtuutuksista löytyvät vuosikertomuksesta 2008 sivuilta 10-11 (www.aspocomp.com/linked/investor/ar_2008.pdf).

ARVIO LIIKETOIMINNAN RISKEISTÄ

Maksuvalmius- ja rahoitusriski

Aspocompin maksuvalmius perustuu konsernin kassavaroihin, Oulun tehtaan tuottamaan kassavirtaan ja ulkopuoliseen rahoitukseen. Viime vuosien taloudellisten vaikeuksiensa johdosta Yhtiöllä saattaa olla vaikeuksia saada ulkopuolista rahoitusta vastaavassa laajuudessa ja vastaavilla ehdoilla kuin sen taloudellinen tilanne mahdollistaisi. Lisäksi 20.5.2011 allekirjoitetusta rahoitussopimuksesta johtuen Yhtiön mahdollisuudet hankkia ulkopuolista rahoitusta ilman rahoittajapankin etukäteistä suostumusta on rajoitettu yhteensä 0,2 miljoonaan euroon. Yhtiön maksettavaksi velvoitetut vahingonkorvaukset voivat myös vaikuttaa haitallisesti Yhtiön maksuvalmiuteen (katso ”Oikeudenkäynnit” jäljempänä).

Mikäli Aspocomp ei saa rahoitusta liiketoiminnastaan, ulkopuolisilta rahoittajilta tai muilla rahoitustavoilla, Yhtiö voi tulla maksukyvyttömäksi, millä puolestaan voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen.

Oikeudenkäynnit

Vuonna 2007 Ranskan korkein oikeus velvoitti Yhtiön maksamaan Aspocomp S.A.S:n 388 entiselle työntekijälle korvauksina yhteensä noin 11 miljoonaa euroa. Yhtiö suoritti maksun vuonna 2007.

Tammikuussa 2009 Ranskan Evreuxin työtuomioistuin antoi päätöksen, jossa se velvoitti Yhtiön maksamaan 13 entiselle työntekijälle korvausta yhteensä noin 0,5 miljoonaa euroa korkoineen. Yhtiö valitti tuomiosta, mutta Rouenin valitustuomioistuin vahvisti päätöksen toukokuussa 2010. Maksua ei ole suoritettu, mutta sitä koskeva varaus on tehty vuoden 2007 tilinpäätökseen.

Lokakuussa 2010 saadun tiedon mukaan kuusi entistä työntekijää on hakenut aiemmin keskeyttäneensä kanteen jatkamista. Lisäksi on nostettu yksi uusi kanne. Kanteet ovat tulleet käsittelyyn toukokuussa 2011 ja niiden yhteismäärä on 0,3 miljoonaa euroa. Päätöstä ei ole vielä saatettu Yhtiön tietoon.

Edellä mainituilla korvauksilla ja kanteilla ei ole tulosvaikutusta kuluvalla tilikaudella, koska Yhtiö on tehnyt tilinpäätöksessä 2007 riittävän kuluvarauksen.

Riskinä on, että jäljellä olevat noin 90 työntekijää nostavat kanteen. Kesäkuussa 2008 voimaan tulleen lain mukaan kanneaika vanhenee viidessä vuodessa lainvoimaantulosta lukien.

Kapasiteetin riittävyys

Piirilevyjen rakenteiden monimutkaistuminen aiheuttaa tiettyjen osaprosessien lisäkuormitusta. Mikäli Yhtiö ei pysty lisäämään näiden osaprosessien kapasiteettia, tuotannon kokonaisvolyymi kärsii ja koko kysyntäpotentiaali ei realisoidu liikevaihdon kasvuna.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Oulun liiketoiminnan arvioitujen näkymien ja konsernin nykyisen kulurakenteen perusteella toiminta jatkuu vakaana. Konsernin rahoitustilanne on hyvä.

Vuonna 2011 liikevaihdon arvioidaan kasvavan selvästi ja liiketuloksen muodostuvan merkittävästi vuotta 2010 paremmaksi.

TAULUKOT JA LAATIMISPERIAATTEET

Raportoituihin liiketoimintoihin kuuluvat Aspocomp Oulu Oy ja konsernin emoyhtiö Aspocomp Group Oyj. Nämä liiketoiminnot muodostavat yhden liiketoimintosegmentin.

Katsauskauden tietoja ei ole tilintarkastettu. Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 (Osavuosikatsaukset) -standardin mukaan. Osavuosikatsaukseen on sovellettu samoja laadintaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2010, kuitenkin siten, että Yhtiö on ottanut 1.1.2011 alkaen käyttöön seuraavat uudet tai muutetut standardit:

-IAS 1 (muutos), Tilinpäätöksen esittäminen – oman pääoman muutoslaskelma
-IAS 24 (uudistettu), Lähipiiriä koskevat tiedot tilinpäätöksessä
-IAS 27 (muutos), Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös
-IAS 32 (muutos), Liikkeeseen laskettujen oikeuksien luokittelu
-IAS 34 (muutos), Osavuosikatsaukset
-IFRS 3 (muutokset), Määräysvallattomien omistajien osuuden arvostaminen
-IFRS 7 (muutos), Rahoitusinstrumentit: Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot
-IFRIC 14 (muutos), Etukäteen suoritetut vähimmäisrahastointivaatimukseen perustuvat maksut
-IFRIC 19, Rahoitusvelkojen kuolettaminen oman pääomanehtoisilla instrumenteilla

Edellä mainittujen standardien käyttöönotolla ei ole ollut olennaista vaikutusta katsauskaudelta esitettyihin lukuihin.
 

LAAJA TULOSLASKELMA, HEINÄ-SYYSKUU 7-9/11   7-9/10    
  1000 e % 1000 e %    
             
LIIKEVAIHTO 6 304 100,0 4 525 100,0    
Liiketoiminnan muut tuotot 6 0,1 99 2,2    
Aine- ja tarvikekulut -2 150 -34,1 -1 411 -31,2    
Henkilöstökulut -1 548 -24,6 -1 404 -31,0    
Liiketoiminnan muut kulut -1 053 -16,7 -950 -21,0    
Poistot ja arvonalentumiset -308 -4,9 -303 -6,7    
LIIKEVOITTO/TAPPIO 1 251 19,9 556 12,3    
Rahoitustuotot ja -kulut -8 -0,1 -302 -6,7    
VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA 1 243 19,7 254 5,6    
Tuloverot 2 0,0 -2 -0,1    
KATSAUSKAUDEN VOITTO/TAPPIO 1 246 19,8 252 5,6    
Muut laajan tuloksen erät            
Vaihtovelkakirjojen 0 0 0 0,0    
takaisinlunastus            
Muuntoerot 0 0,0 2 0,0    
KATSAUSKAUDEN LAAJA TULOS 1 246 19,8 253 5,6    
             
Katsauskauden voiton/tappion jakautuminen        
  Määräysvallattomille 0 0,0 78 1,7    
  omistajille            
  Emoyrityksen omistajille 1 246 19,8 173 3,8    
             
Katsauskauden laajan tuloksen jakautuminen        
  Määräysvallattomille 0 0 78 1,7    
  omistajille            
  Emoyrityksen omistajille 1 246 19,8 175 3,9    
             
             
TAMMI-SYYSKUU   1-9/11   1-9/10   1-12/10
  1000 e % 1000 e % 1000 e %
             
LIIKEVAIHTO 17 783 100,0 14 307 100,0 18 785 100,0
Liiketoiminnan muut tuotot 24 0,1 229 1,6 231 1,2
Aine- ja tarvikekulut -5 721 -32,2 -4 249 -29,7 -5 912 -31,5
Henkilöstökulut -4 828 -27,1 -4 288 -30,0 -5 750 -30,6
Liiketoiminnan muut kulut -3 403 -19,1 -2 926 -20,4 -4 250 -22,6
Poistot ja arvonalentumiset -959 -5,4 -940 -6,6 -1 265 -6,7
LIIKEVOITTO/TAPPIO 2 897 16,3 2 134 14,9 1 841 9,8
Rahoitustuotot ja -kulut 3 171 17,8 -892 -6,2 -1 167 -6,2
VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA 6 068 34,1 1 242 8,7 673 3,6
Tuloverot -3 0,0 -3 0,0 2 0,0
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO 6 065 34,1 1 239 8,7 675 3,6
Muut laajan tuloksen erät            
Vaihtovelkakirjojen -680 3,8 0 0,0 0 0,0
takaisinlunastus            
Muuntoerot -2 0,0 13 0,1 15 0,1
TILIKAUDEN LAAJA TULOS 5 383 30,3 1 252 8,8 690 3,7
             
Tilikauden voiton/tappion jakautuminen        
  Määräysvallattomille 0 0,0 295 2,1 293 1,6
  omistajille            
  Emoyrityksen omistajille 6 065 34,1 944 6,6 382 2,0
             
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen        
  Määräysvallattomille 0 0,0 295 2,1 293 1,6
  omistajille            
  Emoyrityksen omistajille 5 383 30,3 957 6,7 397 2,1
             
Osakekohtainen tulos            
  Laimentamaton   0,10   0,02   0,01
  Laimennettu   0,10   0,02   0,01

 

TASE  9/11  9/10 Muutos  12/10
  1000 e 1000 e % 1000 e
VARAT        
PITKÄAIKAISET VARAT        
Aineettomat hyödykkeet 3 000 3 000 0,0 3 000
Aineelliset hyödykkeet 3 248 3 544 -8,3 3 669
Myytävissä olevat sijoitukset 16 44 -63,8 16
Muut pitkäaikaiset saamiset 0 16 505 -100,0 16 601
PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 6 264 23 093 -72,9 23 287
         
LYHYTAIKAISET VARAT        
Vaihto-omaisuus 2 128 2 264 -6,0 2 114
Myyntisaamiset ja muut saamiset 5 257 4 182 25,7 3 763
Rahavarat 2 206 3 918 -43,7 4 712
LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 9 592 10 364 -7,5 10 589
         
VARAT YHTEENSÄ 15 856 33 457 -52,6 33 876
         
OMA PÄÄOMA JA VELAT        
Osakepääoma 20 082 20 082 0,0 20 082
Ylikurssirahasto 27 918 27 918 0,0 27 918
Omat osakkeet -rahasto -510 -758 -32,7 -758
Käyttörahasto 45 989 45 989 0,0 45 989
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 25 544 23 885 6,9 23 885
Kertyneet voittovarat -110 126 -113 721 -3,2 -114 281
Emoyhtiön omistajille kuuluva pääoma 8 897 3 394 162,1 2 835
Määräysvallattomat omistajat 0 1 001 -100,0 758
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 8 897 4 395 102,4 3 593
         
Pitkäaikaiset rahoitusvelat 771 21 734 -96,5 20 522
Varaukset 215 264 -18,3 215
Lyhytaikaiset rahoitusvelat 838 172 386,5 1 503
Osto- ja muut velat 5 134 6 892 -25,5 8 042
VELAT YHTEENSÄ 6 959 29 062 -76,1 30 283
         
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 15 856 33 457 -52,6 33 876

 

OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA, TAMMI-SYYSKUU        
1000 e                  
    Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma    
                Määrä  
                ys  
    Yli       Kerty   vallat  Oma
  Osake Kurssi Muut Omat Muun neet   tomat pää
  pää  Rahas rahas osak to voitto Yhteen omis oma
  oma to tot keet erot varat tajat yht.
Oma pääoma 20 082 27 918 69 874 -758 6 -114 287 2 835 758 3 593
1.1.11                  
Laaja tulos                
Tilikauden tulos         6 065 6 065   6 065
Muut laajan tuloksen erät              
Muuntoerot         -2   -2   -2
Vaihtovelkakirjojen -1 945     1 265 -680   -680
lunastus                  
Laaja tulos 0 0 -1 945 0 -2 7 329 5 382 0 5 382
yhteensä                  
Liiketoimet omistajien kanssa            
Suunnattu osakeanti ja 3 682     -2 924 758 -758 0
määräysvallattoman osuuden lunastus          
Omien osakkeiden luovutus   248   -248 0   0
Uusien osakkeiden   -78       -78   -78
liikkeeseenlaskusta välittömästi johtuvat menot      
Liiketoimet omistajien 3 604 248   -3 172 680 -758 -78
kanssa                  
Oma pääoma 20 082 27 918 71 533 -510 3 -110 129 8 897 0 8 897
30.9.11                  
                   
  Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma    
                Määrä  
                ys  
    Yli       Kerty   vallat  Oma
  Osake Kurssi Muut Omat Muun neet   tomat pää
  pää  Rahas rahas osak to voitto Yhteen omis oma
  oma To tot keet erot varat tajat yht.
Oma pääoma 20 082 27 918 69 874 -758 -9 -114 669 2 438 706 3 143
1.1.10                  
Tilikauden tulos         944 944 295 1 239
Muut laajan tuloksen erät              
Muuntoerot           13   13   13
Oma pääoma 20 082 27 918 69 874 -758 4 -113 725 3 394 1 001 4 395
30.9.10                  

 

RAHAVIRTALASKELMA, TAMMI-SYYSKUU      
1000 e  1-9/11  1-9/10  1-12/10
       
Katsauskauden tulos 6 065 1 239 675
Oikaisut -2 212 1 802 2 286
Käyttöpääoman muutos -1 461 10 1 096
Saadut korot ja osingot 35 24 43
Maksetut korot -68 -4 -6
Maksetut verot -3 1 1
Liiketoiminnan rahavirta 2 355 3 072 4 095
       
Investoinnit -691 -1 501 -1 754
Käyttöomaisuusmyynnit 14 539 9 75
Investointien rahavirta 13 848 -1 492 -1 679
       
Lainojen lyhennykset -19 631 -699 -742
Lainojen nostot 1 000 0 0
Osakeanti -78 0 0
Rahoituksen rahavirta -18 709 -699 -742
       
Rahavarojen muutos -2 505 880 1 674
Rahavarat tilikauden alussa 4 712 3 038 3 038
Valuuttakurssien muutokset 0 0 0
Rahavarat katsauskauden lopussa 2 206 3 918 4 712

 

TALOUDELLISET JA OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT
   9/11  9/10
Oma pääoma / osake, euroa 0,14 0,07
Omavaraisuusaste, % 56,1 13,1
Nettovelkaantumisaste, % -6,7 409,3
Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja laimennettu, euroa 0,10 0,02

 

VASTUUSITOUMUKSET      
1000 e  9/11  9/10  12/10
Velan vakuudeksi      
 pantatut osakkeet 0 5 514 5 514
 pantatut lainasaamiset 0 16 505 16 601
Yrityskiinnitykset 4 000 0 0
Käyttöleasingvastuut 670 666 670
Muut vastuut 30 100 100
Yhteensä 4 700 22 785 22 885

 

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT    
     
  Emoyhtiön osakkeenomistajille   
Oma pääoma/osake, euroa = kuuluva oma pääoma  
  Osakkeiden laimentamaton lukumäärä  
  tilinpäätöspäivänä  
     
Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma x 100
  Taseen loppusumma – saadut ennakot  
     
Nettovelkaantumisaste, % = Korolliset nettorahoitusvelat x 100
  Oma pääoma  
     
  Emoyhtiön osakkeenomistajille   
Tulos/osake (EPS), euroa = kuuluva tilikauden tulos  
  Ulkona olevien osakkeiden  
  lukumäärän painotettu keskiarvo  


Kaikki luvut ovat tilintarkastamattomia.

Espoossa, 21.10.2011

Aspocomp Group Oyj
Hallitus

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Sami Holopainen, puh. (09) 59 181, sami.holopainen(at)aspocomp.com.

www.aspocomp.com

Tulevaisuutta koskevat näkemykset perustuvat tiedotteen julkistamishetkeen ja toteutumat saattavat aikanaan poiketa esitetyistä. Tässä tiedotteessa mainitut asiat, jotka eivät ole historiallisia tosiasioita, ovat tulevaisuuteen liittyviä lausuntoja. Kaikki tulevaisuuteen liittyvät lausunnot sisältävät tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuuksia ja muita tekijöitä, jotka saattavat johtaa Aspocompin toteutuneiden tulosten, toiminnan ja saavutusten olennaiseen poikkeamiseen mistä tahansa esitetystä tai ilmaistusta sellaisesta tulevaisuuteen liittyvästä tuloksesta, toiminnasta tai lausunnosta, joka sisältyy sellaiseen tulevaisuutta koskevaan arvioon. Tällaiset tekijät käsittävät yleiset taloudelliset ja liiketoimintaympäristöön liittyvät olosuhteet; valuuttakurssimuutokset; lisäykset ja muutokset piirilevyteollisuuden tuotantokapasiteetissa ja kilpailutilanteessa; sekä Yhtiön kyvyn toteuttaa ja hyödyntää investointiohjelmansa.


Aspocompin osavuosikatsaus 1.1. – 30.9.2011.pdf