ASPOCOMPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2007

15.11.2007

ASPOCOMPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2007

ASPOCOMP GROUP OYJ      Osavuosikatsaus      15.11.2007 klo 8.00     

 

– Liikevaihto: 76,1 miljoonaa euroa (110,7 milj. e 1-9/2006). Vertailujakson luvussa on mukana Kiinassa huhtikuussa myydyn yksinkertaisemman teknologian tehtaan liikevaihto. Tehtaan myynnin vaikutuksella eliminoitu vertailukelpoinen liikevaihto heikkeni -19,5 prosenttia (94,5 milj. e 1-9/2006). Myynti Salon tehtaalla heikkeni rajoitetun tuotevalikoiman ja tuotannon alasajon vuoksi. Tehdas suljettiin heinäkuussa. Myynti Kiinan tehtaalla kasvoi asteittain ja saavutti vertailukauden tason heinä-syyskuussa. Myynti heikkeni selvästi Thaimaassa ja pysyi vertailukauden tasolla Oulussa.
 
– Liikevoitto: -47,2 miljoonaa euroa (-13,0). Heikkeneminen johtui lähinnä 20,4 miljoonan euron alaskirjauksista Salon tehtaalla, 10,1 miljoonan euron korvauksista Aspocomp S.A.S:n entisille työntekijöille sekä kannattavuuden heikkenemisestä Thaimaan ja Kiinan tehtailla. Oulun ja Kiinan tehtaat tekivät edelleen voittoa.
 
– Osakekohtainen tulos jatkuvista toiminnoista: -1,36 euroa (-0,60).
 
– Liiketoiminnan rahavirta: -17,8 miljoonaa euroa (0,8).
 
– Investoinnit: 46,6 miljoonaa euroa (17,9). Investoinnit koostuivat lähinnä Kiinan tytäryhtiön vähemmistöosuuden ostosta.
 
– Osakekohtainen rahavirta investointien jälkeen: -1,40 euroa (-0,56).
 
– Aspocomp tiedotti 8.11.2007, että se siirtää tytäryhtiönsä Kiinassa ja Intiassa sekä tietyt laitteet Salon tehtaalta uuteen holding-yhtiöön. Meadville Holdings Limited ostaa yhtiöstä 80 prosenttia ja Aspocomp jää yhtiön vähemmistöosakkaaksi.
 
– Aspocompin toimitusjohtaja vaihtui 9.11.2007.
 
Katsaus- ja vertailukauden luvuissa ei ole mukana elokuussa 2006 myydyn Moduulit-liiketoiminnan lukuja. Ellei toisin ole ilmoitettu, vertailujakson luvuissa on mukana Kiinan yksinkertaisemman teknologian tehdas.
 
 
HEINÄ-SYYSKUU LYHYESTI
(vertailuluvut ovat jaksolta 7-9/2006)
 
Liikevaihto ja -voitto, milj. e
 
                       7-9/2007        muutos-%           7-9/2006
Liikevaihto               24,4            -37,2               37,7
Liikevoitto               -6,3                                -4,3
 
Aspocomp-konsernin heinä-syyskuun liikevaihto oli 24,4 miljoonaa euroa (37,7). Konsernin vertailukelpoinen katsausjakson liikevaihto oli 32,0 miljoonaa euroa, josta on eliminoitu Kiinan huhtikuussa myydyn yksinkertaisemman teknologian tehtaan liikevaihto. Se laski 23,6 prosenttia ja Kiinassa 5,0 prosenttia vertailujaksoon nähden. Salon tehtaan tuotanto lakkautettiin heinäkuussa ja sen liikevaihto heikkeni rajoitetun tuotevalikoiman ja tuotannon alasajon vuoksi. Kämmenlaitteiden maailmanlaajuiset varastot olivat täynnä vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ja niiden purkauduttua Kiinan tehtaan myynti tavoitti vertailujakson tason heinä-syyskuussa. Thaimaan tehtaan yksinkertaisemman teknologian tuotteet kärsivät edelleen voimakkaasta hintapaineesta, mikä heikensi sen myyntivolyymeja.
 
Oulun tehtaan liikevaihto laski hieman vertailujaksoon nähden. Suomen eli Salon ja Oulun tehtaiden yhteenlaskettu liikevaihto heikkeni 18,2 prosenttia.  
 
Aasian eli Kiinan ja Thaimaan tehtaiden vertailukelpoinen liikevaihto, josta on eliminoitu Kiinassa myydyn yksinkertaisemman teknologian tehtaan luvut, laski yhteensä 4,5 prosenttia.
 
Konsernin liikevaihto tehtaittain:
– Suomen tehtaat 31 prosenttia (33 %)
– Aasian tehtaat 69 prosenttia (67 %)
 
Konsernin liikevaihto markkina-alueittain:
– Eurooppa 66 prosenttia (58 %)
– Aasia 22 prosenttia (26 %)
– Etelä- ja Pohjois-Amerikka 12 prosenttia (16 %)
 
Konsernin liikevaihto tuotealueittain:
– matkapuhelin- ja tietoliikennejärjestelmät 72 prosenttia (61 %)
– auto-, teollisuus- ja kulutuselektroniikka 28 prosenttia (39 %)
 
Liikevoitto oli -6,3 miljoonaa euroa (-4,3 milj. e) eli -25,7 prosenttia (-11,5 %) liikevaihdosta. Liikevoiton huomattava lasku johtui lähinnä Salon tehtaan tuotannon lakkauttamisesta ja Kiinan tehtaan epäsuotuisasta tuoterakenteesta. Vaikka Thaimaan tehtaan yksinkertaisemman teknologian tuotteisiin kohdistui edelleen hintapaineita, tehtaan tappiot pienenivät selvästi vertailujaksosta toiminnan tehostamisen ansiosta.
 
Konsernin nettorahoituskulut olivat -3,1 miljoonaa euroa (-0,5) ja katsausjakson voitto oli -9,5 miljoonaa euroa (-4,5). Rahoituskulut sisälsivät 2,3 miljoonaa euroa Aspocomp S.A.S.-oikeudenkäynnin korkoja. Tulos osaketta kohti oli -0,19 euroa (-0,10).
 
 
TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT
 
Aspocompin tärkein tavoite vuoden 2007 lopulla on konsernin uudelleenjärjestely ja Meadville Holdings Limitedin kanssa tehdyn kaupan päättäminen menestyksellisesti. Sen ansiosta yhtiö voi kehittää markkina-asemaa ja kilpailukykyä, palvella merkittävimpiä maailmanlaajuisia asiakkaita ja lisätä kustannustehokkuutta Meadvillen kanssa omistetun yhteisyrityksen kautta. Kaupan odotetaan vahvistavan Aspocomp-konsernin maksuvalmiutta, mutta maksuvalmius pysyy edelleen heikkona.
 
Aspocomp-konsernin koko vuoden jatkuvien toimintojen ja myydyn Kiinan tehtaan luvuilla eliminoidun liikevaihdon ennakoidaan laskevan viime vuoden tasosta. Kannattavuuden ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan pysyvän viimevuotisella tasolla ja koko vuoden tuloksen olevan selvästi tappiollinen.
 
Ennusteiden mukaan konsernin konsolidoitu kassavirta jatkuvista liiketoiminnoista ei todennäköisesti saavuta nollatasoa kuluvan vuoden viimeisellä neljänneksellä. Operatiivista toimintaa harjoittavien tytäryhtiöiden Aspocomp Oulu Oy:n ja kiinalaisen ACP Electronics Ltd:n kassavirtojen arvioidaan pysyvän positiivisena.
 
 
TOIMITUSJOHTAJA ISTO HANTILA:
 
”Aspocomp allekirjoitti 8.11.2007 sopimuksen, jolla se myy osakeomistuksensa tytäryhtiöissään Kiinassa ja Intiassa sekä tietyt laitteet Salon tehtaaltaan uudelle holding-yhtiölle. Enemmistö holding-yhtiön osakkeista, 80 prosenttia, myydään Meadville Holdings Limitedille ja Aspocomp jää vähemmistöomistajaksi.
 
Aspocomp siirtää yhteisyritykselle omaisuuseriä yhteensä noin 77 miljoonan euron arvosta. Meadville maksaa 80 prosentin omistuksestaan yhteisyrityksessä noin 61 miljoona euroa. Aspocomp käyttää tästä noin 40 miljoonaa euroa Standard Chartered Bankilta otetun lainan maksuun kokonaisuudessaan ja noin 8 miljoonaa euroa Kiinan tytäryhtiön käyttöpääomalainojen takaisinmaksuun. Jäljelle jäävällä summalla lyhennetään Aspocompin korollisia velkoja Suomessa ja vahvistetaan yhtiön maksuvalmiutta. Aspocompin taloudellinen tilanne pysyy heikkona.
 
Järjestelyllä pyritään turvaamaan Aspocompin aasialaisten tytäryhtiöiden toiminta ja volyymituotanto tulevaisuudessa. Osapuolet ovat sopineet, että ne voivat joko listata yhteisyrityksen aikaisintaan vuonna 2012 tai käyttää molemminpuolisia myynti- ja osto-oikeuksia Aspocompin 20 prosentin osakeomistukseen aikaisintaan vuonna 2013.
 
Sopimus Meadvillen kanssa vaatii Aspocompin ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksynnän. Mikäli osakkeenomistajat antavat tukensa järjestelylle, yritykset pyrkivät saamaan kaupan päätökseen marraskuun 2007 loppuun mennessä.
 
Järjestely parantaa yhtiön kykyä palvella pääasiakkaita sekä myydyillä tehtailla että konsernin Suomen ja Thaimaan tytäryhtiöissä.”
 
 
PIIRILEVYMARKKINA
 
Täydet globaalit varastot tyhjenivät vuoden kolmanteen neljännekseen mennessä ja HDI-piirilevyjen valmistus elpyi. Materiaalikulut pysyivät epäsuotuisana.
 
Vaikka kasvu kämmenlaitteiden segmentissä on hidastunut viimeisten vuosineljännesten aikana, Aspocompin asiakkaat raportoivat vahvoista tuloksista heinä-syyskuussa. Konsernin tietoliikenneverkkomarkkinalla toimivien asiakkaiden myynti pysyi enimmäkseen tasaisena tai kasvoi hieman. Autoelektroniikkamarkkina pysyi vakaana katsausjakson ajan.
 
Teknologisesti vaativien HDI-piirilevyjen tuotannon arvon ennakoidaan kohoavan vuonna 2007 lähes 6 miljardiin dollariin (noin 4 mrd. euroa) maailmanlaajuisesti. Markkinatutkijat arvioivat, että vuoteen 2011 mennessä se kasvaa lähes 8 miljardiin dollariin. Tästä yli 5 miljardia dollaria saadaan Aasiasta (poislukien Japani). Erityisesti Kiinassa HDI-piirilevyjen tuotannon arvon ennakoidaan kasvavan 10 prosentin vuosivauhtia vuosina 2007-2011.
 
 
KONSERNIN TAMMI-SYYSKUUN LIIKEVAIHTO JA -TULOS
(vertailuluvut ovat kaudelta 1-9/2006)
 
Liikevaihto ja -voitto, milj. e
 
                   1-9/2007        change, %         1-9/2006
Liikevaihto            76,1           -31,1             110,7
Liikevoitto           -47,2                             -13,0
 
 
Aspocomp-konsernin katsauskauden liikevaihto oli 76,1 miljoonaa euroa (110,7). Vertailukelpoinen liikevaihto, jossa otetaan huomioon huhtikuinen yksinkertaisemman teknologian tehtaan myynti Kiinassa, laski 19,5 prosenttia 94,5 miljoonaan euroon. Tämä johtui lähinnä heikosta myynnistä Salon ja Kiinan tehtailla.
 
Kiinan tehtaan liikevaihto pieneni 8,8 prosenttia vertailukaudesta 29,2 miljoonaan euroon. Ensimmäistä vuosineljännestä rasittaneiden täysien kämmenlaitevarastojen ja toisen neljänneksen siirtymävaiheen jälkeen Kiinan tehtaan myynti koheni asteittain vuoden kolmannella neljänneksellä. Thaimaan tehtaan liikevaihto laski 25,2 prosenttia 15,3 miljoonaan euroon yksinkertaisemman teknologian piirilevyjen heikon kysynnän vuoksi.
 
Salon tehtaan liikevaihto pieneni 38,3 prosenttia 16,2 miljoonaan euroon kapeamman tuotevalikoiman ja tuotannon lakkauttamisen vuoksi. Tehdas suljettiin heinäkuussa. Oulun tehtaan liikevaihto kasvoi 1,5 prosenttia viime vuoden vastaavasta kaudesta ja oli 14,8 miljoonaa euroa.
 
Konsernin vertailukelpoinen liikevaihto tehtaittain:
– Suomen tehtaat 41 prosenttia (37 %)
– Aasian tehtaat 59 prosenttia (63 %)
 
Konsernin vertailukelpoinen liikevaihto markkina-alueittain:
– Eurooppa 67 prosenttia (55 %)
– Aasia 21 prosenttia (29 %)
– Etelä- ja Pohjois-Amerikka 12 prosenttia (16 %)
 
Konsernin vertailukelpoinen liikevaihto tuotealueittain:
– kämmenlaitteet ja tietoliikennejärjestelmät 79 prosenttia (66 %)
– auto-, teollisuus- ja kulutuselektroniikka 21 prosenttia (34 %)
 
Katsauskaudella HDI-piirilevyjen osuus Aspocompin koko piirilevytuotannosta oli 67 prosenttia (54 %).
 
Aspocompin viisi suurinta asiakasta katsauskaudella olivat Continental Automotive Systems, Elcoteq, Nokia, Philips ja Wabco. Viiden suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta oli 72 prosenttia (54 %).
 
Liikevoitto oli -47,2 miljoonaa euroa (-13,0) eli -62,1 prosenttia (-11,7 %) liikevaihdosta.
 
Liikevoiton huomattava lasku johtui lähinnä Salon tehtaan 20,4 miljoonan euron alaskirjauksista, joista tehdasrakennuksen osuus oli 11 miljoonaa euroa, sekä 10,1 miljoonan euron korvauksista Aspocomp S.A.S:n entisille työntekijöille. Salon tehtaan rakennuksen ja laitteiden alaskirjaus sisältää epävarmuustekijöitä, joten lopullinen alaskirjaussumma saattaa muuttua nykyisestä.
 
Thaimaan tehtaan tappio kasvoi vertailujaksosta supistuneen myynnin seurauksena; tehtaan tulos kuitenkin parani kauden loppua kohti. Vaikka Kiinan tehtaan tulos heikkeni ylisuurten globaalien kämmenlaitevarastojen ja tehtaan epäedullisen tuotevalikoiman vuoksi, sen kannattavuus pysyi hyvänä. Oulun tehtaan tulos heikkeni hieman mutta oli selvästi positiivinen.
 
Konsernin nettorahoituskulut olivat -7,4 miljoonaa euroa (-1,1). Katsauskauden voitto oli -57,1 miljoonaa euroa (-13,9) ja osakekohtainen tulos jatkuvista toiminnoista -1,36 euroa (-0,60).
 
Verot sisälsivät 2,2 miljoonan euron yhteisöveron hyvityssaamisen (avoir fiscal) alaskirjauksen. Salon tehtaan sulkemisen jälkeen on epätodennäköistä, että hyvityssaamista voidaan hyödyntää lähitulevaisuudessa.
 
 
RAHOITUS, INVESTOINNIT JA OMAVARAISUUS
 
Aspocomp-konsernin liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella oli negatiivinen eli -17,8 miljoonaa euroa. Konsernin konsolidoidut likvidit nettovarat kauden lopussa olivat 16,8 miljoonaa euroa (15,5). Aspocomp Group Oyj:n likvidit varat, mukaanlukien käyttämättömät limiitit, olivat 2,4 miljoonaa euroa (3,2).
 
Korolliset nettovelat kasvoivat 84,4 miljoonaan euroon (45,6), josta rahoitusleasingvelkojen osuus oli 20,3 miljoonaa euroa (21,6). Nettovelkaantumisaste nousi lähinnä heikon tuloksen, alaskirjausten, Aspocomp S.A.S.-oikeudenkäynnin päätöksen ja kohonneen velkatason vuoksi 826,2 prosenttiin (53,0 %). Korottomat velat olivat 35,5 miljoonaa euroa (41,8).
 
Liiketoiminnan rahavirta oli -17,8 miljoonaa euroa (0,8) ja investoinnit 46,6 miljoonaa euroa (17,9). Osakekohtainen rahavirta investointien jälkeen oli -1,40 euroa (-0,56).
 
Investoinnit tehtiin lähinnä Kiinan tytäryhtiön vähemmistöosuuteen. Investoinnit Aasiaan olivat 45,0 miljoonaa euroa (8,7) ja Eurooppaan 1,6 miljoonaa euroa (9,1). Nettorahoituskulut muodostivat 9,8 prosenttia (1,0 %) liikevaihdosta.
 
Konsernin omavaraisuusaste syyskuun lopussa oli 7,0 prosenttia (45,5 %).
 
Merkittävä osa maaliskuisesta merkintäoikeusannista saaduista varoista on käytetty yhtiön käyttöpääomatarpeen kattamiseen.
 
 
TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS
 
Konsernin tutkimus- ja tuotekehityskulut olivat 1,7 miljoonaa euroa (3,0) eli 2,2 prosenttia (2,7 %) liikevaihdosta.
 
Kiinan tehtaan tuotekehitys käynnistettiin vuoden kolmannella neljänneksellä. Ensimmäinen projekti oli luotettavuuslaboratorion yhtenäistäminen. Laboratorion suunnittelu ja testilaitteiden siirto jatkui. Lisäksi jatkettiin käynnissä olevien teollistamisprojektien arviointia, mukaan lukien hiilipastan painoprojekti ja HDI-semi-flexin tutkimuksen siirtäminen Kiina tehtaalle.
 
Katsauskauden aikana teknologian kehittämisessä panostettiin erityisesti HDI-semi-flex -piirilevyihin. Kahden flex-kerroksen HDI-semi-flex -piirilevyjen teollistamista arvioitiin Kiinan tehtaan tuotannossa. Tehdas valmisti ensimmäiset testituotteet, jotta havaittaisiin mahdolliset puutteet kyvykkyydessä ja tarpeet siirtää ylimääräisiä laitteita Kiinaan. Uusien valmistusmenetelmien ja materiaalien kehittäminen jatkui.
 
Katsauskauden aikana jatkettiin Any Layer Microvia -tyyppisten piirilevyjen markkinatutkimusta ja käynnistettiin analyysi asiakkaiden tarpeista.
 
Optoelektroniikkaan liittyvä tutkimus jatkui materiaaliteknologian arvioinnilla koko katsauskauden ajan.
 
Tutkimus jatkui HDI-rigid-flex -konseptin dynaamiseksi soveltamiseksi kämmenlaitteiden saranoissa. Konseptin kriittisimmäksi alueeksi arvioitiin sellaisen materiaalin valinta, joka täyttää asetetut joustavuusvaatimukset.
 
 
OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA
 
Aspocompin osakkeiden kokonaismäärä 30.9.2007 oli 49 905 130 kappaletta ja yhtiön osakepääoma 49 905 130 euroa. Yhtiö omisti osakkeiden kokonaismäärästä 200 000 kappaletta. Niiden suhteellinen osuus yhtiön kaikkien osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä oli 0,4 prosenttia. Omilla osakkeilla oikaistu osakemäärä oli 49 705 130 osaketta.
 
Aspocomp Group Oyj:n osakkeita vaihdettiin OMX Helsingin Pörssissä 55 928 907 kappaletta 1.1.-30.9.2007 välisenä aikana. Kauppojen yhteenlaskettu arvo oli 33 039 185 euroa. Alin kaupantekokurssi oli 0,29 euroa (9.11.2007), ylin 2,20 euroa (29.1.2007) ja keskikurssi 0,77 euroa. Päätöskurssi 28.9.2007 oli 0,31 euroa. Hallintarekisteröityjen osakkeiden osuus osakekannasta katsauskauden lopussa oli 6,6 prosenttia ja suoran ulkomaisen omistuksen osuus 0,7 prosenttia.
 
Alla kuvatun merkintäoikeusannin jälkeen Aspocomp sai 19.4.2007 ilmoituksen, jonka mukaan Erkki Etolan hallinnoimien yhtiöiden sekä Erkki Etolan henkilökohtainen osuus Aspocomp Group Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä oli laskenut alle 5 prosentin liputusrajan. Osakkeiden kokonaismäärä oli 2 398 000 kappaletta ja niiden osuus Aspocompin osakkeista ja äänistä 4,80 prosenttia.
 
Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limitedin jätti osakeannin päättymisen jälkeen 20.4.2007 Aspocompille omistusosuuttaan koskevan ilmoituksen. Mikäli pankki merkitsee kaikki osakemerkintäoikeutensa mukaiset 4 000 000 osaketta, sen omistusosuus Aspocomp Group Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä uudella osakemäärällä laskettuna olisi 7,42 prosenttia ja osuus osakkeista ja äänistä ilmoitushetken 49 905 130 osakemäärällä laskettuna olisi 8,02 prosenttia.
 
Työeläkevakuutusyhtiö Varman osuus Aspocomp Group Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä laski 25.5.2007 alle 5 prosentin liputusrajan eli 3,79 prosenttiin. Sen osuus osakkeista ja äänimäärästä oli 1 890 607 kappaletta.
 
Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sammon osuus yhtiön osakkeista ja äänimäärästä laski 20.6.2007 alle 10 prosentin liputusrajan. Se oli 9,24 prosenttia eli 4 611 372 osaketta ja ääntä. Osuus laski 22.8.2007 alle 5 prosentin liputusrajan 3,89 prosenttiin eli 1 939 000 osakkeeseen ja ääneen.
 
Ylimääräinen yhtiökokous 19.1.2007 valtuutti hallituksen päättämään 50 000 000 yhtiön uuden osakkeen antamisesta ja yhtiön hallussa olevan 200 000 oman osakkeen luovuttamisesta. Valtuutus on voimassa kaksi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutuksen perusteella merkittiin 29 823 078 uutta osaketta huhtikuussa 2007 päättyneessä merkintäoikeusannissa. Yhtiön osakemäärä nousi 49 905 130 osakkeeseen ja kaupankäynti uusilla osakkeilla alkoi OMX Helsingin Pörssissä 20.4.2007.
 
Aspocomp Group Oyj:n 10.5.2007 kokoontunut varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 40 000 000 osakkeen luovuttamisesta osakeannissa ja yhtiön hallussa olevien enintään 200 000 omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai saamisesta. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta yhtiön osakkeenomistajille heidän osakeomistuksensa suhteessa tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko siten, että osakkeiden merkintähinta maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen. Lisäksi valtuutus sisältää oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä on enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista. Hallituksella on oikeus päättää muista osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä seikoista. Valtuutukset ovat voimassa kaksi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Ne eivät kumoa aikaisempia käyttämättömiä osakeantivaltuutuksia.
Kaupthing Bank Oyj, joka on toiminut Aspocompin osakkeiden LP-markkinatakaajana, keskeytti 11.5.2007 takauksen toistaiseksi. Kaupthing Bank on antanut Aspocompin osakkeelle osto- ja myyntitarjouksia siten, että tarjousten ero on enintään 2 prosenttia. Tarjouksia annettiin vähintään 1 000 osakkeelle. Koska Aspocompin osake alitti 0,50 euron tason ja pienin tarjousten välinen ero on 1 sentti, tarjousten antaminen enintään 2 prosentin erotuksella ei ole mahdollista.
 
 
MERKINTÄOIKEUSANTI
 
Aspocomp Group Oyj:n hallitus päätti 16.3.2007 merkintäoikeusannista, jossa yhtiön osakkeenomistajat voivat merkitä kahdella vanhalla osakkeella kolme uutta osaketta. Merkittäväksi tarjottiin yhteensä 29 823 078 uutta osaketta 0,84 euron kappalehintaan. Liikkeeseen laskettavat osakkeet vastasivat noin 150 prosenttia yhtiön osake- ja äänimäärästä ennen osakeantia ja 60 prosenttia osakeannin jälkeen. Osakeanti perustui ylimääräisen yhtiökokouksen 19.1.2007 antamaan valtuutukseen.
 
Toissijaisessa merkinnässä jokainen sijoittaja sai merkitä osakkeita, joita ei oltu merkitty merkintäoikeuksien perusteella. Yhtiö sai koko osakeantia koskevan merkintätakauksen sijoittajaryhmältä, johon kuuluvat 2M Ventures Oy, Ajanta Oy, Avenir Rahastoyhtiö Oy, E. Öhman J:or Fondkommission AB, Oy Hammarén & Co Ab, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma, Oy Finvestock Ab, Ramsay & Tuutti Oy Ab ja Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sampo.
 
Merkintäaika alkoi 26.3.2007. Se päättyi merkintäoikeuksien nojalla 12.4.2007 ja toissijaisen merkintäoikeuden nojalla 13.4.2007. Ensisijaisessa merkinnässä merkittiin yhteensä 27 221 343 osaketta ja toissijaisessa merkinnässä yhteensä 2 601 735 osaketta. Annilla hankittiin noin 25 miljoonaa euroa uutta pääomaa ennen kulujen ja palkkioiden vähentämistä. Aspocompin osakemäärä nousi yhteensä 49 905 130 osakkeeseen ja kaupankäynti kaikilla osakkeilla alkoi OMX Helsingin Pörssissä 20.4.2007.
 
Osakeannin järjestäjänä toimi Evli Pankki Oyj, Corporate Finance.
 
 
OPTIO-OIKEUDET JA VAIHDETTAVA DEBENTUURILAINA
 
Osana vähemmistöosuuden ostoa Kiinassa ja ylimääräisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla Aspocompin hallitus päätti 21.3.2007 laskea liikkeeseen 4 000 000 optio-oikeutta Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limitedille osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Kukin optio-oikeus oikeuttaa haltijansa merkitsemään yhden yhtiön osakkeen, jolloin yhtiön osakkeiden määrä voi nousta enintään 4 000 000 osakkeella. Merkintäoikeus alkaa 3.10.2008 (tai aiemmin, mikäli jokin taho hankkii yli 30 prosenttia yhtiön osakkeista) ja päättyy 31.3.2010. Yllä kuvatun osakeannin jälkeen 18.4.2007 kokoontunut hallitus totesi Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limitedille annettujen optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden merkintähinnaksi noin 1,13 euroa osakkeelta.
 
Aspocomp antoi myös Standard Chartered Bankille sitoumuksen, ettei se laske liikkeeseen yli 40 000 000 osaketta ylimääräisen yhtiökokouksen 19.1.2007 antamalla valtuutuksella ilman pankin suostumusta. Aspocomp sitoutui myös varaamaan 10 000 000 osaketta antivaltuutuksesta kaupallisesti hyväksyttävillä ehdoilla mahdolliseen liikkeeseenlaskuun, mikäli Standard Chartered Bank pyytää sitä 120 päivän aikana ennen Kiinan vähemmmistöosuuden ostoon myönnetyn lainan ennakoitua takaisinmaksua syyskuussa 2008. Osakkeiden liikkeeseenlaskun ajankohta voi muuttua, mikäli lainan takaisinmaksua siirretään.
 
Yllä kuvatun osakeannin jälkeen yhtiön hallitus päätti 18.4.2007 muuttaa Aspocompin liikkeeseenlaskemien vaihdettavan debentuurilainan I/2006 ja optio-oikeuksien merkintähintoja. Vaihdettavan debentuurilainan I/2006 osakkeiden merkintähintaa alennettiin 0,43 eurolla 2,1407 euroon osakkeelta. Vaihtokurssin alentamiseksi yhtiön hallitus päätti 18.4.2007, että lainan haltijoilla on oikeus merkitä yhteensä enintään 804 810 uutta yhtiön osaketta. Muutoksen johdosta kukin lainasta annettu arvo-osuus oikeuttaa sen haltijan vaihtamaan arvo-osuuden 467 yhtiön osakkeeseen nykyisen 389 yhtiön osakkeen sijasta.
 
Osana Aspocompin johdon kannustusjärjestelmää hallitus päätti 10.5.2007 jakaa varsinaisen yhtiökokouksen 10.4.2006 liikkeeseen laskemia optio-oikeuksia konsernin avainhenkilöille. Taloudellisiin tavoitteisiin sidotulla osakkeiden merkintäoikeudella ja osakeomistusohjelmalla pyritään yhtenäistämään johdon ja muiden osakkeenomistajien tavoitteita.
 
Hallitus jakoi yhteensä 310 000 optio-oikeutta 2006B ja 25 000 optio-oikeutta 2006A konsernin avainhenkilöille. Merkintäajan alkaminen optio-oikeuksilla 2006B riippuu konsernin kassavirralle asetettujen tavoitteiden täyttymisestä. Taloudelliset tavoitteet optioiden 2006A osalta hallitus päätti keväällä 2006. Osakkeiden merkintäaika optioilla 2006A on 1.5.2008-31.5.2010 ja optioilla 2006B 1.5.2009-31.5.2011.
 
Osakkeen merkintähinta optio-oikeuksilla 2006B on 0,84 euroa (yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä huhtikuussa 2007). Optioiden 2006A merkintähinta muuttui maalis-huhtikuussa 2007 toteutetun osakeannin johdosta siten, että optio-oikeuksien 2006A perusteella merkittävien osakkeiden merkintähinta on 2,47 euroa ja yhdellä optio-oikeudella 2006A voi merkitä 1,387 yhtiön osaketta. Osakemerkinnän yhteydessä osakkeiden kokonaismäärä pyöristetään alaspäin täysiksi osakkeiksi. Kokonaismerkintähinta lasketaan pyöristettyä osakkeen määrää käyttäen. Tämän muutoksen jälkeen optio-oikeuksilla 2006A voidaan merkitä enintään 429 970 yhtiön osaketta 310 000 osakkeen sijasta ja yhtiön osakepääoma voi nousta enintään 429 970 eurolla 310 000 euron sijasta. Merkintähinnasta vähennetään vuosittain jaettu osinko.
 
 
HENKILÖSTÖ
 
Aspocomp-konsernissa työskenteli katsausjaksolla keskimäärin 2 417 henkilöä (3 336). Henkilöstön määrä 30.9.2007 oli 2 224 (3 335). Heistä työntekijöitä oli 1 510 (2 364) ja toimihenkilöitä 714 (971). Piirilevytuotannossa työskenteli 2 202 (3 311) henkilöä ja konsernihallinnossa 22 (24).
 
Henkilöstö keskimäärin alueittain
 
                    1-9/2007        muutos, %         1-9/2006
Eurooppa                 525            -24,2              693
Aasia                  1 892            -28,4            2 643
Yhteensä               2 417            -27,5            3 336
 
 
Henkilöstön vähennys Aasiassa johtui pääosin vanhemman teknologian tehtaan myynnistä Kiinassa. Viime vuonna käynnistetty henkilöstön kehittämisprosessi eri maiden toimintatapojen ja dokumentoinnin yhtenäistämiseksi keskittyi Aasiaan. Lisäksi konsernin rekrytointiprosesseja yhtenäistettiin.
 
Thaimaan tehtaan johtoa uudistettiin ja koska Kiinan tehtaalla keskityttiin HDI-piirilevytuotantoon, myös sen johto vaihdettiin.
 
Aspocomp kutsui 4.5.2007 Suomen henkilöstönsä yt-lain mukaiseen yhteistoimintamenettelyyn. Neuvottelut koskivat noin 350 henkilöä Aspocomp Group Oyj:ssä ja Aspocomp Oy:ssä poislukien Oulun tuotantolaitoksen henkilöstö. Neuvottelut päättyivät 15.6.2007. Niiden jälkeen päädyttiin irtisanomaan yhteensä 237 henkilöä, joista 183 on työntekijöitä ja 54 toimihenkilöitä. Konsernin Salon tehtaan tuotanto lakkautettiin 14.7.2007 ja 215 sen työntekijää irtisanotaan vuoden 2007 aikana.
 
Aspocompin johtoryhmää uudistettiin 26.6.2007. Yhtiön operatiivinen toiminta on pääasiassa Aasiassa ja asiakkuuksiin liittyvät toiminnot on keskitetty myynti- ja markkinointiorganisaatioon. Isto Hantilan aloitettua toimitusjohtajana 9.11.2007 Maija-Liisa Frimanin jälkeen konsernin johtoryhmään kuuluvat Isto Hantila, toimitusjohtaja, Harry Gilchrist, operatiivinen johtaja, Rami Raulas, myynti- ja markkinointijohtaja ja Maire Laitinen, lakiasiainjohtaja. Lisäksi Pertti Vuorinen nimitettiin talousjohtajaksi ja hän liittyi johtoryhmään 1.11.2007, kun edellinen talousjohtaja Tapio Engström erosi yhtiön palveluksesta. Aiemmin Vuorinen oli Aasia-Tyynenmeren alueen talousjohtaja ja toimi konsernin talousjohtajana vuosina 1999-2006.
 
 
HALLITUS JA TILINTARKASTAJAT
 
Yhtiön varsinainen yhtiökokous päätti 10.5.2007 hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän ja valitsi hallituksen jäseniksi Aimo Eloholman, Johan Hammarénin, Tapio Hintikan, Tuomo Lähdesmäen, Yoshiki Sasakin, Anssi Soilan ja Kari Vuorialhon. Yhtiökokous valitsi PricewaterhouseCoopers Oy:n uudelleen tilintarkastajaksi tilikaudelle 2007.
 
Lisäksi yhtiökokous päätti maksaa hallituksen jäsenten palkkiot saman suuruisina kuin vuonna 2006. Hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksaa vuosipalkkiona 35 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 25 000 euroa ja hallituksen jäsenille 15 000 euroa. Vuosipalkkion määrästä maksetaan rahana 60 prosenttia. Varsinaisen yhtiökokouksen valtuutuksen nojalla hallituksen jäsenille hankitaan ja luovutetaan yhtiön osakkeita 40 prosenttia vastaavalla osuudella vuoden toisen neljänneksen tulosjulkistuksen jälkeen. Puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1 500 euroa kokoukselta ja muille jäsenille 1 000 euroa kokoukselta. Ulkomailla asuville hallituksen jäsenille maksetaan 1 500 euroa kokoukselta. Valiokuntien kokouksista maksetaan 500 euroa kokoukselta. Pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuville hallituksen jäsenille maksetaan kokouksesta aiheutuneet kohtuulliset matka- ja majoituskustannukset. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun mukaan.
 
Järjestäytymiskokouksessaan 10.5.2007 hallitus valitsi uudelleen Tuomo Lähdesmäen yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi ja Yoshiki Sasakin varapuheenjohtajaksi. Hallitus nimitti palkitsemis- ja nimitysvaliokuntien jäseniksi Aimo Eloholman, Tapio Hintikan, Tuomo Lähdesmäen ja Kari Vuorialhon. Tarkastusvaliokuntaan nimitettiin Johan Hammarén, Yoshiki Sasaki ja Anssi Soila.
 
Tapio Hintikka erosi yhtiön hallituksesta 20.8.2007. Ero astui voimaan välittömästi.
 
 
KONSERNIN RAKENNEJÄRJESTELYT
 
Aspocomp tiedotti 17.4.2007, että teknologian kehittäminen Imbera Electronics Oy:ssä, Aspocomp Group Oyj:n ja Elcoteq SE:n tuotekehitykseen keskittyvässä yhteisyrityksessä, saavutti teollistamis- ja kaupallistamisvaiheen. Yhtiöt allekirjoittivat ja saattoivat päätökseen sopimuksen, jolla laajennettiin Imberan omistuspohjaa, kasvatetaan markkinaa ja turvataan sen rahoitus. Yhtiön rahoittajina ja pääomistajina aloittivat Index Venturesin, Northzone Venturesin ja Conor Venture Partnersin hallinnoimat rahastot. Rahastot sijoittavat Imbera Electronics Inc:iin, joka on Imbera Electronics Oy:n sijoitusta varten perustettu uusi emoyhtiö Yhdysvalloissa.
 
Aspocomp ja Elcoteq jäivät Imberan vähemmistöomistajiksi Imbera Electronics Inc:in kanssa tehdyllä osakevaihdolla. Järjestelyjen jälkeen sekä Aspocomp että Elcoteq omistavat Imberan osakepääomasta noin 15 prosenttia. Imberan toimiva johto säilyi ennallaan ja ryhtyi yhtiön vähemmistöosakkaaksi.
 
Aspocomp allekirjoitti 10 vuoden sopimuksen globaalista valmistuslisenssistä Imberan nykyisellä teknologialla. Omistusjärjestelyllä ei ole vaikutusta Aspocompin tulokseen. Aspocomp Group Oyj ja Elcoteq SE perustivat Imbera Electronics Oy:n vuonna 2002 kehittämään IMB (Integrated Module Board) -liitosteknologiaa.
 
Aspocomp Group Oyj:n hallitus päätti 10.5.2007 tytäryhtiö Aspocomp Oy:n sulautumisesta emoyhtiöön. Sulautumissuunitelma rekisteröitiin kaupparekisteriin 5.6.2007 ja sulautumisen täytäntöönpanon suunniteltu rekisteröintiajankohta oli 30.9.2007. Sampo Pankki Oyj ilmoitti 19.9.2007 vastustavansa sulautumista.
 
 
KASVU AASIASSA
 
Aspocomp ilmoitti 15.2.2007, että Kiinan tytäryhtiön vähemmistöosuuden hankinnan ja tuotantokapasiteetin laajentamisen sekä Intian tehdashankkeen kokonaisinvestoinnin määräksi arvioidaan yhteensä noin 170 miljoonaa euroa. 15.3.2007 annetun arvion mukaan Intian investoinnin määrä on noin 100 miljoonaa euroa, josta noin 80 miljoonaa euroa muodostuu investoinneista rakennukseen ja laitteisiin ja noin 20 miljoonaa euroa käyttöpääomasta, koroista ja käynnistyskustannuksista.
 
Aspocomp solmi 16.3.2007 sopimuksen taiwanilaisen Chin-Poon Holdingsin kanssa sen 49 prosentin vähemmistöosuuden ostamiseksi yhtiöiden Suzhoussa, Kiinassa sijaitsevasta yhteisyritys ACP Electronics Ltd:stä. Nettokauppahinta oli 37,8 miljoonaa euroa. 44,6 miljoonan euron bruttokauppahintaa pienensi Chin-Poonin 6,8 miljoonan euron arvoiset laiteostot ACP Electronicsiltä. Myytävät laitteet olivat Aspocompille tarpeettomia, koska ne eivät sovellu HDI-teknologian tuotantoon. Koska konsernin tavoite on nostaa HDI-piirilevyjen tuotantokapasiteettia Kiinassa, kaupassa Chin-Poonilta viimeistään vuoden loppuun mennessä vapautuva tehdastila pyritään muuttamaan HDI-käyttöön vuoden 2008 aikana.
 
Aspocomp sopi 21.3.2007 Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limitedin kanssa 40 miljoonan euron lainasta, jolla rahoitettiin 49 prosentin vähemmistöosuuden osto Aspocompin ja Taiwanilaisen Chin-Poonin Suzhoussa, Kiinassa sijaitsevasta yhteisyritys ACP Electronics Ltd:stä. Laina nostettiin täysimääräisesti vähemmistöosuuden oston yhteydessä 4.4.2007. Se erääntyy maksettavaksi 18 kuukauden kuluttua nostopäivästä siten, että lainanantaja voi pidentää lainan maturiteettia edelleen 18 kuukaudella. Lainan efektiivinen vuotuinen korko 4.4. lasketulla viitekorolla on 12,9 prosenttia mukaan lukien lainalle maksettava korko, järjestelypalkkio ja alla kuvattu enimmillään 2 miljoonan euron mahdollinen lisäpalkkio. Aspocomp antoi lainan noston yhteydessä Standard Chartered Bankille 4 miljoonaa optio-oikeutta, jotka oikeuttavat merkitsemään 4 miljoonaa yhtiön osaketta. Aspocompin osakkeen hinnasta riippuen yhtiö saattaa olla velvollinen maksamaan laina-ajan päättyessä Standard Chartered Bankille enintään 2 miljoonan euron lisäpalkkion.
 
 
ASPOCOMP S.A.S.
 
Ranskan korkein oikeus piti 19.6.2007 antamillaan päätöksillä voimassa Rouenin valitustuomioistuimen aiemmin maaliskuussa 2005 antamat päätökset oikeudenkäynnissä, jonka Aspocomp S.A.S.:n entiset työntekijät käynnistivät Aspocomp Group Oyj:tä vastaan. Asia liittyy raskaasti tappiollisen Aspocomp S.A.S:n lopettamiseen vuonna 2002 ja sen jälkeisiin irtisanomisiin.
 
Rouenin valitustuomioistuimen päätösten mukaisesti Aspocomp Group Oyj velvoitettiin maksamaan Aspocomp S.A.S:n 388 entiselle työntekijälle korvauksina 10,1 miljoonaa euroa. Summaan lisätään noin 7 prosentin vuotuinen korko, jota on katsauksen julkaisuhetkellä kertynyt noin 2,3 miljoonaa euroa.
 
Ranskalainen Credit Industriel et Commerciel -pankki on antanut entisille työntekijöille pankkitakauksen korkeimman oikeuden tuomion maksamisen vakuudeksi ja Nordea Pankki Oyj vastaavasti ranskalaiselle pankille pankkitakauksen,jonka Aspocomp on sitoutunut korvaamaan.
 
Nordean pankkitakaukseen perustuva Aspocompin vastasitoumus muutettiin pankkilainaksi, jonka kuukauden Euriboriin sidottu vuosikorko oli lainanantamishetkellä 6,2 prosenttia. Siten Ranskan korkeimman oikeuden päätös ei heikennä olennaisesti Aspocompin välitöntä maksuvalmiutta.
 
 
ASPOCOMP GROUP OYJ:N TYTÄRYHTIÖ ASPOCOMP OY:N NEGATIIVINEN OSAKEPÄÄOMA
 
Uuden osakeyhtiölain vaatimusten mukaisesti Aspocomp Group Oyj:n hallitus vahvisti 9.8.2007 tytäryhtiönsä Aspocomp Oy:n kirjanpidossa yhtiön Salon tehtaan sulkemisesta johtuvan alaskirjauksen määrän. Tämän johdosta Aspocomp Oy:n omaksi pääomaksi arvioidaan -18,1 miljoonaa euroa. Osakepääoman menettämisestä on tehty ilmoitus Kaupparekisteriin.
 
 
YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOKSET
 
Ylimääräinen yhtiökokous päätti 19.1.2007 muuttaa voimassa olevaa yhtiöjärjestystä siten, että vähimmäis- ja enimmäispääomaa koskeva 3 §, osakkeiden lukumäärää koskeva 4 § ja osakkeiden lunastusvelvollisuutta koskeva 16 § poistettiin. Lisäksi yhtiöjärjestyksen 5 §:n, 9 §:n, 13 §:n ja 15 §:n numerojärjestystä muutettiin ja se laadittiin kuulumaan tavalla, joka on selostettu pörssitiedotteena 22.12.2006 julkaistussa yhtiökokouskutsussa.
 
 
OSINKOPOLITIIKKA
 
Aspocomp Group Oyj:n hallitus määritteli 15.3.2007 yhtiölle uuden pitkän aikavälin osinkopolitiikan. Sen mukaan Aspocomp pyrkii maksamaan osinkona vähintään 30 prosenttia kunkin tilikauden voitosta sen jälkeen, kun yhtiön tulos on palautunut voitolliseksi ja se on saavuttanut velkaantumisaste- ja omavaraisuustavoitteensa. Todennäköisesti hallitus ei tule ehdottamaan osinkojen maksua lähitulevaisuudessa. Varsinainen yhtiökokous päätti 10.5.2007, ettei osinkoa jaeta vuodelta 2006.
 
 
KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
 
Aspocomp sopi standstill-järjestelystä suomalaisten pankkivelkojiensa kanssa 5.10.2007 konsernin taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi yhteistyökumppanin kanssa käytävien neuvotteluiden aikana. Standstill-järjestely on voimassa 30.11.2007 saakka, jolleivät pankit irtisano sitä aikaisemmin materiaalisella perusteella.
 
Aspocomp ilmoitti 23.10.2007 yt-neuvottelujen aloittamisesta 30.11. kustannustehokkuuden lisäämiseksi Aspocomp Group Oyj:ssä ja Aspocomp Oy:ssä. Suunniteltujen toimenpiteiden kohteina olisivat kaikki toiminnot CAD-suunnitteluyksikköä lukuun ottamatta. Suunnitellut toimenpiteet johtaisivat toteutuessaan organisatorisiin uudelleenjärjestelyihin ja enimmillään noin 15 henkilön irtisanomiseen Aspocomp Group Oyj:ssä ja enimmillään noin 15 henkilön irtisanomiseen Aspocomp Oy:ssä. Neuvottelut eivät koske Aspocomp Oulu Oy:tä.
 
Aspocomp Group Oyj:n talousjohtaja Tapio Engström erosi 31.10.2007 ja uudeksi talousjohtajaksi 1.11.2007 alkaen kutsuttiin konsernin Aasian-Tyynenmeren toimintojen talousjohtaja Pertti Vuorinen. Vuorinen toimi Aspocompin talousjohtajana myös vuosina 1999-2006.
 
Aspocomp allekirjoitti 8.11.2007 sopimuksen, jolla se myy osakeomistuksensa tytäryhtiöissään Kiinassa ja Intiassa sekä tietyt laitteet Salon tehtaaltaan uudelle holding-yhtiölle. Holding-yhtiön osakkeista 80 prosenttia myydään Meadville Holdings Limitedille, joka on Hong Kongissa listattu Meadville Groupin emoyhtiö. Aspocomp jää vähemmistöomistajaksi 20 prosentin omistusosuudella.
 
Aspocomp siirtää yhteisyritykselle omaisuuseriä yhteensä noin 77 miljoonan euron arvosta. Meadville maksaa 80 prosentin omistuksestaan yhteisyrityksessä noin 61 miljoona euroa. Aspocomp käyttää tästä noin 40 miljoonaa euroa Standard Chartered Bankilta otetun lainan maksuun kokonaisuudessaan ja noin 8 miljoonaa euroa Kiinan tytäryhtiön käyttöpääomalainojen takaisinmaksuun. Jäljelle jäävällä summalla lyhennetään Aspocompin korollisia velkoja Suomessa ja vahvistetaan yhtiön maksuvalmiutta.
 
Osapuolet ovat sopineet, että ne voivat joko listata yhteisyrityksen aikaisintaan vuonna 2012 tai ne voivat käyttää molemminpuolisia myynti- ja osto-oikeuksia Aspocompin 20 prosentin osakeomistukseen aikaisintaan vuonna 2013. Lisäksi kumppanit ovat sopineet Aspocompin 20 prosentin omistusosuuden myynti- ja osto-oikeuksien hinnoitteluperiaatteista. Hinnoittelu perustuu korkeimpaan arvoon seuraavista: joko 5,5 kertaa EBITDA korjattuna nettoveloilla, yhteisyrityksen oma pääoma tai sovittu minimihinta. Sovittu minimihinta on Aspocompin 20 prosentin osuuden alkuperäinen arvo yhteisyrityksessä.
 
Osana sopimusta Meadville ostaa lisäksi 10 prosenttia Aspocompin tytäryhtiöstä Oulussa. Aspocompin omistus Thaimaan tytäryhtiöstä pysyy ennallaan.
 
Neuvotellun kaupan jälkeen Aspocompin omaisuus koostuisi 20 prosentin osakeomistuksesta uudessa yhteisyrityksessä, 90 prosentin osakeomistuksesta Aspocompin Oulun tytäryhtiössä, noin 87 prosentin osakeomistuksesta Aspocompin Thaimaan tytäryhtiössä, noin 15 prosentin osakeomistuksesta Imbera Inc:ssä sekä kiinteistöistä Salossa ja Oulussa. Kaupalla ei ole merkittävää vaikutusta konsernin omaan pääomaan.
 
Sopimus Meadvillen kanssa vaatii Aspocompin ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksynnän. Yritykset pyrkivät saamaan kaupan päätökseen marraskuun 2007 loppuun mennessä.
 
Aspocomp Group Oyj ilmoitti 29.10.2007 Rahoitustarkastukselle ja OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki Oy:lle päätöksestään lykätä jatkuvan tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvan tiedon julkistamista. Tieto koski Aspocomp Group Oyj:n kiinalaiselle tytäryhtiölle ACPE Electronicsille esitettyä haastetta, jolla yhtiön omaisuutta haettiin takavarikkoon, jossa yhtiötä vaadittiin maksamaan takaisin USD 5 miljoonaa korkoineen ja jonka perusteella yhtiön omaisuutta ja pankkitilejä oli jäädytetty. Päätös perustui siihen, että tiedon julkaiseminen olisi saattanut vaarantaa yhtiön pitkän aikavälin taloudellisen aseman paranemiseen tähtäävien neuvottelujen loppuunsaattamista. ACPE Electronicsia vastaan Kiinassa esitetyistä oikeudellisista vaateista luovuttiin 8.11.2007 allekirjoitetulla sopimuksella. Aspocomp julkaisi tiedon 9.11.2007.
 
Toimitusjohtaja Maija-Liisa Friman jätti toimitusjohtajan tehtävät 9.11.2007 alkaen. Yhtiön hallituksen kanssa sovittiin, että hän jatkaa tarvittaessa yhtiön neuvonantajana. Aspocomp Group Oyj:n uudeksi toimitusjohtajaksi 9.11.2007 alkaen nimitettiin DI Isto Hantila, 49. Hantila on tällä hetkellä Efore Oyj:n ja Selmic Oy:n hallitusten puheenjohtaja ja on aiemmin työskennellyt mm. Perlos Oyj:n toimitusjohtajana 2004-2006, johtotehtävissä sveitsiläisessä Ascom Groupissa v. 1991-2003 – viimeksi Ascom Groupin johtoryhmän jäsenenä – ja sitä ennen johtotehtävissä Fiskars Power Systemissä v. 1983-1991. Koska Meadville Holdings Limitedin kanssa solmittujen sopimusten toteutuessa pääosa Aspocompin liiketoiminnasta siirtyisi Aspocompin ja Meadvillen muodostamaan yhteisyritykseen, Hantilan ensisijaisena tehtävänä tulee olemaan Aspocomp-konsernin rakennemuutoksen suunnittelu ja toteutus.
 
 
TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT
 
Aspocompin tärkein tavoite vuoden 2007 lopulla on konsernin uudelleenjärjestely ja Meadville Holdings Limitedin kanssa tehdyn kaupan päättäminen menestyksellisesti. Sen ansiosta yhtiö voi kehittää markkina-asemaa ja kilpailukykyä, palvella merkittävimpiä maailmanlaajuisia asiakkaita ja lisätä kustannustehokkuutta Meadvillen kanssa omistetun yhteisyrityksen kautta. Kaupan odotetaan vahvistavan Aspocomp-konsernin maksuvalmiutta, mutta maksuvalmius pysyy edelleen heikkona.
 
Aspocomp-konsernin koko vuoden jatkuvien toimintojen ja myydyn Kiinan tehtaan luvuilla eliminoidun liikevaihdon ennakoidaan laskevan viime vuoden tasosta. Kannattavuuden ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan pysyvän viimevuotisella tasolla ja koko vuoden tuloksen olevan selvästi tappiollinen.
 
Ennusteiden mukaan konsernin konsolidoitu kassavirta jatkuvista liiketoiminnoista ei todennäköisesti saavuta nollatasoa kuluvan vuoden viimeisellä neljänneksellä. Operatiivista toimintaa harjoittavien tytäryhtiöiden Aspocomp Oulu Oy:n ja kiinalaisen ACP Electronics Ltd:n kassavirtojen arvioidaan pysyvän positiivisena.
 
 
ASPOCOMPIN LIIKETOIMINTAAN LIITTYVÄT RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT
 
Normaalien liiketoimintariskien sekä vuosikertomuksessa 2006 ja vuoden 2007 maaliskuisen merkintäoikeusannin esitteessa lueteltujen riskien lisäksi yhtiön lyhyen aikavälin riskit liittyvät lähinnä Aspocomp Group Oyj:n rahoitukseen ja maksuvalmiuteen sekä neuvotellun kaupan viimeistelyyn Meadvillen kanssa.
 
 
LASKENTAPERIAATTEET
 
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34:n mukaan. Nykyiset laskentaperiaatteet ovat yhdenmukaisia vuoden 2006 tilinpäätöksen kanssa.
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
Kaikki luvut ovat tilintarkastamattomia.
 
Helsingissä 15.11.2007
 
ASPOCOMP GROUP OYJ
 
 
 
 
Hallitus
 
 
Lisätietoja antaa talousjohtaja Pertti Vuorinen, puh. (09) 7597 0715.
 
 
Jakelu:
Pohjoismainen pörssi
keskeiset tiedotusvälineet
www.aspocomp.com
 
 
Tulevaisuutta koskevat näkemykset perustuvat tiedotteen julkistamishetkeen ja toteutumat saattavat aikanaan poiketa esitetyistä. Tässä tiedotteessa mainitut asiat, jotka eivät ole historiallisia tosiasioita, ovat tulevaisuuteen liittyviä lausuntoja. Kaikki tulevaisuuteen liittyvät lausunnot sisältävät tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuuksia ja muita tekijöitä, jotka saattavat johtaa Aspocomp-konsernin toteutuneiden tulosten, toiminnan ja saavutusten olennaiseen poikkeamiseen mistä tahansa esitetystä tai ilmaistusta sellaisesta tulevaisuuteen liittyvästä tuloksesta, toiminnasta tai lausunnosta, joka sisältyy sellaiseen tulevaisuutta koskevaan arvioon. Tällaiset tekijät käsittävät yleiset taloudelliset ja liiketoimintaympäristöön liittyvät olosuhteet; valuuttakurssimuutokset; lisäykset ja muutokset piirilevyteollisuuden tuotantokapasiteetissa ja kilpailutilanteessa; yhtiön kyvyn toteuttaa ja hyväksikäyttää investointiohjelmansa ja yhtiön kyvyn jatkaa liiketoimintansa laajentamista Euroopan ulkopuolella.