ASPOCOMPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2006


ASPOCOMP GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 3.11.2006 klo 8.00

ASPOCOMPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2006

– Liikevaihto: 110,7 miljoonaa euroa (96,2 milj. e 1-9/2005). Liikevaihto kasvoi
15,0 prosenttia ja Aasian tehtaiden liikevaihto kasvoi 37,5 prosenttia.

– Liikevoitto: -13,0 miljoonaa euroa (-12,6). Heikkeneminen johtui lähinnä Salon
piirilevytehtaan käynnissä olevasta uudistamisprojektista. Aasian tehtaiden
yhteenlaskettu liikevoitto nousi merkittävästi.

– Osakekohtainen tulos: -0,83 euroa (-0,65)

– Liiketoiminnan rahavirta: 0.8 miljoonaa euroa (5,4)

– Investoinnit: 17,9 miljoonaa euroa (13,8)

– Osakekohtainen rahavirta investointien jälkeen: -0,78 euroa (-0,36)

Katsaus- ja vertailukauden luvuissa ei ole mukana syyskuussa 2005 myydyn
Mekaniikka-liiketoiminnan eikä elokuussa 2006 myydyn Moduulit-liiketoiminnan
lukuja.

HEINÄ-SYYSKUU LYHYESTI

Liikevaihto ja -voitto, milj. e

7-9/2006 muutos-% 7-9/2005
Liikevaihto 37,7 19,3 31,6
Liikevoitto -4,3 -4,7

Liikevaihto kasvoi hieman vertailujaksoon verrattuna lähinnä Kiinassa
sijaitsevan Suzhoun tehtaan erinomaisen toiminnan sekä Thaimaan Srirachan ja
Oulun tehtaiden kasvaneen liikevaihdon ansiosta. Salon tehtaan liikevaihto
heikkeni edelleen tehtaan uudistamisprojektin ja uusien tuotteiden rajallisen
määrän vuoksi. Heikkeneminen oli aiempaa hitaampaa.

Konsernin liikevaihto tehtaittain:
– Suomen tehtaat 33 prosenttia (41 %)
– Aasian tehtaat 67 prosenttia (59 %)

Konsernin liikevaihto markkina-alueittain:
– Eurooppa 58 prosenttia (52 %)
– Aasia 26 prosenttia (39 %)
– Etelä- ja Pohjois-Amerikka 16 prosenttia (9 %)

Konsernin liikevaihto tuotealueittain:
– matkapuhelin- ja tietoliikennejärjestelmät 61 prosenttia (69 %)
– auto-, teollisuus- ja kulutuselektroniikka 39 prosenttia (31 %)

Heinä-syyskuun liikevoitto parani odotetusti vuoden edelliseen neljännekseen
verrattuna. Liikevoitto ennen poistoja oli 0,1 miljoonaa euroa (-0,2 milj. e) ja
liikevoitto -4,3 miljoonaa euroa (-4,7).

Kiinan tehtaan liikevoitto koheni merkittävästi. Vaikka Salon tehtaan tulos
parani huhti-kesäkuun tulokseen verrattuna, sen raskaat tappiot pitivät
konsernin liikevoiton edelleen vertailujakson tasolla. Lisäksi Thaimaan tehtaan
tulos kääntyi jyrkästi tappiolliseksi katsauskauden viimeisellä neljänneksellä
lähinnä odottamattomien teknisten ongelmien vuoksi. Materiaalikustannukset
nousivat tilapäisesti ulkoistamiseen liittyneiden ongelmien vuoksi.

Konsernin nettorahoituskulut olivat -0,5 miljoonaa euroa (0,0) ja katsauskauden
voitto oli -4.5 miljoonaa euroa (-4.5). Tulos osaketta kohti oli -0,27 euroa (-
0,27).

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Aspocomp-konsernin koko vuoden liikevaihdon ja tuloksen ennakoidaan kohenevan
jonkin verran verrattuna viime vuoteen. Vuoden viimeisen neljänneksen tuloksen
arvioidaan parantuvan kolmannesta neljänneksestä, mutta koko vuoden tuloksen
olevan selvästi tappiollinen lähinnä Salon tehtaan vuoksi.

TOIMITUSJOHTAJA MAIJA-LIISA FRIMAN:

”Vuoden kolmas neljännes oli epätyydyttävä Salon tehtaan uudistamisprojektin
jatkuessa ja sen tuotannon kärsiessä keskimääräistä pienemmästä käyttöasteesta.
Toisaalta uusien tuotteiden saanto, joka vuoden ensimmäisellä puoliskolla oli
selvästi odotettua pienempi, kasvoi vähitellen heinä-syyskuun aikana.

Salon tehtaan kahden uuden pinnoituslinjan asennus, käynnistys ja testaus eteni
suunnitellusti vuoden kolmannella neljänneksellä. Kun uudet linjat saadaan
täyteen käyttöön, valmistusprosessia voidaan lyhentää ja useita prosessivaiheita
jättää pois, mikä leikkaa valmistuskuluja. Tulokset uusien tuotteiden tuotannon
viimeisimmistä ajoista ovat olleet lupaavia.

Katsauskauden tulokseen vaikutti myös jonkin verran Thaimaan tehtaan tuloksen
kääntyminen jyrkästi tappiolliseksi vuoden kolmannen neljänneksen aikana.
Heikkeneminen johtui lähinnä asiakastoimitusten aikataulujen vuoksi ostettuun
ulkoistukseen liittyvistä ongelmista, jotka nostivat tilapäisesti
materiaalikustannuksia. Lisäksi tehtaalla oli odottamattomia teknisiä ongelmia,
joita ratkotaan parhaillaan.

Toisaalta Kiinan tehtaan erinomainen kehitys jatkui ja sen tulos kasvoi
tasaisesti HDI-piirilevyjen kapasiteetin ollessa täydessä käytössä. Tämän
ansiosta Aasian tehtaiden katsauskauden yhteenlaskettu tulos kasvoi
merkittävästi.

HDI-piirilevyjen markkina kasvoi koko tammi-syyskuun ajan. Markkina-
analyytikkojen mukaan teknologisesti vaativat HDI-piirilevyt muodostavat vuonna
2006 noin 13 prosenttia koko maailmanlaajuisesta piirilevytuotannosta, jonka
arvo nousee noin 43 miljardiin dollariin (n. 34 mrd. euroa). Aasian
piirilevytuotannon arvioidaan kasvavan noin 12 prosenttia, kun taas muualla
maailmassa sen odotetaan supistuvan hieman.

Uuden HDI-piirilevytehtaan rakennusprojekti Intian Chennaissa eteni suunnitelman
mukaisesti. Tehtaan paalutus aloitettiin 4.10.2006.

Katsauskauden jälkeen Aspocomp ja GE Capital Solutions, Global Electronics
Services sopivat 10 miljoonan euron laiterahoituksen ehdoista Chennain tulevaa
tehdasta varten.”

PIIRILEVYMARKKINA

Piirilevyjen maailmanlaajuinen kysyntä tietoliikenneverkko- ja
autoteollisuussegmenteissä pysyi katsauskauden ajan hyvänä. Vahva kasvu jatkui
kädessä pidettävien päätelaitteiden segmentissä ja Aspocompin asiakkaat
raportoivat vahvoista tuloksista. Vaikka laitteiden keskihinnat laskivat koko
katsauskauden ajan, toimitusmäärät vaativan teknologian HDI-piirilevyjä
hyödyntäviin laitteisiin pysyivät korkeina maailmanlaajuisesti. Rajallinen
tarjonta ja kasvavat materiaalikustannukset rajoittivat normaalia
hintaeroosiota.

Markkina-arvioiden mukaan heinä-syyskuun maailmanlaajuinen piirilevytuotanto
kasvoi lähes 5 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Tuotannon Aasiassa
laskettiin nousseen lähes 6 prosenttia ja Japani poissulkien lähes 7 prosenttia.
Vaativien HDI-piirilevyjen tuotanto lisääntyi piirilevyjen kokonaistuotantoa
nopeammin ja Kiinassa sen arvioitiin kasvaneen lähes 9 prosenttia vuoden
toisesta neljänneksestä.

LIIKEVAIHTO JA TULOS, TAMMI-SYYSKUU

Liikevaihto ja -voitto, milj. e

1-9/2006 muutos-% 1-9/2005
Liikevaihto 110,7 15,0 96,2
Liikevoitto -13,0 -12,6

Aspocomp-konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 110,7 miljoonaa euroa (96,2)
ja kasvoi odotetusti 15,0 prosenttia vertailujakson liikevaihdosta.

Vaikka Oulun tehtaan liikevaihto kasvoi selvästi vertailukaudesta, suomalaisten
Salon ja Oulun tehtaiden yhteenlaskettu vertailukelpoinen liikevaihto heikkeni
10 prosenttia (laski 28 %) lähinnä Salon tehtaan uudistamisprojektin vuoksi. Se
heikensi saantoa ja uuden teknologian tuotteiden osuutta kokonaistuotannosta
erityisesti vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Toisaalta heinä-syyskuun
liikevaihto kärsi erityisesti Salon tehtaan keskimääräistä pienmmästä
kuormituksesta. Tehtaan katsauskauden liikevaihto jäi siten vertailukauden
liikevaihdosta.

Heikkenemistä kompensoi kuitenkin erityisesti Kiinan tehtaan voimakas kasvu,
jossa suuremman katteen HDI-piirilevyjen myynti oli vahvaa ja kapasiteetti
täydessä käytössä. Myös Thaimaan tehtaan liikevaihto parani selvästi. Aasian
tehtaiden yhteenlaskettu liikevaihto nousi 37,5 prosenttia (laski 2.6 %).

Konsernin liikevaihto tehtaittain:
– Suomen tehtaat 37 prosenttia (47 %)
– Aasian tehtaat 63 prosenttia (53 %)

Aasian tehtaiden osuus kasvoi vertailukaudesta konsernin strategian mukaisesti.

Konsernin liikevaihto markkina-alueittain:
– Eurooppa 55 prosenttia (61 %)
– Aasia 29 prosenttia (30 %)
– Etelä- ja Pohjois-Amerikka 16 prosenttia (9 %)

Konsernin liikevaihto tuotealueittain:
– matkapuhelin- ja tietoliikennejärjestelmät 66 prosenttia (71 %)
– auto-, teollisuus- ja kulutuselektroniikka 34 prosenttia (29 %)

Katsauskaudella HDI-piirilevyjen osuus Aspocompin koko piirilevytuotannosta oli
54 prosenttia.

Aspocompin viisi suurinta asiakasta katsauskaudella olivat Elcoteq, Nokia,
Philips, Siemens ja Wabco. Viiden suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta oli
54 prosenttia (55 %).

Liikevoitto ennen poistoja oli -0,1 miljoonaa euroa (1,1) eli -0,1 prosenttia
(1,2 %) liikevaihdosta. Liikevoitto oli -13,0 miljoonaa euroa (-12,6).

Vaikka Kiinan tehtaan voitto parani merkittävästi vertailukaudesta, Salon
tehtaan raskaat tappiot heikensivät konsernin katsauskauden kannattavuutta.
Oulun tehtaan tulos parani vertailukauteen verrattuna ja oli selvästi
positiivinen.

Thaimaan tehtaan kannattavuus koheni jonkin verran vuoden ensimmäisellä
puoliskolla, mutta heikkeni voimakkaasti heinä-syyskuussa. Tämä johtui lähinnä
asiakastoimitusten aikataulujen vuoksi ostetun ulkoistuksen ongelmista, jotka
nostivat tilapäisesti materiaalikustannuksia. Lisäksi tehtaalla oli
odottamattomia teknisiä ongelmia.

Konsernin nettorahoituskulut olivat -1,1 miljoonaa euroa (-0,6). Katsauskauden
voitto oli -13,9 miljoonaa euroa (-11,4) ja osakekohtainen tulos -0,83 euroa (-
0,49).

Liiketoiminnan rahavirta oli 0,8 miljoonaa euroa (5,4) ja investoinnit 17,9
miljoonaa euroa (13,8). Osakekohtainen rahavirta investointien jälkeen oli -0,78
euroa (-0,36).

RAHOITUS, INVESTOINNIT JA OMAVARAISUUS

Aspocomp-konsernin rahavirta katsauskaudella oli positiivinen kiinalaisen
yhteisyrityksen vahvan toiminnan ansiosta. Konsernin konsolidoidut likvidit
nettovarat kauden lopussa olivat 15,5 miljoonaa euroa (16,2). Aspocomp Group
Oyj:n likvidit varat, mukaanlukien käyttämättömät limiitit, olivat 3,2 miljoonaa
euroa (9,7).

Korolliset nettovelat kasvoivat 45,6 miljoonaan euroon (19,7), josta
rahoitusleasingvelkojen osuus oli 20,9 miljoonaa euroa (20,2).
Nettovelkaantumisaste nousi lähinnä heikon tuloksen ja kohonneen velkatason
vuoksi 53,0 prosenttiin (16,7 %). Korottomat velat olivat 41,8 miljoonaa euroa
(37,9).

Investoinnit olivat 17,9 miljoonaa euroa (13,8) eli 16,0 prosenttia (12,0 %)
liikevaihdosta. Ne koostuivat lähinnä Salon tehtaan teknologisista
investoinneista ja Kiinan tehtaan HDI-linjan laajentamisesta. Investoinnit
Aasiaan olivat 8,7 miljoonaa euroa (7,4) ja Eurooppaan 9,2 miljoonaa euroa
(6,4). Nettorahoituskulut muodostivat 1,0 prosenttia (0,6 %) liikevaihdosta.

Konsernin omavaraisuusaste kesäkuun lopussa oli 45,5 prosenttia (63,7 %).

TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS

Konsernin tutkimus- ja tuotekehityskulut olivat 3,0 miljoonaa euroa (3,4) eli
2,7 prosenttia (3,5 %) liikevaihdosta.

Teknologian kehittämisessä panostettiin katsauskaudella erityisesti HDI-semi-
flex -piirilevyihin. Yhden flex-kerroksen HDI-semi-flex -piirilevyjen
kehitysprojekti oli teollistamisen loppuvaiheessa. Kahden flex-kerroksen HDI-
semi-flex -piirilevyjen ensimmäinen materiaaliyhdistelmä, johon liittyi myös
luotettavuustestit, oli valmis siirrettäväksi teollistamisvaiheeseen.
Materiaalien valintaprosessia jatkettiin mahdollisimman kustannustehokkaan ja
luotettavan yhdistelmän löytämiseksi sekä yhden että kahden flex-kerroksen
sovelluksiin.

Upotettujen passiivikomponenttien kehitysprojekti saatiin päätökseen ja
dokumentoitiin. Tuotannollistamisvaihe voidaan aloittaa tarvittaessa.

Kauden aikana ryhdyttiin tekemään Any Layer Microvia -tyyppisten piirilevyjen
massatuotannon investointisuunnitelmaa. Levyille ladottavien komponenttien
liitäntänystyjen etäisyys on 0,4 millimetriä, joten suunnitelmassa pyritään mm.
ratkaisemaan nystyjen suuresta tiheydestä syntyvät haasteet. Katsauskaudella
ryhdyttiin arvioimaan levyihin liittyviä uusia materiaaleja, joiden tulee toimia
myös korkeissa taajuuksissa.

Opto- ja tulostettava elektroniikka olivat tutkimusvaiheessa. Lisäksi
konsernissa käynnistettiin esitutkimus HDI-rigid-flex -konseptin soveltamisesta
dynaamisiin joustaviin ratkaisuihin eli kädessä pidettävien laitteiden
sovelluksiin, joissa käytetään saranoita.

MODUULIT-LIIKETOIMINNAN MYYNTI

Aspocomp Group Oyj:n tytäryhtiöt Aspocomp Oy ja Aspocomp Technology Oy sopivat
9.8.2006 konsernin Moduulit-liiketoiminnan ja moduuleihin liittyvän
tuotekehityksen myymisestä kemiläiselle Selmic Oy:lle. Kauppa koski Oulun
moduulitehtaan ja moduulien tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan liiketoimintoja
sekä vaihto- ja käyttöomaisuutta. Moduulit-liiketoiminta muodosti noin 10
prosenttia konsernin liikevaihdosta. Selmicille siirtyi 150 henkilöä ns.
vanhoina työntekijöinä. Kaupan lisäksi yhtiöt sopivat moduulitehtaan kiinteistön
pitkäaikaisesta vuokraamisesta Selmicille. Liiketoiminnan myynnin ansiosta
Aspocompista tuli puhdas piirilevy-yhtiö.

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Aspocompin osakkeiden kokonaismäärä 30.9.2006 oli 20 082 052 kappaletta.
Osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo oli 1,00 euroa ja yhtiön osakepääoma 20
082 052 euroa. Osakkeiden kokonaismäärästä yhtiö omisti 200 000 kappaletta.
Niiden kirjanpidollinen vasta-arvo oli 200 000 euroa ja suhteellinen osuus
kaikkien osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä 1,0 prosenttia. Omilla
osakkeilla oikaistu osakemäärä oli 19 882 052 osaketta.

Aspocomp Group Oyj:n osakkeita vaihdettiin Helsingin Arvopaperipörssissä 6 088
182 kappaletta 1.1.-30.9.2006 välisenä aikana. Kauppojen yhteenlaskettu arvo oli
19 329 893 euroa. Alin kaupantekokurssi oli 2,25 euroa (28.9.2006), ylin 4,06
euroa (9.1.2006) ja keskikurssi 3,08 euroa. Päätöskurssi 30.9.2006 oli 2,31
euroa ja yhtiön markkina-arvo omien osakkeiden määrällä oikaistuna oli 45,9
miljoonaa euroa. Hallintarekisteröityjen osakkeiden osuus osakekannasta
tilikauden lopussa oli 5,36 prosenttia ja suoran ulkomaisen omistuksen osuus
1,44 prosenttia.

Aspocomp Group Oyj:n hallitus päätti 13.3.2006 osakepohjaisesta
kannustinjärjestelmästä, joka astui voimaan varsinaisen yhtiökokouksen 10.4.2006
myönnettyä optio-oikeuksia. Kannustinjärjestelmän piiriin kuuluu noin 12 ylemmän
johdon jäsentä. Järjestelmän mahdollinen etu maksetaan osaksi yhtiön osakkeina
ja osaksi käteismaksuna vuonna 2007. Etuun liittyy osakkeiden luovutuskielto
kahden vuoden sisällä maksuajan päättymisestä. Mahdollinen etu perustuu
konsernin osakekohtaiseen tulokseen (EPS). Lisäksi yhtiön toimitusjohtajan ja
johtoryhmän on omistettava osakkeita tietyssä suhteessa vuotuiseen
bruttopalkkaansa niin kauan, kuin työ- tai toimisuhde konserniin on voimassa.

Varsinainen yhtiökokous valtuutti 10.4.2006 hallituksen päättämään osakepääoman
korottamisesta yhdessä tai useammassa erässä uusmerkinnällä ja/tai yhden tai
useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta.
Yhtiön osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä enintään 4 016 410 eurolla.

Hallitus valtuutettiin päättämään yhtiön omistuksessa olevan enintään 200 000
osakkeen luovuttamisesta. Osakkeet voidaan luovuttaa yrityskauppojen tai muiden
järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, avainhenkilöiden
kannustamistarkoituksessa tai niitä voidaan myydä julkisessa kaupankäynnissä.

Yhtiökokous päätti optio-oikeuksien antamisesta Aspocomp-konsernin
avainhenkilöille ja Aspocomp Group Oyj:n kokonaan omistamalle tytäryhtiölle
osana avainhenkilöiden kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää. Optio-oikeuksien
määrä on yhteensä enintään 930 000 kappaletta. Osakemerkintä optio-oikeuksilla
2006A, 2006B ja 2006C alkaa ainoastaan, jos hallituksen ennen niiden jakamista
määrittämät kriteerit ovat täyttyneet. Osakkeiden vastaavat merkintäajat ovat
1.5.2008-31.5.2010, 1.5.2009-31.5.2011 ja 1.5.2010-31.5.2012.

HENKILÖSTÖ

Aspocomp-konsernissa työskenteli katsauskaudella keskimäärin 3 336 henkilöä (3
213). Henkilöstön määrä 30.9.2006 oli 3 335 (3 181). Heistä työntekijöitä oli 2
364 ja toimihenkilöitä 971. Piirilevytuotannossa työskenteli 3 311 henkilöä ja
konsernihallinnossa 24.

Henkilöstö keskimäärin alueittain,
tammi-syyskuu

2006 muutos-% 2005
Eurooppa 693 -8,1 754
Aasia 2 643 7,5 2 459
Yhteensä 3 336 3,8 3 213

Intian HDI-piirilevytehdashankkeelle nimitettiin 1.3.2006 projektipäälliköksi
Balachandran a/l Lakshmanan ja talousjohtajaksi Petri Kangas.

Ekonomi Tapio Engström (42) nimitettiin 10.4.2006 Aspocomp Group Oyj:n
talousjohtajaksi ja toimitusjohtajan varamieheksi 1.7.2006 alkaen. Engström
siirtyi tehtävään Vaisala Oyj:n talousjohtajan paikalta. Aspocompin aiempi
talousjohtaja Pertti Vuorinen (56) nimitettiin Aspocompin Aasian ja Tyynenmeren
alueen talousjohtajaksi ja konsernin laajennetun johtoryhmän jäseneksi 1.7.2006
alkaen. Hänen toimipisteensä on Suzhoussa, Kiinassa. Talousasioissa Vuorinen
raportoi Engströmille ja laajentumishankkeissa toimitusjohtaja Maija-Liisa
Frimanille.

Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä käynnistettyä henkilöstön
kehittämisprosessia eri maiden toimintatapojen ja dokumentoinnin
yhtenäistämiseksi jatkettiin.

Suomessa teetettiin työtyytyväisyystutkimus vuoden kolmannella neljänneksellä.
Selvästi yli puolet tutkimukseen osallistuneista oli tyytyväisiä työhönsä.
Kysely osoitti yleisen tyytyväisyyden lisääntyneen vuoden 2004 vastaaviin
tutkimustuloksiin verrattuna. Henkilöstö oli tyytyväisintä viestinnän ja
johtamisen tehokkuuteen, työnantajaan samaistumiseen ja tiimityöhön. Näistä
eniten kasvoi tyytyväisyys viestinnän tehokkuuteen. Osallistujat olivat
tyytymättömimpiä oman työsuorituksensa arviointiin ja henkilökohtaiseen
kehittymiseen sekä palkkioihin ja etuuksiin.

HALLITUS JA TILINTARKASTAJAT

Aspocomp Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous 10.4.2006 päätti hallituksen
jäsenten lukumääräksi kuusi. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Aimo
Eloholma, Roberto Lencioni, Tuomo Lähdesmäki, Gustav Nyberg ja Anssi Soila sekä
uutena jäsenenä Japanin kansalainen Yoshiki Sasaki. Järjestäytymiskokouksessaan
hallitus valitsi Tuomo Lähdesmäen uudelleen yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi.
Varapuheenjohtajaksi valittiin Yoshiki Sasaki. Hallitus nimitti palkitsemis- ja
nimitysvaliokuntien jäseniksi Aimo Eloholman, Roberto Lencionin ja Tuomo
Lähdesmäen. Tarkastusvaliokuntaan nimitettiin Gustav Nyberg, Anssi Soila ja
Yoshiki Sasaki.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten vuosi- ja kokouspalkkiot pidetään
samoina kuin vuonna 2005. Ulkomailla asuvalle hallituksen jäsenelle maksetaan
vuosipalkkion lisäksi 1 500 euroa kokoukselta ja kohtuulliset matka- ja
majoituskustannukset. 5.5.2006 tehdyn päätöksen mukaisesti hallituksen jäsenet
ovat käyttäneet 40 prosenttia Aspocomp Group Oyj:n maksaman vuotuisen korvauksen
määrästä yhtiön osakkeiden ostoon markkinoilta. Osakkeita ei voi luovuttaa ennen
vuoden 2007 varsinaista yhtiökokousta.

Yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudelle 2006 valittiin uudelleen Pricewaterhouse-
Coopers Oy.

KASVU AASIASSA

Aspocomp Group Oyj ilmoitti 3.1.2006, että sen tytäryhtiö P.C.B. Center
(Thailand) Co., Ltd on nimetty Aspocomp (Thailand) Co., Ltd:ksi. Konsernin
omistusosuus thaimaalaisesta yhtiöstä on yhteensä noin 83 prosenttia.

Vastatakseen asiakkaiden tuleviin tarpeisiin Aspocomp teki 17.1.2006
periaatepäätöksen laajentaa HDI-liiketoimintaansa ja rakentaa piirilevytehdas
Chennaihin Intiaan. Tehtaasta tulee Intian ensimmäinen korkean teknologian HDI-
piirilevytehdas. Investoinnin määräksi arvioidaan yhteensä noin 75 miljoonaa
euroa, josta noin 60 miljoonaa euroa muodostuu investoinneista rakennukseen ja
laitteisiin ja noin 15 miljoonaa euroa käyttöpääomasta ja
käynnistyskustannuksista. Hanke rahoitetaan emoyhtiön ja Intian tytäryhtiön
pitkäaikaisilla lainoilla ja tehtaan ennakoidaan aloittavan toimintansa vuoden
2007 toisen vuosipuoliskon aikana. Yhtiö Aspocomp Electronics India Pvt. Ltd.
rekisteröitiin huhtikuussa. Investointi vahvistettiin hallituksen kokouksessa
5.5.2006.

Konserni perusti 4.6.2006 kauppayhtiön Shanghaihin Kiinaan.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Intian Chennain HDI-tehtaan paalutus alkoi 4.10.2006.

Aspocompin Salon tehtaasta vastaavaksi johtajaksi nimitettiin Reijo Savolainen
(50) 10.10.2006 alkaen. Savolainen on aiemmin työskennellyt mm. konsernin
Mekaniikka ja Moduulit -liiketoiminnan johtajana. Hän jatkaa konsernin
johtoryhmän jäsenenä ja raportoi toimitusjohtaja Maija-Liisa Frimanille.

Aspocomp S.A.S.:n entisten työntekijöiden oikeudenkäynnissä Aspocompia vastaan
Ranskan korkein oikeus on 11.10.2006 tekemällään päätöksellä palauttanut
Aspocompin tekemän valituksen oikeuden käsittelylistalle. Yhtä työntekijää
lukuun ottamatta entiset työntekijät antoivat suostumuksensa palauttamiseen.
Suostumusta vastaan Aspocomp asetti vakuuden valitustuomioistuimen päätöksen
mukaisen mahdollisen maksuvelvollisuuden turvaamiseksi. Yhdelle työntekijälle
suoritettiin valitustuomioistuimen päätöksen mukainen 30 702 euron korvaus.
Mikäli korkein oikeus kumoaa valitustuomioistuimen päätöksen, Aspocompilla on
oikeus periä maksettu korvaus takaisin. Korkeimman oikeuden päätöstä odotetaan
keväällä 2007.

2.11.2006 Aspocomp ja GE Capital Solutions, Global Electronics Services sopivat
10 miljoonan euron laiterahoituksen ehdoista Intian Chennain tulevaa HDI-
piirilevytehdasta varten.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Aspocomp on siirtymässä merkittävään kasvuvaiheeseen, joka tulee ensin näkymään
liikevaihdon vahvana kasvuna. Kasvun edellyttämien investointien ja Intian
tehtaan käynnistysvaiheiden jälkeen sen vahva tulosvaikutus tulee näkymään
merkittävästi erityisesti vuodesta 2008 alkaen.

Konsernin tärkein tavoite vuonna 2006 on keskittää yrityksen resurssit markkina-
aseman ja kilpailukyvyn kehittämiseen, merkittävimpien asiakkaiden palvelemiseen
ja kustannustehokkuuden lisäämiseen. Päätös HDI-tehtaan rakentamisesta Intiaan
tukee kasvua ja yhtiö tutkii edelleen myös muita kasvun mahdollisuuksia
Aasiassa. Yhtiössä ennakoidaan, että kuluvana vuonna Intian tehtaan rakentaminen
etenee, Kiinan tehtaan kapasiteetin noston hyödyt heijastuvat tulokseen ja
volyymituotanto kasvaa Aasian tehtailla. Muutosprojekti Salon tehtaalla jatkuu.

Aspocomp-konsernin koko vuoden liikevaihdon ja tuloksen ennakoidaan kohenevan
jonkin verran viime vuoteen verrattuna. Vuoden viimeisen neljänneksen tuloksen
arvioidaan parantuvan kolmannesta neljänneksestä, mutta koko vuoden tulos tulee
olemaan selvästi tappiollinen Salon tehtaan vuoksi.

LASKENTAPERIAATTEET

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS:n (International Financial Reporting
Standards) kirjaamis- ja arvostusperiaatteiden mukaisesti. Aspocomp-konserni
otti IFRS-raportoinnin käyttöön 1.1.2005 ja nykyiset laskentaperiaatteet ovat
yhdenmukaisia vuoden 2005 tilinpäätöksen kanssa.

TULOSLASKELMA, HEINÄ-SYYSKUU 7-9/06 7-9/05
MEUR % MEUR %

LIIKEVAIHTO 37,7 100,0 31,6 100,0

Liiketoiminnan muut tuotot 1,0 2,7 0,5 1,4

Aineiden ja tarvikkeiden
käyttö -21,7 -57,6 -15,8 -50,0

Henkilöstökulut -8,4 -22,3 -8,0 -25,3

Liiketoiminnan muut kulut -8,5 -22,1 -8,6 -26,9

Poistot ja arvonalentumiset -4,4 -11,7 -4,4 -13,9

LIIKEVOITTO -4,3 -11,5 -4,7 -14,7

Rahoitustuotot ja -kulut -0,5 -11,4 0,0 0,1

VOITTO ENNEN VEROJA
JATKUVISTA LIIKETOIMINNOISTA -4,9 -12,9 -4,7 -14,7

Verot 0,0 0,0 -0,1 -0,4

TILIKAUDEN VOITTO JATKUVISTA
LIIKETOIMINNOISTA -4,9 -13,0 -4,8 -15,0

Myydyt ja lopetetut toiminnot 0,4 1,0 0,3 0,9

TILIKAUDEN VOITTO -4,5 -12,0 -4,5 -14,2

Vähemmistön osuus tilikauden
voitosta 0,7 1,9 0,8 2,6
Osakkeenomistajille kuuluva
osuus tilikauden voitosta -5,2 -13,8 -5,3 -16,8

TULOSLASKELMA, TAMMI-SYYSKUU 1-9/06 1-9/05 1-12/05
MEUR % MEUR % MEUR %

LIIKEVAIHTO 110,7 100,0 96,2 100,0 136,7 100,0

Liiketoiminnan muut tuotot 2,1 1,9 0,9 0,9 1,3 1,0

Aineiden ja tarvikkeiden
käyttö -59,7 -53,9 -46,4 -48,2 -67,0 -49,0

Henkilöstökulut -26,6 -24,0 -24,9 -25,9 -34,1 -25,0

Liiketoiminnan muut kulut -26,6 -11,7 -24,7 -25,7 -36,8 -25,7

Poistot ja arvonalentumiset -12,9 -11,7 -13,7 -14,2 -18,0 -13,2

LIIKEVOITTO -13,0 -1,0 -12,6 -13,1 -17,9 -13,1

Rahoitustuotot ja -kulut -1,1 0,0 -0,6 -0,6 -0,9 -0,7

VOITTO ENNEN VEROJA
JATKUVISTA LIIKETOIMINNOISTA -14,1 -12,7 -13,2 -13,7 -18,8 -13,7

Verot 0,0 0,0 -0,3 -0,3 -5,6 -4,1

TILIKAUDEN VOITTO JATKUVISTA
LIIKETOIMINNOISTA -14,1 -12,7 -12,9 -13,4 -24,4 -17,8

Myydyt ja lopetetut 0,2 0,0 1,5 1,6 1,0 0,7
toiminnot

TILIKAUDEN VOITTO -13,9 -12,6 -11,4 -11,9 -23,4 -17,1

Vähemmistön osuus tilikauden
voitosta 2,7 2,4 1,6 1,7 1,9 1,4
Osakkeenomistajille kuuluva
osuus tilikauden voitosta -16,6 -15,0 -13,0 -13,5 -25,3 -18,5

TASE
9/06 9/05 Muutos- 12/05
VARAT MEUR MEUR % MEUR

PITKÄAIKAISET VARAT
Aineettomat hyödykkeet 5,0 5,5 -9,6 4,6
Aineelliset hyödykkeet 96,7 85,4 13,4 93,8
Osakkeet osakkuusyhtiöissä 0,2 0,0 0,2
Sijoituskiinteistöt 3,4 2,9 18,4 2,9
Myytävissä olevat sijoitukset 0,4 0,3 55,1 0,3
Laskennalliset verosaamiset 0,2 4,0 0,0 0,2
Muut pitkäaikaiset saamiset 8,1 9,7 -93,8 7,5
PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 114,1 107,8 5,9 109,5

LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus 19,4 15,6 24,4 15,6
Lyhytaikaiset saamiset 39,3 35,3 11,3 35,7
Myytävissä olevat sijoitukset 0,0 0,0 0,0 0,0
Rahavarat 15,5 16,2 -4,2 16,1
Myytyjen toimintojen varat 0,6 9,5 -93,3 8,7
LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 74,9 76,6 -2,3 76,1

VARAT YHTEENSÄ 189,0 184,4 2,5 185,6

OMA PÄÄOMA JA VELAT

Osakepääoma 20,1 20,1 0,0 20,1
Ylikurssirahasto 27,9 73,9 -62,2 27,9
Omat osakkeet -rahasto -0,8 -0,8 0,0 -0,8
Käyttörahasto 46,0 0,0 46,0
Käyvän arvon rahasto 0,0 0,0 0,1
Kertyneet voittovarat -35,2 -5,6 -17,0
Emoyhtiön omistajille
kuuluva pääoma 58,1 87,6 -33,7 76,3
Vähemmistöosuus 27,9 29,8 -6,2 30,9
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 86,0 117,4 -26,7 107,2

Pitkäaikaiset velat 18,3 19,1 -3,8 18,0
Varaukset 1,4 1,7 -16,9 1,4
Lyhytaikaiset velat 42,8 16,8 155,0 23,3
Osto- ja muut velat 39,7 27,3 45,6 34,7
Myytyjen toimintojen velat 0,7 2,2 -69,3 1,0
VELAT YHTEENSÄ 102,9 67,0 53,7 78,4

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 189,0 184,4 2,5 185,6

OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA,
TAMMI-SYYSKUU

Osake- Yli- Käyt- Arvon- Omat Muun- Voit- Vähem- Oma
pää- kurssi- töra- muutos- osak- toerot to- mis- pää-
oma rahasto hasto ja muut keet varat tön oma
rahastot osuus yht.

Oma pääoma
31.12.2005 20,1 27,9 46,0 0,1 -0,8 -2,2 -14,8 30,9 107,2

Muunto- -1,9 -1,7 -3,7
erot

Tilikauden -16,6 2,7 -13,9
voitto

Muut -0,1 0,4 0,4

Tytär- -3,9 -3,9
yhtiön
osake-
pääoman
alenta-
minen

Oma pääoma
30.6.2006 20,1 27,9 46,0 0,1 -0,8 -4,6 -25,8 30,8 93,7

OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA,
HEINA-SYYSKUU

Osake- Yli- Käyt- Arvon- Omat Muun- Voit- Vähem- Oma
pää- kurssi- töra- muutos- osak- toerot to- mis- pää-
oma rahasto hasto ja muut keet varat tön oma
rahastot osuus yht.

Oma pääoma
30.6.2006 20,1 27,9 46,0 0,1 -0,8 -4,6 -25,8 30,8 93,7

Muunto- 0,4 0,4 0,8
erot

Tilikauden -5,2 0,7 -4,5
voitto

Muut -0,1 0,0

Tytär- -3,9 -3,9
yhtiön
osake-
pääoman
alenta-
minen

Oma pääoma
30.9.2006 20,1 27,9 46,0 0,0 -0,8 -4,2 -31,0 28,0 86,0

RAHAVIRTALASKELMA, HEINÄ-SYYSKUU 7-9/06 7-9/05
MEUR MEUR

Liiketoiminnan rahavirta 3,1 2,4
Investointien rahavirta -5,8 -3,6
Rahavirta ennen rahoitusta -2,7 -1,2
Pitkäaikaisen ja lyhytaikaisen
rahoituksen muutos 4,6 -4,1
Maksetut osingot 0,0 0,0
Tytäryhtiön osakepääoman palautus vähemmistölle -4,0
Vähemistön osuus tytäryhtiön osakeannissa 4,0
Rahoituksen rahavirta 0,6 0,0
Rahavarojen muutos -1,8 1,2
Rahavarat kauden lopussa 15,5 16,2

RAHAVIRTALASKELMA, TAMMI-SYYSKUU 1-9/06 1-9/05 1-12/05
MEUR MEUR MEUR

Liiketoiminnan rahavirta 0,8 5,4 12,7
Investointien rahavirta -16,2 -12,6 -24,7
Rahavirta ennen rahoitusta -15,4 -7,2 -12,0
Pitkäaikaisen ja lyhytaikaisen
rahoituksen muutos 19,4 -9,6 -4,8
Maksetut osingot -6,0 -6,0
Tytäryhtiön osakepääoman palautus vähemmistölle -4,0
Vähemmistön osuus tytäryhtiön osakeannissa 4,0 4,0
Rahoituksen rahavirta 15,4 -11,5 -6,7
Rahavarojen muutos -0,6 -18,7 -17,1
Rahavarat kauden lopussa 15,5 16,2 16,1

TALOUDELLISIA TUNNUSLUKUJA 9/06 9/05 12/05

Sijoitetun pääoman tuotto, % -11,6 -8,8 -9,9
Oman pääoman tuotto, % -19,2 -12,6 -19,9
Oma pääoma / osake, EUR 2,92 4,41 3,84
Omavaraisuusaste, % 45,5 63,7 57,8
Gearing, % 53,0 16,7 23,5
Bruttoinvestoinnit, MEUR 17,9 13,8 25,9
Henkilöstö keskimäärin 3 336 3 213 3 216

VASTUUSITOUMUKSET 9/06 12/05
MEUR MEUR

Velan vakuudeksi annetut kiinnitykset 16,2 23,7
Käyttöleasingvastuut 0,1 0,1
Muut vastuut 2,2 2,2
Yhteensä 18,5 26,0

Kaikki luvut ovat
tilintarkastamattomia.

Helsingissä 3.11.2006

ASPOCOMP GROUP OYJ

Hallitus

Maija-Liisa Friman
toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja
Maija-Liisa Friman, puh. (09) 7597
0711

Jakelu:
Pohjoismainen pörssi
keskeiset tiedotusvälineet
www.aspocomp.com

Tulevaisuutta koskevat näkemykset
perustuvat tiedotteen
julkistamishetkeen ja toteutumat
saattavat aikanaan poiketa
esitetyistä. Tässä tiedotteessa
mainitut asiat, jotka eivät ole
historiallisia tosiasioita, ovat
tulevaisuuteen liittyviä lausuntoja.
Kaikki tulevaisuuteen liittyvät
lausunnot sisältävät tunnettuja ja
tuntemattomia riskejä, epävarmuuksia
ja muita tekijöitä, jotka saattavat
johtaa Aspocomp-konsernin
toteutuneiden tulosten, toiminnan ja
saavutusten olennaiseen poikkeamiseen
mistä tahansa esitetystä tai
ilmaistusta sellaisesta tulevaisuuteen
liittyvästä tuloksesta, toiminnasta
tai lausunnosta, joka sisältyy
sellaiseen tulevaisuutta koskevaan
arvioon. Tällaiset tekijät käsittävät
yleiset taloudelliset ja
liiketoimintaympäristöön liittyvät
olosuhteet; valuuttakurssimuutokset;
lisäykset ja muutokset
piirilevyteollisuuden
tuotantokapasiteetissa ja
kilpailutilanteessa; yhtiön kyvyn
toteuttaa ja hyväksikäyttää
investointiohjelmansa ja yhtiön kyvyn
jatkaa liiketoimintansa laajentamista
Euroopan ulkopuolella.