ASPOCOMPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.2011

Julkaistu:
2011-07-22 08:00:00 CEST
Aspocomp Group Oyj
Osavuosikatsaus

ASPOCOMPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.2011

Espoo, Suomi, 2011-07-22 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) —

Aspocomp Group Oyj, Osavuosikatsaus, 22.7.2011 klo 9.00

Tunnusluvut lyhyesti

– Liikevaihto: 11,5 miljoonaa euroa (9,8 Me 1-6/2010)
– Liiketulos ennen poistoja (EBITDA): 2,3 Me (2,2)
– Liiketulos: 1,6 Me (1,6)
– Tilikauden tulos: 4,8 Me (1,0)
– Osakekohtainen tulos: 0,08 euroa (0,02)
– Liiketoiminnan rahavirta: 0,0 Me (2,5)

Vuonna 2011 liikevaihdon arvioidaan kasvavan selvästi ja liiketuloksen muodostuvan vuotta 2010 paremmaksi.

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

”Vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä piristynyt kysyntä jatkui vilkkaana myös toisella vuosineljänneksellä. Lomakauden lähestyessä erityisesti pikatoimituskysyntä oli vahvaa. Suotuisan markkinatilanteen seurauksena liikevaihto kasvoi ja liiketulosta kertyi mukavat 1,6 miljoona euroa eli 14 prosenttia liikevaihdosta.

Kysynnän odotetaan kausiluonteisesti pehmenevän kolmannelle vuosineljännekselle osuvalla lomakaudella. Lisäksi maailmantalouden huonot uutiset hämärtävät loppuvuoden näkymiä. Liikevaihdon odotetaan silti kasvavan vuositasolla.

Liikevaihdon kasvu sitoi edelleen pääomia, minkä seurauksena liiketoiminnan rahavirta oli nollassa. Rahavirran odotetaan kuitenkin kääntyvän positiiviseksi kuluvalla vuosineljänneksellä.

Aspocomp toteutti huhti-toukokuussa merkittävän järjestelyn, joka paransi huomattavasti yhtiön taloudellista asemaa ja selkeytti yhtiön rakennetta.”

JÄRJESTELY 2011

Huhti- ja toukokuun aikana Aspocomp konserni (Yhtiö) toteutti järjestelyn, jossa

– Yhtiö lunasti etuajassa Meadville Aspocomp (BVI) Holdings –yhtiöön (MAH-yhtiö) liittyvän saatavansa. Lunastushinta oli 14,5 miljoonaa euroa (saatavan kirjanpitoarvo 3/2011 oli 16,7 Me).

– Yhtiö osti tytäryhtiönsä Aspocomp Oulu Oy:n 10 prosentin vähemmistöosuuden. Maksu suoritettiin suunnatulla osakeannilla. Vastike oli 12 274 355 Aspocomp Group Oyj:n osaketta.

– Yhtiö maksoi pankkivelkansa kirjanpitoarvoltaan 12,2 ja nimellisarvoltaan 12,9 miljoona euroa. Pankkivelkaan liittyneet kertyneet maksamattomat korot, 3/2011 yhteensä 1,3 miljoona euroa, mitätöitiin.

– Yhtiö lunasti 94,9 prosenttia nimellisarvoltaan 10,3 miljoonan euron vaihtovelkakirjalainastaan. Lunastusvastike oli 66,7 prosenttia velan nimellisarvosta, yhteensä 6,5 miljoonaa euroa. Lunastettuihin velkakirjoihin liittyvät kertyneet korot, 3/2011 yhteensä 1,9 miljoonaa euroa, mitätöitiin. Lunastuksen jälkeen ulkona olevien vaihtovelkakirjojen nimellisarvoksi jäi noin 0,5 miljoona euroa.

– Pankkivelan maksu ja vaihtovelkakirjalainan lunastus rahoitettiin kassavaroilla, MAH-yhtiöön liittyvän saatavan lunastuksesta saaduilla varoilla sekä uudella yhden miljoonan euron pankkilainalla. Lisäksi avattiin 0,5 miljoonan euron käyttöpääomalimiitti.

Järjestelyn seurauksena

– Yhtiö omistaa 100 prosenttia Aspocomp Oulu Oy:stä.

– Yhtiön osakemäärä kasvoi 62 179 485 osakkeeseen ja TTT Technologies Inc.:stä tuli yhtiön suurin omistaja noin 19 prosentin osuudella.

– Yhtiön korolliset nimellisarvoiset velat laskivat 23,5 miljoonasta eurosta (3/2011) 1,9 miljoonaan euroon.

– Yhtiö kirjasi 3,7 miljoonan euron kertaluonteisen rahoitustuoton.

– Yhtiön oma pääoma kasvoi 2,9 miljoonalla eurolla.

Järjestelyn kuluina toiselle vuosineljännekselle kirjattiin yhteensä 0,3 miljoona euroa, josta 0,2 miljoonaa euroa liiketoiminnan muihin kuluihin ja 0,1 miljoonaa euroa taseen omaan pääomaan.

Järjestelystä löytyy lisätietoja Yhtiön websivuilta www.aspocomp.com/sijoittaja kohdasta ”Järjestely 2011”.

HUHTI-KESÄKUUN LIIKEVAIHTO JA TULOS

Katsauskauden liikevaihto oli 6,6 miljoonan euroa, 21 prosenttia enemmän kuin vuonna 2010. Viiden suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta oli 83 prosenttia (82 % 4-6/2010). Maantieteellisesti liikevaihdosta 90 prosenttia kertyi Euroopasta (96 %) ja 10 prosenttia Aasiasta (4 %).

Liiketulos oli 1,2 miljoona euroa (1,2 Me 4-6/2010).

Edellä mainitun järjestelyn (”Järjestely 2011”) seurauksena konsernin nettorahoitustuotot olivat 1,7 miljoonaa euroa (-0,3 Me).

Edellä mainitun järjestelyn (”Järjestely 2011”) seurauksena konsernin tulos oli 4,7 miljoonaa euroa (0,9 Me) ja osakekohtainen tulos 0,08 euroa (0,02 e).

TAMMI-KESÄKUUN LIIKEVAIHTO JA TULOS

Katsauskauden liikevaihto oli 11,5 miljoonan euroa, 17 prosenttia enemmän kuin vuonna 2010. Viiden suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta oli 81 prosenttia (78 % 1-6/2010). Maantieteellisesti liikevaihdosta 91 prosenttia kertyi Euroopasta (93 %) ja 9 prosenttia Aasiasta (7 %).

Liiketulos oli 1,6 miljoona euroa (1,6 Me 1-6/2010).

Edellä mainitun järjestelyn (”Järjestely 2011”) seurauksena konsernin nettorahoitustuotot olivat 1,6 miljoonaa euroa (-0,6 Me).

Edellä mainitun järjestelyn (”Järjestely 2011”) seurauksena konsernin tulos oli 4,8 miljoonaa euroa (1,0 Me) ja osakekohtainen tulos 0,08 euroa (0,02 e).

INVESTOINNIT JA TUOTEKEHITYS

Katsauskauden investoinnit olivat 0,6 miljoonaa euroa (1,1 Me 1-6/2010).

Pääosa investoinneista kohdistui uuden kuvionsiirtotekniikan käyttöönottoon piirilevyjen valmistuksen ulkokerrosprosesseissa ja laserporaukseen.

Kulut tuotekehityksestä on kirjattu yleiskuluihin.

RAHOITUS

Edellä mainitun järjestelyn (”Järjestely 2011”) seurauksena konsernin rahoitusasema muuttui merkittävästi.

Katsauskauden liiketoiminnan rahavirta oli 0,0 miljoonaa euroa (2,5 Me 1-6/2010).

Kassavarat kauden lopussa olivat 0,2 miljoonaa euroa (4,2 Me 6/2010). Lisäksi yhtiöllä oli käytössä noin 0,1 miljoonaa euroa yhteensä 0,5 miljoonan euron käyttöpääomaluotosta.

Korolliset nimellisarvoiset velat olivat yhteensä 1,9 miljoonaa euroa (24,1 Me 6/2010). Nettovelkaantumisaste pieneni 22,2 prosenttiin (436,2 %). Korottomat velat olivat 5,7 miljoonaa euroa (7,0 Me). Yhtiöllä on voimassa olevan rahoitussopimuksen perusteella mahdollisuus nostaa 1,0 miljoonan euron pitkäaikainen luotto.

Konsernin omavaraisuusaste kauden lopussa oli 50,1 prosenttia (12,4 %).

KONSERNIRAKENNE

Aspocompin 100 prosenttisesti omistama Aspocomp Oulu Oy valmistaa ja myy piirilevyjä tietoliikenne-, teollisuuselektroniikka- ja autoelektroniikka-alojen tarpeisiin. Palvelutarjontaan kuuluvat prototyyppi- ja pikatoimitukset, äkillisten piirilevytarpeiden tyydyttäminen volyymitoimituksissa sekä uusien teknologioiden kokeileminen ja tuotteistaminen. Aspocomp Oulu Oy valmistaa pääasiassa HDI- (High Density Interconnection), monikerros- ja erikoismateriaalipiirilevyjä.

Lisäksi Aspocompilla on 13,2 prosentin omistus thaimaalaisesta PCB Centeristä. PCB Centerin tuotanto keskeytyi tehtaalla kesäkuussa 2010 sattuneen tulipalon takia. Huhtikuussa 2011 PCB Center hakeutui selvitystilaan. Yhtiön toiminnan päättyminen on erittäin todennäköistä. Tällä ei kuitenkaan ole Aspocompin kannalta taloudellista merkitystä, koska kyseisellä omistuksella ei ole tasearvoa eikä Aspocompilla ole yhtiöltä avoimia saatavia.

Aspocompilla on myös 5,3 prosentin omistusosuus Imbera Electronics Inc:sta, joka tarjoaa uudenlaista pakkausteknologiaa elektroniikkateollisuudelle.

EMOYHTIÖN OMA PÄÄOMA

Osakeyhtiölain vaatimusten mukaisesti Aspocomp Group Oyj:n osakepääoman menettämisestä on tehty ilmoitus Kaupparekisteriin 14.5.2008. Edellä mainitun järjestelyn (”Järjestely 2011”) seurauksena Aspocomp konsernin emoyhtiön Aspocomp Group Oyj:n oma pääoma on jälleen positiivinen ja oli katsauskauden lopussa 3,9 miljoonaa. Konsernin oma pääoma oli 7,6 miljoonaa euroa.

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Aspocompin osakkeiden kokonaismäärä 30.6.2011 oli 62 179 485 kappaletta ja Yhtiön osakepääoma 20 082 052 euroa. Yhtiö omisti omia osakkeitaan 200 000 kappaletta eli 0,3 prosenttia osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä.

Aspocomp Group Oyj:n osakkeita vaihdettiin Helsingin Pörssissä (NASDAQ OMX Helsinki) 70 003 218 kappaletta 1.1.­30.6.2011 välisenä aikana. Kauppojen yhteenlaskettu arvo oli 18 220 195 euroa. Alin kaupantekokurssi oli 0,17 euroa, ylin 0,37 euroa ja keskikurssi 0,26 euroa. Päätöskurssi 30.6.2011 oli 0,28 euroa, josta Yhtiön markkina-arvoksi muodostui 17 410 256 euroa.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden osuus osakekannasta oli 22,8 prosenttia.

HENKILÖSTÖ

Yhtiössä työskenteli katsausjaksolla keskimäärin 102 henkilöä (97). Henkilöstön määrä 30.6.2011 oli 106 (96). Heistä työntekijöitä oli 75 (66) ja toimihenkilöitä 31 (30).

YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Aspocomp Group Oyj:n 20.4.2011 kokoontunut varsinainen yhtiökokous päätti pitää hallituksen kokoonpanon ja palkkiot samana kuin edellisellä kaudella. Yhtiökokous päätti myös, että tilikaudelta ei makseta osinkoa.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi kolme ja hallitukseen valittiin uudelleen Johan Hammarén, Tuomo Lähdesmäki ja Kari Vuorialho. Yhtiökokous valitsi PricewaterhouseCoopers Oy:n uudelleen tilintarkastajaksi tilikaudelle 2011.

Hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksaa vuosipalkkiona 24 000 euroa ja hallituksen jäsenille 12 000 euroa. Vuosipalkkion määrästä 60 prosenttia maksetaan rahana ja 40 prosenttia Yhtiön osakkeina. Yhtiökokouksen päätöksen mukaan hallituksen jäsenten vuosipalkkioon voidaan käyttää varsinaisen yhtiökokouksen 2008 hallitukselle antaman osakeantivaltuutuksen nojalla Yhtiön hallussa olevista 200 000 osakkeesta se määrä, joka vastaa 40 prosenttia vuosipalkkion määrästä. Osakkeet suunnataan hallituksen jäsenille kahden viikon kuluessa vuoden 2011 toisen neljänneksen tulosjulkistamisen jälkeen. Palkkio-osakkeiden lukumäärä määritellään vuoden 2011 toisen neljänneksen tulosjulkistamispäivän ja sitä seuraavien neljän pörssipäivän mukaisen Yhtiön osakkeen painotetun keskimääräisen kurssin perusteella siten, että tulosjulkistamishetkeä edeltäviä kauppoja ei kuitenkaan huomioida laskennassa.Puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1 000 euroa kokoukselta ja muille jäsenille 500 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenille maksetaan kokouksesta aiheutuneet kohtuulliset matka- ja majoituskustannukset. Matka- ja majoituskuluja ei kuitenkaan korvata pääkaupunkiseudulla asuville hallituksen jäsenille silloin, kun kokoukset pidetään pääkaupunkiseudulla. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti lisäksi vuoden 2006 varsinaisessa yhtiökokouksessa liikkeelle laskettujen optio-ohjelmien 2006A, 2006B ja 2006C lopettamisesta. Mainittujen optio-ohjelmien mukaisia optioita ei ole käytetty, ja ne on kaikki palautettu Yhtiön haltuun.

HALLITUS, HALLITUKSELLE MYÖNNETYT VALTUUDET

Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi Tuomo Lähdesmäen uudelleen Yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi. Koska hallituksen kokoonpano on kolme jäsentä, valiokuntia ei perustettu.

Vuoden 2008 varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta. Uusia osakkeita voidaan antaa osakeannilla ja/tai erityisten oikeuksien nojalla enintään 55 000 000 kappaletta. Valtuutus on voimassa viisi vuotta ko. yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Edellä mainitun järjestelyn (”Järjestely 2011”) yhteydessä hallitus käytti osan osakeantivaltuutuksestaan.

Vuoden 2008 varsinainen yhtiökokous päätti optio-oikeuksien antamisesta Aspocomp Group Oyj:n toimitusjohtajalle. Hallitus ei ole myöntänyt edellä mainittuja optioita.

Tarkemmat tiedot valtuutuksista löytyvät vuosikertomuksesta 2008 sivuilta 10-11 (www.aspocomp.com/linked/investor/ar_2008.pdf).

ARVIO LIIKETOIMINNAN RISKEISTÄ

Maksuvalmius- ja rahoitusriski

Aspocompin maksuvalmius perustuu konsernin kassavaroihin, Oulun tehtaan tuottamaan kassavirtaan ja ulkopuoliseen rahoitukseen. Viime vuosien taloudellisten vaikeuksiensa johdosta Yhtiöllä saattaa olla vaikeuksia saada ulkopuolista rahoitusta vastaavassa laajuudessa ja vastaavilla ehdoilla kuin sen taloudellinen tilanne mahdollistaisi. Lisäksi 20.5.2011 allekirjoitetusta rahoitussopimuksesta johtuen Yhtiön mahdollisuudet hankkia ulkopuolista rahoitusta ilman rahoittajapankin etukäteistä suostumusta on rajoitettu yhteensä 0,2 miljoonaan euroon. Yhtiön maksettavaksi velvoitetut vahingonkorvaukset voivat myös vaikuttaa haitallisesti Yhtiön maksuvalmiuteen (katso ”Oikeudenkäynnit” jäljempänä).

Mikäli Aspocomp ei saa rahoitusta liiketoiminnastaan, ulkopuolisilta rahoittajilta tai muilla rahoitustavoilla, Yhtiö voi tulla maksukyvyttömäksi, millä puolestaan voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen.

Oikeudenkäynnit

Vuonna 2007 Ranskan korkein oikeus velvoitti Yhtiön maksamaan Aspocomp S.A.S:n 388 entiselle työntekijälle korvauksina yhteensä noin 11 miljoonaa euroa. Yhtiö suoritti maksun vuonna 2007.

Tammikuussa 2009 Ranskan Evreuxin työtuomioistuin antoi päätöksen, jossa se velvoitti Yhtiön maksamaan 13 entiselle työntekijälle korvausta yhteensä noin 0,5 miljoonaa euroa korkoineen. Yhtiö valitti tuomiosta, mutta Rouenin valitustuomioistuin vahvisti päätöksen toukokuussa 2010. Maksua ei ole suoritettu, mutta sitä koskeva varaus on tehty vuoden 2007 tilinpäätökseen.

Lokakuussa 2010 saadun tiedon mukaan kuusi entistä työntekijää on hakenut aiemmin keskeyttäneensä kanteen jatkamista. Lisäksi on nostettu yksi uusi kanne. Kanteet ovat tulleet käsittelyyn toukokuussa 2011 ja niiden yhteismäärä on 0,3 miljoonaa euroa. Päätöstä ei ole vielä saatettu Yhtiön tietoon.

Edellä mainituilla korvauksilla ja kanteilla ei ole tulosvaikutusta kuluvalla tilikaudella, koska Yhtiö on tehnyt tilinpäätöksessä 2007 riittävän kuluvarauksen.

Riskinä on, että jäljellä olevat noin 90 työntekijää nostavat kanteen. Kesäkuussa 2008 voimaan tulleen lain mukaan kanneaika vanhenee viidessä vuodessa lainvoimaantulosta lukien.

Materiaalikustannusten nousu ja kapasiteetin riittävyys

Piirilevyjen vahva globaali kysyntä ja niiden materiaaleihin käytettävien raaka-aineiden hinnannousu on nostanut piirilevyissä käytettävien laminaattien ja kemikaalien hintoja. Mikäli Yhtiö ei pysty siirtämään hinnannousua lopputuotteisiin, kannattavuus heikentyy.

Piirilevyjen rakenteiden monimutkaistuminen aiheuttaa tiettyjen osaprosessien lisäkuormitusta. Mikäli Yhtiö ei pysty lisäämään näiden osaprosessien kapasiteettia, tuotannon kokonaisvolyymi kärsii ja koko kysyntäpotentiaali ei realisoidu liikevaihdon kasvuna.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Oulun liiketoiminnan arvioitujen näkymien ja konsernin nykyisen kulurakenteen perusteella toiminta jatkuu vakaana. Konsernin rahoitustilanne on kohtuullinen.

Liiketoiminnan painopisteen ollessa prototyypeissä ja pikatoimituksissa koko vuoden liikevaihdon ennakoiminen on vaikeaa. Vuonna 2011 liikevaihdon arvioidaan kasvavan selvästi ja liiketuloksen muodostuvan vuotta 2010 paremmaksi.

TAULUKOT JA LAATIMISPERIAATTEET

Raportoituihin liiketoimintoihin kuuluvat Aspocomp Oulu Oy ja konsernin emoyhtiö Aspocomp Group Oyj. Nämä liiketoiminnot muodostavat yhden liiketoimintosegmentin.

Katsauskauden tietoja ei ole tilintarkastettu. Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 (Osavuosikatsaukset) -standardin mukaan. Osavuosikatsaukseen on sovellettu samoja laadintaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2010, kuitenkin siten, että Yhtiö on ottanut 1.1.2011 alkaen käyttöön seuraavat uudet tai muutetut standardit:

-IAS 1 (muutos), Tilinpäätöksen esittäminen – oman pääoman muutoslaskelma
-IAS 24 (uudistettu), Lähipiiriä koskevat tiedot tilinpäätöksessä
-IAS 27 (muutos), Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös
-IAS 32 (muutos), Liikkeeseen laskettujen oikeuksien luokittelu
-IAS 34 (muutos), Osavuosikatsaukset
-IFRS 3 (muutokset), Määräysvallattomien omistajien osuuden arvostaminen
-IFRS 7 (muutos), Rahoitusinstrumentit: Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot
-IFRIC 14 (muutos), Etukäteen suoritetut vähimmäisrahastointivaatimukseen perustuvat maksut
-IFRIC 19, Rahoitusvelkojen kuolettaminen oman pääomanehtoisilla instrumenteilla

Edellä mainittujen standardien käyttöönotolla ei ole ollut olennaista vaikutusta katsauskaudelta esitettyihin lukuihin.

 

LAAJA TULOSLASKELMA, HUHTI-KESÄKUU 4-6/11   4-6/10    
  1000 e % 1000 e %    
             
LIIKEVAIHTO 6 558 100,0 5 435 100,0    
Liiketoiminnan muut tuotot 17 0,3 65 1,2    
Aine- ja tarvikekulut -2 006 -30,6 -1 346 -24,8    
Henkilöstökulut -1 726 -26,3 -1 667 -30,7    
Liiketoiminnan muut kulut -1 316 -20,1 -975 -17,9    
Poistot ja arvonalentumiset -324 -4,9 -321 -5,9    
LIIKEVOITTO/TAPPIO 1 204 18,4 1 191 21,9    
Rahoitustuotot ja -kulut 3 486 53,2 -286 -5,3    
VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA 4 690 71,5 905 16,7    
Tuloverot -3 -0,1 -2 0,0    
KATSAUSKAUDEN VOITTO/TAPPIO 4 686 71,5 903 16,6    
Muut laajan tuloksen erät          
Vaihtovelkakirjojen takaisinlunastus -680 10,4 0 0,0    
Muuntoerot -3 0,0 2 0,0    
KATSAUSKAUDEN LAAJA TULOS 4 004 61,1 905 16,6    
             
Katsauskauden voiton/tappion jakautuminen        
 Määräysvallattomille omistajille 0 0,0 154 2,8    
 Emoyrityksen omistajille 4 686 71,5 749 13,8    
             
Katsauskauden laajan tuloksen jakautuminen        
 Määräysvallattomille omistajille 0 0 154 2,8    
 Emoyrityksen omistajille 4 004 71,4 751 13,8    
             
             
TAMMI-KESÄKUU   1-6/11   1-6/10   1-12/10
  1000 e % 1000 e % 1000 e %
             
LIIKEVAIHTO 11 479 100,0 9 783 100,0 18 785 100,0
Liiketoiminnan muut tuotot 18 0,2 130 1,3 231 1,2
Aine- ja tarvikekulut -3 571 -31,1 -2 838 -29,0 -5 912 -31,5
Henkilöstökulut -3 279 -28,6 -2 884 -29,5 -5 750 -30,6
Liiketoiminnan muut kulut -2 349 -20,5 -1 975 -20,2 -4 250 -22,6
Poistot ja arvonalentumiset -651 -5,7 -637 -6,5 -1 265 -6,7
LIIKEVOITTO/TAPPIO 1 646 14,3 1 579 16,1 1 841 9,8
Rahoitustuotot ja -kulut 3 179 27,7 -591 -6,0 -1 167 -6,2
VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA 4 825 42,0 988 10,1 673 3,6
Tuloverot -6 0,0 -1 0,0 2 0,0
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO 4 819 42,0 987 10,1 675 3,6
Muut laajan tuloksen erät          
Vaihtovelkakirjojen takaisinlunastus -680 5,9 0 0,0 0 0,0
Muuntoerot -2 0,0 10 0,1 15 0,1
TILIKAUDEN LAAJA TULOS 4 137 36,0 997 10,2 690 3,7
             
Tilikauden voiton/tappion jakautuminen        
 Määräysvallattomille omistajille 0 0,0 217 2,2 293 1,6
 Emoyrityksen omistajille 4819 42,0 771 7,9 382 2,0
             
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen        
 Määräysvallattomille omistajille 0 0,0 217 2,2 293 1,6
 Emoyrityksen omistajille 4 137 42,0 780 8,0 397 2,1
             
Osakekohtainen tulos            
 Laimentamaton   0,08   0,02   0,01
 Laimennettu   0,08   0,02   0,01


 

TASE  6/11  6/10 Muutos  12/10
  1000 e 1000 e % 1000 e
VARAT        
PITKÄAIKAISET VARAT        
Aineettomat hyödykkeet 3 000 3 000 0,0 3 000
Aineelliset hyödykkeet 3 509 3 466 1,3 3 669
Myytävissä olevat sijoitukset 16 44 -62,9 16
Muut pitkäaikaiset saamiset 0 16 409 -100,0 16 601
PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 6 525 22 918 -71,5 23 287
         
LYHYTAIKAISET VARAT        
Vaihto-omaisuus 2 283 1 978 15,4 2 114
Myyntisaamiset ja muut saamiset 6 283 4 306 45,9 3 763
Rahavarat 183 4 228 -95,7 4 712
LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 8 748 10 512 -16,8 10 589
         
VARAT YHTEENSÄ 15 274 33 430 -54,3 33 876
         
OMA PÄÄOMA JA VELAT        
Osakepääoma 20 082 20 082 0,0 20 082
Ylikurssirahasto 27 918 27 918 0,0 27 918
Omat osakkeet -rahasto -758 -758 0,0 -758
Käyttörahasto 45 989 45 989 0,0 45 989
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 25 544 23 885 6,9 23 885
Kertyneet voittovarat -111 123 -113 898 -2,4 -114 281
Emoyhtiön omistajille        
kuuluva pääoma 7 652 3 218 137,8 2 835
Määräysvallattomat omistajat 0 922 -100,0 758
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 7 652 4 140 84,8 3 593
         
Pitkäaikaiset rahoitusvelat 895 22 115 -96,0 20 522
Varaukset 215 342 -37,0 215
Lyhytaikaiset rahoitusvelat 986 172 473,3 1 503
Osto- ja muut velat 5 526 6 662 -17,0 8 042
VELAT YHTEENSÄ 7 622 29 290 -74,0 30 283
         
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 15 274 33 430 -54,3 33 876


 

OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA, TAMMI-KESÄKUU        
1000 e                  
  Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma    
                Määrä  
                ys  
    Yli       Kerty   vallat  Oma
  Osake kurssi Muut Omat Muun neet   tomat pää
  pää  rahas rahas osak to voitto Yhteen omis oma
  oma to tot keet erot varat tajat yht.
Oma pääoma 1.1.11 20 082 27 918 69 874 -758 6 -114 287 2 835 758 3 593
Laaja tulos                
Tilikauden tulos         4 819 4 819   4 819
Muut laajan tuloksen erät              
Muuntoerot        -2   -2   -2
Vaihtovelkakirjojen lunastus -1 945     1 265 -680   -680
Laaja tulos yhteensä 0 0 -1 945 0 -2 6 084 4 137 0 4 137
Liiketoimet omistajien kanssa            
Suunnattu osakeanti ja määräysvallattoman osuuden lunastus 3 682     -2 924 758 -758 0
Uusien osakkeiden liikkeeseenlaskusta välittömästi johtuvat menot -78       -78   -78
Liiketoimet omistajien kanssa 3 604     -2 924 680 -758 -78
Oma pääoma 30.6.11 20 082 27 918 71 533 -758 3 -111 127 7 652 0 7 652
                   
  Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma    
                Määrä  
                ys  
    Yli       Kerty   vallat  Oma
  Osake kurssi Muut Omat Muun neet   tomat pää
  pää  rahas rahas osak to voitto Yhteen omis oma
  oma to tot keet erot varat tajat yht.
Oma pääoma 1.1.10 20 082 27 918 69 874 -758 -9 -114 669 2 438 706 3 143
Tilikauden tulos         771 771 217 987
Muut laajan tuloksen erät              
Muuntoerot        10   10   10
Oma pääoma 30.6.10 20 082 27 918 69 874 -758 1 -113 898 3 218 922 4 140


 

RAHAVIRTALASKELMA, TAMMI-KESÄKUU      
1000 e  1-6/11  1-6/10  1-12/10
       
Katsauskauden tulos 4 819 987 675
Oikaisut -2 524 1 270 2 286
Käyttöpääoman muutos -2 259 192 1 096
Saadut korot ja osingot 7 18 43
Maksetut korot -51 -3 -6
Maksetut verot -6 -1 1
Liiketoiminnan rahavirta -14 2 464 4 095
       
Investoinnit -581 -1 126 -1 754
Käyttöomaisuusmyynnit 14 500 9 75
Investointien rahavirta 13 919 -1 117 -1 679
       
Lainojen lyhennykset -19 504 -156 -742
Lainojen nostot 1 149 0 0
Osakeanti -78 0 0
Rahoituksen rahavirta -18 434 -156 -742
       
Rahavarojen muutos -4 529 1 191 1 674
Rahavarat tilikauden alussa 4 712 3 038 3 038
Valuuttakurssien muutokset 0 0 0
Rahavarat katsauskauden lopussa 183 4 228 4 712


 

TALOUDELLISET JA OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT  
   6/11  6/10
Oma pääoma / osake, euroa 0,12 0,06
Omavaraisuusaste, % 50,1 12,4
Nettovelkaantumisaste, % 22,2 436,2
Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja laimennettu, euroa 0,08 0,02


 

VASTUUSITOUMUKSET      
1000 e  6/11  6/10  12/10
Velan vakuudeksi      
 pantatut osakkeet 0 5 514 5 514
 pantatut lainasaamiset 0 16 313 16 601
Yrityskiinnitykset 4 000 0 0
Käyttöleasingvastuut 670 666 670
Muut vastuut 100 100 100
Yhteensä 4 770 22 593 22 885


 

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT    
     
Oma pääoma/osake, euroa = Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma  
  Osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä  
     
Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma  
  Taseen loppusumma – saadut ennakot x 100
     
Nettovelkaantumisaste, % = Korolliset nettorahoitusvelat  
  Oma pääoma x 100
     
Tulos/osake (EPS), euroa = Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden tulos  
  Ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo (osakeantioikaistu)  
     

Kaikki luvut ovat tilintarkastamattomia.

Espoossa, 22.7.2011

Aspocomp Group Oyj
Hallitus

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Sami Holopainen, puh. (09) 59 181.

www.aspocomp.com

Tulevaisuutta koskevat näkemykset perustuvat tiedotteen julkistamishetkeen ja toteutumat saattavat aikanaan poiketa esitetyistä. Tässä tiedotteessa mainitut asiat, jotka eivät ole historiallisia tosiasioita, ovat tulevaisuuteen liittyviä lausuntoja. Kaikki tulevaisuuteen liittyvät lausunnot sisältävät tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuuksia ja muita tekijöitä, jotka saattavat johtaa Aspocompin toteutuneiden tulosten, toiminnan ja saavutusten olennaiseen poikkeamiseen mistä tahansa esitetystä tai ilmaistusta sellaisesta tulevaisuuteen liittyvästä tuloksesta, toiminnasta tai lausunnosta, joka sisältyy sellaiseen tulevaisuutta koskevaan arvioon. Tällaiset tekijät käsittävät yleiset taloudelliset ja liiketoimintaympäristöön liittyvät olosuhteet; valuuttakurssimuutokset; lisäykset ja muutokset piirilevyteollisuuden tuotantokapasiteetissa ja kilpailutilanteessa; sekä Yhtiön kyvyn toteuttaa ja hyödyntää investointiohjelmansa.


Aspocompin osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2011.pdf