ASPOCOMPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.­30.6.2009

13.08.2009

ASPOCOMPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.­30.6.2009

Aspocomp Group Oyj, Osavuosikatsaus, 13.8.2009 klo 9.00
 
ASPOCOMPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.­30.6.2009
 
Tässä tilinpäätöstiedotteessa on esitetty konsernin liiketoiminnot IFRS standardien mukaisesti jaoteltuina jatkuviin sekä myytyihin ja lopetettuihin liiketoimintoihin. Jatkuviin liiketoimintoihin kuuluvat Aspocomp Oulu Oy ja Aspocomp Group Oyj:n konsernihallinto. Nämä liiketoiminnot muodostavat yhden liiketoimintosegmentin.
 
– Liikevaihto: 6,2 miljoonaa euroa (11,3 Me 1-6/2008).
 
– Liikevoitto ennen poistoja (EBITDA): -0,6 Me (0,9).
 
– Liikevoitto: -1,2 Me (0,0).
 
– Osakekohtainen tulos jatkuvista liiketoiminnoista: -0,03 euroa (-0,02).
 
– Osakekohtainen tulos myydyistä ja lopetetuista liiketoiminnoista: 0,00 euroa (-0,01).
 
– Liiketoiminnan rahavirta: 1,0 Me (-3,0).
 
TOIMITUSJOHTAJA SAMI HOLOPAINEN:
 
”Markkinatilanne jatkui haastavana. Oulun tehtaan tulos painui tappiolliseksi liikevaihdon laskun myötä. Lisäksi katsauskaudelle kirjattiin irtisanomiskuluja ja luottotappiovarauksia noin 0,2 miljoona euroa.
 
Tiukan kulukontrollin ansiosta rahavirta investointien jälkeen säilyi positiivisena, mutta kassavarat pienenivät vuoden alusta noin 0,5 miljoonalla eurolla yhtiön lyhennettyä pankkivelkojaan miljoonalla eurolla.
 
Markkinatilanteen odotetaan jatkuvan haastavana koko lopputilikauden ajan. Käyttökate jäänee negatiiviseksi.
 
Yhteisyritys Meadville Aspocomp (BVI) Holdings Ltd:n Suzhoun Kiinan tehdas käynnistettiin uudelleen maaliskuussa 2009 ja sen kapasiteetin käyttöaste on alhainen. Kiinan vientimarkkinan ollessa edelleen heikko merkittävää myynnin parantumista ja sen myötä positiivista tulosta ei odoteta saavutettavan vuonna 2009. Intian tehdasprojekti on edelleen jäädytettynä.
 
Kaiken kaikkiaan Aspocompin tilanne on stabiili ja toimintaa voidaan jatkaa nykyisenkaltaisella rakenteella. Konsernia voidaan myös kehittää erilaisten yritysjärjestelyjen kautta.”
 
 
KONSERNIN LIIKETOIMINTA
 
Aspocomp Oulu Oy valmistaa ja myy piirilevyjä tietoliikenne-, teollisuuselektroniikka- ja autoelektroniikka-alojen tarpeisiin. Palvelutarjontaan kuuluvat prototyyppi- ja pikatoimitukset, äkillisten piirilevytarpeiden tyydyttäminen volyymitoimituksissa sekä uusien teknologioiden kokeileminen ja tuotteistaminen. Aspocomp Oulu Oy:n valmistaa pääasiassa HDI- (High Density Interconnection), monikerros- ja erikoismateriaalipiirilevyjä.
 
Aspocomp Oulu Oy:n ja konsernin emoyhtiön, Aspocomp Group Oyj:n luvut yhdistetään konsernin tuloslaskelmassa.
 
Aspocompilla on 20 prosentin omistus Meadville Aspocomp (BVI) Holdings Ltd. yhteisyrityksestä. Yrityksen tuotantolaitos Kiinan Suzhoussa on HDI- ja monikerrospiirilevyjen volyymivalmistaja.
 
Aspocompin 20 prosentin omistus on kirjattu taseeseen minimiarvoon, joka perustuu vuonna 2007 tehtyyn yritysjärjestelyyn liittyvään optiosopimukseen. Optiosopimuksen sisältö on kuvattu kumppanuussopimuksesta kertovassa Meadville Groupin 16.11.2007 julkaisemassa pörssitiedotteessa ”Major transaction – acquisitions and resumption of trading, sivut 8-9” (www.meadvillegroup.com/announcements.html). Tiedotteen suomennus ”Meadville Holdings Limitedin pörssitiedote Aspocompin ja Meadvillen kumppanuussopimuksesta” löytyy Aspocompin sijoittajasivuilta (www.aspocomp.com/sijoittaja/tiedotteet07.html).
 
Edellä mainitusta johtuen omistuksen arvo Aspocompin taseessa säilyy samana riippumatta yhteisyrityksen taloudellisesta tuloksesta.
 
Lisäksi Aspocompilla on 14,1 prosentin omistus thaimaalaisesta PCB Centeristä (entinen tytäryhtiö Aspocomp (Thailand) Co., Ltd.) ja 5,3 prosentin omistus Imbera Electronicsista.
 
 
KONSERNIN HUHTI-KESÄKUUN LIIKEVAIHTO JA -TULOS
(vertailuluvut ovat jaksolta 4-6/2008, sisältävät vain jatkuvat toiminnot)
 
Liikevaihto ja -tulos, Me
 
Viiden suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta oli 80 prosenttia (77 %).
 
Nettorahoituskulut olivat -0,2 miljoonaa euroa (-0,4). Katsauskauden tulos oli -1,0 miljoonaa euroa (-0,3) ja osakekohtainen tulos -0,02 euroa (-0,01).
 
 
KONSERNIN TAMMI-KESÄKUUN LIIKEVAIHTO JA -TULOS
(vertailutiedot ovat kaudelta 1-6/2008, sisältävät vain jatkuvat toiminnot)
 
Liikevaihto ja -tulos, Me
 
Viiden suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta oli 76 prosenttia (74 %).
 
Nettorahoituskulut olivat -0,4 miljoonaa euroa (-0,8). Katsauskauden tulos oli -1,4 miljoonaa euroa (-0,8) ja osakekohtainen tulos -0,03 euroa (-0,02).
 
 
RAHOITUS, INVESTOINNIT JA OMAVARAISUUS
 
Aspocompin liiketoiminnan rahavirta kaudella oli 1,0 miljoonaa euroa (-3,0, sis. myydyt ja lopetetut liiketoiminnot). Likvidit nettovarat kauden lopussa olivat 3,8 miljoonaa euroa (4,8).
 
Korolliset nettovelat olivat 18,2 miljoonaa euroa (33,4). Nettovelkaantumisaste pieneni 432,5 prosenttiin (857,7 %). Korottomat velat olivat 4,9 miljoonaa euroa (12,6).
 
Jatkuvien toimintojen investoinnit olivat 0,4 miljoonaa euroa (0,6).
 
Konsernin omavaraisuusaste kesäkuun lopussa oli 13,6 prosenttia (7,2 %).
 
 
EMOYHTIÖN OMA PÄÄOMA
 
Osakeyhtiölain vaatimusten mukaisesti Aspocomp Group Oyj:n osakepääoman menettämisestä on tehty ilmoitus Kaupparekisteriin 14.5.2008. Aspocomp konsernin emoyhtiön Aspocomp Group Oyj:n oma pääoma oli toisen vuosineljänneksen lopussa 2,3 miljoonaa euroa negatiivinen. Kuitenkin koko konsernin oma pääoma oli 4,2 miljoonaa euroa positiivinen.
 
 
TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS
 
Aspocompin tutkimus ja tuotekehitys tapahtuvat pääosin yhteistyössä asiakkaiden ja toimittajien kanssa. Asiakasprojektien ja muiden asiakastapaamisten yhteydessä kerätään ja vaihdetaan järjestelmällisesti tietoa tulevaisuuden sovellusten käyttämistä liitäntäteknologioista. Näiden näkemysten perusteella suunnataan kehitystyötä sekä toteutetaan kyvykkyyttä parantavia investointeja. Oikein ajoitetut investoinnit ovat edellytys kilpailukyvyn, kustannustehokkuuden ja teknologisen kyvykkyyden ylläpitoon.
 
Kulut tutkimuksesta ja tuotekehityksestä on kirjattu tehtaan yleiskuluihin.
 
 
OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA         
 
Aspocompin osakkeiden kokonaismäärä 30.6.2009 oli 49 905 130 kappaletta ja yhtiön osakepääoma 20 082 052 euroa. Osakkeiden kokonaismäärästä yhtiö omisti 200 000 kappaletta. Niiden suhteellinen osuus yhtiön kaikkien osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä oli 0,4 prosenttia. Omilla osakkeilla oikaistu osakemäärä oli 49 705 130 osaketta.
 
Aspocomp Group Oyj:n osakkeita vaihdettiin Helsingin Pörssissä (NASDAQ OMX Helsinki) 24 632 114 kappaletta 1.1.­30.6.2009 välisenä aikana. Kauppojen yhteenlaskettu arvo oli 3 513 124 euroa. Alin kaupantekokurssi oli 0,05 euroa, ylin 0,24 euroa ja keskikurssi 0,14 euroa. Päätöskurssi 30.6.2009 oli 0,14 euroa, josta yhtiön markkina-arvoksi muodostuu 6 986 718 euroa. Hallintarekisteröityjen osakkeiden osuus osakekannasta kauden lopussa oli 5,2 prosenttia ja suoran ulkomaisen omistuksen osuus 0,2 prosenttia.
 
 
HENKILÖSTÖ
 
Yhtiössä työskenteli katsausjaksolla keskimäärin 111 henkilöä (149). Henkilöstön määrä 30.6.2009 oli 106 (156). Heistä työntekijöitä oli 72 (109) ja toimihenkilöitä 34 (47). Vertailutiedot ovat jatkuvista toiminnoista.
 
Yhtiön talousjohtaja, tekniikan lisensiaatti Sami Holopainen nimitettiin toimitusjohtajaksi 22.6.2009 alkaen. Isto Hantila jatkaa yhtiön palveluksessa elokuun loppuun asti tehtävänään seuraajansa perehdyttäminen.
YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
 
Aspocomp Group Oyj:n 21.4.2009 kokoontunut varsinainen yhtiökokous päätti pitää hallituksen kokoonpanon ja palkkiot samana kuin edellisellä kaudella. Lisäksi yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä. Yhtiökokous päätti myös, että tilikaudelta ei makseta osinkoa.
 
Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi kolme ja hallitukseen valittiin uudelleen Johan Hammarén, Tuomo Lähdesmäki ja Kari Vuorialho. Yhtiökokous valitsi PricewaterhouseCoopers Oy:n uudelleen tilintarkastajaksi tilikaudelle 2009.
 
Hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksaa vuosipalkkiona 24 000 euroa ja hallituksen jäsenille 12 000 euroa. Vuosipalkkion määrästä maksetaan rahana 60 prosenttia ja hallituksen jäsenille hankitaan ja luovutetaan yhtiön osakkeita 40 prosenttia vastaavalla osuudella. Puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1 000 euroa kokoukselta ja muille jäsenille 500 euroa kokoukselta. Pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuville hallituksen jäsenille maksetaan kokouksesta aiheutuneet kohtuulliset matka- ja majoituskustannukset. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun mukaan.
 
Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä siten, että yhtiön yhtiöjärjestyksen §:t 6 ja 12 poistetaan tarpeettomina ja uusi § 10 muutetaan kuulumaan seuraavasti ”10 § Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen yhtiökokousta julkaisemalla kutsu yhtiön Internet-sivuilla ja hallituksen niin päättäessä yhdessä laajalevikkisessä hallituksen määräämässä sanomalehdessä.”
 
 
HALLITUS, HALLITUKSELLE MYÖNNETYT VALTUUDET
 
Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi Tuomo Lähdesmäen uudelleen yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi. Koska hallituksen kokoonpano on kolme jäsentä, valiokuntia ei perustettu.
 
Vuoden 2008 varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta. Uusia osakkeita voidaan antaa osakeannilla ja/tai erityisten oikeuksien nojalla enintään 55 000 000 kappaletta. Valtuutus on voimassa viisi vuotta ko. yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
 
Vuoden 2008 varsinainen yhtiökokous päätti optio-oikeuksien antamisesta Aspocomp Group Oyj:n toimitusjohtajalle. Hallitus ei ole myöntänyt edellä mainittuja optioita.
 
Tarkemmat tiedot valtuutuksista löytyvät vuosikertomuksesta 2008 sivuilta 10-11 (www.aspocomp.com/linked/investor/ar_2008.pdf).
 
 
ARVIO LIIKETOIMINNAN RISKEISTÄ
 
Merkittävä velkaantuminen
 
Yhtiön korolliset velat 30.6.2009 olivat IFRS kirjanpitostandardin mukaan noin 22,0 miljoonaa euroa ja nimellisarvoltaan noin 24,5 miljoonaa euroa.
 
Likviditeetti- ja rahoitusriski
 
Velkajärjestelysopimuksesta johtuen konsernin likviditeetin hoito perustuu emoyhtiön kassavaroihin ja Oulun tehtaan tuottamaan kassavirtaan. Mikäli Aspocomp Group Oyj ei saa rahoitusta Aspocomp Oulu Oy:ltä tai osakkuusyhtiöltään, Meadville Aspocomp (BVI) Holdings Ltd.’lta, osinkojen tai muiden tulojen muodossa, tai muilla rahoitustavoilla, kulujensa kattamiseen vuoteen 2013 saakka, yhtiö voi tulla maksukyvyttömäksi.
 
Oikeudenkäynnit
 
Vuonna 2007 Ranskan korkein oikeus velvoitti yhtiön maksamaan Aspocomp S.A.S:n 388 entiselle työntekijälle korvauksina yhteensä noin 11 miljoonaa euroa noin 7 prosentin vuotuisine korkoineen. Tammikuussa 2009 Ranskan Evreuxin työtuomioistuin on antanut päätöksen, jossa se velvoittaa yhtiön maksamaan 13 entiselle työntekijälle korvausta yhteensä noin 0,5 miljoonaa euroa korkoineen. Aspocomp on valittanut tuomiosta Ranskassa seuraavaan oikeusasteeseen. Edellä mainituilla korvauksilla ei ole tulosvaikutusta kuluvalla tilikaudella.
 
Kanteet liittyvät vuonna 2002 suljetun, tappiollisen Evreuxin tehtaan irtisanomiskorvauksiin.
 
Riskinä on, että jäljellä olevat noin 100 työntekijää nostavat kanteen. Kanneaika Ranskassa vanhenee 30 vuodessa.
 
 
TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT
 
Aspocompin rahoitustilanne on tyydyttävä. Alhaisen kulurakenteen ja Oulun liiketoiminnan arvioitujen näkymien perusteella konsernin toiminta jatkuu vakaana.
 
Vuoden 2009 liikevaihto pienenee vaikean markkinatilanteen ja riskien vähentämiseen pyrkivien ratkaisujen seurauksena. Liikevoitto ennen poistoja (EBITDA) jäänee negatiiviseksi.
 
Konsernin liiketoimintojen kehittämisen lisäksi hallitus kartoittaa erilaisia rakenteellisia kehittämisratkaisuja, mukaan lukien yritysjärjestelyjen toteuttaminen tulevaisuudessa.
 
 
LAATIMISPERIAATTEET
 
Katsauskauden tietoja ei ole tilintarkastettu. Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 (Osavuosikatsaukset) -standardin mukaan. Osavuosikatsaukseen on sovellettu samoja laadintaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2008, kuitenkin siten, että yhtiö on ottanut 1.1.2009 alkaen käyttöön seuraavat uudet tai muutetut standardit:
– IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen – muutos
– IFRS 8 Toimintasegmentit
 
IAS 1 muutos vaikuttaa tuloslaskelman ja oman pääoman muutoslaskelman esittämistapaan. IFRS 8 muutoksella ei ole vaikutusta yhtiön esittämiin tietoihin.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Velan vakuudeksi annettujen kiinnitysten määrä on vähentynyt Thaimaan tytäryhtiön myynnin seurauksena. Muissa vastuissa emoyhtiön tullitakaus on tarpeettomana lopetettu.
 
 
TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT
 
 
Oma pääoma/osake, euroa =  Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma
                           ________________________________________________
                           Osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä
 
 
Omavaraisuusaste, % =      Oma pääoma
                           __________________________________
                           Taseen loppusumma – saadut ennakot            x 100
 
 
Nettovelkaantumisaste, % = Korolliset nettorahoitusvelat
                           __________________________________
                           Oma pääoma                                    x 100
 
 
Tulos/osake (EPS), euroa = Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva
                           tilikauden tulos
                           ______________________________________________
                           Ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu
                           keskiarvo (osakeantioikaistu)
 
 
Kaikki luvut ovat tilintarkastamattomia.
 
Espoossa, 13.8.2009
 
Aspocomp Group Oyj
Hallitus
 
 
Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Sami Holopainen, puh. 0400 487 180.
 
www.aspocomp.com
 
Tulevaisuutta koskevat näkemykset perustuvat tiedotteen julkistamishetkeen ja toteutumat saattavat aikanaan poiketa esitetyistä. Tässä tiedotteessa mainitut asiat, jotka eivät ole historiallisia tosiasioita, ovat tulevaisuuteen liittyviä lausuntoja. Kaikki tulevaisuuteen liittyvät lausunnot sisältävät tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuuksia ja muita tekijöitä, jotka saattavat johtaa Aspocompin toteutuneiden tulosten, toiminnan ja saavutusten olennaiseen poikkeamiseen mistä tahansa esitetystä tai ilmaistusta sellaisesta tulevaisuuteen liittyvästä tuloksesta, toiminnasta tai lausunnosta, joka sisältyy sellaiseen tulevaisuutta koskevaan arvioon. Tällaiset tekijät käsittävät yleiset taloudelliset ja liiketoimintaympäristöön liittyvät olosuhteet; valuuttakurssimuutokset; lisäykset ja muutokset piirilevyteollisuuden tuotantokapasiteetissa ja kilpailutilanteessa; sekä yhtiön kyvyn toteuttaa ja hyödyntää investointiohjelmansa.