ASPOCOMPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2007

09.08.2007

ASPOCOMPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2007

ASPOCOMP GROUP OYJ        Osavuosikatsaus        9.8.2007 klo 8.00     
 
– Liikevaihto: 51,6 miljoonaa euroa (72,9 milj. e 1-6/2006). Vertailujakson luvussa on mukana Kiinassa huhtikuussa myydyn yksinkertaisemman teknologian tehtaan liikevaihto. Tehtaan myynnin vaikutuksella eliminoitu vertailukelpoinen liikevaihto heikkeni 17,6 prosenttia (62,6 milj. e 1-6/2006). Myynti Salon tehtaalla heikkeni rajoitetun tuotevalikoiman ja tuotannon alasajon vuoksi. Maailmanlaajuisesti täydet matkapuhelinvarastot ensimmäisellä vuosineljänneksellä vaikuttivat edelleen kysyntään Kiinan tehtaalla. Sen myynti piristyi katsauskauden loppua kohti. Thaimaan tehtaan yksinkertaisemman teknologian tuotteet kärsivät voimakkaasta hintapaineesta, mikä vaikutti sen myyntivolyymeihin. Oulun tehtaan liikevaihto vahvistui edelleen.
 
– Liikevoitto: -40,9 miljoonaa euroa (-8,9). Heikkeneminen johtui lähinnä 20,4 miljoonan euron alaskirjauksista Salon tehtaalla ja 10,1 miljoonan euron korvauksista Aspocomp S.A.S:n entisille työntekijöille. Oulun ja Kiinan tehtaat tekivät edelleen voittoa.
 
– Osakekohtainen tulos jatkuvista toiminnoista: -0,96 euroa (-0,23).
 
– Liiketoiminnan rahavirta: -2,1 miljoonaa euroa (-2,3).
 
– Investoinnit: 48,7 miljoonaa euroa (10,4). Investoinnit muodostuivat enimmäkseen Kiinan tytäryhtiön vähemmistöosuuden ostosta.
 
– Osakekohtainen rahavirta investointien jälkeen: -0,93 euroa (-0,25).
 
– Päätös Salon tehtaan sulkemisesta tehtiin kesäkuussa ja tehdas suljettiin  heinäkuussa.
 
Katsaus- ja vertailukauden luvuissa ei ole mukana elokuussa 2006 myydyn Moduulit-liiketoiminnan lukuja. Ellei toisin ole ilmoitettu, vertailujakson luvuissa on mukana Kiinan yksinkertaisemman teknologian tehdas.
 
 
HUHTI-KESÄKUU LYHYESTI
(vertailuluvut ovat jaksolta 4-6/2006)
 
Liikevaihto ja -voitto, milj. e
 
                       4-6/2007        muutos-%           4-6/2006
Liikevaihto               24,1            -33,0               35,9
Liikevoitto              -34,4                                -5,3     
 
Aspocomp-konsernin huhti-kesäkuun liikevaihto oli 24,1 miljoonaa euroa (35,9). Konsernin vertailukelpoinen katsausjakson liikevaihto oli 30,9 miljoonaa euroa, poislukien Kiinan huhtikuussa myydyn yksinkertaisemman teknologian tehtaan liikevaihto. Se laski 22,2 prosenttia ja Kiinassa 9,8 prosenttia vertailujaksoon nähden. Salon tehtaan liikevaihto heikkeni rajoitetun tuotevalikoiman ja tuotannon alasajon vuoksi. Täydet globaalit varastot ensimmäisellä vuosineljänneksellä vaikuttivat edelleen kysyntään Kiinan tehtaalla. Thaimaan tehtaan yksinkertaisemman teknologian tuotteet kärsivät voimakkaasta hintapaineesta, mikä vaikutti sen myyntivolyymeihin.
 
Oulun tehtaan liikevaihto parani hieman vertailujaksoon nähden. Suomen eli Salon ja Oulun tehtaiden yhteenlaskettu liikevaihto heikkeni kuitenkin 15,3 prosenttia Salon tehtaan vuoksi.  
 
Aasian eli Kiinan ja Thaimaan tehtaiden vertailukelpoinen liikevaihto, josta on eliminoitu Kiinassa myydyn yksinkertaisemman teknologian tehtaan liikevaihto, laski yhteensä 24,9 prosenttia. Myynti Thaimaan tehtaalla heikkeni merkittävästi vertailujaksosta. Heikommasta yleisestä kysynnästä huolimatta myynti Kiinan tehtaalla koheni 20,2 prosenttia vuoden ensimmäisestä neljänneksestä.
 
Konsernin liikevaihto tehtaittain:
– Suomen tehtaat 44 prosenttia (36 %)
– Aasian tehtaat 56 prosenttia (64 %)
 
Konsernin liikevaihto markkina-alueittain:
– Eurooppa 59 prosenttia (54 %)
– Aasia 21 prosenttia (31 %)
– Etelä- ja Pohjois-Amerikka 20 prosenttia (15 %)
 
Konsernin liikevaihto tuotealueittain:
– matkapuhelin- ja tietoliikennejärjestelmät 83 prosenttia (67 %)
– auto-, teollisuus- ja kulutuselektroniikka 17 prosenttia (33 %)
 
Liikevoitto oli -34,4 miljoonaa euroa (-5,3 milj. e) eli -143 prosenttia (-17 %) liikevaihdosta. Liikevoiton huomattava lasku johtui lähinnä Salon tehtaan 20,4 miljoonan euron alaskirjauksista, joista tehdasrakennuksen osuus oli 11 miljoonaa euroa, sekä 10,1 miljoonan euron korvauksista Aspocomp S.A.S:n entisille työntekijöille. Salon tehtaan rakennuksen ja laitteiden alaskirjaus sisältää epävarmuustekijöitä, joten lopullinen alaskirjaussumma saattaa muuttua nykyisestä.
 
Thaimaan tehtaan tulos heikkeni selvästi vertailujaksosta. Tehtaan yksinkertaisemman teknologian tuotteet kärsivät voimakkaasta hintapaineesta, mikä supisti sen myynnin volyymiä ja painoi tulosta. Vaikka Kiinan tehtaan tulos heikkeni näkyvästi vertailujaksosta sekä pienemmän myyntivolyymin vuoksi, joka johtui kämmenlaitteiden globaalisti ylisuurista varastoista, että tehtaan epäsuotuisan tuotejakauman seurauksena, sen kannattavuus pysyi hyvänä. Molempien Aasian tehtaiden vuoden toisen neljänneksen tulos kasvoi ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Oulun tehtaan tulos parani sekä edelliseen neljännekseen että vertailujaksoon nähden.
 
Konsernin nettorahoituskulut olivat -3,6 miljoonaa euroa (-0,3) ja katsausjakson voitto oli -40,2 miljoonaa euroa (-5,7). Rahoituskulut sisälsivät 2,1 miljoonaa euroa Aspocomp S.A.S.-oikeudenkäynnin korkoja. Tulos osaketta kohti oli -0,79 euroa (-0,14).
 
Verot sisälsivät 2,2 miljoonan euron yhteisöveron hyvityssaamisen (avoir fiscal) alaskirjauksen. Salon tehtaan sulkemisen jälkeen on epätodennäköistä, että hyvityssaamista voidaan hyödyntää lähitulevaisuudessa.
 
Liiketoiminnan rahavirta oli 1,3 miljoonaa euroa (-4.0).
 
 
TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT
 
Aspocompin tärkein tavoite vuonna 2007 on keskittää yrityksen resurssit markkina-aseman ja kilpailukyvyn kehittämiseen, merkittävimpien maailmanlaajuisten asiakkaiden palvelemiseen, kustannustehokkuuden lisäämiseen sekä konsernin käteisvarojen ja rahoituksen turvaamiseen. Nämä edellyttävät kumppanuusneuvottelujen tai rahoitusjärjestelyjen onnistumista.
 
Aspocomp-konsernin koko vuoden jatkuvien toimintojen ja myydyn Kiinan tehtaan luvuilla eliminoidun liikevaihdon ennakoidaan laskevan viime vuoden tasosta. Kannattavuuden ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan paranevan viime vuodesta, mutta koko vuoden 2007 tuloksen odotetaan olevan selvästi tappiollinen. Aspocomp Group Oyj:n maksuvalmius pysyy heikkona.
 
Aspocomp-konsernin konsolidoidun kassavirran jatkuvista liiketoiminnoista arvioidaan paranevan ja saavuttavan nollatason vuoden 2007 neljännellä neljänneksellä. Aspocomp Group Oyj:n maksuvalmius pysyy kuitenkin edelleen heikkona.
 
 
TOIMITUSJOHTAJA MAIJA-LIISA FRIMAN:
 
”Vuoden ensimmäisellä puoliskolla piirilevymarkkina oli haastava, koska maailmanlaajuisten myyntikanavien varastot olivat täynnä. Lisäksi tiettyjen tuotteiden valmistus Salossa lakkautettiin ja Kiinan tytäryhtiön vähemmistöosuuden oston jälkeen Suzhoun tehtaalla oli merkittävä siirtymävaihe. Salon tehdas suljettiin heinäkuussa. Merkittävimmät muutokset ovat nyt takanapäin ja näemme merkkejä paremmasta. Konsernin operatiivinen kassavirta alkaa kääntyä ja odotamme sen paranevan vuoden kolmannella neljänneksellä.
 
Salon tehtaan sulkemisen arvioidaan tuovan yli 10 miljoonan euron vuotuiset säästöt ja pienentävän tappiota ennen kertaluonteisia eriä noin 3 miljoonalla eurolla.
 
Heikomman alkuvuoden jälkeen Kiinan tehtaan vähemmistöosuuden ostoa seurannut siirtymävaihe saatiin päätökseen. Kokenut kiinalainen johto on korvannut taiwanilaisen ja yksikkö on integroitu konserniin. Operatiivisen toiminnan haltuunotosta saatavat edut alkavat näkyä kolmannesta neljänneksestä alkaen ja täysi hyöty saadaan vuoden viimeisellä neljänneksellä. Meillä on nyt edellytykset kasvavan markkinan maksimaaliseen hyödyntämiseen.
 
Thaimaan tehtaan yksinkertaisemman teknologian tuotteisiin on tänä vuonna kohdistunut voimakas hintapaine, mikä on vaikuttanut myynnin määrään. Toimenpiteet tehtaan operatiivisen toiminnan kohentamiseksi, mukaan lukien työvoimakustannusten leikkaaminen ja raaka-aineiden käytön parempi hallinta, ovat alkaneet tuottaa tulosta. Oulun tehtaan toiminta jatkuu puolestaan erinomaisesti.
 
Ranskan korkeimman oikeuden päätös 19.6.2007 oli kaikkien odotusten vastainen. Päätöksen mukaan Aspocompin on maksettava 10,1 miljoonaa euroa korkoineen Aspocomp S.A.S.:n entisille työntekijöille. Nordean pankkitakaukseen perustuva Aspocompin vastasitoumus on muutettu lainaksi, joten päätös ei heikennä olennaisesti Aspocompin välitöntä maksuvalmiutta.
 
Jatkamme kumppanuus- ja rahoitusneuvotteluja aktiivisesti maailmanlaajuisesti kasvavien asiakkaidemme palvelemiseksi. Kumppanuuden avulla voimme kiihdyttää kasvuamme Aasiassa ja rahoittaa suunnitellun investointiohjelman. Mahdollinen strateginen partnerivalinta vaikuttaa myös Intian tehtaan investointi- ja käynnistämisajankohtaan.
 
Aspocompin volyymituotanto on nyt kokonaan Aasiassa. Salon tehtaan sulkeminen eteni hyvin. Odotammekin yhtiön toiminnan paranevan vuoden kolmannesta neljänneksestä alkaen.”
 
 
PIIRILEVYMARKKINA
 
Varastot, jotka alkoivat täyttyä maailmanlaajuisesti vuoden 2006 viimeisellä neljänneksellä, alkoivat purkautua vuoden 2007 toisella neljänneksellä erityisesti suurimmalla ja nopeimmin kasvavalla Aasian-Tyynemeren markkinalla. Sen seurauksena HDI-piirilevyjen valmistus alkoi elpyä. Materiaalikulut pysyivät epäsuotuisana.
 
Markkina-arvioiden mukaan huhti-kesäkuun maailmanlaajuinen piirilevytuotanto kasvoi yli 5 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Aasiassa sen laskettiin kasvaneen samassa tahdissa.
 
Teknologisesti vaativien HDI-piirilevyjen tuotannon arvon ennakoidaan kohoavan vuonna 2007 lähes 6 miljardiin dollariin (yli 4 mrd. euroa) maailmanlaajuisesti. Markkinatutkijat arvioivat, että vuosien 2007-2011 aikana HDI-piirilevyjen tuotannon arvo kasvaa lähes 6 prosenttia vuosittain. Vuosikasvun ennakoidaan nousevan Aasiassa lähes 7 prosenttiin ja Kiinassa jopa hieman enemmän. Arvioiden mukaan vuoteen 2010 mennessä noin 90 prosenttia maailman HDI-piirilevyvalmistuksen tuotoista saadaan Aasiasta.
 
Kämmenlaitteiden segmentissä Aspocompin asiakkaat raportoivat vahvoista tuloksista huhti-kesäkuussa. Konsernin tietoliikenneverkkomarkkinalla toimivien asiakkaiden myynti pysyi enimmäkseen tasaisena tai heikkeni hieman. Autoelektroniikkamarkkina pysyi vakaana katsausjakson ajan.
 
 
KONSERNIN TAMMI-KESÄKUUN LIIKEVAIHTO JA -TULOS
(vertailuluvut ovat kaudelta 1-6/2006)
 
Liikevaihto ja -voitto, milj. e
 
                   1-6/2007        change, %         1-6/2006
Liikevaihto            51,6           -29,2              72,9
Liikevoitto           -40,9                              -8,9
 
 
Aspocomp-konsernin katsauskauden liikevaihto oli 51,6 miljoonaa euroa (72,9). Vertailukelpoinen liikevaihto, jossa otetaan huomioon huhtikuinen yksinkertaisemman teknologian tehtaan myynti Kiinassa, oli 62,6 miljoonaa euroa ja laski 17,6 prosenttia. Tämä johtui lähinnä heikosta myynnistä Salon ja Kiinan tehtailla. Heikko myynti oli pääosin seurausta maailmanlaajuisten varastojen täyttymisestä, joka alkoi vuoden 2006 viimeisellä neljänneksellä ja hidasti piirilevyjen kysyntää.
 
Kiinan Suzhoun tehtaan liikevaihto pieneni 13 prosenttia vertailukaudesta 17,5 miljoonaan euroon maailmanlaajuisen kämmenlaitteiden varastojen täyttymisen ja siirtymävaiheen myötä. Heikommasta yleisestä kysynnästä huolimatta myynti Kiinan tehtaalla koheni katsauskauden loppua kohti. Thaimaan tehtaan liikevaihto laski 29 prosenttia 10,2 miljoonaan euroon yksinkertaisemman teknologian piirilevyjen heikon kysynnän vuoksi.
 
Salon tehtaan liikevaihto pieneni 26 prosenttia 14,3 miljoonaan euroon kapeamman tuotevalikoiman ja tuotannon lakkauttamisen vuoksi. Oulun tehtaan liikevaihto kasvoi 11 prosenttia viime vuoden vastaavasta kaudesta ja oli 10,5 miljoonaa euroa.
 
Konsernin vertailukelpoinen liikevaihto tehtaittain:
– Suomen tehtaat 46 prosenttia (38 %)
– Aasian tehtaat 54 prosenttia (62 %)
 
Konsernin vertailukelpoinen liikevaihto markkina-alueittain:
– Eurooppa 63 prosenttia (54 %)
– Aasia 21 prosenttia (31 %)
– Etelä- ja Pohjois-Amerikka 16 prosenttia (15 %)
 
Konsernin vertailukelpoinen liikevaihto tuotealueittain:
– kämmenlaitteet ja tietoliikennejärjestelmät 83 prosenttia (67 %)
– auto-, teollisuus- ja kulutuselektroniikka 17 prosenttia (33 %)
 
Katsauskaudella HDI-piirilevyjen osuus Aspocompin koko piirilevytuotannosta oli 68 prosenttia.
 
Aspocompin viisi suurinta asiakasta katsauskaudella olivat Continental Automotive Systems, Elcoteq, Nokia, Philips ja Wabco. Viiden suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta oli 72 prosenttia (49 %).
 
Liikevoitto oli -40,9 miljoonaa euroa (-8,9) eli -79,3 prosenttia (14,2 %) liikevaihdosta.
 
Erityisesti Salon tehtaan raskaat tappiot heikensivät konsernin katsauskauden kannattavuutta. Tehdas suljettiin heinäkuussa.
 
Thaimaan tehtaan tappio kasvoi vertailujaksosta supistuneen myynnin seurauksena; tehtaan toisen vuosineljänneksen tulos kuitenkin parani hieman edellisestä neljänneksestä. Vaikka Kiinan tehtaan tulos heikkeni ylisuurten globaalien kämmenlaitevarastojen ja tehtaan epäedullisen tuotevalikoiman vuoksi, sen kannattavuus pysyi hyvänä ja koheni toisella neljänneksellä. Oulun tehtaan tulos pysyi vertailukauden tasolla ja oli selvästi positiivinen.
 
Konsernin nettorahoituskulut olivat -4,7 miljoonaa euroa (-0,5). Katsauskauden voitto oli -48,0 miljoonaa euroa (-9,6) ja osakekohtainen tulos jatkuvista toiminnoista -0,96 euroa (-0,23).
 
 
RAHOITUS, INVESTOINNIT JA OMAVARAISUUS
 
Aspocomp-konsernin liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella oli negatiivinen eli -2,1 miljoonaa euroa. Konsernin konsolidoidut likvidit nettovarat kauden lopussa olivat 17,3 miljoonaa euroa (17,3). Aspocomp Group Oyj:n likvidit varat, mukaanlukien käyttämättömät limiitit, olivat 4,3 miljoonaa euroa (4,1).
 
Korolliset nettovelat kasvoivat 74,9 miljoonaan euroon (38,8), josta rahoitusleasingvelkojen osuus oli 20,0 miljoonaa euroa (21,6). Nettovelkaantumisaste nousi lähinnä heikon tuloksen, alaskirjausten, Aspocomp S.A.S.-oikeudenkäynnin päätöksen ja kohonneen velkatason vuoksi 341 prosenttiin (41,4 %). Korottomat velat olivat 54,4 miljoonaa euroa (37,9).
 
Liiketoiminnan rahavirta oli -2,1 miljoonaa euroa (-2,3) ja investoinnit 48,7 miljoonaa euroa (10,4). Osakekohtainen rahavirta investointien jälkeen oli -0,93 euroa (-0,25).
 
Investoinnit tehtiin lähinnä Kiinan tytäryhtiön vähemmistöosuuteen. Investoinnit Aasiaan olivat 46,6 miljoonaa euroa (4,5) ja Eurooppaan 2,1 miljoonaa euroa (5,9). Nettorahoituskulut muodostivat 9,1 prosenttia (0,1 %) liikevaihdosta.
 
Konsernin omavaraisuusaste kesäkuun lopussa oli 13,0 prosenttia (49,9 %).
 
Merkittävä osa maaliskuisesta merkintäoikeusannista saaduista varoista on käytetty yhtiön käyttöpääomatarpeen kattamiseen.
 
 
TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS
 
Konsernin tutkimus- ja tuotekehityskulut olivat 1,2 miljoonaa euroa (2,2) eli 2,4 prosenttia (3,0 %) liikevaihdosta.
 
Suomessa pidettyjen yt-neuvottelujen jälkeen konserni ilmoitti, että osa sen tutkimuksesta ja tuotekehityksestä pysyy edelleen Suomessa globaalien asiakkaiden palvelemiseksi. Konserni käynnistää myös tuotekehitystä Kiinan tehtaan tiloissa kuluvana vuonna.
 
Katsauskauden aikana teknologian kehittämisessä panostettiin erityisesti HDI-semi-flex -piirilevyihin. Kahden flex-kerroksen HDI-semi-flex -piirilevyjen teollistamisvaihe päättyi ja ne olivat valmiit tuotantoon yhdellä materiaalirakenteella. Teknologiaa kehitettiin edelleen useamman kustannustehokkaan ja luotettavan materiaalin löytämiseksi kummallekin semi-flex -sovellukselle. Suunnitteluohjeet päivitettiin vastaavasti.
 
Katsauskauden aikana jatkettiin Any Layer Microvia -tyyppisten piirilevyjen markkinatutkimusta, johon kuuluivat myös asiakkaiden tuotteen rakenteelle ja suunnittelulle asettamat vaatimukset.
 
Optoelektroniikkaan liittyvä tutkimus jatkui koko katsauskauden ajan ja hanke joustavien optisten materiaalien löytämiseksi eteni.
 
HDI-rigid-flex -konseptin tutkimus kämmenlaitteiden saranoiden dynaamisista sovelluksista jatkui. Siihen kuului myös tämäntyyppisen tuotteen prosessivaatimusten tekninen arviointi.
 
 
OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA
 
Aspocompin osakkeiden kokonaismäärä 30.6.2007 oli 49 905 130 kappaletta ja yhtiön osakepääoma 49 905 130 euroa. Yhtiö omisti osakkeiden kokonaismäärästä 200 000 kappaletta. Niiden suhteellinen osuus yhtiön kaikkien osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä oli 0,4 prosenttia. Omilla osakkeilla oikaistu osakemäärä oli 49 705 130 osaketta.
 
Aspocomp Group Oyj:n osakkeita vaihdettiin OMX Helsingin Pörssissä 34 726 893 kappaletta 1.1.-30.6.2007 välisenä aikana. Kauppojen yhteenlaskettu arvo oli 26 176 055 euroa. Alin kaupantekokurssi oli 0,36 euroa (26. ja 27.6.2007), ylin 2,20 euroa (29.1.2007) ja keskikurssi 0,99 euroa. Päätöskurssi 29.6.2007 oli 0,40 euroa. Hallintarekisteröityjen osakkeiden osuus osakekannasta katsauskauden lopussa oli 7,3 prosenttia ja suoran ulkomaisen omistuksen osuus 2,4 prosenttia.
 
Alla kuvatun merkintäoikeusannin jälkeen Aspocomp sai 19.4.2007 ilmoituksen, jonka mukaan Erkki Etolan hallinnoimien yhtiöiden sekä Erkki Etolan henkilökohtainen osuus Aspocomp Group Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä oli laskenut alle 5 prosentin liputusrajan. Osakkeiden kokonaismäärä oli 2 398 000 kappaletta ja niiden osuus Aspocompin osakkeista ja äänistä 4,80 prosenttia.
 
Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limitedin jätti osakeannin päättymisen jälkeen 20.4.2007 Aspocompille omistusosuuttaan koskevan ilmoituksen. Mikäli pankki merkitsee kaikki osakemerkintäoikeutensa mukaiset 4 000 000 osaketta, sen omistusosuus Aspocomp Group Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä uudella osakemäärällä laskettuna olisi 7,42 prosenttia ja osuus osakkeista ja äänistä ilmoitushetken 49 905 130 osakemäärällä laskettuna olisi 8,02 prosenttia.
 
Työeläkevakuutusyhtiö Varman osuus Aspocomp Group Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä laski 25.5.2007 alle 5 prosentin liputusrajan eli 3,79 prosenttiin. Sen osuus osakkeista ja äänimäärästä oli 1 890 607 kappaletta.
 
Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sammon osuus yhtiön osakkeista ja äänimäärästä laski 20.6.2007 alle 10 prosentin liputusrajan. Se oli 9,24 prosenttia eli 4 611 372 osaketta ja ääntä.
 
Ylimääräinen yhtiökokous 19.1.2007 valtuutti hallituksen päättämään 50 000 000 yhtiön uuden osakkeen antamisesta ja yhtiön hallussa olevan 200 000 oman osakkeen luovuttamisesta. Valtuutus on voimassa kaksi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutuksen perusteella merkittiin 29 823 078 uutta osaketta huhtikuussa 2007 päättyneessä merkintäoikeusannissa. Yhtiön osakemäärä nousi 49 905 130 osakkeeseen ja kaupankäynti uusilla osakkeilla alkoi OMX Helsingin Pörssissä 20.4.2007.
 
Aspocomp Group Oyj:n 10.5.2007 kokoontunut varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 40 000 000 osakkeen luovuttamisesta osakeannissa ja yhtiön hallussa olevien enintään 200 000 omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai saamisesta. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta yhtiön osakkeenomistajille heidän osakeomistuksensa suhteessa tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko siten, että osakkeiden merkintähinta maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen. Lisäksi valtuutus sisältää oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä on enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista. Hallituksella on oikeus päättää muista osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä seikoista. Valtuutukset ovat voimassa kaksi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Ne eivät kumoa aikaisempia käyttämättömiä osakeantivaltuutuksia.
Kaupthing Bank Oyj, joka on toiminut Aspocompin osakkeiden LP-markkinatakaajana, keskeytti 11.5.2007 takauksen toistaiseksi. Kaupthing Bank on antanut Aspocompin osakkeelle osto- ja myyntitarjouksia siten, että tarjousten ero on enintään 2 prosenttia. Tarjouksia annettiin vähintään 1 000 osakkeelle. Koska Aspocompin osake alitti 0,50 euron tason ja pienin tarjousten välinen ero on 1 sentti, tarjousten antaminen enintään 2 prosentin erotuksella ei ole mahdollista.
 
 
MERKINTÄOIKEUSANTI
 
Aspocomp Group Oyj:n hallitus päätti 16.3.2007 merkintäoikeusannista, jossa yhtiön osakkeenomistajat voivat merkitä kahdella vanhalla osakkeella kolme uutta osaketta. Merkittäväksi tarjottiin yhteensä 29 823 078 uutta osaketta 0,84 euron kappalehintaan. Liikkeeseen laskettavat osakkeet vastasivat noin 150 prosenttia yhtiön osake- ja äänimäärästä ennen osakeantia ja 60 prosenttia osakeannin jälkeen. Osakeanti perustui ylimääräisen yhtiökokouksen 19.1.2007 antamaan valtuutukseen.
 
Toissijaisessa merkinnässä jokainen sijoittaja sai merkitä osakkeita, joita ei oltu merkitty merkintäoikeuksien perusteella. Yhtiö sai koko osakeantia koskevan merkintätakauksen sijoittajaryhmältä, johon kuuluvat 2M Ventures Oy, Ajanta Oy, Avenir Rahastoyhtiö Oy, E. Öhman J:or Fondkommission AB, Oy Hammarén & Co Ab, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma, Oy Finvestock Ab, Ramsay & Tuutti Oy Ab ja Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sampo.
 
Merkintäaika alkoi 26.3.2007. Se päättyi merkintäoikeuksien nojalla 12.4.2007 ja toissijaisen merkintäoikeuden nojalla 13.4.2007. Ensisijaisessa merkinnässä merkittiin yhteensä 27 221 343 osaketta ja toissijaisessa merkinnässä yhteensä 2 601 735 osaketta. Annilla hankittiin noin 25 miljoonaa euroa uutta pääomaa ennen kulujen ja palkkioiden vähentämistä. Aspocompin osakemäärä nousi yhteensä 49 905 130 osakkeeseen ja kaupankäynti kaikilla osakkeilla alkoi OMX Helsingin Pörssissä 20.4.2007.
 
Osakeannin järjestäjänä toimi Evli Pankki Oyj, Corporate Finance.
 
 
OPTIO-OIKEUDET JA VAIHDETTAVA DEBENTUURILAINA
 
Osana vähemmistöosuuden ostoa Kiinassa ja ylimääräisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla Aspocompin hallitus päätti 21.3.2007 laskea liikkeeseen 4 000 000 optio-oikeutta Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limitedille osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Kukin optio-oikeus oikeuttaa haltijansa merkitsemään yhden yhtiön osakkeen, jolloin yhtiön osakkeiden määrä voi nousta enintään 4 000 000 osakkeella. Merkintäoikeus alkaa 3.10.2008 (tai aiemmin, mikäli jokin taho hankkii yli 30 prosenttia yhtiön osakkeista) ja päättyy 31.3.2010. Yllä kuvatun osakeannin jälkeen 18.4.2007 kokoontunut hallitus totesi Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limitedille annettujen optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden merkintähinnaksi noin 1,13 euroa osakkeelta.
 
Aspocomp antoi myös Standard Chartered Bankille sitoumuksen, ettei se laske liikkeeseen yli 40 000 000 osaketta ylimääräisen yhtiökokouksen 19.1.2007 antamalla valtuutuksella ilman pankin suostumusta. Aspocomp sitoutui myös varaamaan 10 000 000 osaketta antivaltuutuksesta kaupallisesti hyväksyttävillä ehdoilla mahdolliseen liikkeeseenlaskuun, mikäli Standard Chartered Bank pyytää sitä 120 päivän aikana ennen Kiinan vähemmmistöosuuden ostoon myönnetyn lainan ennakoitua takaisinmaksua syyskuussa 2008. Osakkeiden liikkeeseenlaskun ajankohta voi muuttua, mikäli lainan takaisinmaksua siirretään.
 
Yllä kuvatun osakeannin jälkeen yhtiön hallitus päätti 18.4.2007 muuttaa Aspocompin liikkeeseenlaskemien vaihdettavan debentuurilainan I/2006 ja optio-oikeuksien merkintähintoja. Vaihdettavan debentuurilainan I/2006 osakkeiden merkintähintaa alennettiin 0,43 eurolla 2,1407 euroon osakkeelta. Vaihtokurssin alentamiseksi yhtiön hallitus päätti 18.4.2007, että lainan haltijoilla on oikeus merkitä yhteensä enintään 804 810 uutta yhtiön osaketta. Muutoksen johdosta kukin lainasta annettu arvo-osuus oikeuttaa sen haltijan vaihtamaan arvo-osuuden 467 yhtiön osakkeeseen nykyisen 389 yhtiön osakkeen sijasta.
 
Osana Aspocompin johdon kannustusjärjestelmää hallitus päätti 10.5.2007 jakaa varsinaisen yhtiökokouksen 10.4.2006 liikkeeseen laskemia optio-oikeuksia konsernin avainhenkilöille. Taloudellisiin tavoitteisiin sidotulla osakkeiden merkintäoikeudella ja osakeomistusohjelmalla pyritään yhtenäistämään johdon ja muiden osakkeenomistajien tavoitteita.
 
Hallitus jakoi yhteensä 310 000 optio-oikeutta 2006B ja 25 000 optio-oikeutta 2006A konsernin avainhenkilöille. Merkintäajan alkaminen optio-oikeuksilla 2006B riippuu konsernin kassavirralle asetettujen tavoitteiden täyttymisestä. Taloudelliset tavoitteet optioiden 2006A osalta hallitus päätti keväällä 2006. Osakkeiden merkintäaika optioilla 2006A on 1.5.2008-31.5.2010 ja optioilla 2006B 1.5.2009-31.5.2011.
 
Osakkeen merkintähinta optio-oikeuksilla 2006B on 0,84 euroa (yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä huhtikuussa 2007). Optioiden 2006A merkintähinta muuttui maalis-huhtikuussa 2007 toteutetun osakeannin johdosta siten, että optio-oikeuksien 2006A perusteella merkittävien osakkeiden merkintähinta on 2,47 euroa ja yhdellä optio-oikeudella 2006A voi merkitä 1,387 yhtiön osaketta. Osakemerkinnän yhteydessä osakkeiden kokonaismäärä pyöristetään alaspäin täysiksi osakkeiksi. Kokonaismerkintähinta lasketaan pyöristettyä osakkeen määrää käyttäen. Tämän muutoksen jälkeen optio-oikeuksilla 2006A voidaan merkitä enintään 429 970 yhtiön osaketta 310 000 osakkeen sijasta ja yhtiön osakepääoma voi nousta enintään 429 970 eurolla 310 000 euron sijasta. Merkintähinnasta vähennetään vuosittain jaettu osinko.
 
Hallitus päätti myös erillisestä osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä, jonka piiriin kuuluu noin 10 ylemmän johdon jäsentä. Mahdollinen palkkio maksetaan viimeistään tammikuussa 2008.
 
 
HENKILÖSTÖ
 
Aspocomp-konsernissa työskenteli katsausjaksolla keskimäärin 2 472 henkilöä (3 328). Henkilöstön määrä 30.6.2007 oli 2 406 (3 397). Heistä työntekijöitä oli 1 609 (2 372) ja toimihenkilöitä 797 (956). Piirilevytuotannossa työskenteli 2 381 (2 348) henkilöä ja konsernihallinnossa 25 (24).
 
Henkilöstö keskimäärin alueittain
 
                   1-6/2007         muutos-%         1-6/2006
Eurooppa                575            -18.0              701
Aasia                 1 897            -27,8            2 627
Yhteensä              2 472            -25,7            3 328
 
 
Henkilöstön vähennys Aasiassa johtui pääosin vanhemman teknologian tehtaan myynnistä Kiinassa. Viime vuonna käynnistettyä henkilöstön kehittämisprosessia eri maiden toimintatapojen ja dokumentoinnin yhtenäistämiseksi jatkettiin.
 
Thaimaan tehtaan johtoa uudistettiin ja koska Kiinan tehtaalla keskityttiin HDI-piirilevytuotantoon, myös sen johto vaihdettiin. Lisäksi koko konsernin rekrytointiprosessia hiottiin.
 
Aspocomp kutsui 4.5.2007 Suomen henkilöstönsä yt-lain mukaiseen yhteistoimintamenettelyyn. Neuvottelut koskivat noin 350 henkilöä Aspocomp Group Oyj:ssä ja Aspocomp Oy:ssä poislukien Oulun tuotantolaitoksen henkilöstö. Neuvottelut päättyivät 15.6.2007. Niiden jälkeen päädyttiin irtisanomaan yhteensä 237 henkilöä, joista 183 on työntekijöitä ja 54 toimihenkilöitä. Konsernin Salon tehtaan tuotanto lakkautettiin 14.7.2007 ja 215 sen työntekijää irtisanotaan vuoden 2007 aikana.
 
 
HALLITUS JA TILINTARKASTAJAT
 
Yhtiön varsinainen yhtiökokous päätti 10.5.2007 hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän ja valitsi hallituksen jäseniksi nykyiset jäsenet Aimo Eloholman, Johan Hammarénin, Tapio Hintikan, Tuomo Lähdesmäen, Yoshiki Sasakin, Anssi Soilan ja Kari Vuorialhon. Yhtiökokous valitsi PricewaterhouseCoopers Oy:n uudelleen tilintarkastajaksi tilikaudelle 2007.
 
Lisäksi yhtiökokous päätti maksaa hallituksen jäsenten palkkiot saman suuruisina kuin vuonna 2006. Hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksaa vuosipalkkiona 35 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 25 000 euroa ja hallituksen jäsenille 15 000 euroa. Vuosipalkkion määrästä maksetaan rahana 60 prosenttia. Varsinaisen yhtiökokouksen valtuutuksen nojalla hallituksen jäsenille hankitaan ja luovutetaan yhtiön osakkeita 40 prosenttia vastaavalla osuudella vuoden toisen neljänneksen tulosjulkistuksen jälkeen. Puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1 500 euroa kokoukselta ja muille jäsenille 1 000 euroa kokoukselta. Ulkomailla asuville hallituksen jäsenille maksetaan 1 500 euroa kokoukselta. Valiokuntien kokouksista maksetaan 500 euroa kokoukselta. Pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuville hallituksen jäsenille maksetaan kokouksesta aiheutuneet kohtuulliset matka- ja majoituskustannukset. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun mukaan.
 
Järjestäytymiskokouksessaan 10.5.2007 hallitus valitsi uudelleen Tuomo Lähdesmäen yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi ja Yoshiki Sasakin varapuheenjohtajaksi. Hallitus nimitti palkitsemis- ja nimitysvaliokuntien jäseniksi Aimo Eloholman, Tapio Hintikan, Tuomo Lähdesmäen ja Kari Vuorialhon. Tarkastusvaliokuntaan nimitettiin Johan Hammarén, Yoshiki Sasaki ja Anssi Soila.
 
 
KONSERNIN RAKENNEJÄRJESTELYT
 
Aspocomp tiedotti 17.4.2007, että teknologian kehittäminen Imbera Electronics Oy:ssä, Aspocomp Group Oyj:n ja Elcoteq SE:n tuotekehitykseen keskittyvässä yhteisyrityksessä, saavutti teollistamis- ja kaupallistamisvaiheen. Yhtiöt allekirjoittivat ja saattoivat päätökseen sopimuksen, jolla laajennettiin Imberan omistuspohjaa, kasvatetaan markkinaa ja turvataan sen rahoitus. Yhtiön rahoittajina ja pääomistajina aloittivat Index Venturesin, Northzone Venturesin ja Conor Venture Partnersin hallinnoimat rahastot. Rahastot sijoittavat Imbera Electronics Inc:iin, joka on Imbera Electronics Oy:n sijoitusta varten perustettu uusi emoyhtiö Yhdysvalloissa.
 
Aspocomp ja Elcoteq jäivät Imberan vähemmistöomistajiksi Imbera Electronics Inc:in kanssa tehdyllä osakevaihdolla. Järjestelyjen jälkeen sekä Aspocomp että Elcoteq omistavat Imberan osakepääomasta noin 15 prosenttia. Imberan toimiva johto säilyi ennallaan ja ryhtyi yhtiön vähemmistöosakkaaksi.
 
Aspocomp allekirjoitti 10 vuoden sopimuksen globaalista valmistuslisenssistä Imberan nykyisellä teknologialla. Omistusjärjestelyllä ei ole vaikutusta Aspocompin tulokseen. Aspocomp Group Oyj ja Elcoteq SE perustivat Imbera Electronics Oy:n vuonna 2002 kehittämään IMB (Integrated Module Board) -liitosteknologiaa.
 
Aspocomp Group Oyj:n hallitus päätti 10.5.2007 tytäryhtiö Aspocomp Oy:n sulautumisesta emoyhtiöön. Sulautumissuunitelma rekisteröitiin kaupparekisteriin 5.6.2007 ja sulautumisen täytäntöönpanon suunniteltu rekisteröintiajankohta on 30.9.2007. Sulautumisella ei ole vaikutusta konsernin raportoitaviin tilinpäätöslukuihin.
 
 
KASVU AASIASSA
 
Aspocomp ilmoitti 15.2.2007, että Kiinan tytäryhtiön vähemmistöosuuden hankinnan ja tuotantokapasiteetin laajentamisen sekä Intian tehdashankkeen kokonaisinvestoinnin määräksi arvioidaan tällä hetkellä yhteensä noin 170 miljoonaa euroa. 15.3.2007 annetun arvion mukaan Intian investoinnin määrä on noin 100 miljoonaa euroa, josta noin 80 miljoonaa euroa muodostuu investoinneista rakennukseen ja laitteisiin ja noin 20 miljoonaa euroa käyttöpääomasta, koroista ja käynnistyskustannuksista.
 
Aspocomp solmi 16.3.2007 sopimuksen taiwanilaisen Chin-Poon Holdingsin kanssa sen 49 prosentin vähemmistöosuuden ostamiseksi yhtiöiden Suzhoussa, Kiinassa sijaitsevasta yhteisyritys ACP Electronics Ltd:stä. Nettokauppahinta oli 37,8 miljoonaa euroa. 44,6 miljoonan euron bruttokauppahintaa pienensi Chin-Poonin 6,8 miljoonan euron arvoiset laiteostot ACP Electronicsiltä. Myytävät laitteet olivat Aspocompille tarpeettomia, koska ne eivät sovellu HDI-teknologian tuotantoon. Koska konsernin tavoite on nostaa HDI-piirilevyjen tuotantokapasiteettia Kiinassa, kaupassa Chin-Poonilta viimeistään vuoden loppuun mennessä vapautuva tehdastila pyritään muuttamaan HDI-käyttöön vuoden 2008 aikana.
 
Aspocomp sopi 21.3.2007 Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limitedin kanssa 40 miljoonan euron lainasta, jolla rahoitettiin 49 prosentin vähemmistöosuuden osto Aspocompin ja Taiwanilaisen Chin-Poonin Suzhoussa, Kiinassa sijaitsevasta yhteisyritys ACP Electronics Ltd:stä. Laina nostettiin täysimääräisesti vähemmistöosuuden oston yhteydessä 4.4.2007. Se erääntyy maksettavaksi 18 kuukauden kuluttua nostopäivästä siten, että lainanantaja voi pidentää lainan maturiteettia edelleen 18 kuukaudella. Lainan efektiivinen vuotuinen korko 4.4. lasketulla viitekorolla on 12,9 prosenttia mukaan lukien lainalle maksettava korko, järjestelypalkkio ja alla kuvattu enimmillään 2 miljoonan euron mahdollinen lisäpalkkio. Aspocomp antoi lainan noston yhteydessä Standard Chartered Bankille 4 miljoonaa optio-oikeutta, jotka oikeuttavat merkitsemään 4 miljoonaa yhtiön osaketta. Aspocompin osakkeen hinnasta riippuen yhtiö saattaa olla velvollinen maksamaan laina-ajan päättyessä Standard Chartered Bankille enintään 2 miljoonan euron lisäpalkkion.
 
Aspocomp on aiemmin kertonut osallistuvansa aktiivisesti alan konsolidoitumiskehitykseen. Konserni ilmoitti 15.6.2007 neuvottelevansa mahdollisesta yhteistyöstä strategisten kumppanien kanssa kasvaakseen Aasiassa ja rahoittaakseen suunnitellun investointiohjelman. Mahdollinen strateginen partnerivalinta vaikuttaa Intian tehtaan käynnistämisajankohtaan. Konserni jatkaa neuvotteluja myös vaihtoehtoisten Intian tehdasprojektin rahoittajien kanssa. Kumppanuus- ja rahoitusneuvottelujen kestoa ei voida arvioida eikä niiden lopputuloksesta ole varmuutta.
 
 
ASPOCOMP S.A.S.
 
Ranskan korkein oikeus piti 19.6.2007 antamillaan päätöksillä voimassa Rouenin valitustuomioistuimen aiemmin maaliskuussa 2005 antamat päätökset oikeudenkäynnissä, jonka Aspocomp S.A.S.:n entiset työntekijät käynnistivät Aspocomp Group Oyj:tä vastaan. Asia liittyy raskaasti tappiollisen Aspocomp S.A.S:n lopettamiseen vuonna 2002 ja sen jälkeisiin irtisanomisiin.
 
Rouenin valitustuomioistuimen päätösten mukaisesti Aspocomp Group Oyj velvoitettiin maksamaan Aspocomp S.A.S:n 388 entiselle työntekijälle korvauksina 10,1 miljoonaa euroa. Summaan lisätään noin 7 prosentin vuotuinen korko, jota on katsauksen julkaisuhetkellä kertynyt noin 2,1 miljoonaa euroa.
 
Ranskalainen Credit Industriel et Commerciel -pankki on antanut entisille työntekijöille pankkitakauksen korkeimman oikeuden tuomion maksamisen vakuudeksi ja Nordea Pankki Oyj vastaavasti ranskalaiselle pankille pankkitakauksen,jonka Aspocomp on sitoutunut korvaamaan.
 
Nordean pankkitakaukseen perustuva Aspocompin vastasitoumus muutettiin pankkilainaksi, jonka kuukauden Euriboriin sidottu vuosikorko oli lainanantamishetkellä 6,2 prosenttia. Siten Ranskan korkeimman oikeuden päätös ei heikennä olennaisesti Aspocompin välitöntä maksuvalmiutta.
 
 
ASPOCOMP GROUP OYJ:N TYTÄRYHTIÖ ASPOCOMP OY:N NEGATIIVINEN OSAKEPÄÄOMA
 
Uuden osakeyhtiölain vaatimusten mukaisesti Aspocomp Group Oyj:n hallitus vahvisti 9.8.2007 tytäryhtiönsä Aspocomp Oy:n kirjanpidossa yhtiön Salon tehtaan sulkemisesta johtuvan alaskirjauksen määrän. Tämän johdosta Aspocomp Oy:n omaksi pääomaksi arvioidaan -18,1 miljoonaa euroa. Osakepääoman menettämisestä on tehty ilmoitus Kaupparekisteriin.
 
Aspocomp Oy sulautuu Aspocomp Group Oyj:hin ja sulautumisen arvioidaan tulevan voimaan 30.9.2007. Sulautumisen seurauksena Aspocomp Group Oyj:n oma pääoma tulee olemaan arviolta 35,3 miljoonaan euroa.
 
 
YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOKSET
 
Ylimääräinen yhtiökokous päätti 19.1.2007 muuttaa voimassa olevaa yhtiöjärjestystä siten, että vähimmäis- ja enimmäispääomaa koskeva 3 §, osakkeiden lukumäärää koskeva 4 § ja osakkeiden lunastusvelvollisuutta koskeva 16 § poistettiin. Lisäksi yhtiöjärjestyksen 5 §:n, 9 §:n, 13 §:n ja 15 §:n numerojärjestystä muutettiin ja se laadittiin kuulumaan tavalla, joka on selostettu pörssitiedotteena 22.12.2006 julkaistussa yhtiökokouskutsussa.
 
 
OSINKOPOLITIIKKA
 
Aspocomp Group Oyj:n hallitus määritteli 15.3.2007 yhtiölle uuden pitkän aikavälin osinkopolitiikan. Sen mukaan Aspocomp pyrkii maksamaan osinkona vähintään 30 prosenttia kunkin tilikauden voitosta sen jälkeen, kun yhtiön tulos on palautunut voitolliseksi ja se on saavuttanut velkaantumisaste- ja omavaraisuustavoitteensa. Todennäköisesti hallitus ei tule ehdottamaan osinkojen maksua lähitulevaisuudessa. Varsinainen yhtiökokous päätti 10.5.2007, ettei osinkoa jaeta vuodelta 2006.
 
 
TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT
 
Aspocompin tärkein tavoite vuonna 2007 on keskittää yrityksen resurssit markkina-aseman ja kilpailukyvyn kehittämiseen, merkittävimpien maailmanlaajuisten asiakkaiden palvelemiseen, kustannustehokkuuden lisäämiseen sekä konsernin käteisvarojen ja rahoituksen turvaamiseen. Nämä edellyttävät kumppanuusneuvottelujen tai rahoitusjärjestelyjen onnistumista.
 
Konserni neuvottelee parhaillaan mahdollisesta yhteistyöstä strategisten- ja rahoituskumppanien kanssa kasvaakseen Aasiassa ja rahoittaakseen suunnitellun investointiohjelmansa. Neuvottelujen onnistuminen on elintärkeää yhtiön tulevalle toiminnalle. Käynnissä olevien kumppanuus- ja rahoitusneuvottelujen kestoa ei voida arvioida eikä niiden lopputuloksesta ole varmuutta.
 
Kiinan tehdastila, joka vapautuu entiseltä vähemmistöosuuden omistajalta vuoden 2007 aikana, aiotaan nykyisten suunnitelmien mukaan muuttaa HDI-piirilevytehtaaksi vuonna 2008. Mahdollinen strateginen partnerivalinta tai rahoitusneuvottelut vaikuttavat Intian tehtaan käynnistämisajankohtaan ja Kiina tehtaan muuttamiseen.
 
Suunnitellun HDI-piirilevytuotantokapasiteetin kasvun Intiassa ja Kiinassa ennakoidaan kasvattavan näkyvästi yhtiön liikevaihtoa vuodesta 2008 alkaen, mikäli Aspocomp kykenee hankkimaan rahoitusta ja investoinnit saadaan päätökseen aikataulun mukaisesti. Laajentumisen vaatimien investointien vuoksi yhtiön velkaantumisen ja rahoituskulujen ennakoidaan kasvavan huomattavasti.
 
Aspocomp-konsernin koko vuoden jatkuvien toimintojen ja myydyn Kiinan tehtaan luvuilla eliminoidun liikevaihdon ennakoidaan laskevan viime vuoden tasosta. Kannattavuuden ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan paranevan viime vuodesta, mutta koko vuoden 2007 tuloksen odotetaan olevan selvästi tappiollinen. Aspocomp Group Oyj:n maksuvalmius pysyy heikkona.
 
Aspocomp-konsernin konsolidoidun kassavirran jatkuvista liiketoiminnoista arvioidaan paranevan ja saavuttavan nollatason vuoden 2007 neljännellä neljänneksellä. Aspocomp Group Oyj:n maksuvalmius pysyy kuitenkin edelleen heikkona.
 
 
ASPOCOMPIN LIIKETOIMINTAAN LIITTYVÄT RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT
 
Normaalien liiketoimintariskien sekä vuosikertomuksessa 2006 ja vuoden 2007 maaliskuisen merkintäoikeusannin esitteessa lueteltujen riskien lisäksi yhtiön lyhyen aikavälin riskit liittyvät lähinnä Aspocomp Group Oyj:n rahoitukseen ja maksuvalmiuteen. Aspocomp-konsernin maksuvalmiuden ja rahoituksen turvaaminen riippuu kumppanuusneuvottelujen tai rahoitusjärjestelyjen onnistumisesta. Näiden neuvottelujen onnistuminen on elintärkeää yhtiön tulevalle toiminnalle. Käynnissä olevien kumppanuus- ja rahoitusneuvottelujen kestoa ei voida arvioida eikä yhtiö voi taata niiden lopputulosta.
 
 
LASKENTAPERIAATTEET
 
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34:n mukaan.
 
 

 
 
 

 
 
 

 
OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA,
TAMMI-KESÄKUU 2006

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
Kaikki luvut ovat tilintarkastamattomia.
 
Helsingissä 9.8.2007
 
ASPOCOMP GROUP OYJ
 
 
Hallitus
 
Maija-Liisa Friman
toimitusjohtaja
 
 
Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Maija-Liisa Friman, puh. (09) 7597 0711
 
 
Jakelu:
Pohjoismainen pörssi
keskeiset tiedotusvälineet
www.aspocomp.com
 
 
Tulevaisuutta koskevat näkemykset perustuvat tiedotteen julkistamishetkeen ja toteutumat saattavat aikanaan poiketa esitetyistä. Tässä tiedotteessa mainitut asiat, jotka eivät ole historiallisia tosiasioita, ovat tulevaisuuteen liittyviä lausuntoja. Kaikki tulevaisuuteen liittyvät lausunnot sisältävät tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuuksia ja muita tekijöitä, jotka saattavat johtaa Aspocomp-konsernin toteutuneiden tulosten, toiminnan ja saavutusten olennaiseen poikkeamiseen mistä tahansa esitetystä tai ilmaistusta sellaisesta tulevaisuuteen liittyvästä tuloksesta, toiminnasta tai lausunnosta, joka sisältyy sellaiseen tulevaisuutta koskevaan arvioon. Tällaiset tekijät käsittävät yleiset taloudelliset ja liiketoimintaympäristöön liittyvät olosuhteet; valuuttakurssimuutokset; lisäykset ja muutokset piirilevyteollisuuden tuotantokapasiteetissa ja kilpailutilanteessa; yhtiön kyvyn toteuttaa ja hyväksikäyttää investointiohjelmansa ja yhtiön kyvyn jatkaa liiketoimintansa laajentamista Euroopan ulkopuolella.