ASPOCOMPIN LIIKEVAIHTO 197,4 MILJOONAA EUROA, OSAKEKOHTAINEN TULOS 0,30 EUROA


ASPOCOMP GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 16.2.2005 klo 8.00 1(12)

ASPOCOMPIN LIIKEVAIHTO 197,4 MILJOONAA EUROA, OSAKEKOHTAINEN TULOS 0,30 EUROA

– Vuoden 2004 liikevaihto kasvoi 8 prosenttia 197,4 miljoonaan euroon (182,3).
Ilman valuuttakurssien muutosten vaikutusta liikevaihto olisi kasvanut 12
prosenttia.

– Liikevoitto nousi 9,7 miljoonaan euroon (-5,3) ja oli 4,9 prosenttia
liikevaihdosta (-2,9).

– Osakekohtainen tulos parani 0,30 euroon (-0,04). Osakekohtainen tulos ja
vertailuluku on laskettu nykyisen ulkona olevan osakeluvun (19.882.052 kpl)
mukaan. Edellisvuoden vertailulukuun sisältyvien kertaluontoisten erien
nettovaikutus oli -0,21 euroa osaketta kohden.

– Hallitus ehdottaa, että osinkoa jaetaan osakkeenomistajille 0,30 euroa
osakkeelta (0,15).

VUODEN 2004 NELJÄNNEN VUOSINELJÄNNEKSEN PÄÄKOHDAT (vertailuluvut 10-12/2003):

– Liikevaihto oli 44,7 miljoonaa euroa (50,5). Sekä Piirilevysegmentin että
Mekaniikka ja moduulit -segmentin liikevaihto laski edellisvuotta alhaisemman
kapasiteetin käyttöasteen vuoksi.

– Liiketappio/-voitto oli -0,8 miljoonaa euroa (2,0).

– Tulos ennen veroja oli -0,7 miljoonaa euroa (1,8). Tulos osaketta kohden oli
-0,01 euroa (0,20). Vertailulukuun sisältyy 2,0 miljoonan euron suuruinen
tulosta parantava laskennallisen veron muutos. Laskennallisen veron muutoksen
vaikutus tulokseen osaketta kohden oli 0,10 euroa.

– Liiketoiminnan rahavirta oli 11,4 miljoonaa euroa (16,2) ja investoinnit 6,8
miljoonaa euroa (4,8). Osakekohtainen rahavirta investointien jälkeen oli 0,23
euroa (0,57).

– Piirilevysegmentin liikevaihto oli 34,8 miljoonaa euroa (38,5). Segmentin
liiketappio oli -2,1 miljoonaa euroa (-0,1).

– Mekaniikka ja moduulit -segmentin liikevaihto oli 9,9 miljoonaa euroa (12,0).
Segmentin liikevoitto oli 1,4 miljoonaa euroa (2,2).

NÄKYMÄT:

Aspocomp-konsernin koko vuoden liikevaihdon arvioidaan kasvavan, mutta konsernin
tilikauden tuloksen laskevan edellisvuodesta. Pääliiketoimintasegmentti
Piirilevyjen liikevaihto ja kannattavuus kasvavat. Mekaniikka ja moduulit –
segmentin kannattavuus laskee merkittävästi. Vähemmistön osuus konsernin
tuloksesta kasvaa.
Vuoden 2005 ensimmäisen neljänneksen liikevaihdon arvioidaan jäävän
edellisvuoden vastaavaa neljännestä alhaisemmaksi (liikevaihto 1-3/2004: 47,6
MEUR) ja osakekohtaisen tuloksen ennustetaan olevan tappiollinen.

ASPOCOMPIN TOIMITUSJOHTAJA MAIJA-LIISA FRIMAN:
2(12)
”Koko vuoden liikevaihto ja tulos paranivat merkittävästi edellisvuodesta, ja
ylsimme 6 miljoonan euron nettotulokseen verojen ja vähemmistöosuuden jälkeen.

Piirilevysegmentti ylsi vuositasolla 7 prosentin liikevaihdon kasvuun, ja
liikevoitto oli 2,2 miljoonaa euroa (-11,1

Vuositasolla Mekaniikka ja moduulit -segmentti ylsi 13 prosentin liikevaihdon
kasvuun, ja sen liikevoitto nousi 8,2 miljoonaan euroon (6,5).

Aspocomp julkisti syksyllä 2004 kasvustrategian, jonka mukaisesti yhtiö
pyrkii keskipitkällä tähtäimellä markkinoita selkeästi nopeampaan kasvuun
ydinliiketoiminnoissaan piirilevyteollisuudessa ja moduuliliiketoiminnassa.
Näillä liiketoiminta-alueilla tarjoamme ja kehitämme innovatiivisia
liitäntäratkaisuja läheisessä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Vahva taseemme
sekä kassavirta mahdollistavat panostukset pitkän aikavälin kannattavaan
kasvuun samalla kun päivitetyn osinkopolitiikan mukaisesti osakekohtainen
osinko kaksinkertaistettiin.

Piirilevyteollisuudessa pyrimme vahvistamaan markkinaosuuttamme sekä
tasapainottamaan asemaamme matkapuhelin-, tietoliikenne- ja autoteollisuuteen
toimitettavissa levyissä. Moduuliliiketoiminnassa pyrimme uusilla
teknologioillamme vastaamaan aiempaa suurempaan osaan elektroniikan valmistuksen
arvoketjun tarpeista. Uudet, vahvaan osaamiseemme perustuvat teknologiat antavat
asiakkaillemme mahdollisuuden pakata lisää suorituskykyä pienempään tilaan
lopputuotteissaan.

Päätös kiinalaisen tytäryhtiömme ACP Electronicsin laajentamisesta on
johdonmukainen ja kustannustehokas askel globaalin kasvustrategiamme
toteuttamisessa valituissa tuote- ja asiakassegmenteissä. Hyödynnämme Suzhoun
tehtaan olemassaolevaa infrastruktuuria rakentaessamme tehtaalle uuden
tuotantolaitoksen. Sen arvioidaan valmistuvan kesällä 2006 ja saavuttavan
täyden kapasiteetin käyttöasteen vuoden loppuun mennessä.

Seuraamme aktiivisesti aasialaisten tuotantoyhteistyöyritystemme ja Suomen
tutkimus- ja kehitysyhteistyöyritystemme toimintaa, jotta voisimme paremmin
vastata asiakkaidemme odotuksiin ja myötävaikuttaa heidän uusiin
tuotteisiinsa aikaisemmassa vaiheessa.”

LIIKEVAIHTO JA TULOS, LOKA-JOULUKUU 2004 (vertailuluvut 10-12/2003)

Aspocomp-konsernin liikevaihto vuoden neljännellä neljänneksellä oli 44,7
miljoonaa euroa (50,5). Liikevaihdon lasku johtui pääosin Salon tehtaan
toimitusmäärien tilapäisestä heikentymisestä ja Mekaniikka ja modulit –
segmentin liikevaihdon pienenemisestä. Salon tehtaan valmistusprosesseja
parannettiin ja optimoitiin vastaamaan nopeatahtisia muutoksia, jotka
syntyvät uusien tuotteiden asettamista vaatimuksista. Kysynnän
heikentymiseen vaikutti varastotasojen alentaminen useissa
asiakassegmenteissä. Liikevoitto ennen poistoja oli 4,9 miljoonaa euroa (8,3
miljoonaa euroa). Liiketappio oli -0,8 miljoonaa euroa (2,0).

Nettorahoitustuotot olivat 0,02 miljoonaa euroa (-0,2). Tulos ennen veroja
oli -0,7 miljoonaa euroa (1,8) ja tulos verojen ja vähemmistöosuuden jälkeen
oli -0,1 miljoonaa euroa (3,9). Osakeantioikaistu tulos osaketta kohti oli –
0,01 euroa (0,20). Liiketoiminnan rahavirta oli 11,4 miljoonaa euroa (16,2).
Osakekohtainen rahavirta investointien jälkeen oli 0,23 euroa (0,57).
3(12)

LIIKEVAIHTO JA TULOS, TAMMI-JOULUKUU 2004 (vertailuluvut 1-12/2003)

Aspocomp-konsernin liikevaihto nousi 197,4 miljoonaan euroon (182,3).
Liikevaihdon 8 prosentin nousu johtui kasvaneista toimitusvolyymeista
molemmissa liiketoimintasegmenteissä. Dollarin ja euron vaihtosuhteen
muutoksen liikevaihdon nousua alentava vaikutus oli 4 %.

Aspocomp-konsernin tilikauden liikevaihto jakautui markkina-alueittain
seuraavasti: Eurooppa 68 % (66 %), Aasia 19 % (17 %) ja Etelä- ja Pohjois-
Amerikka 13 % (17 %). Suomen tehtaiden osuus liikevaihdosta oli 66 % (69 %)
ja Aasian tehtaiden osuus 34 % (31 %). Konsernin liikevaihdosta noin 70 %
kertyi matkapuhelimissa ja tietoliikennejärjestelmissä käytettävistä
tuotteista ja noin 30 % auto-, teollisuus- ja kulutuselektroniikasta.

Konsernin viiden suurimman asiakkaan Nokian, Sanmina-SCI:n, Ericssonin,
Philipsin ja Siemensin osuus liikevaihdosta katsauskaudella oli 59 % (59 %).

Liikevoitto ennen poistoja oli 17 % liikevaihdosta (13,4 %) ja nousi 33,6
miljoonaan euroon (24,4). Liikevoitto oli 9,7 miljoonaa euroa (-5,3).
Vertailuvuoden tulosta rasittavat 4,3 miljoonan euron kertaluontoiset erät.
Kannattavuutta paransivat erityisesti Mekaniikka ja moduulit -segmentin
poikkeuksellisen korkea liikevaihto ja hyvä kannattavuus sekä molempien
liiketoimintasegmenttien kasvaneet toimitukset ja konsernissa vuoden 2003
aikana tehdyt rakennejärjestelyt. Myös ACP Electronicsin lisääntynyt
tehokkuus sekä korkean teknologian piirilevyjen osuuden kasvu Aspocompin
tuotevalikoimassa paransivat kannattavuutta.

Nettorahoituskulut olivat 1,0 miljoonaa euroa (1,3) ja tulos ennen veroja 8,7
miljoonaa euroa (-6,6). Tilikauden verojen vähäisyys johtuu tappioiden
hyödyntämisestä ja Kiinan tytäryhtiön verovapaudesta. Tilikauden tulos
verojen ja vähemmistöosuuden jälkeen nousi 6,0 miljoonaan euroon (-0,9) ja
osakeantioikaistu tulos osaketta kohti 0,30 euroon (-0,04). Liiketoiminnan
rahavirta oli 29,8 miljoonaa euroa (25,4). Osakekohtainen rahavirta
investointien jälkeen 0,71 euroa (0,71).

LIIKETOIMINTASEGMENTIT

Piirilevyt

Piirilevysegmentin neljännen neljänneksen liikevaihto laski 9 prosenttia 34,8
miljoonaan euroon (38,5). Lasku johtui pääosin vuoden lopulla heikentyneestä
kysynnästä. Piirilevysegmentin neljännen neljänneksen liikevaihto jakautui
alueittain seuraavasti: Eurooppa 68 % (56 %), Aasia 21 % (22 %) ja Etelä- ja
Pohjois-Amerikka 11 % (22 %). Suomen tehtaiden osuus liikevaihdosta oli 58 %
ja Aasian tehtaiden 42 %.

Segmentin liiketappio neljännellä neljänneksellä oli -2,1 miljoonaa euroa (-
0,1).

Tammi-joulukuussa 2004 Piirilevysegmentin liikevaihto nousi alkuvuoden hyvän
volyymikehityksen ansiosta 152,3 euroon (142,5). Edellisvuoden lukuihin
sisältyy Aspocompin elokuussa 2003 myymä Teuvan tehdas, jonka liikevaihto oli

4(12)
6,7 miljoonaa euroa. Kotimaisten tehtaiden (Salo ja Oulu) vertailukelpoinen
liikevaihto nousi 10 % ja Aasian tehtaiden (Kiina ja Thaimaa) 20 %.

Korkean teknologian tuotteiden osuuden 4 prosenttiyksikön kasvu
kokonaismyynnistä sekä alkuvuoden parantuneet volyymit johtivat edellisvuotta
parempaan kannattavuuteen. Segmentin liikevoitto oli tammi-joulukuussa 2,3
miljoonaa euroa (-11,1). Segmentin liikevoitossa on mukana Aspocompin noin 2
miljoonan euron osuus yhteisyritysten Asperationin ja Imbera Electronicsin
kuluista.

Mekaniikka ja moduulit

Mekaniikka ja moduulit -segmentin liikevaihto laski vuoden viimeisellä
neljänneksellä 17 % ja oli 9,9 miljoonaa euroa (12,0). Liikevaihdon lasku
johtui lähinnä siitä, että Oulun tehtaan laajavolyyminen
tietoliikenneverkkomarkkinoille suunnattu tuote tuli elinkaarensa
loppuvaiheeseen. Muuhun teollisuuteen toimitettujen tuotteiden määrä säilyi
hyvällä tasolla.

Segmentin liikevoitto oli 1,4 miljooonaa euroa (2,2).

Tammi-joulukuussa Mekaniikka ja moduulit -segmentin liikevaihto nousi 13 % ja
oli 45,1 miljoonaa euroa (39,8). Kasvu johtui pääosin alkuvuoden
poikkeuksellisen vahvasta kysynnästä tietoliikenneverkkomarkkinoilla. Vuoden
lopulla myynti laski ja kannattavuus heikkeni.

Liikevoitto parani 7,4 miljoonaan euroon (5,8).

RAHOITUS, INVESTOINNIT ja OMAVARAISUUS

Konsernin rahoitustilanne tarkastelukaudella oli hyvä. Katsauskauden lopussa
konsernin likvidit varat olivat 33,2 miljoonaa euroa (29,8). Korolliset
nettovelat olivat 10,7 miljoonaa euroa (24,8) sisältäen 22,7 miljoonaa euroa
(26,3) konsernitaseeseen konsolidoituja rahoitusleasingvelkoja.
Nettovelkaantumisaste oli 8,6 % (20,3 %) ja nettovelkaantumisaste ilman
konsolidoituja rahoitusleasingvelkoja oli -9,6 % (-1,3 %). Korottomat velat
olivat 29,8 miljoonaa euroa (37,1).

Investoinnit olivat 15,7 miljoonaa euroa (13,8) eli 8,0 % liikevaihdosta (7,6
%). Investoinnit olivat merkittävästi 23,9 miljoonan euron poistoja
pienemmät. Investoinnit Aasiaan olivat 5,1 miljoonaa euroa ja Eurooppaan 10,7
miljoonaa euroa. Nettorahoituskulujen osuus liikevaihdosta oli 0,5 % (0,7 %).

Konsernin omavaraisuusaste tilikauden lopussa oli 62,9 % (57,1 %).

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Aspocompin osakkeiden kokonaismäärä 31.12.2004 oli 20.082.052 ja osakepääoma
20.082.052 euroa. Kokonaismäärästä oli yhtiön omistuksessa 200.000 osaketta,
näiden osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo on 200.000 euroa ja osakkeiden
suhteellinen osuus kaikkien osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä on 1,0
prosentti. Omien osakkeiden määrällä oikaistu osakemäärä oli 19.882.052
osaketta. Yhteensä 4.849.970 Aspocomp Group Oyj:n osaketta vaihtui ennen
5(12)
joulukuun rahastoannin toteutusta Helsingin Arvopaperipörssissä eli
osakeantioikaistuna 9.699.940. Rahastoannin toteutuksen jälkeen vaihtui
700.990 osaketta. Koko vuoden osakeantioikaistu vaihtomäärä oli 10.400.930
osaketta. Kauppojen yhteenlaskettu arvo oli 62.388.509 miljoonaa euroa.
Osakkeiden alin kaupantekokurssi oli 4,65 euroa (23.12.2004), ylin
osakeantioikaistu 7,11 euroa (14.4.2004) ja keskikurssi 6,00 euroa.
Päätöskurssi 30.12.2004 oli 4,86 euroa ja yhtiön markkina-arvo 96,6 miljoonaa
euroa. Hallintarekisteröityjen osakkeiden osuus osakepääomasta oli 7,18 % ja
suoran ulkomaalaisomistuksen 0,58 %.

Aspocomp Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti 2.4.2004 valtuuttaa
hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai luovuttamisesta
sekä uusmerkinnästä ja/tai vaihtovelkakirjalainojen ottamisesta. Valtuutukset
ovat voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä. Samalla yhtiökokous
peruutti 4.4.2003 annetut vastaavat valtuutukset. Hallitus ei ole käyttänyt
2.4.2004 yhtiökokouksen päättämiä valtuuksia.

Aspocomp Group Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous 14.12.2004 päätti hallituksen
ehdotuksen mukaisesti yhtiön osakepääoman korottamisesta 10.041.026 suuruisella
rahastoannilla 10.041.026 eurosta 20.082.052 euroon.

Yhtiön osakepääomaa korotettiin 10.041.026 euron suuruisella rahastoannilla
10.041.026 eurosta 20.082.052 euroon. Rahastoannissa yhdellä vanhalla
osakkeella sai vastikkeetta yhden uuden osakkeen. Uusia osakkeita annettiin
yhteensä 10.041.026 kappaletta. Yhtiön osakkeiden lukumäärä on osakepääoman
korotuksen jälkeen 20.082.052 kappaletta. Kaikkien osakkeiden kirjanpidollinen
vasta-arvo on 1,00 euro.

Rahastoannin täsmäytyspäivä oli 17.12.2004. Uudet osakkeet kirjattiin
osakkeenomistajien arvo-osuustileille 20.12.2004. Ne oikeuttavat täyteen
osinkoon 1.1.2004 alkaneelta tilikaudelta ja tuottavat muut osakkeeseen
liittyvät oikeudet yhtiössä osakepääoman korotuksen tultua rekisteröidyksi
kaupparekisteriin 17.12.2004. Uudet osakkeet olivat kaupankäynnin kohteena
Helsingin Pörssissä yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 20.12.2004 alkaen.

Yhtiö sai Rahoitustarkastukselta 3.12.2004 poikkeusluvan olla julkaisematta
listalleottoesitettä rahastoannin yhteydessä.

HENKILÖSTÖ

Aspocomp-konsernin henkilöstön keskimäärä 1.1. – 31.12.2004 oli 3.508
(3.330). Joulukuun 2004 lopussa henkilöstön määrä oli 3.438 (3.426).

Keskimäärä Keskimäärä Määrä Määrä
2004 2003 2004 2003
1.1.-31.12. 1.1.-31.12. 31.12. 31.12.

Eurooppa 995 1.053 984 955
Thaimaa 1.392 1.296 1.353 1.360
Kiina 1.121 981 1.101 1.111
Yhteensä 3.508 3.330 3.438 3.426

HALLINTO

6(12)
Aspocomp Group Oyj:n hallitus valitsi 2.2.2004 yhtiön toimitusjohtaksi DI
Maija-Liisa Frimanin, joka aloitti uudessa tehtävässään 1.4.2004.

Aspocomp Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2.4.2004 hyväksyi hallituksen
ehdotuksen yhtiöjärjestyksen hallituksen toimikautta koskevan 6. ja 15. §:n
muutoksen, jonka mukaisesti hallituksen jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan.

Aspocomp Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti 2.4.2004, että
hallituksen jäsenten lukumäärä on kuusi. Jorma Eloranta oli ilmoittanut, että
hän ei ole käytettävissä hallituksen jäseniä valittaessa. Hallituksen
jäseniksi valittiin uudelleen Aimo Eloholma, Roberto Lencioni, Tuomo
Lähdesmäki, Gustav Nyberg ja Karl Van Horn sekä uudeksi jäseneksi Anssi
Soila. Tilintarkastajaksi valittiin KHT -yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan 2.4.2004 Tuomo Lähdesmäen
uudelleen yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi Karl
Van Hornin. Hallitus valitsi palkitsemis- ja nimitysvaliokuntien jäseniksi
Aimo Eloholman, Roberto Lencionin ja Tuomo Lähdesmäen, joka valittiin näiden
valiokuntien puheenjohtajaksi. Tarkastusvaliokunnan jäseniksi hallitus
valitsi Karl Van Hornin, Gustav Nybergin ja Anssi Soilan.
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi hallitus valitsi Gustav Nybergin.

Hallitus päätti 2.4.2004, että jokainen hallituksen jäsen käyttää 40 %
vuosipalkkiostaan yhtiön osakkeiden ostamiseen 10.5. – 18.6.2004 välisenä
aikana, sisäpiirisäännösten asettamat rajoitukset huomioiden. Jokainen
hallituksen jäsen tai heidän vaikutusvaltayhteisönsä on ostanut yhtiön
osakkeita edellä mainittujen ehtojen mukaisesti. Hallitus päätti myös, että
hallituksen jäsenet eivät luovuta hankittuja osakkeita ennen vuoden 2005
varsinaista yhtiökokousta.

Yhtiö päivitti kesäkuussa hallinnointi- ja ohjausjärjestelmänsä Helsingin
Pörssin joulukuussa 2003 listayhtiöille antaman suosituksen mukaiseksi.

Kauppatieteiden maisteri Rami Raulas aloitti 7.12.2004 Aspocomp-konsernin
myynti- ja markkinointijohtajana ja konsernin johtoryhmän jäsenenä.

Hallitus kokoontui tilikauden aikana yhteensä 12 kertaa ja hallituksen jäsenten
osallistumisprosentti kokouksiin oli 97,2 %.

ASPOCOMP S.A.S.

Evreux’n työoikeus on toukokuussa tehnyt päätöksen Aspocomp S.A.S:in
Evreux’issa, Ranskassa sijainneen, raskaasti tappiollisen, tehtaan sulkemiseen
liittyvissä vuoden 2002 irtisanomisissa. Päätöksen perusteella Aspocompin
tulisi maksaa kuuden kuukauden palkkaa vastaava korvaus perusteettomasta
irtisanomisesta 388 irtisanotulle henkilölle. Arvioitu korvaus olisi yhteensä
noin 6,6 miljoonaa euroa. Kulua ei ole kirjattu.

Aspocompin käyttämien asiantuntijoiden mukaan päätös ei ole vallitsevan
oikeuskäytännön mukainen. Päätöksestä on valitettu. Valitusta käsiteltiin
ensimmäisen kerran katsauskauden jälkeen 2.2.2005 ylemmässä oikeusasteessa
Rouenissa, Ranskassa. Ensimmäisen valitusasteen päätös ennakoidaan saatavaksi
alkuvuodesta 2005. Oikeusprosessien ennakoidaan tämän hetkisiin arvioihin
perustuen jatkuvan joitakin vuosia ennen lopullisia päätöksiä.

7(12)
IFRS -SÄÄNNÖSTEN KÄYTTÖÖNOTTO

Aspocomp-konserni siirtyy IFRS -raportointiin vuoden 2005 alusta.
Aspocompissa on jo vuodesta 1999 lähtien sovellettu kaikkien
rahoitusleasinghyödykkeiden aktivointia ja vastaavien velkojen kirjaamista.
Valmistevarastojen kiinteät kulut on aktivoitu ja laskennalliset verovelat ja
-saamiset on kirjattu.

Suomen TEL-järjestelmän työkyvyttömyyseläkkeisiin liittyen ei IFRS-
tilinpäätöksiin tule kirjattavaksi olennaisia eläkevastuita, koska
työkyvyttömyyseläkkeet muuttuivat joulukuussa 2004 tehdyillä
viranomaispäätöksillä maksupohjaisiksi järjestelyiksi. Muutokset tulevat
voimaan 1.1.2006 alkaen.

IFRS -standardien käyttöönoton ei arvioida vaikuttavan olennaisesti
siirtymishetkellä konsernin omaan pääomaan.

Aspocomp julkistaa pörssitiedotteella ennen ensimmäisen vuosineljänneksen
2005 osavuosikatsauksen julkistamista vuoden 2004 IFRS-standardin
vertailutiedot sekä selostukset muutoksista aikaisempaan käytäntöön.

HALLITUKSEN OSINGONJAKOEHDOTUS

Hallitus ehdottaa 7.4.2005 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että
osinkoa jaetaan osakkeenomistajille 0,30 euroa osakkeelta (0,15).
Osingonmaksupäiväksi ehdotetaan 19.4.2005, jolloin osingonmaksun
täsmäytyspäivä on 12.4.2005.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Aspocomp pyrkii pääpiirilevysegmenteissään markkinoita suurempaan kasvuun.
Markkinatutkijat ja laitevalmistajat ennustavat tällä hetkellä kannettavien
päätelaitteiden markkinoille noin 7-10 prosentin volyymikasvua.
Tietoliikenneverkkomarkkinoiden kasvun arvioidaan olevan
matkapuhelinmarkkinoita hitaampaa. Myös autoteollisuuden piirilevykysynnän
arvioidaan kehittyvän suotuisasti ja kasvavan vajaat 5 prosenttia.

Aspocomp-konsernin koko vuoden liikevaihdon arvioidaan kasvavan, mutta konsernin
tilikauden tuloksen laskevan edellisvuodesta. Pääliiketoimintasegmentti
Piirilevyjen liikevaihto ja kannattavuus kasvavat. Mekaniikka ja moduulit –
segmentin kannattavuus laskee merkittävästi. Vähemmistön osuus konsernin
tuloksesta kasvaa.
Vuoden 2005 ensimmäisen neljänneksen liikevaihdon arvioidaan jäävän
edellisvuoden vastaavaa neljännestä alhaisemmaksi (liikevaihto 1-3/2004: 47,6
MEUR) ja osakekohtaisen tuloksen ennustetaan olevan tappiollinen.

TULOSLASKELMA, LOKA-JOULUKUU
10-12/04 10-12/03
MEUR % MEUR %

LIIKEVAIHTO 44,7 100,0 50,5 100,0

Liiketoiminnan muut tuotot 0,5 1,1 0,5 1,0
8(12)
Poistot ja arvonalentumiset -5,7 -12,7 -6,3 -12,5

LIIKEVOITTO/TAPPIO -0,8 -1,7 2,0 4,0

Rahoitustuotot ja -kulut 0,0 0,1 -0,2 -0,5

VOITTO/TAPPIO ENNEN
SATUNNAISIA ERIÄ JA VEROJA -0,7 -1,7 1,8 3,5

Satunnaiset tuotot 0,0 0,0 0,0 0,0
Satunnaiset kulut 0,0 0,0 0,0 0,0

VOITTO/TAPPIO
ENNEN VEROJA -0,7 -1,7 1,8 3,5

Verot 0,6 1,3 1,9 3,8

Vähemmistöosuus 0,0 0,1 0,2 0,4

KATSAUSKAUDEN VOITTO/
TAPPIO -0,1 -0,3 3,9 7,8

TULOS/OSAKE -0,01 0,20

Verot on laskettu voimassa olevan verokannan mukaisina katsauskauden
tuloksesta ja niihin on sisällytetty myös aikaisempiin tilikausiin kohdistuva
osuus.

TULOSLASKELMA, TAMMI-JOULUKUU
1-12/04 1-12/03
MEUR % MEUR %

LIIKEVAIHTO 197,4 100,0 182,3 100,0

Liiketoiminnan muut tuotot 1,3 0,6 1,2 0,7

Poistot ja arvonalentumiset -23,9 -12,1 -29,7 -16,3

LIIKEVOITTO/TAPPIO 9,7 4,9 -5,3 -2,9

Rahoitustuotot ja -kulut -1,0 -0,5 -1,3 -0,7

VOITTO/TAPPIO ENNEN
SATUNNAISIA ERIÄ JA VEROJA 8,7 4,4 -6,6 -3,6

Satunnaiset tuotot 0,0 0,0 0,0 0,0
Satunnaiset kulut 0,0 0,0 0,0 0,0

VOITTO/TAPPIO
ENNEN VEROJA 8,7 4,4 -6,6 -3,6

Verot -0,4 -0,2 3,5 1,9

Vähemmistöosuus -2,3 -1,1 2,2 1,2

9(12)
KATSAUSKAUDEN VOITTO/
TAPPIO 6,0 3,0 -0,9 -0,5

TULOS/OSAKE 0,30 -0,04

Verot on laskettu voimassa olevan verokannan mukaisina katsauskauden
tuloksesta ja niihin on sisällytetty myös aikaisempiin tilikausiin kohdistuva
osuus.

TASE
12/04 12/03 Muutos
MEUR MEUR %
Pysyvät vastaavat

Aineettomat hyödykkeet 3,4 4,2 -19,0
Aineelliset hyödykkeet 91,7 105,2 -12,9
Sijoitukset 1,7 1,7 3,8

Vaihtuvat vastaavat

Vaihto-omaisuus 22,6 20,8 8,7
Saamiset 46,7 52,7 -11,4
Sijoitukset 25,0 20,8 20,1
Rahat ja pankkisaamiset 8,2 8,9 -8,3

VASTAAVAA YHTEENSÄ 199,2 214,2 -7,0

Oma pääoma

Osakepääoma 20,1 10,0 100,0
Muu oma pääoma 83,1 92,1 -9,7
Vähemmistöosuus 22,3 20,5 9,1
Pakolliset varaukset 1,9 1,7 15,2
Pitkäaikainen vieras pääoma 21,1 28,7 -26,5
Lyhytaikainen vieras pääoma 50,7 61,3 -17,2

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 199,2 214,2 -7,0

RAHOITUSLASKELMA
10-12/04 10-12/03
MEUR MEUR

Liiketoiminnan rahavirta 11,4 16,2
Investointien rahavirta -6,8 -4,8
Rahavirta ennen rahoitusta 4,6 11,4
Pitkäaikaisen rahoituksen vähennys -3,4 -1,3
Lyhytaikaisen rahoituksen lisäys 1,3 0,3
Maksetut osingot 0,0 -0,5
Vähemmistön osuus tytäryhtiön osakeannissa 0,0 0,0
Rahoituksen rahavirta -2,2 -1,4
Rahavarojen lisäys 2,4 10,0
Rahavarat kauden lopussa 33,2 29,8

10(12)
RAHOITUSLASKELMA
1-12/04 1-12/03
MEUR MEUR

Liiketoiminnan rahavirta 29,8 25,4
Investointien rahavirta -15,7 -11,3
Rahavirta ennen rahoitusta 14,1 14,1
Pitkäaikaisen rahoituksen vähennys -7,5 -7,0
Lyhytaikaisen rahoituksen vähennys/lisäys -1,8 5,0
Maksetut osingot -3,0 -3,0
Vähemmistön osuus tytäryhtiön osakeannissa 1,1 –
Rahoituksen rahavirta -11,2 -5,0
Rahavarojen lisäys 2,9 9,0
Rahavarat kauden lopussa 33,2 29,8

LIIKETOIMINTASEGMENTIT
10-12/04 10-12/03 1-12/04 1-12/03
MEUR MEUR MEUR MEUR
Piirilevyt
Liikevaihto 34,8 38,5 152,3 142,5

Piirilevyt
Liiketulos -2,1 -0,1 2,3 -11,1

Mekaniikka ja moduulit
Liikevaihto 9,9 12,0 45,1 39,8

Mekaniikka ja moduulit
Liiketulos 1,4 2,2 7,4 5,8

TALOUDELLISIA TUNNUSLUKUJA
12/04 12/03

Sijoitetun pääoman tuotto, % 6,3 -1,9

Oman pääoman tuotto, % 6,7 -2,4

Oma pääoma/osake, e 5,15 5,10

Omavaraisuusaste, % 62,9 57,1

Gearing, % 8,6 20,3

Bruttoinvestoinnit, milj. e 15,7 13,8

Henkilöstö keskimäärin 3.508 3.330

VASTUUSITOUMUKSET
12/04 12/03
MEUR MEUR

Velan vakuudeksi annetut kiinnitykset 7,5 8,0
Käyttöleasingvastuut 0,1 0,2
11(12)
Muut vastuut 22,1 24,4

YHTEENSÄ 29,7 32,6

JOHDANNAISSOPIMUKSET
12/04 12/03
MEUR MEUR
Valuuttatermiinit
Käypä arvo 0,1 0,0
Kohde-etuuden arvo 2,6 4,6

Sähköjohdannaiset
Käypä arvo -0,1 0,0
Kohde-etuuden arvo 0,7 0,7

Kaikki luvut ovat tilintarkastamattomia.

Vantaalla 16.2.2005

ASPOCOMP GROUP OYJ

Hallitus

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Maija-Liisa Friman,
puh. (09) 7597 0711.

ASPOCOMP GROUP OYJ

Maija-Liisa Friman
toimitusjohtaja

TIEDOTUSTILAISUUS

Tiedotustilaisuus sijoittajille, analyytikoille ja median edustajille
pidetään 16.2.2005 klo 11.00 Hotelli Kämpin Paavo Nurmi -salissa osoitteessa
Pohjoisesplanadi 29, Helsinki.

Aspocomp: Innovatiivisia liitäntäratkaisuja elektroniikkateollisuudelle

Aspocomp-konserni tarjoaa ja kehittää innovatiivisia liitäntäratkaisuja
elektroniikkateollisuudelle läheisessä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Yhtiöllä
on vahva ja tunnustettu asema komponenttitoimittajana mobiileihin
päätelaitteisiin, minkä lisäksi yhtiö pyrkii edelleen vahvistamaan asemaansa
toimittajana autoteollisuudelle ja tietoliikenneverkkoihin. Tarjoamme
globaaleille asiakkaillemme nopean tien massatuotantoon uusien teknologioiden
soveltamisessa joustavasti ja kustannustehokkaasti, mihin tasapainoinen
tuotantorakenteemme Euroopassa ja Aasiassa soveltuu hyvin.

Pyrimme tarjoamaan asiakkaillemme ratkaisuja, jotka mahdollistavat yhä suuremman
joustavuuden heidän omassa tuotesuunnittelussaan. Lopputuotteiden elinkaarien
12(12)
lyhentyessä tällä hyödyllä on käsityksemme mukaan yhä suurempi merkitys
asiakkaillemme.

Aspocomp-konsernin tuotantolaitokset sijaitsevat lähellä asiakkaita Suomessa,
Kiinassa ja Thaimaassa. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2004 noin 200 miljoonaa
euroa ja henkilöstömäärä noin 3.500.

Tulevaisuutta koskevat näkemykset perustuvat tiedotteen julkistamishetkeen ja
toteutumat saattavat aikanaan poiketa esitetyistä. Tässä tiedotteessa
mainitut asiat, jotka eivät ole historiallisia tosiasioita, ovat
tulevaisuuteen liittyviä lausuntoja. Kaikki tulevaisuuteen liittyvät
lausunnot sisältävät tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuuksia ja
muita tekijöitä, jotka saattavat johtaa Aspocomp-konsernin toteutuneiden
tulosten, toiminnan ja saavutusten olennaiseen poikkeamiseen mistä tahansa
esitetystä tai ilmaistusta sellaisesta tulevaisuuteen liittyvästä tuloksesta,
toiminnasta tai lausunnosta, joka sisältyy sellaiseen tulevaisuutta koskevaan
arvioon. Tällaiset tekijät käsittävät yleiset taloudelliset ja
liiketoimintaympäristöön liittyvät olosuhteet; valuuttakurssimuutokset;
lisäykset ja muutokset piirilevyteollisuuden tuotantokapasiteetissa ja
kilpailutilanteessa; yhtiön kyvyn toteuttaa ja hyväksikäyttää
investointiohjelmansa ja yhtiön kyvyn jatkaa liiketoimintansa laajentamista
Euroopan ulkopuolella.

Jakelu:
Helsingin pörssi
keskeiset tiedotusvälineet
www.aspocomp.com