ASPOCOMPIN LIIKEVAIHTO 154,0 MILJOONAA EUROA, LIIKETULOS -16,7 MILJOONAA EUROA


ASPOCOMP GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.2.2006 klo 8.00

ASPOCOMPIN LIIKEVAIHTO 154,0 MILJOONAA EUROA, LIIKETULOS -16,7 MILJOONAA EUROA

– Vuoden 2005 liikevaihto heikkeni odotetusti 16,7 prosenttia 154,0 miljoonaan
euroon (184,8 milj. e vuonna 2004). Liikevaihto kääntyi nousuun loka-
joulukuussa.

– Liiketulos laski -16,7 miljoonaan euroon (10,4) eli -10,9 prosenttiin
liikevaihdosta (5,6).

– Osakekohtainen tulos jatkuvista liiketoiminnoista heikkeni -1,26 euroon
(0,35).

– Hallitus ehdottaa, että osakkeenomistajille ei jaeta osinkoa vuodelta 2005
(0,30 vuonna 2004), vaan että varat sijoitetaan strategian mukaiseen kasvuun.

LOKA-JOULUKUUN PÄÄKOHDAT (vertailuluvut 10-12/2004):

Liikevaihto ja -tulos, milj. e

10-12/2005 muutos-% 10-12/2004
Konserni
Liikevaihto 42,7 3,6 41,2
Liiketulos -5,7 -0,8

Piirilevyt
Liikevaihto 39,2 12,0 35,0
Liiketulos -3,8 -0,6
Moduulit
Liikevaihto 3,6 -43,8 6,4
Liiketulos -0,4 1,3

Konsernin liikevaihto kasvoi heinä-syyskuun 35,8 miljoonasta eurosta odotetusti
lähinnä Salon ja Suzhoun tehtaiden ansiosta. Osakekohtainen tulos oli -0,61
euroa (0,0). Nettorahoituskulut olivat 0,3 miljoonaa euroa (tuotot 0,4). Tulos
ennen veroja oli -6,0 miljoonaa euroa (-0,4) ja tulos verojen ja
vähemmistöosuuden jälkeen -12,3 miljoonaa euroa (0,3).

Piirilevyt-liiketoiminnan loka-joulukuun liikevaihto ja operatiivinen
kannattavuus nousivat ennakoidusti vuoden edellisestä neljänneksestä.
Konsernihallinnosta liiketoiminta-alueelle siirretyt projektikustannukset
kuitenkin heikensivät kokonaiskannattavuutta. Moduulit-liiketoiminnan
liikevaihto ja kannattavuus laskivat edellisestä neljänneksestä arvioidun
mukaisesti.

Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 7,3 miljoonaa euroa (11,4) ja
investoinnit 12,2 miljoonaa euroa (6,8). Investointeja loka-joulukuussa kasvatti
Suzhoun tehtaan laajennus Kiinassa ja Salon tehtaan muutosprojekti.
Osakekohtainen rahavirta investointien jälkeen oli -0,24 euroa (0,23).

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Aspocompin piirilevyt-liiketoiminnan koko vuoden liikevaihdon ja kannattavuuden
ennakoidaan kasvavan katsauskaudesta, ja ydinliiketoimintaan kuulumattoman
moduulit-liiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden arvioidaan heikkenevän
edelleen. Konsernin vuoden 2006 liikevaihdon arvioidaan kasvavan katsauskauteen
verrattuna ja tuloksen kääntyvän positiiviseksi vuoden jälkimmäisellä
puoliskolla.

TOIMITUSJOHTAJA MAIJA-LIISA FRIMAN:

”Katsausvuoden heikko liikevaihto ja tulos olivat pettymys. Niitä heikensi
erityisesti Salon tehtaan muutosprosessi. Uskomme kuitenkin mittavien muutosten
olevan välttämättömiä, jotta konserni voi tulevaisuudessa kasvaa tavoitteidensa
mukaisesti.

Piirilevymarkkinoiden rakennemuutos kohti suurempia yksikköjä ja
maailmanlaajuisia yhtiöitä jatkuu. Myös Aspocompin asiakaskunta konsolidoituu,
joten piirilevytuottajat valmistavat jatkossa yhä enemmän tuotteita harvemmille
ja vaativimmille globaaleille asiakkaille. Markkinat kehittyvät suuntaan, jossa
maailmanlaajuisesti toimivat, joustavat, kustannustehokkaat ja asiakaslähtöisen
tuotesuunnittelun hallitsevat toimittajat menestyvät.

Markkinoiden vaatimukset kohdistuvat erityisesti Aspocompin kaltaiseen vaativia
piirilevyjä valmistavaan teknologiayhtiöön, jolta rakennemuutos edellyttää
voimakasta uusiutumista. Siksi keskittyminen olennaiseen, innovatiivisuus sekä
tiivis yhteistyö keskeisten asiakkaiden kanssa on kilpailukyvyn edellytys.

Katsausvuonna panostimme voimakkaasti yrityksen uusiutumiseen ja edellytysten
luomiseen liiketoiminnan tulevalle kasvulle. Teknologiayhteistyö asiakkaiden
kanssa, piirilevyjen tuotekehitys sekä uusien teknologioiden ja prosessien
käyttöönotto keskittyy yhtiön Suomen yksikköihin Salossa ja Oulussa. Niiden
vastuulla on myös uusien tuotteiden elinkaaren alkuvaiheen ja vaativien
erikoistuotteiden valmistus. Volyymituotteiden kustannustehokas tuotanto
keskitetään puolestaan yhtiön Aasian yksikköihin.

Suomen tehtaiden teknologisen uudistamisen lisäksi Aspocomp jatkaa voimakasta
laajentumistaan Aasiassa. Alkaneena vuonna Aspocompin kustannustehokkuutta
parantaa vuoden 2005 lopussa käyttöön otettu HDI-tuotantokapasiteetin lisäys
Kiinassa. Thaimaassa jatketaan kattavaa projektia kannattavuuden parantamiseksi.
Kuluvalla neljänneksellä yhtiö julkaisi lisäksi suunnitelmansa
kustannustehokkaan suursarjatuotannon käynnistämisestä Intiassa. Intiaan
rakennettavasta piirilevytehtaasta tulee maan ensimmäinen korkean teknologian
HDI-tuotantolaitos, joka lisää kykyämme palvella globaaleja asiakkaita
kustannustehokkaasti ja kasvaa heidän kanssaan.

Jatkamme investointeja liiketoiminnan kasvuun ja tavoitteemme keskipitkällä
aikavälillä on kasvaa maailman piirilevymarkkinoita nopeammin. Jotta hyötyisimme
mahdollisimman paljon markkinoiden kasvusta, haluamme keskittää kaikki
voimavaramme markkina-asemamme ja yhtiön kilpailukyvyn kehittämiseen sekä
pääasiakkaiden palvelemiseen kiristyvässä kilpailutilanteessa. Vaikka
menestyksen rakentaminen pääomaintensiivisella toimialalla on hidasta ja vaatii
pitkäjänteisyyttä, uskon vakaasti, että nykyisellä strategialla tulemme
onnistumaan ja rakentamaan Aspocompista kannattavan, kasvavan ja globaalisti
kilpailukykyisen teknologiayhtiön.”

PIIRILEVYMARKKINAT

Vuonna 2005 kasvu kaikkien konsernin asiakassegmenttien ja erityisesti
kannettavien laitteiden loppumarkkinoilla oli vahvaa. Koko maailmanlaajuisten
piirilevymarkkinoiden liikevaihto katsausvuonna oli arvioiden mukaan yli 40
miljardia dollaria (yli 33 mrd euroa), josta vaativan teknologian HDI-
piirilevyjen osuus oli noin 12 prosenttia. Koko piirilevymarkkina kasvoi
katsausvuonna hieman yli 2 prosenttia, kun taas HDI-piirilevyjen markkina kasvoi
lähes 20 prosenttia edellisvuotisesta.

Aasian piirilevymarkkinat kasvoivat edellisvuoteen verrattuna lähes 6 prosenttia
ja muualla maailmassa markkinat supistuivat hiukan. Aasiassa valmistettiin lähes
90 prosenttia koko maailman HDI-piirilevyistä.

KONSERNIN TAMMI-JOULUKUUN LIIKEVAIHTO JA TULOS (vertailuluvut 1-12/2004)

Aspocomp-konsernin tilivuoden liikevaihto heikkeni 16,7 prosenttia
edellisvuotisesta 154,0 miljoonaan euroon (184,8). Heikkeneminen johtui
erityisesti Salon piirilevytehtaan voimakkaasti supistuneista toimituksista sekä
Oulun moduulitehtaan vuoden mittaan pienentyneistä toimitusmääristä. Sitä ei
kompensoinut Kiinan, Thaimaan ja Oulun piirilevytehtaiden liikevaihdon kasvu
edellisvuotisesta. Erityisesti Kiinan tehtaan liikevaihto ja vaativamman
teknologian HDI-piirilevyjen osuus toimituksista kasvoi vuoden loppua kohti.

Aspocomp-konsernin tilikauden liikevaihto jakautui markkina-alueittain
seuraavasti: Eurooppa 62 prosenttia (68 %), Aasia 30 prosenttia (19 %) ja Etelä-
ja Pohjois-Amerikka 8 prosenttia (13 %). Suomen tehtaiden osuus liikevaihdosta
oli 53,1 prosenttia (66 %) ja Aasian tehtaiden osuus 46,9 prosenttia (34 %).
Aasian tehtaiden osuus kasvoi edellisvuotisesta konsernin strategian mukaisesti.
Konsernin liikevaihdosta noin 71 prosenttia (70 %) kertyi matkapuhelin- ja
tietoliikennejärjestelmien tuotteista ja noin 29 prosenttia (30 %) auto-,
teollisuus- ja kulutuselektroniikasta.

Viiden suurimman asiakkaan eli Elcoteqin, Ericssonin, Nokian, Philipsin ja
Sanmina-SCI:n osuus tilikauden liikevaihdosta oli 53 prosenttia (59 %).

Liiketulos ennen poistoja oli 2,3 miljoonaa euroa (32,7) eli 1,6 prosenttia
liikevaihdosta (17,7 %). Liiketulos oli -16,7 miljoonaa euroa (10,4). Tilikauden
tulosta rasittivat 2,9 miljoonan euron kertaluontoiset erät, jotka muodostuivat
lähinnä Salon ja Thaimaan tehtaiden rakenneuudistuksista.

Konsernin tilikauden kannattavuutta laski erityisesti Salon tehtaan raskaasti
tappiollinen tulos. Tehtaan kertaluonteiset kustannukset eli sen kattava
uudistamisprojekti, teknologiset muutokset ja henkilöstön vähentäminen
heikensivät kannattavuutta merkittävästi. Sitä supisti myös toimitusten
ennakoitua heikompi rakenne. Vaikka tehtaan valmius tuoterakenteen uudistamiseen
saavutettiin vuoden lopulla suunnitellusti, uuden teknologian piirilevyjä ei
saatu riittävän nopeasti tuotantoon korvaamaan vanhempia pienemmän katteen
tuotteita.

Voimakkaan tuottavuuden kehittämisen ansiosta Thaimaan tehtaan kannattavuus
koheni vuoden loppua kohti. Tehtaan operatiivinen tulos oli positiivinen, mutta
sen tilikauden tulos pysyi edelleen tappiollisena kertaluonteisten
kulukirjausten vuoksi.

Oulun moduulitehtaan toimitukset vähenivät voimakkaasti ja sen tulos kääntyi
tappiolliseksi vuoden viimeisellä neljänneksellä. Kannattavuuden heikkeneminen
voimistui vuoden loppua kohti tehtaan valmistamien tietoliikenneverkkotuotteiden
elinkaaren lähestyessä loppuaan. Tuotteille on kuitenkin solmittu useamman
vuoden kunnossapitosopimus. Toimitukset muille teollisuuksille pysyivät
edellisvuoden tasolla.

Konsernin nettorahoituskulut olivat -0,9 miljoonaa euroa (-0,7) ja tulos ennen
veroja -17,6 miljoonaa euroa (9,7). Tilikauden tulos verojen ja
vähemmistöosuuden jälkeen laski -23,4 miljoonaan euroon (9,2). Tulokseen
sisältyi laskennallisten verosaamisten alaskirjauksia 5,5 miljoonaa euroa. Tulos
jatkuvista liiketoiminnoista osaketta kohti oli -1,26 euroa (0,35).
Liiketoiminnan rahavirta oli 12,7 miljoonaa euroa (29,8) ja osakekohtainen
rahavirta investointien jälkeen -0,61 euroa (0,71).

Konsernin tutkimus- ja tuotekehityskulut olivat 4,8 miljoonaa euroa (4,1) eli
3,1 prosenttia (2,2 %) liikevaihdosta.

KONSERNIN LIIKETOIMINTA-ALUEET

Piirilevyt

Piirilevyt-liiketoiminnan liikevaihto laski tilikaudella 137,1 miljoonaan euroon
(152,8). Salon tehtaan laaja muutosprojekti heikensi voimakkaasti koko
liiketoiminta-alueen liikevaihtoa, vaikka Kiinan tehtaan loppuvuoden kehitys oli
hyvä ja sekä Kiinan, Thaimaan että Oulun tehtaiden liikevaihto kasvoi
edellisvuotisesta.

Kotimaisten Salon ja Oulun tehtaiden yhteenlaskettu vertailukelpoinen
liikevaihto laski Salon muutosprojektin myötä 24 prosenttia (10 %). Aasian
tehtaiden liikevaihto Kiinassa ja Thaimaassa nousi 40 prosenttia (20 %).

Liiketoiminta-alueen liiketulos oli tammi-joulukuussa -11,7 miljoonaa euroa
(8,6). Kannattavuutta laski erityisen voimakkaasti Salon tehtaan muutosprosessi
ja sen toimitusten ennakoitua heikompi rakenne, kun uuden teknologian
piirilevyjen tuotannon käynnistyminen viivästyi. Thaimaan tehtaan tuotannon
tehostaminen ei vielä näkynyt sen tilikauden tuloksessa, joka jäi selvästi
tappiolliseksi. Oulun tehtaan kannattavuus oli hyvä.

Moduulit

Moduulit-liiketoiminnan liikevaihto supistui ennakoidusti 43 prosentilla (13 %)
ja oli 18,6 miljoonaa euroa (32,5).

Liiketoiminta-alueen tilikauden liiketulos laski 1,2 miljoonaan euroon (8,0).
Liikevaihdon ja kannattavuuden heikkeneminen vuoden aikana johtui pääosin Oulun
tehtaan valmistamien tietoliikenneverkkotuotteiden elinkaaren päättymisestä
asteittain. Tuotteille solmittu kunnossapitosopimus on voimassa useamman vuoden.
Tulos kääntyi tappiolliseksi vuoden viimeisellä neljänneksellä.

Liiketoiminta-alueen luvuissa ei ole mukana syyskuussa 2005 myytyä
mekaniikkaliiketoimintaa.

RAHOITUS, INVESTOINNIT JA OMAVARAISUUS

Konsernin rahoitustilanne tarkastelukaudella oli hyvä. Katsauskauden lopussa
konsernin likvidit varat olivat 16,1 miljoonaa euroa (33,2). Korolliset
nettovelat kasvoivat tilikauden tappiollisen tuloksen myötä 25,2 miljoonaan
euroon (10,7). Ne sisälsivät 19,6 miljoonaa euroa (22,7) konsernitaseeseen
konsolidoituja rahoitusleasingvelkoja. Nettovelkaantumisaste oli 23,5 prosenttia
(8,6 %) ja nettovelkaantumisaste ilman konsolidoituja rahoitusleasingvelkoja oli
5,2 prosenttia (-9,6 %). Korottomat velat olivat 37,1 miljoonaa euroa (29,8).

Investoinnit olivat 25,9 miljoonaa euroa (15,7) eli 16,8 prosenttia
liikevaihdosta (8,5 %). Ne koostuivat lähinnä Kiinan tehtaan HDI-linjan
laajentamisesta, Thaimaan tehtaan omistusosuuden nostosta 75 prosenttiin (koko
konsernin omistus noin 83 %) sekä Salon tehtaan teknologisista investoinneista.
Investoinnit Aasiaan olivat 14,8 miljoonaa euroa (5,1) ja Eurooppaan 11,1
miljoonaa euroa (10,7). Nettorahoituskulujen osuus liikevaihdosta oli 0,6
prosenttia (0,4 %).

Konsernin omavaraisuusaste tilikauden lopussa oli 57,8 prosenttia (63,1 %).

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Aspocompin osakkeiden kokonaismäärä 31.12.2005 oli 20 082 052 kappaletta.
Osakkeiden nimellisarvo oli 1 euro ja yhtiön osakepääoma 20 082 052 euroa.
Tilivuonna yhtiö omisti osakkeiden kokonaismäärästä 200 000 kappaletta. Niiden
kirjanpidollinen vasta-arvo oli 200 000 euroa ja suhteellinen osuus kaikkien
osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä 1,0 prosenttia. Omilla osakkeilla
oikaistu osakemäärä oli 19 882 052 osaketta.

Aspocomp Group Oyj:n osakkeita vaihdettiin Helsingin Arvopaperipörssissä 8 582
505 kappaletta 1.1.-31.12.2005 välisenä aikana. Kauppojen yhteenlaskettu arvo
oli 36 715 286 euroa. Alin kaupantekokurssi oli 3,43 (2.11.2005) euroa, ylin
5,30 euroa (8.3.2005) ja keskikurssi 4,26 euroa. Päätöskurssi 30.12.2005 oli
3,75 euroa ja yhtiön markkina-arvo omien osakkeiden määrällä oikaistuna oli 74,6
miljoonaa euroa. Hallintarekisteröityjen osakkeiden osuus osakekannasta
tilikauden lopussa oli 7,59 prosenttia ja suoran ulkomaisen omistuksen osuus
0,69 prosenttia.

Yhtiö sai 22.2.2005 arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukaisen
ilmoituksen, jonka mukaan Erkki Etolan ja hänen hallinnoimansa Etra Invest Oy:n
yhteenlaskettu omistusosuus Aspocomp Group Oyj:stä nousi 6,02 prosenttiin.

Aspocomp Group Oyj ja Kaupthing Bank Oyj tekivät Aspocomp Group Oyj:n osakkeiden
markkinatakauksesta sopimuksen, joka täyttää Helsingin Pörssin liquidity
providing (LP) -toiminnan edellytykset. Markkinatakaus alkoi 1.4.2005. Sen
nojalla Kaupthing Bank Oyj antaa kerralla vähintään 500 Aspocomp Group Oyj:n
osakkeelle osto- ja myyntitarjouksia siten, että tarjousten ero on korkeintaan
1,50 prosenttia sen hetkisestä parhaasta ostotarjouksesta. Osakkeelle annetaan
osto- ja myyntitarjouksia Helsingin Pörssin kaupankäyntijärjestelmässä pörssin
päälistalla jokaisena pörssipäivänä vähintään 85 prosenttia pörssin jatkuva
kaupankäynti I:n ajasta sekä päivän avaus- ja päätösmenettelyssä.
Markkinatakauksella pyritään mm. helpottamaan piensijoittajien kaupankäyntiä,
lisäämään osakkeen likviditeettiä ja pienentämään osakkeen hinnan
volatiliteettia.

Aspocomp Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous 7.4.2005 valtuutti hallituksen
päättämään enintään 1 000 000 oman osakkeen hankkimisesta ja/tai luovuttamisesta
yhtiön voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla. Hallitus valtuutettiin myös
korottamaan osakepääomaa yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä ja/tai ottamaan
vaihtovelkakirjalainaa kerran tai useammin siten, että osakepääomaa voidaan
korottaa yhteensä enintään 4 000 000 eurolla. Valtuutukset ovat voimassa yhden
vuoden yhtiökokouksen päätöksestä.

Aspocomp Group Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous 26.7.2005 päätti hallituksen
esityksestä siirtää 45 989 038,00 euroa ylikurssirahastosta yhtiökokouksen
hallinnoimaan käyttörahastoon. Käyttörahastoon siirrettävät varat ovat vapaata
omaa pääomaa. Ylikurssirahaston pienentämisen tarkoituksena on tasapainottaa
vapaan ja sidotun oman pääoman suhdetta konsernitasolla.
Kaupparekisteriviranomaiset myönsivät luvan rahastosiirtoon ja yhtiö siirsi
varat 7.11.2005.

Vuonna 1999 käynnistynyt optio-ohjelma päättyi marraskuussa 2005.

HENKILÖSTÖ

Aspocomp-konsernissa työskenteli tilivuonna keskimäärin 3 393 henkilöä (3 434).
Henkilöstön määrä 31.12.2005 oli 3 387 (3 377). Heistä työntekijöitä oli 2 396
ja toimihenkilöitä 991. Määriin ei ole laskettu syyskuussa myydyn mekaniikka-
liiketoiminnan henkilöstöä.

Henkilöstö keskimäärin alueen ja toimialan mukaan

2005 muutos-% 2004
Eurooppa 912 -1,0 921
Aasia 2 481 -1,3 2 513
Yhteensä 3 393 -1,2 3 434

2005 muutos-% 2004
Piirilevyt 3 201 -1,1 3 238
Moduulit 177 -2,2 181
Konsernihallinto 15 0,0 15
Yhteensä 3 393 -1,2 3 434

Vuoden viimeisellä neljänneksellä konsernissa otettiin käyttöön henkilöstön
kehittämisprosessi, jolla yhtenäistetään toimintatapoja ja dokumentointia eri
maissa. Henkilöstön kehittämisellä pyritään toteuttamaan konsernin arvoja ja
saavuttamaan kilpailuetua asiantuntevilla, sitoutuneilla ja tavoitteellisilla
työntekijöillä.

Katsausvuonna teetettiin työtyytyväisyystutkimus Thaimaan tehtaalla. Keskellä
tehtaan muutosprosessia henkilökunta oli tyytyväisintä viestinnän tehokkuuteen,
henkilökohtaiseen kehittymiseen ja tiimityöhön. Näissä erittäin tai melko
tyytyväisiä oli noin kaksi kolmannesta henkilökunnasta. Erittäin tai melko
motivoitunutta työskentelemään oli selvästi yli puolet henkilökunnasta ja
tärkeimmäksi kehittämisalueeksi koettiin palkat ja etuudet. Vastaava tutkimus
Suomessa on vuodelta 2004 ja teetetään joka toinen vuosi.

Tappiollisessa Salon yksikössä aloitettiin 10.8.2005 yt-neuvottelut, jotka
koskivat yhteensä 540 henkilöä Salossa ja Padasjoella. 14.12.2005 päättyneiden
neuvottelujen tuloksena irtisanottiin yhteensä 30 henkilöä, joista 22 oli
työntekijöitä ja 8 toimihenkilöitä tai ylempiä toimihenkilöitä. Salon
organisaation vakinaisen henkilöstön määrä vähennysten jälkeen on 412
työntekijää ja 60 toimihenkilöä.

Varatuomari Maire Laitinen nimitettiin konsernin lakiasiainjohtajaksi ja
johtoryhmän jäseneksi 1.5.2005 alkaen. Laitinen siirtyi Aspocompiin TeliaSonera-
konsernista, missä hän viimeksi toimi TeliaSonera International-yksikön
lakiasioista vastaavana johtajana.

Yhtiön konsernijohto jaettiin 5.10.2005 johtoryhmään ja laajennettuun
johtoryhmään. Tavoitteena oli selkiyttää vastuita operatiivisessa johdossa,
strategian valmistelussa ja sen toimeenpanossa. Liiketoiminnasta vastaavaan
johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja Maija-Liisa Friman, myynti- ja
markkinointijohtaja Rami Raulas, piirilevyistä vastaava operatiivinen johtaja
Jari Ontronen, moduuleista vastaava operatiivinen johtaja Reijo Savolainen,
talous- ja rahoitusjohtaja Pertti Vuorinen ja lakiasiainjohtaja Maire Laitinen.
Strategian valmistelusta ja liiketoiminnan tuesta vastaa laajennettu johtoryhmä,
johon kuuluvat edellä mainittujen lisäksi globaaleista toiminnoista vastaavat
tutkimus- ja tuotekehitysjohtaja Tarja Rapala, kehitysjohtaja Sami Holopainen
sekä teknologiajohtaja Hannu Päärni.

HALLINTOTAPA

Aspocomp Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous 7.4.2005 päätti hallituksen
jäsenten lukumääräksi viisi. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Aimo
Eloholma, Roberto Lencioni, Tuomo Lähdesmäki, Gustav Nyberg ja Anssi Soila.
Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 35 000
euroa, hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio 25 000 euroa ja muiden
hallituksen jäsenten vuosipalkkio 15 000 euroa. Lisäksi hallituksen
puheenjohtajalle päätettiin maksaa 1 500 euroa varsinaiselta kokoukselta ja
muille jäsenille 1 000 euroa varsinaiselta kokoukselta. Valiokuntien kokouksista
maksetaan 500 euroa kokoukselta. Tilintarkastajalle suoritetaan palkkio laskun
mukaan.

Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan 7.4.2005 Tuomo Lähdesmäen uudelleen
hallituksen puheenjohtajaksi. Varapuheenjohtajaksi valittiin Gustav Nyberg.
Lisäksi valittiin palkitsemis- ja nimitysvaliokuntien jäseniksi Aimo Eloholma,
Roberto Lencioni ja Tuomo Lähdesmäki, joka valittiin molempien valiokuntien
puheenjohtajaksi. Hallitus nimitti tarkastusvaliokuntaan kaksi jäsentä, Gustav
Nybergin ja Anssi Soilan, joista Nyberg valittiin puheenjohtajaksi. Tuomo
Lähdesmäki aloitti tarkastusvaliokunnan kolmantena jäsenenä 27.9.2005.

Hallitus päätti, että kukin jäsen käyttää 40 prosenttia vuosipalkkiostaan yhtiön
osakkeiden ostamiseen 6.5.-17.6.2005 välisenä aikana sisäpiirisäännösten
puitteissa. Hankittuja osakkeita ei luovuteta ennen vuoden 2006 varsinaista
yhtiökokousta.

Hallitus kokoontui 21 kertaa tilikaudella 2005. Jäsenten osallistumisaste
kokouksiin oli 100 prosenttia. Yhtiön tarkastusvaliokunta kokoontui 4 kertaa,
palkitsemisvaliokunta 3 kertaa ja nimitysvaliokunta 2 kertaa.

Hallituksen toiminnasta ja työskentelytavoista teetettiin vuoden aikana
ulkopuolinen arviointi.

Vuonna 2005 hallitukselle maksetut palkkiot olivat yhteensä 168 500 euroa ja
valiokuntien palkkiot 8 250 euroa.

Konsernin emoyhtiön toimitusjohtajalle ja johtoryhmälle maksamat palkat,
palkkiot ja luontoisedut olivat yhteensä 986 370 euroa.

Yhtiön tilivuoden päävastuullinen tilintarkastaja oli Jouko Malinen KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy:ltä. Tilintarkastusyhteisölle varsinaisesta
tilintarkastuksesta maksetut palkkiot vuonna 2005 olivat 142 tuhatta euroa.
Muista konsultoinneista yhteisölle maksettiin yhteensä 99 tuhatta euroa.

YRITYSJÄRJESTELYT

Aspocomp Group Oyj ja Perlos Oyj ilmoittivat 27.4.2005 sopineensa yhteisen
tutkimus- ja kehitystoimintaa harjoittavan yhtiönsä Asperation Oy:n jakamisesta.
Vuonna 2002 perustetun Asperationin tavoitteena oli tuottaa ratkaisuja
matkapuhelin- ja elektroniikkateollisuuden tuotteissa käytettävien komponenttien
integrointiin. Yhtiö kehitti useita kymmeniä innovaatioita, joita omistajayhtiöt
voivat hyödyntää omassa toiminnassaan. Asperation Oy:n jakautuminen ja
purkaminen merkittiin kaupparekisteriin 31.8.2005. Sen toiminta jaettiin
perustettujen yhtiöiden Aspocomp Technology Oy:n ja Perlos Technology Oy:n
kesken siten, että edellinen sai käyttöönsä piirilevyihin ja jälkimmäinen
mekaniikkaan liittyvät radiotaajuus-, optiikka- ja
materiaaliteknologiainnovaatiot. Koko Asperationin henkilöstö siirtyi uusien
yhtiöiden palvelukseen.

Yhteisyritys Imbera Electronics Oy:ssä tuotekehitystä jatkettiin suunnitellusti.

Aspocomp Group Oyj ilmoitti 3.6.2005 nostavansa omistusosuutensa thaimaalaisesta
tytäryhtiöstään P.C.B. Center Co., Ltd:sta (nyk. Aspocomp (Thailand) Co., Ltd)
51 prosentista 75 prosenttiin. Omistusosuus nostettiin ostamalla 24 prosenttia
osakkeista 3 miljoonalla eurolla yhtiön vähemmistöosakkailta. Konsernin koko
omistusosuus Thaimaan tytäryhtiöstä on noin 83 prosenttia. Yhtiön toiseksi
pääosakkaaksi jäi Saha Group.

Konserniyhtiö Aspocomp Oy allekirjoitti 15.9.2005 sopimuksen mekaniikka-
liiketoimintansa myymisestä Mecanova Oy:lle, jotta konserni voi keskittyä
piirilevy- ja moduuliliiketoimintoihinsa. Kauppa koski Aspocompin Klaukkalan
tehtaan liiketoimintaa, vaihto-omaisuutta ja käyttöomaisuutta. Samalla yhtiöt
sopivat Aspocompin omistaman Klaukkalan tehtaan kiinteistön pitkäaikaisesta
vuokrauksesta. Mekaniikka-liiketoiminnan kaikki 70 työntekijää siirtyi uuden
omistajan palvelukseen vanhoina työntekijöinä.

ASPOCOMP S.A.S.

Vuonna 2002 Aspocomp Group Oyj päätti sulkea Evreux’ssä Ranskassa sijainneen
Aspocomp S.A.S:n raskaasti tappiollisen tehtaan ja irtisanoa sen työntekijät.
Irtisanomiset vietiin työtuomioistuimen kautta valitustuomioistuimeen. Aspocomp
Group Oyj julkaisi 24.3.2005 valitustuomioistuimen päätöksen, jonka mukaan
yhtiön tulisi maksaa 388 irtisanotulle henkilölle 6-18 kuukauden palkkaa
vastaava korvaus perusteettomasta irtisanomisesta. Korvauksen määrä olisi siten
yhteensä noin 11 miljoonaa euroa. Summalle lasketaan noin 7 prosentin vuotuinen
korko.

Aspocomp Group Oyj valitti päätöksestä Ranskan korkeimpaan oikeuteen ja tiedotti
2.12.2005 korkeimman oikeuden päätöksestä poistaa kyseinen asia käsiteltävien
asioiden listalta. Päätös poistamisesta tehtiin, koska yhtiö ei toistaiseksi ole
maksanut kyseisiä noin 11 miljoonan euron korvauksia korkoineen Aspocomp S.A.S:n
entisille työntekijöille. Ranskan lainsäädännön mukaan valitustuomioistuimen
päätös tulee normaalisti panna täytäntöön, vaikka siitä on tehty valitus
korkeimpaan oikeuteen. Asian palauttaminen käsittelylistalle edellyttäisi, että
Aspocomp Group Oyj suorittaisi ensin valitustuomioistuimen määräämät korvaukset.
Yhtiö haki korkeimmalta oikeudelta päätöstä ottaa asia käsiteltäväksi, vaikka
valitustuomioistuomen päätöstä ei oltu pantu täytäntöön. Yhtiö myös ilmoitti
tutkivansa eri toimintavaihtoehdot ja ilmoittavansa jatkotoimistaan myöhemmin.
Irtisanomisiin liittyvän oikeusprosessin ennakoidaan jatkuvan joitakin vuosia.

Aspocomp Group Oyj ei ole tehnyt kulukirjausta mahdollisesta korvaussummasta.
Päätös perustuu yhtiön saamiin asiantuntijalausuntoihin.

Yhtiö tiedotti 16.5.2005, että erillisessä oikeudenkäyntitapauksessa Aspocomp
S.A.S:n pesänhoitajat luopuivat vaatimuksestaan ulottaa vastuu sen veloista
koskemaan myös Aspocomp Group Oyj:tä. Kantajien luopumisen johdosta
oikeudenkäynti asiassa päättyi tuomioistuimen päätöksellä 12.5.2005.

IFRS-SÄÄNNÖSTEN VAIKUTUS TILINPÄÄTÖKSEEN

Aspocomp Group Oyj:n ensimmäinen kansainvälisten IFRS-standardien mukainen
tilinpäätös on laadittu tilikaudelta 2005. Myös vuoden 2005 osavuosikatsaukset
laadittiin IFRS-standardien mukaisesti.

Standardien käyttöönottoa koskevassa pörssitiedotteessaan 26.4.2005 yhtiö
ilmoitti siirtymisen keskeiset vaikutukset konsernitilinpäätöksen
laadintaperiaatteisiin ja vertailutiedot vuodelta 2004. Tiedote on nähtävillä
yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa www.aspocomp.com.

HALLITUKSEN OSINGONJAKOEHDOTUS

Hallitus ehdottaa 10.4.2006 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että
osakkeenomistajille ei jaeta osinkoa vuodelta 2005 (0,30 euroa vuonna 2004).
Hallitus ehdottaa, että varat sijoitetaan markkina-aseman ja kilpailukyvyn
kehittämiseen sekä pääasiakkaiden palvelemiseen kiristyvässä
kilpailutilanteessa.

TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Vastatakseen asiakkaidensa tuleviin tarpeisiin yhtiö teki 17.1.2006
periaatepäätöksen laajentaa HDI-liiketoimintaansa rakentamalla piirilevytehtaan
Chennaihin Intiaan. Tehdas on Intian ensimmäinen korkean teknologian HDI-
piirilevytehdas. Investoinnin uskotaan olevan noin 60 miljoonaa euroa ja yksikön
aloittavan toimintansa vuoden 2007 toisen vuosipuoliskon aikana. Lopullisesta
investoinnista arvioitiin päätettävän lähikuukausien aikana.

Aspocomp Group Oyj ilmoitti 3.1.2006 tytäryhtiönsä P.C.B. Center (Thailand) Co.,
Ltd:n nimen muuttuneen Aspocomp (Thailand) Co., Ltd.:ksi.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Kilpailukyvyn ja kustannustehokkuuden kasvattaminen Aasiassa on konsernin
tärkein tavoite vuonna 2006. Päätös HDI-tehtaan rakentamisesta Intiaan tukee
kasvua ja yhtiö tutkii edelleen kasvun mahdollisuuksia Aasiassa. Yhtiössä
ennakoidaan, että kuluvana vuonna Intian tehtaan rakentaminen etenee
suunnitellusti, Kiinan tehtaan kapasiteetin noston hyödyt heijastuvat kasvavassa
määrin tulokseen ja volyymituotanto kasvaa Aasian tehtailla. Salon
muutosprojektin hyödyt lisääntyvät asteittain kuluvana vuonna ja tehtaan uuden
teknologian tuotteiden valmistuksen arvioidaan alkavan kuluvan vuoden
ensimmäisellä puoliskolla.

Aspocompin piirilevyt-liiketoiminnan koko vuoden liikevaihdon ja kannattavuuden
ennakoidaan kasvavan katsauskaudesta, ja ydinliiketoimintaan kuulumattoman
moduulit-liiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden arvioidaan heikkenevän
edelleen. Konsernin vuoden 2006 liikevaihdon arvioidaan kasvavan katsauskauteen
verrattuna ja tuloksen kääntyvän positiiviseksi vuoden jälkimmäisellä
puoliskolla.

TULOSLASKELMA, LOKA-JOULUKUU 10-12/05 10-12/04
MEUR % MEUR %

LIIKEVAIHTO 42,7 100,0 41,2 100,0

Liiketoiminnan muut tuotot 0,5 1,1 0,3 0,7

Poistot ja arvonalentumiset -4,5 -10,5 -5,3 -12,9

LIIKEVOITTO/-TAPPIO -5,7 -13,3 -0,8 -2,0

Rahoitustuotot ja -kulut -0,3 -0,8 0,4 1,0

TULOS ENNEN VEROJA
JATKUVISTA LIIKETOIMINNOISTA -6,0 -14,1 -0,4 -1,0

Verot -5,9 -13,8 0,5 1,1

TILIKAUDEN TULOS JATKUVISTA
LIIKETOIMINNOISTA -12,0 -28,0 0,0 0,1

Myydyt ja lopetetut toiminnot 0,0 -0,1 0,3 0,6

TILIKAUDEN TULOS -12,0 -28,0 0,3 0,7

Vähemmistön osuus tilikauden tuloksesta 0,3 0,7 0,0 -0,1
Osakkeenomistajille kuuluva osuus
tilikauden tuloksesta -12,3 -28,8 0,3 0,8

TULOSLASKELMA, TAMMI-JOULUKUU 1-12/05 1-12/04
MEUR % MEUR %

LIIKEVAIHTO 154,0 100,0 184,8 100,0

Liiketoiminnan muut tuotot 1,3 0,8 1,0 0,6

Poistot ja arvonalentumiset -19,0 -12,4 -22,3 -12,1

LIIKEVOITTO/-TAPPIO -16,7 -10,9 10,4 5,6

Rahoitustuotot ja -kulut -0,9 -0,6 -0,7 -0,4

TULOS ENNEN VEROJA
JATKUVISTA LIIKETOIMINNOISTA -17,6 -11,4 9,7 5,2

Verot -5,6 -3,6 -0,5 -0,3

TILIKAUDEN TULOS JATKUVISTA
LIIKETOIMINNOISTA -23,2 -15,1 9,1 4,9

Myydyt ja lopetetut toiminnot -0,2 -0,1 0,1 0,0

TILIKAUDEN TULOS -23,4 -15,2 9,2 5,0

Vähemmistön osuus tilikauden tuloksesta 1,9 1,2 2,3 1,2
Osakkeenomistajille kuuluva osuus
tilikauden tuloksesta -25,3 -16,4 6,9 3,8

TASE
12/05 12/04 Muutos-
VARAT MEUR MEUR %

PITKÄAIKAISET VARAT
Aineettomat hyödykkeet 4,7 1,0 390,3
Aineelliset hyödykkeet 95,2 88,7 7,4
Osakkeet osakkuusyhtiöissä 0,2 0,7 -77,5
Sijoituskiinteistöt 2,9 3,0 -3,0
Myytävissä olevat sijoitukset 0,3 0,3 25,7
Laskennalliset verosaamiset 5,4 10,9 -50,2
Muut pitkäaikaiset saamiset 2,3 2,0 13,7
PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 111,1 106,6 4,2

LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus 18,5 20,5 -9,8
Lyhytaikaiset saamiset 38,6 33,3 16,0
Myytävissä olevat sijoitukset 0,0 25,0 -100,0
Rahavarat 16,1 8,2 96,7
Myytyjen toimintojen varat 1,3 5,6 -76,4
LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 74,5 92,6 -19,5

VARAT YHTEENSÄ 185,6 199,2 -6,8

OMA PÄÄOMA JA VELAT

Osakepääoma 20,1 20,1 0,0
Ylikurssirahasto 27,9 73,9 -62,2
Käyttörahasto 46,0 0,0
Käyvän arvon rahasto 0,1 0,0
Kertyneet voittovarat -17,8 9,4 -288,7
Emoyhtiön omistajille kuuluva pääoma 76,3 103,4 -26,2
Vähemmistöosuus 30,9 22,3 38,8
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 107,2 125,6 -14,7

Pitkäaikaiset velat 18,0 20,8 -13,5
Lyhytaikaiset velat 23,3 22,9 2,0
Osto- ja muut velat 35,7 26,2 36,4
Varaukset 1,4 2,1 -30,5
Myytyjen toimintojen velat 0,0 1,7 -99,4
VELAT YHTEENSÄ 78,4 73,6 6,6

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 185,6 199,2 -6,8

OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA, TAMMI-JOULUKUU
Osake- Yli- Käyttö- Arvon- Muunto- Voit- Vähem- Oma
pääoma kurssi- rahasto muutos- erot to- mistön pää-
rahasto ja muut varat osuus oma
rahastot yht.

Oma pääoma
31.12.2004 20,1 73,9 0,0 0,0 -6,4 15,8 22,3 125,6

Siirto -46,0 46,0 0,0
käyttö-
rahastoon

Muunto- 4,1 0,0 2,7 6,8
erot

Tili- -25,3 1,9 -23,4
kauden
tulos

Osingon- -6,0 -6,0
jako

Vähemmis- 4,1 4,1
tön osuus
tytär-
yhtiön
osake-
annissa

Listat- 0,1 0,1
tujen
osakkeiden
arvostus
käypään
arvoon

Oma pääoma
31.12.2005 20,1 27,9 46,0 0,1 -2,2 -15,5 30,9 107,2

OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA, LOKA-JOULUKUU
Osake- Yli- Käyttö- Arvon- Muunto- Voit- Vähem- Oma
pääoma kurssi- rahasto muutos- erot to- mistön pää-
rahasto ja muut varat osuus oma
rahastot yht.

Oma pääoma
30.9.2004 20,1 73,9 0,0 0,0 -3,1 -3,2 29,8 117,4

Siirto -46,0 46,0 0,0
käyttö-
rahastoon

Muunto- 0,9 0,0 -3,3 -2,3
erot

Tili- -12,3 0,3 -12,0
kauden
tulos

Osingon- 0,0 0,0
jako

Vähemmis- 4,1 4,1
tön osuus
tytär-
yhtiön
osake-
annissa

Listat- 0,1 0,1
tujen
osakkeiden
arvostus
käypään
arvoon

Oma pääoma
31.12.2005 20,1 27,9 46,0 0,1 -2,2 -15,5 30,9 107,2

RAHAVIRTALASKELMA, LOKA-JOULUKUU 10-12/05 10-12/04
MEUR MEUR

Liiketoiminnan rahavirta 7,3 11,4
Investointien rahavirta -12,2 -6,8
Rahavirta ennen rahoitusta -4,9 4,6
Pitkäaikaisen ja lyhytaikaisen rahoituksen muutos 4,7 -2,1
Maksetut osingot 0,0 0,0
Vähemmistön osuus tytäryhtiön osakeannissa
Rahoituksen rahavirta 4,7 -2,1
Rahavarojen muutos -0,1 3,1
Rahavarat kauden lopussa 16,1 33,2

RAHAVIRTALASKELMA, TAMMI-JOULUKUU 1-12/05 1-12/04
MEUR MEUR

Liiketoiminnan rahavirta 12,7 29,8
Investointien rahavirta -24,7 -15,7
Rahavirta ennen rahoitusta -12,0 14,1
Pitkäaikaisen ja lyhytaikaisen rahoituksen muutos -4,8 -9,4
Maksetut osingot -6,0 -3,0
Vähemmistön osuus tytäryhtiön osakeannissa 4,0 1,2
Rahoituksen rahavirta -6,7 -11,2
Rahavarojen muutos -17,1 3,4
Rahavarat kauden lopussa 16,1 33,2

LIIKETOIMINTA-ALUEET 10-12/05 10-12/04 1-12/05 1-12/04
MEUR MEUR MEUR MEUR

Liikevaihto

Piirilevyt 39,2 35,0 137,1 152,8
Moduulit 3,6 6,4 18,6 32,5
Konsernin sisäinen 0,0 -0,1 -1,7 -0,4
liikevaihto
Yhteensä 42,8 41,2 154,0 184,8

Liikevoitto

Piirilevyt -3,8 -0,6 -11,7 8,6
Moduulit -0,4 1,3 1,2 8,0
Konsernihallinto -1,5 -1,5 -6,2 -6,3
Yhteensä -5,7 0,8 -16,7 10,4

TALOUDELLISIA TUNNUSLUKUJA 12/05 12/04

Sijoitetun pääoman tuotto, % -9,9 6,9
Oman pääoman tuotto, % -19,9 7,5
Oma pääoma / osake, EUR 3,84 5,20
Omavaraisuusaste, % 57,8 63,1
Gearing, % 23,5 8,3
Bruttoinvestoinnit, MEUR 25,9 15,7
Henkilöstö keskimäärin 3 393 3 434

VASTUUSITOUMUKSET 12/05 12/04
MEUR MEUR

Velan vakuudeksi annetut 23,7 27,3
kiinnitykset
Käyttöleasingvastuut 0,1 0,1
Muut vastuut 2,2 2,3
Yhteensä 26,0 29,7

Kaikki luvut ovat tilintarkastamattomia.

Helsingissä 17.2.2006

ASPOCOMP GROUP OYJ

Hallitus

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Maija-Liisa
Friman, puh. (09) 7597 0711

ASPOCOMP GROUP OYJ

Maija-Liisa Friman
toimitusjohtaja

Jakelu:
Helsingin pörssi
keskeiset tiedotusvälineet
www.aspocomp.com

Tulevaisuutta koskevat näkemykset perustuvat
tiedotteen julkistamishetkeen ja toteutumat
saattavat aikanaan poiketa esitetyistä. Tässä
tiedotteessa mainitut asiat, jotka eivät ole
historiallisia tosiasioita, ovat
tulevaisuuteen liittyviä lausuntoja. Kaikki
tulevaisuuteen liittyvät lausunnot sisältävät
tunnettuja ja tuntemattomia riskejä,
epävarmuuksia ja muita tekijöitä, jotka
saattavat johtaa Aspocomp-konsernin
toteutuneiden tulosten, toiminnan ja
saavutusten olennaiseen poikkeamiseen mistä
tahansa esitetystä tai ilmaistusta
sellaisesta tulevaisuuteen liittyvästä
tuloksesta, toiminnasta tai lausunnosta, joka
sisältyy sellaiseen tulevaisuutta koskevaan
arvioon. Tällaiset tekijät käsittävät yleiset
taloudelliset ja liiketoimintaympäristöön
liittyvät olosuhteet;
valuuttakurssimuutokset; lisäykset ja
muutokset piirilevyteollisuuden
tuotantokapasiteetissa ja
kilpailutilanteessa; yhtiön kyvyn toteuttaa
ja hyväksikäyttää investointiohjelmansa ja
yhtiön kyvyn jatkaa liiketoimintansa
laajentamista Euroopan ulkopuolella.