ASPOCOMPIN HALLITUS PÄÄTTI MERKINTÄOIKEUSANNISTA

16.03.2007

ASPOCOMPIN HALLITUS PÄÄTTI MERKINTÄOIKEUSANNISTA


ASPOCOMP GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 16.3.2007 klo 17.00

Aspocomp Group Oyj:n hallitus on päättänyt maksullisesta merkintäoikeusannista, jossa osakkeenomistajat voivat merkitä kahdella vanhalla osakkeella kolme uutta osaketta. Merkittäväksi tarjotaan yhteensä 29 823 078 uutta osaketta hintaan 0,84 euroa/osake. Mikäli osakeanti merkitään kokonaisuudessaan, annilla hankitaan noin 25 miljoonaa euroa uutta pääomaa. Liikkeeseen laskettavat osakkeet vastaavat enintään 150 prosenttia yhtiön osake- ja äänimäärästä ennen osakeantia ja enintään 60 prosenttia osakeannin jälkeen. Osakeanti perustuu ylimääräisen yhtiökokouksen 19.1.2007 antamaan valtuutukseen.

Osakkeet tarjotaan yhtiön osakkeenomistajien merkittäväksi suhteessa heidän omistukseensa. Osakkeenomistajan tai omistajan, jonka nimiin hallintarekisteröidyt osakkeet on kirjattu, on oltava osakeannin täsmäytyspäivänä 21.3.2007 merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon. Tällöin hän saa jokaista omistamaansa osaketta kohden yhden arvo-osuusmuotoisen merkintäoikeuden, joka on vapaasti luovutettavissa. Merkintäoikeutta ei ole yhtiön liikkeesenlaskemien vaihdettavien debentuurilainojen tai 2006-optioiden haltijoilla. Osakkeenomistaja tai se henkilö tai yhteisö, jolle merkintäoikeudet ovat siirtyneet, voi merkitä jokaista kahta (2) merkintäoikeutta kohden kolme (3) osaketta.

Toissijaisessa merkinnässä osakkeenomistaja tai muu sijoittaja voi merkitä osakkeita, joita ei ole merkitty merkintäoikeuksien perusteella. Mikäli toissijaisessa merkinnässä annetut merkintäsitoumukset ylittävät siinä merkittävissä olevien osakkeiden määrän eli osakeanti ylimerkitään, merkintäsitoumukset hyväksytään ensisijaisesti suhteessa merkitsijöiden osakeomistukseen osakeannin täsmäytyspäivänä ja kunkin merkitsijän merkintäsitoumuksessaan ilmoittamaan osakkeiden enimmäismäärään asti.

Merkintäaika alkaa 26.3.2007 ja päättyy merkintäoikeuksien nojalla 12.4.2007 klo 16.00 ja toissijaisen merkintäoikeuden nojalla 13.4.2007 klo 16.00. Merkintäoikeudet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssissä 26.3.2007 klo 10.00 ja 3.4.2006 klo 18.30 välisenä aikana.

Yhtiö on saanut koko osakeantia koskevan merkintätakauksen sijoittajaryhmältä, johon kuuluvat 2M Ventures Oy, Ajanta Oy, Avenir Rahastoyhtiö Oy, E. Öhman J:or Fondkommission AB, Oy Hammarén & Co Ab, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma, Oy Finvestock Ab, Ramsay & Tuutti Oy Ab ja Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sampo.

Osakeannin yksityiskohtaiset ehdot ovat tämän pörssitiedotteen liitteenä.

Yhtiön tarkoituksena on käyttää osakeannista kertyvät nettovarat Intiaan suunniteltujen investointien rahoittamiseen, yleiseksi käyttöpääomaksi sekä konsernin muihin yleisiin tarpeisiin.

Osakeantia koskeva listalleottoesite on Rahoitustarkastuksen hyväksyttävänä ja julkaistaan, kun se on hyväksytty arviolta viimeistään 26.3.2007.

Osakeannin järjestäjänä toimii Evli Pankki Oyj, Corporate Finance.

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Maija-Liisa Friman, puh. (09) 7597 0711.

ASPOCOMP GROUP OYJ

Helsingissä 16. maaliskuuta 2007

Hallitus

Jakelu:
Pohjoismainen pörssi
keskeiset tiedotusvälineet
www.aspocomp.com

Liite: OSAKEANNIN EHDOT

Aspocompin ylimääräinen yhtiökokous valtuutti 19.1.2007 Yhtiön hallituksen päättämään (i) enintään 50 000 000 Yhtiön uuden Osakkeen liikkeeseenlaskusta ja (ii) Yhtiön hallussa olevien enintään 200 000 oman Osakkeen luovuttamisesta. Yhtiön hallitus voi tarjota Osakkeita joko osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden perusteella tai suunnatulla osakeannilla. Valtuutuksen mukaan Yhtiön hallitus voi päättää Yhtiön Osakkeiden tarjoamisesta maksua vastaan tai ilman vastiketta.

Yhtiön hallitus päätti 16.3.2007 ylimääräisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella laskea liikkeeseen enintään 29 823 078 uutta Antiosaketta Osakeannin ehtojen mukaisesti. Yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei tulla antamaan merkintäoikeuksia Osakeannissa.

Osakeannin seurauksena Yhtiön osakkeiden lukumäärä voi kasvaa 20 082 052 osakkeesta enintään 49 705 130 Osakkeeseen. Antiosakkeet vastaavat enintään 150 prosenttia Yhtiön kaikista Osakkeista ja niiden tuottamista äänistä ennen Osakeantia ja 60 prosenttia Osakeannin jälkeen.

OIKEUS MERKINTÄÄN

Ensisijainen merkintäoikeus

Antiosakkeet tarjotaan Yhtiön osakkeenomistajien merkittäviksi heidän osakeomistuksensa suhteessa.

Osakeannin täsmäytyspäivä on 21.3.2007 ("Täsmäytyspäivä").

Osakkeenomistaja, joka on Täsmäytyspäivänä merkitty Yhtiön osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ("APK") ylläpitämään osakasluetteloon, tai hallintarekisteröityjen Osakkeiden osalta osakkeenomistaja, jonka lukuun osakkeet on Täsmäytyspäivänä kirjattu APK:n ylläpitämään osakasluetteloon, saa automaattisesti yhden (1) arvo-osuusmuotoisen vapaasti luovutettavissa olevan Merkintäoikeuden (ISIN-tunnus FI0009503015) jokaista Täsmäytyspäivänä omistamaansa Osaketta kohti.

Osakkeenomistaja taikka henkilö tai yhteisö, jolle osakkeenomistajan Merkintäoikeudet ovat siirtyneet, on oikeutettu merkitsemään 3 Antiosaketta jokaisella 2 Merkintäoikeudella. Antiosakkeiden murto-osia ei ole mahdollista merkitä.

Toissijainen merkintäoikeus

Lisäksi (i) Aspocompin osakkeenomistajat, (ii) yleisö Suomessa ja (iii) Yhtiön hallituksen valitsemat institutionaaliset sijoittajat ((ii) ja (iii) yhdessä "Muut sijoittajat") voivat Toissijaisen merkintäoikeuden perusteella merkitä Ensisijaisessa merkinnässä merkitsemättä jääneitä Antiosakkeita merkintähintaan 0,84 euroa Antiosakkeelta ("Toissijainen merkintä"). Oikeutta osallistua Toissijaiseen merkintään ei voi siirtää.

MERKINTÄHINTA

Merkintähinta on 0,84 euroa Antiosakkeelta.

Yhtiön hallituksen päätöksen mukaan Merkintähinta kirjataan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

MERKINTÄAIKA

Merkintäaika alkaa 26.3.2007 klo 10.00 ja päättyy Merkintäoikeuksien osalta 12.4.2007 klo 16.00 ja Toissijaisen merkintäoikeuden osalta 13.4.2007 klo 16.00. Merkintäpaikat vastaanottavat merkintätoimeksiantoja tavanomaisina aukioloaikoinaan.

Tilinhoitaja- ja säilytysyhteisöt voivat pyytää asiakkaitaan antamaan merkintätoimeksiantonsa jo ennen kuin julkinen kaupankäynti Merkintäoikeuksilla päättyy.

MERKINTÄPAIKAT

Merkintälomake tulee toimittaa Evli Pankki Oyj:hin osoitteella Evli Pankki Oyj/Erityispalvelut, PL 1081, 00101 Helsinki. Merkintätoimeksiantoja vastaanottavat myös tilinhoitajayhteisöt ja säilyttäjäyhteisöt, jotka ovat tehneet sopimuksen Evli Pankki Oyj:n kanssa merkintöjen vastaanottamisesta. Merkintäpaikat vastaanottavat merkintätoimeksiantoja tavanomaisina aukioloaikoinaan. Tilinhoitajayhteisöt ja säilyttäjäyhteisöt voivat asettaa merkinnän tekemiselle määräajan, joka on ennen Merkintäajan päättymistä.

Toissijaisen merkintäoikeuden nojalla tehtäviä merkintöjä vastaanottaa ainoastaan Evli Pankki Oyj osoitteessa Evli Pankki Oyj/Erityispalvelut, PL 1081, 00101 Helsinki.

MERKINTÄOIKEUDEN KÄYTTÄMINEN

Ensisijainen merkintä

Osakkeenomistaja tai sijoittaja voi osallistua Osakeantiin merkitsemällä Antiosakkeita arvo-osuustilillään olevilla Merkintäoikeuksilla ja maksamalla Merkintähinnan. Osakeantiin osallistuakseen osakkeenomistajan tai sijoittajan on annettava merkintätoimeksianto oman säilytys- tai tilinhoitajayhteisönsä antamien ohjeiden mukaisesti. Tilinhoitajayhteisöt tiedottavat Osakeannista ja merkintätoimeksiannon tekemisestä osakkeenomistajille omien käytäntöjensä mukaisesti. Mahdolliset tiedustelut Ensisijaiseen merkintään liittyvään merkintätoimeksiantoon tulisi ensisijaisesti osoittaa osakkeenomistajan omalle tilinhoitajayhteisölle. Mikäli osakkeenomistaja ei saa merkintälomaketta omalta tilinhoitajayhteisöltään (esimerkiksi mikäli Osakkeet ovat säilytettävänä APK:ssa), merkintälomakkeen ja henkilökohtaisen maksuviitteen voi tilata Evlistä puhelinnumerosta (09) 4766 9931 tai sähköpostitse osoitteesta operations@evli.com.

Osakeantiin osallistuvien osakkeenomistajien ja sijoittajien, joiden Osakkeet tai Merkintäoikeudet on rekisteröity hallintarekisteröinnin hoitajan (tai muun säilytysyhteisön) nimiin, on annettava merkintätoimeksianto oman hallintarekisteröinnin hoitajansa antamien ohjeiden mukaisesti.

Merkintäoikeuksien perusteella tehty merkintä on sitova eikä sitä voi muuttaa tai peruuttaa muutoin kuin kohdassa "Merkintöjen peruuttaminen tietyissä olosuhteissa" esitetyn mukaisesti.

Merkintäoikeudet, joita ei ole käytetty viimeistään 12.4.2007 klo 16.00 mennessä, raukeavat.

Toissijainen merkintä

Osakkeenomistajan tai Muun sijoittajan, joka haluaa merkitä Antiosakkeita Toissijaisessa merkinnässä, on ilmoitettava, kuinka monta Antiosaketta hän sitoutuu merkitsemään Toissijaisessa merkinnässä. Erillisen merkintäsitoumuslomakkeen, jota käytetään merkittäessä Antiosakkeita Toissijaisessa merkinnässä, voi pyytää Evliltä puhelinnumerosta (09) 4766 9931 tai sähköpostiosoitteesta operations@evli.com. Yhtiön osakkeenomistaja saa osallistua Toissijaiseen merkintään, vaikka hän ei olisi käyttänyt kaikkia Merkintäoikeuksiaan.

Toissijaisessa merkinnässä tehtyä merkintäsitoumusta ei voi muuttaa tai peruuttaa muutoin kuin kohdassa "Merkintöjen peruuttaminen tietyissä olosuhteissa" esitetyn mukaisesti.

Toissijainen merkintäoikeus, jota ei ole käytetty viimeistään 13.4.2007 klo 16.00 mennessä, raukeaa eikä siitä makseta mitään korvausta.

Merkintätakaus

Yhtiö on saanut koko Osakeannin osalta merkintätakauksen sijoittajaryhmältä, johon kuuluvat 2M Ventures Oy, Ajanta Oy, Avenir Rahastoyhtiö Oy, E. Öhman J:or Fondkommission AB, Oy Hammarén & Co Ab, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma, Oy Finvestock Ab, Ramsay & Tuutti Oy Ab ja Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sampo.

MERKINTÖJEN PERUUTTAMINEN TIETYISSÄ OLOSUHTEISSA

Sijoittajilla, jotka ovat sitoutuneet merkitsemään Antiosakkeita, on arvopaperimarkkinalain mukaan oikeus peruuttaa merkintänsä, mikäli Listalleottoesitettä täydennetään sellaisen siinä esitettyihin tietoihin liittyvän olennaisen virheen tai puutteen johdosta, joka saattaa vaikuttaa arvioon Antiosakkeista. Merkintä on peruutettava kahden (2) pankkipäivän kuluessa siitä, kun Listalleottoesitteen täydennys on julkistettu. Rahoitustarkastuksella on oikeus erityisestä syystä päättää peruutusoikeuden määräajaksi enintään neljä (4) pankkipäivää. Peruutusoikeuden käyttämisen edellytyksenä on, että sijoittaja on sitoutunut merkitsemään Antiosakkeita ennen Listalleottoesitteen täydennyksen julkistamista ja että täydennys julkistetaan sen jälkeen, kun Rahoitustarkastus on hyväksynyt Listalleottoesitteen, ja ennen kuin kaupankäynti väliaikaisilla osakkeilla alkaa. Merkinnän peruuttamisen mahdollistavat toimenpiteet julkistetaan pörssitiedotteella samanaikaisesti Listalleottoesitteen mahdollisen täydentämisen kanssa.

JULKINEN KAUPANKÄYNTI MERKINTÄOIKEUKSILLA

Merkintäoikeudet ovat vapaasti luovutettavissa ja julkinen kaupankäynti Merkintäoikeuksilla alkaa Helsingin Pörssissä 26.3.2007. Julkinen kaupankäynti Merkintäoikeuksilla päättyy 3.4.2007. Merkintäoikeuksien hinta Helsingin Pörssissä määräytyy vallitsevan markkinatilanteen mukaan. Merkintäoikeuksia voi hankkia tai luovuttaa antamalla osto- tai myyntitoimeksiannon omalle säilytys- tai tilinhoitajayhteisölleen tai mille tahansa välittäjälle.

Merkintäoikeuksien kaupankäyntitunnus on ACG1VU0107.

MERKINTÖJEN MAKSU

Osakeannissa merkittyjen Antiosakkeiden Merkintähinta on maksettava kokonaisuudessaan merkinnän tekemisen yhteydessä merkintäpaikan tai asianomaisen säilytys- tai tilinhoitajayhteisön antamien ohjeiden mukaisesti.

MERKINTÖJEN HYVÄKSYMINEN

Yhtiön hallitus hyväksyy kaikki Merkintäoikeuksien perusteella Osakeannin ehtojen sekä sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti tehdyt merkinnät.

Yhtiön hallitus hyväksyy kaikki Toissijaisessa merkinnässä Osakeannin ehtojen sekä sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti tehdyt merkinnät, paitsi jos Toissijainen merkintä ylimerkitään. Jos Toissijainen merkintä ylimerkitään, Antiosakkeet allokoidaan ensisijaisesti Antiosakkeita Toissijaisessa merkinnässä merkitseville osakkeenomistajille suhteessa heidän osakeomistukseensa Täsmäytyspäivänä.

Yhtiö julkistaa Osakeannin lopullisen tuloksen pörssitiedotteella arviolta 18.4.2007.

TOISSIJAISESSA MERKINNÄSSÄ MAKSETUN MÄÄRÄN TAI SEN OSAN PALAUTTAMINEN

Mikäli Toissijaisessa merkinnässä tehty merkintäsitoumus hylätään tai hyväksytään vain osittain, maksettu määrä tai sen osa palautetaan merkintäsitoumuksen antajalle tämän merkintäsitoumuksen antamisen yhteydessä ilmoittamalle suomalaiselle pankkitilille arviolta kolmantena (3) pankkipäivänä siitä, kun Yhtiön hallitus on hyväksynyt Osakeannissa tehdyt merkinnät, eli arviolta 20.4.2007. Palautettaville erille ei makseta korkoa.

TOIMENPITEET TOISSIJAISEN MERKINNÄN MAHDOLLISESSA YLIMERKINNÄSSÄ

Mikäli Toissijaisessa merkinnässä annetut merkintäsitoumukset ylittävät Toissijaisessa merkinnässä merkittävissä olevien Antiosakkeiden määrän (toisin sanoen Osakeanti ylimerkitään), merkintäsitoumukset hyväksytään ensisijaisesti suhteessa merkitsijöiden osakeomistukseen Täsmäytyspäivänä kunkin merkitsijän merkintäsitoumuksessaan ilmoittamaan Antiosakkeiden enimmäismäärään asti. Jos Yhtiön osakkeenomistajat ylimerkitsevät Osakeannin, Antiosakkeita ei allokoida Muille sijoittajille, jotka ovat sitoutuneet merkitsemään Antiosakkeita Toissijaisessa merkinnässä. Mikäli Osakeanti ylimerkitään siten, että Toissijaisen merkinnän perusteella Antiosakkeita allokoidaan myös Muille sijoittajille, Antiosakkeiden allokointi Muiden sijoittajien kesken tapahtuu merkintäsitoumusten kattamien Antiosakkeiden määrien mukaisessa suhteessa. Antiosakkeiden määrä, johon osakkeenomistaja on oikeutettu, pyöristetään kokonaisiin Antiosakkeisiin Yhtiön hallituksen määrittämällä tavalla. Mikäli osakkeenomistaja tai muu sijoittaja on tehnyt useita merkintäsitoumuksia, ne kootaan yhdeksi merkintäsitoumukseksi ennen Antiosakkeiden allokaatiota.

TOIMENPIDEMAKSUT

Merkitsijöiltä ei veloiteta merkintäsitoumuksen tekemisestä ja Antiosakkeiden merkinnästä palkkioita tai muita maksuja. Kunkin osakkeenomistajan tilinhoitajayhteisö veloittaa palveluhinnastonsa mukaisen maksun arvo-osuustilin ylläpitämisestä. Lisäksi tilinhoitajyhteisöt saattavat veloittaa palkkion merkintöjen peruuttamisesta yllä kohdassa "Merkintöjen peruuttaminen tietyissä olosuhteissa" mainituissa tilanteissa.

ANTIOSAKKEIDEN KIRJAAMINEN ARVO-OSUUSTILEILLE JA KAUPANKÄYNTI ANTIOSAKKEILLA

Osakeannissa liikkeeseen lasketut Antiosakkeet kirjataan arvo-osuustileille seuraavasti:

– Ensisijaisessa merkinnässä merkityt Antiosakkeet kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille merkinnän rekisteröimisen jälkeen väliaikaisina osakkeina (ISIN-tunnus FI0009015192, kaupankäyntitunnus ACG1VN0107, jotka vastaavat Antiosakkeita. Kaupankäynti väliaikaisilla osakkeilla alkaa ensimmäisenä kaupankäyntipäivänä Merkintäoikeuksia koskevan Merkintäajan päättymisen jälkeen, arviolta 13.4.2007. Väliaikaiset osakkeet yhdistetään Yhtiön nykyisiin Osakkeisiin (ISIN-tunnus FI0009008080, kaupankäyntitunnus ACG1V), kun Antiosakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin. Yhdistäminen tapahtuu arviolta 19.4.2007.

– Toissijaisessa merkinnässä merkityt Antiosakkeet kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille samana osakelajina kuin Yhtiön olemassa olevat Osakkeet mahdollisimman pian sen jälkeen, kun Toissijaisessa merkinnässä annetut merkintäsitoumukset on hyväksytty ja Antiosakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin. Tämän arvioidaan tapahtuvan 19.4.2007.

OSAKKEENOMISTAJIEN OIKEUDET

Antiosakkeet oikeuttavat kaikkiin Yhtiön tulevaisuudessa mahdollisesti jakamiin osinkoihin ja tuottavat muut osakkeenomistajan oikeudet Yhtiössä siitä alkaen, kun Antiosakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin, arviolta 19.4.2007.

INFORMAATIO

Osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:ssä tarkoitetut asiakirjat ovat nähtävillä Yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Unioninkatu 18, 00130 Helsinki, sekä Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.aspocomp.com ja Evlin internetsivuilla osoitteessa www.evli.com.

SOVELLETTAVA LAKI JA ERIMIELISYYKSIEN RATKAISU

Osakeantiin ja Osakkeisiin sovelletaan Suomen lakia. Osakeannista mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa.

MUUT ASIAT

Osakeantiin liittyvistä muista seikoista ja käytännön toimenpiteistä päättää Yhtiön hallitus.