Aspocomp-konsernin tilinpäätöstiedote

16.02.2000

Aspocomp-konsernin tilinpäätöstiedote


Aspocomp-konsernin liikevoitto oli 21,5 miljoonaa euroa (11,8 miljoonaa euroa), voitto rahoituserien jälkeen 20,1 miljoonaa euroa (10,2 miljoonaa euroa) ja voitto ennen veroja 19,4 miljoonaa euroa (10,2 miljoonaa euroa). Konsernin liikevaihto oli 201,3 miljoonaa euroa (126,7 miljoonaa euroa). Tulos/osake oli 1,64 euroa (0,83 euroa). Osinkoehdotus on 0,50 euroa/osake.
Aspocomp Group Oyj:n hallitus harkitsee yhtiön pääomarakenteen kehittämisvaihtoehtoja.

TOIMINNAN YLEISPIIRTEET

Aspocomp-konsernin liikevaihto oli vuonna 1999 201,3 miljoonaa euroa (126,7 miljoonaa euroa) ja tulos rahoituserien jälkeen 20,1 miljoonaa euroa (10,2 miljoonaa euroa).

Aspocomp Group Oyj merkittiin Kaupparekisteriin 1.10.1999 Aspo Oyj:n jakauduttua kahdeksi erilliseksi julkiseksi yhtiöksi, Aspocomp Group Oyj:ksi ja Aspo Oyj:ksi, joiden molempien osakkeet on listattu Helsingin Pörssissä.

Tässä tilinpäätöstiedotteessa esitetyt, koko vuotta 1999 ja vertailuvuosia koskevat taloudelliset tiedot on esitetty pro forma -luvuin. Laadintaperiaatteita on muutettu paremmin kansainvälistä tapaa vastaaviksi, minkä seurauksena myös aiempien vuosien tietoja on muutettu. Pro forma -lukujen laskentaperiaatteita on selvitetty tarkemmin 8.4.1999 julkistetussa ja 28.9.1999 päivitetyssä tarjous- / jakautumisesitteessä.
Aspocomp Group Oyj:n virallinen tilinpäätös, joka sisältää myös kirjanpitolain mukaisen konsernitilinpäätöksen ajalta 1.10. – 31.12.1999, esitetään erikseen.

LIIKEVAIHTO

Konsernin liikevaihto kasvoi 74,6 miljoonalla eurolla 201,3 miljoonaan euroon. Ranskalaisen piirilevytehtaan osto vuonna 1998 kasvatti liikevaihtoa 57,7 miljoonalla eurolla. Liikevaihdon kasvu ilman Ranskan tehtaan osuutta oli 21,9 miljoonaa euroa. Konsernin kolmen suurimman asiakkaan, Ericssonin, Nokian ja Philipsin osuus liikevaihdosta oli 59 %. Suora vienti Suomesta oli 19,7 miljoonaa euroa (18,5 miljoonaa euroa) ja ulkomaantoimintojen liikevaihto oli 57,7 miljoonaa euroa (5,0 miljoonaa euroa).

Piirilevyjä tuottavan liiketoiminnan osuus Aspocomp-konsernin liikevaihdosta oli 160,2 miljoonaa euroa (88,0 miljoonaa euroa) ja Electronics Manufacturing Services -liiketoiminnan 41,1 miljoonaa euroa (38,6 miljoonaa euroa).
Piirilevytuotanto organisoitiin asiakaspohjaisiin Mobile-, Telecom- ja Auto & Industry -liiketoimintaryhmiin keväällä 1999.
Mobile-liiketoimintaryhmä tarjoaa piirilevyjä ja niihin liittyviä korkean teknologian palveluja matkapuhelimia valmistaville asiakkailleen. Tämän liiketoimintaryhmän osuus koko konsernin liikevaihdosta oli 38 %.
Liiketoimintaryhmä Telecom tarjoaa piirilevyihin liittyviä palveluja telekommunikaatioalan asiakkaille, jotka valmistavat mm. matkapuhelinverkkojen tukiasemia. Telecomin osuus konsernin liikevaihdosta oli 25 %.
Auto & Industry -liiketoimintaryhmä tarjoaa piirilevyjä ja niihin liittyviä palveluja autonvalmistajille ja teollisuusasiakkaille. Sen osuus koko konsernin liikevaihdosta oli 17 %.
EMS-liiketoimintaryhmä tarjoaa paksukalvohybridejä ja mekaanisia kokonaisuuksia sekä niihin liittyviä palveluja suurimmaksi osaksi samoille asiakkaille kuin piirilevyjen liiketoimintaryhmät. Sen osuus liikevaihdosta oli 20 %.

TULOS

Konsernin liikevoitto oli 21,5 miljoonaa euroa eli 10,7 % liikevaihdosta (11,8 miljoonaa euroa; 9,3 %). Piirilevytoimialan liiketulos oli 17,0 miljoonaa euroa (8,0 miljoonaa euroa) eli 10,6 % sen liikevaihdosta (9,5 %). Mobile-liiketoimintaryhmän tulos oli hyvä, Telecomin tyydyttävä ja Auto & Industry -liiketoimintaryhmän epätyydyttävä. Näille kaikille piirilevyjä valmistavan Ranskan yksikön toiminta oli tappiollista. Sen tulos on kuitenkin loppuvuodesta parantunut tuotannon uudelleenjärjestelyiden ja uuden teknologian käyttöönoton ansiosta. EMS-toimialan liiketulos oli hyvä; 4,5 miljoonaa euroa (3,9 miljonaa euroa) eli 11,0 % sen liikevaihdosta (10,1 % ).

Konsernin nettorahoituskulut olivat 1,3 miljoonaa euroa (1,6 miljoonaa euroa). Tarkastelukaudella, ennen jakautumista, yhtiö neuvotteli itselleen uudet lyhytaikaiset luottolimiitit taatakseen sujuvan siirtymisen jakautumisen jälkeiseen aikaan.

Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 20,1 miljoonaa euroa (10,2 miljoonaa euroa). Satunnaiset kulut muodostuvat vastuuvajauksen kattamisesta Aspoyhtymän eläkesäätiölle sen purkupäätöksen johdosta. Voitto ennen veroja oli 19,4 miljoonaa euroa (10,2 miljoonaa euroa) ja tilikauden tulos oli 13,7 miljoonaa euroa (7,3 miljoonaa euroa).

Aspocomp-konsernin tulos/osake oli 1,64 euroa, optioiden laimennusvaikutus huomioiden 1,62 euroa (0,83 euroa). Oma pääoma/osake oli 7,87 euroa (6,30 euroa).

4.10.1999 ja 31.12.1999 välisenä aikana Aspocompin osakkeen hinta nousi 47,7 %. HEX Portfolio-indeksi nousi saman ajanjakson aikana 45,0 %. 4.10.1999 ja 14.2.2000 välisenä aikana Aspocompin osakkeen hinta nousi 103,5 %, kun HEX Portfolio-indeksin kasvu oli 47,8 % samalta ajanjaksolta.

RAHOITUS, INVESTOINNIT JA OMAVARAISUUS

Konsernin rahoitustilanne oli tyydyttävä huolimatta suurista investoinneista, jotka olivat 41,1 miljoonaa euroa (27,8 miljoonaa euroa) eli 20,4 % liikevaihdosta (21,9 %). Tehtaiden laajennushankkeita on käynnissä mm. Salon, Padasjoen, Oulun ja Evreux?n tehtailla ja näiden vuodelle 1999 kohdistuneet investoinnit olivat 6,5 miljoonaa euroa. Tuotantolaiteinvestoinnit muodostivat valtaosan jäljelle jäävästä 34,6 miljoonan euron summasta. Merkittävimmät investoinnit, 15,4 miljoonaa euroa, kohdistuivat uuden teknologian vaatimaan laserporaukseen sekä tuotteiden testaamiseen. Investointien tarkoituksena on kapasiteetin kasvattamisen ohella kyvykkyyden ja tehokkuuden lisääminen.
Nettorahoituskulujen osuus liikevaihdosta oli 0,7 % (1,3 %).

Konsernin omavaraisuusaste oli 43,9 % (43,5 %).

PRO FORMA -LUKUJEN LAADINTAPERIAATTEET

Aspocomp SAS on yhdistelty hankintahetkestä, marraskuun 1998 lopusta lähtien. Konsernin emoyhtiön taseena on käytetty jakautumissuunnitelman mukaista tasetta. Tehdyt kuluihin liittyvät korjaukset ovat arviomääräisiä eivätkä sinällään perustu toteutuneisiin kustannuksiin.

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Aspocomp Group Oyj:n osakepääoma oli 31.12.1999 8 770 416 euroa ja osakkeiden lukumäärä 8 770 416 osaketta. Yhteensä 805 345 Aspocomp Group Oyj:n osaketta vaihtui 1.10.1999 ja 30.12.1999 välisenä aikana Helsingin Arvopaperipörssissä. Näiden kauppojen yhteenlaskettu arvo oli 19 110 419 euroa. Ulkomaalaisomistus 31.12.1999 oli 9,48 %. Osakkeiden alin kaupantekokurssi oli 21,50 euroa ja ylin 37,66 euroa, keskimäärin 23,73 euroa. Päätöskurssi 30.12.1999 oli 37,00 euroa.
Aspocomp Group Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous päätti 22.10.1999 optio-oikeuksien antamisesta Aspocomp-konsernin erikseen nimettäville avainhenkilöille sekä Aspocomp Group Oyj:n kokonaan omistamalle tytäryhtiölle. Optio-oikeuksien määrä on 750 000 kappaletta. Optio-oikeuksista 375 000 merkitään kirjaimella A ja 375 000 kirjaimella B. Optio-oikeuksilla voi merkitä Aspocomp Group Oyj:n osakkeita yhteensä enintään 750 000 kappaletta vastaten merkinnän jälkeen 7,88 %:a osakkeiden kokonaismäärästä. Osakepääoma kohoaa enintään 750 000 eurolla. Osakkeen merkintähinta on 25 euroa. Merkityt osakkeet oikeuttavat osinkoon siltä tilikaudelta, jonka kuluessa ne on vaihdettu. Muut osakeoikeudet alkavat osakepääoman korotuksen kaupparekisterimerkinnästä. Osakkeiden merkintä alkaa porrastettuna A-optio-oikeuksien osalta 1.11.2001 ja B-optio-oikeuksien osalta 1.11.2003. Osakemerkinnän aika kaikilla optio-oikeuksilla päättyy 30.11.2005.
Edellä esitetyt optio-oikeudet on merkitty Kaupparekisteriin 29.12.1999.

HENKILÖSTÖ

Aspocomp-konsernin henkilöstön määrä oli tilikauden lopussa 1.858 (1.678) ja tilikauden aikana keskimäärin 1.886 (1.216). Toimihenkilöiden keskimäärä oli vuoden aikana 287 ja työntekijöiden 1.599.

HALLITUKSEN OSINGONJAKOEHDOTUS

Hallitus ehdottaa 17.3.2000 koollekutsuttavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan osakkeenomistajille 0,50 euroa osakkeelta. Osingonmaksupäiväksi ehdotetaan 29.3.2000, jolloin osingonmaksun täsmäyttämispäivä on 22.3.2000.

NÄKYMÄT VUODELLE 2000

Aspocomp-konsernin toimintojen odotetaan kehittyvän suotuisasti vuonna 2000. Kasvu painottuu kolmannelle ja varsinkin neljännelle vuosineljännekselle, joka toimialalle tyypillisesti on vahvin. Tähän vaikuttaa myös se, että osa laajennusprojekteista otetaan käyttöön kesän jälkeen.
Tässä esitetty näkymys konsernin tulevaisuudesta perustuu tilinpäätöstiedotteen antamisajankohdan tilanteeseen.

ASPOCOMP-KONSERNIN PRO FORMA -TULOSLASKELMA

 19991998MuutosMuutos
 Milj. eMilj. eMilj.e %
     
LIIKEVAIHTO201,3126,774,658,9
Liiketoiminnan muut tuotot2,50,61,9 
Poistot ja arvon alentumiset19,812,96,953,5
     
LIIKEVOITTO21,511,89,782,2
     
Rahoitustuotot ja -kulut-1,3-1,6-0,3-18,8
     
VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ JA VEROJA20,110,29,997,1
     
Satunnaiset tuotot0,00,00,0 
Satunnaiset kulut-0,70,0-0,7 
     
VOITTO ENNEN VEROJA19,410,29,290,2
     
KATSAUSKAUDEN VOITTO13,77,36,487,7
     
TULOS/OSAKE, euroa1,640,830,8197,6
     


Luvut ovat tilintarkastamattomia.

ASPOCOMP-KONSERNIN PRO FORMA -TASE

 19991998MuutosMuutos
 Milj. eMilj. eMilj.e %
     
Pysyvät vastaavat    
Aineettomat hyödykkeet3,22,70,418,5
Aineelliset hyödykkeet93,473,819,626,5
Sijoitukset0,10,10,00,0
     
Vaihtuvat vastaavat    
Vaihto-omaisuus23,416,86,639,3
Saamiset35,030,84,213,6
Rahat ja pankkisaamiset2,32,8-0,5-17,8
VASTAAVAA YHTEENSÄ157,4127,030,323,9
     
Osakepääoma8,88,80,00,0
Muu oma pääoma60,246,513,729,5
Pakolliset varaukset0,30,30,00,0
Pitkäaikainen vieras pääoma37,930,27,725,5
Lyhytaikainen vieras pääoma50,241,29,021,8
VASTATTAVAA YHTEENSÄ157,4127,030,323,9
     
TALOUDELLISIA TUNNUSLUKUJA    
     
Oma pääoma/osake,euroa7,876,30  
     
Omavaraisuusaste, %43,943,5  
     
Gearing56,456,6  
     
Oman pääoman tuotto, %23,214,0  
     
Sijoitetun pääoman tuotto, %21,614,8  
(ROI)    
     
Bruttoinvestoinnit, miljoonaa euroa41,127,8  
     
Henkilöstö keskimäärin1.8861.216  


Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Kertynyt poistoero ja vapaaehtoiset varaukset, 13,9 miljoonaa euroa, on taseessa jaettu omaksi pääomaksi ja laskennalliseksi verovelaksi.

KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET

 19991998
 Milj. eMilj. e
   
Velan vakuudeksi annetut kiinnitykset3,92,0
Käyttöleasingvastuut0,50,7
Rahoitusleasingillä hankitut käyttöomaisuuserät on kirjattu taseeseen.  
YHTEENSÄ4,42,7


Johdannaissopimuksia ei ole.

PÄÄOMARAKENNE

Aspocomp Group Oyj:n hallitus on päättänyt selvittää kasvun rahoittamiseksi pääomarakenteen kehittämistä ja on valinnut pääneuvonantajakseen Merrill Lynch International -investointipankin ja heidän suomalaiseksi yhteistyökumppanikseen Conventum Oyj:n.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aspocomp Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään perjantaina, maaliskuun 17. päivänä 2000 klo 14.00 hotelli Palacen konferenssisalissa, Eteläranta 10, 00130 Helsinki. Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä on 10.3.2000.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaisia asioita.

VUOSIKERTOMUS 1999

Aspocomp-konsernin vuoden 1999 vuosikertomus julkaistaan 10.3.2000.

TALOUDELLISET TIEDOTTEET VUONNA 2000

Aspocomp Group Oyj julkaisee osavuosikatsaukset 28.4.2000, 28.7.2000 ja 27.10.2000.

Helsingissä helmikuun 16. päivänä 2000

ASPOCOMP GROUP Oyj

Hallitus

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Jarmo Niemi,
puh. +358-9-759 70711

ASPOCOMP GROUP Oyj

Jarmo Niemi
Toimitusjohtaja

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.aspocomp.com