ASPOCOMP-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE


ASPOCOMP GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.2.2003 klo 8.00 1(10)

ASPOCOMP-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE

LOKA-JOULUKUU (vertailuluvut 7-9/2002)
– Neljännen neljänneksen liikevaihto kasvoi 15,2 % kolmanteen
neljännekseen verrattuna ja oli 51,6 miljoonaa euroa (44,8 miljoonaa
euroa).
– Liiketulos oli 4,8 miljoonaa euroa tai 9,3 % liikevaihdosta (1,6
miljoonaa euroa, 3,6 %).
– Liiketoiminnan kassavirta oli 17,4 miljoonaa euroa (3,7 miljoonaa
euroa).
– Tulos osaketta kohden oli 0,51 euroa (0,36 euroa).

TAMMI-JOULUKUU (vertailuluvut 1-12/2001)
– Tilikauden liikevaihto oli 182,9 miljoonaa euroa (221,8 miljoonaa
euroa).
– Liiketulos oli -23,2 miljoonaa euroa (-27,4 miljoonaa euroa).
– Liiketulos ilman Aspocomp S.A.S:aa oli 4,5 miljoonaa euroa.
– Tulos osaketta kohden oli -1,86 euroa (-2,66 euroa).
– Omavaraisuusaste oli 61,0 % (56,5 %) ja oma pääoma osaketta kohden
10,85 euroa (13,01 euroa).
– Hallitus ehdottaa, että osinkoa jaetaan 0,25 euroa / osake.

LIIKETOIMINTAKATSAUS

Tuotanto

Aspocompin tuotannon käyttöaste viimeisellä vuosineljänneksellä oli
parempi kuin vuoden muilla neljänneksillä. Piirilevykysyntä kasvaa
voimakkaimmin Aasiassa ja erityisesti Kiinassa. Aspocompilla on
Aasiassa kaksi tytäryhtiötä, Thaimaassa sijaitseva P.C.B. Center ja
Kiinassa sijaitseva ACP Electronics. Aasian yksiköiden tuotanto on
kasvanut tilikauden aikana koko vuoteen 2001 verrattuna lähes 44 %.

Tutkimus ja tuotekehitys

Aspocomp Group Oyj ja Perlos Oyj perustivat 1.3.2002 yhteisen
tutkimus- ja kehitysyhtiön, Asperation Oy:n. Yhtiön omistus jakautuu
tasan emoyhtiöiden kesken. Asperation Oy keskittyy matkapuhelin- ja
elektroniikkateollisuuden tuotteissa käytettävien komponenttien
integrointiin liittyvään tutkimus- ja kehitystoimintaan. Yhteistyön
tavoitteena on tuottaa innovaatioita, joita omistajayhtiöt voivat
hyödyntää omassa toiminnassaan ja joiden avulla pyritään lyhentämään
innovaatioiden tuotteistamiseen kuluvaa aikaa.

Aspocomp Group Oyj ja Elcoteq Network Oyj perustivat 12.4.2002
yhteisyrityksen, Imbera Electronics Oy:n, joka keskittyy Integrated
Module Board -liitosteknologian kehitystoimintaan ja
kaupallistamiseen. Imbera Electronics Oy:n omistus jakautuu tasan
omistajayhtiöiden kesken. Yhtiön tavoitteena on kehittää
innovatiivinen, IMB-teknologiaa hyödyntävä tuotantoprosessi,
jossa aktiivikomponentit integroidaan osaksi piirilevyrakennetta. IMB
2(10)
-teknologian soveltamisen vaativan kulutuselektroniikan tuotantoon
arvioidaan käynnistyvän parin vuoden sisällä.

Kumpikin yhteisyritys on edennyt tilikauden aikana suunnitelmien
mukaisesti.

LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖ

Tietoliikenneteollisuus, etenkin matkapuhelinala, oli vuosina 1999 ja
2000 vahvassa kasvussa ja pääpaino oli tuolloin valmistuskapasiteetin
riittävyyden varmistamisessa. Kasvu on nyt lähes pysähtynyt ja
varsinkin tietoliikenneverkoissa jopa taittunut.
Elektroniikkateollisuusyritykset pyrkivät kontrolloimaan arvoketjua
ja siten mahdollistamaan kannattavan toiminnan. Uudet teknologiat
mullistavat markkinoita mahdollistamalla yhä enemmän toimintoja
sisältävien, kuluttajahinnaltaan halpojen tuotteiden valmistuksen.
Arvoketjut muuttavat yritysten maantieteellistä asemoitumista kun
kustannusetuja haetaan halvasta työvoimasta. Perinteiset
lopputuotteiden valmistajat keskittyvät myyntiin ja markkinointiin ja
sopimusvalmistajien sekä sopimussuunnittelijoiden merkitys kasvaa.
Toimitusketjut monimutkaistuvat, tuotanto globalisoituu ja omistus
keskittyy.
Elektroniikkatoimialan kasvu on vahvinta Aasiassa myös vuonna 2003.

LIIKEVAIHTO JA TULOS, LOKA-JOULUKUU (vertailuluvut 7-9/2002)

Aspocomp-konsernin liikevaihto vuoden neljännellä neljänneksellä
nousi 15,2 % kolmanteen neljännekseen verrattuna ja oli 51,6
miljoonaa euroa (44,8 miljoonaa euroa, 7-9/2002).

Liiketulos ennen poistoja nousi kolmanteen neljännekseen verrattuna
37,3 % ja oli 12,2 miljoonaa euroa (8,9 miljoonaa euroa). Liiketulos
oli 4,8 miljoonaa euroa tai 9,3 % liikevaihdosta (1,6 miljoonaa
euroa; 3,6 %). Tulos osaketta kohti oli 0,51 euroa (0,36 euroa).
Liiketoiminnan kassavirta oli 17,4 miljoonaa euroa (3,7 miljoonaa
euroa).

LIIKEVAIHTO JA TULOS, TAMMI-JOULUKUU (vertailuluvut 1-12/2001)

Aspocomp-konsernin liikevaihto 1.1. – 31.12.2002 oli 182,9 miljoonaa
euroa, kun se viime vuonna vastaavalla jaksolla oli 221,8 miljoonaa
euroa. Liiketoiminnan muut tuotot olivat 0,2 miljoonaa euroa (0,9
miljoonaa euroa, 1-12/2001). Konsernin viiden suurimman asiakkaan,
Nokian, Sanmina-SCI:n, Siemensin, Tellabsin ja Ericssonin osuus
liikevaihdosta oli 68 % (viiden suurimman osuus viime vuonna: 62 %).
Liikevaihto markkina-alueittain jakaantui seuraavasti: Eurooppa 56 %
(81 %), Aasia 17 % (8 %) ja Pohjois- ja Etelä-Amerikka 27 % (11 %).

Liiketulos oli -23,2 miljoonaa euroa tai -12,7 % liikevaihdosta (-
27,4 miljoonaa euroa; -12,3 %). Liiketulos ilman ranskalaiseen
tytäryhtiöön Aspocomp S.A.S:aan liittyviä alaskirjauksia ja tappioita
3(10)
oli 4,5 miljoonaa euroa. Nettorahoituskulut olivat 2,7 miljoonaa
euroa (2,6 miljoonaa euroa).

Tulos ennen satunnaisia eriä oli -25,9 miljoonaa euroa (-29,9
miljoonaa euroa). Tulos ennen veroja oli -25,9 miljoonaa euroa (-29,9
miljoonaa euroa), ja tilikauden tulos oli -18,6 miljoonaa euroa

(-26,9 miljoonaa euroa). Tulos osaketta kohti oli -1,86 euroa (-2,66
euroa).

LIIKETOIMINTARYHMÄT, LOKA-JOULUKUU

Piirilevyt

Piirilevyliiketoimintaryhmän liikevaihto vuoden neljännellä
neljänneksellä nousi 21,1 % vuoden kolmanteen neljännekseen
verrattuna ja oli 43,7 miljoonaa euroa (36,1 miljoonaa euroa, 7-
9/2002). Mobile-segmentin liikevaihto ylsi 25,1 miljoonaan euroon
(19,1 miljoonaa euroa). Telecom-segmentin liikevaihto oli 7,7
miljoonaa euroa (5,6 miljoonaa euroa). Auto & Industry -segmentin
liikevaihto oli 10,9 miljoonaa euroa (11,4 miljoonaa euroa).

EMS (Electronics Manufacturing Services)

EMS-liiketoimintaryhmän liikevaihto laski 9,7 % ja oli 7,9 miljoonaa
euroa (8,8 miljoonaa euroa).

LIIKETOIMINTARYHMÄT, TAMMI-JOULUKUU

Piirilevyt

Piirilevyliiketoimintaryhmän liikevaihto katsauskauden aikana laski
16,2 % viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli 150,0
miljoonaa euroa (179,0 miljoonaa euroa, 1-12/2001). Mobile-segmentin
liikevaihto laski 9,3 % viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon
verrattuna ja oli 79,0 miljoonaa euroa (87,1 miljoonaa euroa).
Telecom-segmentin liikevaihto laski 41,8 % ja oli 27,8 miljoonaa
euroa (47,8 miljoonaa euroa). Auto & Industry -segmentin liikevaihto
laski 2,0 % ja oli 43,2 miljoonaa euroa (44,1 miljoonaa euroa).
Piirilevyliiketoimintaryhmän liiketulos katsauskaudelta oli -24,0
miljoonaa euroa (-29,2 miljoonaa euroa).

EMS (Electronics Manufacturing Services)

EMS-liiketoimintaryhmän liikevaihto laski 23,0 % ja oli 32,9
miljoonaa euroa (42,8 miljoonaa euroa, 1-12/2001). EMS-
liiketoimintaryhmän liiketulos katsauskaudelta oli 0,8 miljoonaa
euroa (1,8 miljoonaa euroa).

RAHOITUS, INVESTOINNIT JA OMAVARAISUUS

4(10)
Konsernin rahoitustilanne oli tilikauden aikana hyvä. Likvidit varat
vuoden lopussa olivat 19,7 miljoonaa euroa (20,3 miljoonaa euroa).
Korolliset nettovelat olivat 40,5 miljoonaa euroa sisältäen 30,5
miljoonaa euroa rahoitus-leasingvastuita (58,7 miljoonaa euroa; 34,9
miljoonaa euroa). Korottomat velat olivat 26,1 miljoonaa euroa (47,8
miljoonaa euroa). Investoinnit olivat 19,8 miljoonaa euroa (73,3
miljoonaa euroa) tai 10,8 % liikevaihdosta (33,0 %). Pääosa
investoinneista kohdistui Aasiaan (13,5 miljoonaa euroa).
Investoinnit Suomeen olivat 6,3 miljoonaa euroa sisältäen
yhteisyritysten Asperation Oy:n ja Imbera Electronics Oy:n
osakepääomat sekä omien osakkeiden ostot yhteensä noin 2 miljoonaa
euroa. Euron ja US dollarin vaihtosuhteen tilikauden aikainen muutos
on lisännyt Aasian yksiköiden hintakilpailukykyä, mutta toisaalta
heikentänyt sitä Euro-alueella. Nettorahoituskulujen osuus
liikevaihdosta oli 1,5 % (1,2 %). Konsernin omavaraisuusaste
tilikauden lopussa oli 61 % (56,5 %)

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Aspocompin osakkeiden kokonaismäärä 31.12.2002 oli 10.041.026 ja
osakepääoma 10.041.026 euroa. Kokonaismäärästä oli yhtiön
omistuksessa 100.000 osaketta. Omien osakkeiden lunastusmäärillä
oikaistu keskimääräinen osakemäärä oli 9.984.654 osaketta. Yhteensä
2.309.047 Aspocomp Group Oyj:n osaketta vaihtui tilikauden aikana
Helsingin arvopaperipörssissä. Näiden kauppojen yhteenlaskettu arvo
oli 17.450.476,52 euroa. Hallintarekisteröityjen osakkeiden osuus
30.12.2002 oli 15,34 % ja ulkomaalaisomistuksen 0,78 %. Osakkeiden
alin kaupantekokurssi oli 4,22 euroa ja ylin 13,25 euroa, keskimäärin
7,56 euroa. Päätöskurssi 30.12.2002 oli 6,25 euroa ja yhtiön
markkina-arvo 62.131.413 euroa.

Aspocomp Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti 5.4.2002
valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja
luovuttamisesta sekä uusmerkinnästä ja /tai vaihtovelkakirjalainojen
ottamisesta. Valtuutukset ovat voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen
päätöksestä. Hallitus päätti 7.5.2002 käyttää omien osakkeiden
hankintaa koskevaa valtuutustaan ja ostaa enintään 100.000 omaa
osaketta julkisessa kaupankäynnissä kesäkuun 2002 loppuun mennessä.
Omien osakkeiden hankinta aloitettiin 14.5.2002 ja 28.6.2002
saavutettiin 100.000 oman osakkeen oston raja. Tilikauden päättymisen
jälkeen, 31.1.2003 mennessä yhtiön omistuksessa oli omia osakkeita
edelleen yhteensä 100.000 kappaletta. Omien osakkeiden hankintatiedot
on esitetty alla olevassa taulukossa.

Aikaväli Määrä Keskihinta/ Kokonaishinta,
osake, euroa euroa

1.-31.5.2002 24.400 7,99 194.982,50
1.-30.6.2002 75.600 7,45 563.122,50

Yhteensä 100.000 7,58 758.105,00
5(10)
Osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo oli yhteensä 100.000,00 euroa
ja ne edustivat 1,0 % yhtiön osakepääomasta ja äänistä. Omien
osakkeiden hankinnalla ei ollut merkittävää vaikutusta yhtiön
omistuksen tai äänivallan jakautumiseen.

Muita voimassa olevia valtuutuksia ei ole käytetty.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 5.4.2002 päätettiin yhtiön
osakepääomaa alentaa 100.900 eurolla mitätöimällä yhtiön hallussa
olleet omat osakkeet. Uusi osakepääoma 10.041.026 euroa ja osakkeiden
lukumäärä 10.041.026 osaketta merkittiin kaupparekisteriin 9.4.2002.

Aspocomp Group Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous päätti 22.10.1999
optio-oikeuksien antamisesta Aspocomp-konsernin erikseen nimettäville
avainhenkilöille sekä Aspocomp Group Oyj:n kokonaan omistamalle
tytäryhtiölle. Optio-oikeuksien määrä on 750.000 kappaletta. Optio-
oikeuksista 375.000 merkitään kirjaimella A ja 375.000 kirjaimella B.
Optio-oikeuksilla voi merkitä Aspocomp Group Oyj:n osakkeita yhteensä
enintään 750.000 kappaletta vastaten merkinnän jälkeen 7,5 %
osakkeiden kokonaismäärästä. Osakepääoma kohoaa enintään 750.000
eurolla. Osakkeen merkintähinta on 25 euroa vähennettynä ennen
merkintää maksetuilla osingoilla. Tämänhetkinen merkintähinta optio-
oikeuksilla on 24 euroa/osake. Merkityt osakkeet oikeuttavat osinkoon
siltä tilikaudelta, jonka kuluesssa ne on vaihdettu. Muut
osakeoikeudet alkavat osakepääoman korotuksen
kaupparekisterimerkinnästä. Osakkeiden merkintä alkoi A-optio-
oikeuksien osalta 1.11.2001 ja alkaa B-optio-oikeuksien osalta
1.11.2003. Osakemerkinnän aika kaikilla optio-oikeuksilla päättyy
30.11.2005.
Edellä esitetyt optio-oikeudet on merkitty Kaupparekisteriin
29.12.1999. Aspocomp Group Oyj:n hallitus päätti hakea vuoden 1999 A-
optio-oikeuksien ottamista Helsingin Pörssin päälistalle siten, että
listaus alkoi 23.11.2001. Listaamisen yhteydessä vuoden 1999 optio-
oikeudet siirrettiin arvo-osuusjärjestelmään.

17.5.2002 If Skadeförsäkring Ab ilmoitti, että sen omistusosuus
Aspocomp Group Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta ylittää yhden
kahdeskymmenesosan.

HENKILÖSTÖ

Aspocomp-konsernin henkilöstön keskimäärä 1.1. – 31.12.2002 oli
3.075, vastaavana aikana edellisenä vuonna se oli 3.314. Henkilöstön
määrä tilikauden lopussa oli 2.907 (3.178).

Keskimäärä Keskimäärä Määrä Määrä
2002 2001 2002 2001
1.1.-31.12. 1.1.-31.12. 31.12. 31.12.

Eurooppa 1.503 1.902 1.076 1.785
Thaimaa 862 1.074 973 882
6(10)
Kiina 710 338 858 511
Yhteensä 3.075 3.314 2.907 3.178

Ranskalaisessa Aspocomp S.A.S:ssa 18.10.2001 aloitetut yt-neuvottelut
päättyivät 24.1.2002 ja niiden tuloksena irtisanottiin noin 200
henkilöä tuotannollisista ja taloudellisista syistä. Aspocomp S.A.S.
jätti konkurssihakemuksen paikalliselle ranskalaiselle
tuomioistuimelle 6.3.2002 ja sen seurauksena yhtiön konkurssipesän
hoitaja irtisanoi koko tehtaan henkilökunnan. Aspocomp S.A.S. ei ole
enää 28.2.2002 jälkeen kuulunut Aspocomp-konserniin. Konsernin
kaikilla tehtailla on pyritty vastaamaan vallitsevaan
kysyntätilanteeseen henkilöstömäärien sopeuttamisella.

ASPOCOMP S.A.S

Ranskan tehtaan HDI-valmistuskapasiteetti rakennettiin käytettävissä
olleen markkinatiedon perusteella tarkasti harkiten vastaamaan
ennustettua kolmannen sukupolven matkapuhelinverkkojen
rakentamistarvetta ja arvioitua matkapuhelimien kysynnän
kasvua.Kumpikaan edellä mainituista markkinoista ei kuitenkaan
kehittynyt vuonna 2001 yleisesti ennakoiden mukaisesti. Ranskan
tehtaan kapasiteetti oli vajaakäytössä ja toiminta oli tappiolla jo
kolmatta vuotta; liiketappio vuonna 2001 oli 23,9 miljoonaa euroa.
Aspocomp S.A.S. jätti konkurssihakemuksen 6.3.2002 ja sen
varallisuuden realisointi aloitettiin paikallisen tuomioistuimen
päätöksellä 20.6.2002. Aspocomp S.A.S:n pesänhoitajat jättivät
Evreux’n kauppatuomioistuimelle Ranskassa haasteen Aspocomp Group
Oyj:lle. Konkurssipesä vaatii, että Aspocomp Group Oyj
samaistettaisiin ranskalaiseen tytäryhtiöön ja tämän perusteella
tytäryhtiön selvitystila sekä vastuu tytäryhtiön veloista
ulotettaisiin koskemaan myös Aspocomp Group Oyj:tä. Aspocomp Group
Oyj on 10.9.2002 jättänyt vastineensa kantajien väitteisiin ja
kantajien oli määrä antaa oma vastineensa tilikauden päättymisen
jälkeen 14.1.2003, mutta tuomioistuin on kantajien pyynnöstä lykännyt
asian käsittelya maaliskuulle 2003. Käytettävissä oleviin
asiantuntija-arvioihin perustuen haaste ja siinä esitetyt vaatimukset
ovat vailla perustetta. Näin ollen haasteella ei ole vaikutusta
yhtiön tulokseen eikä tase- tai rahoitusasemaan.

HALLITUKSEN OSINGONJAKOEHDOTUS

Hallitus ehdottaa 4.4.2003 kokoontuvalle varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan osakkeenomistajille 0,25 euroa
osakkeelta. Osingonmaksupäiväksi ehdotetaan 16.4.2003, jolloin
osingonmaksun täsmäytyspäivä on 9.4.2003.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Epävarma markkinatilanne jatkuu. Asiakkaidemme arvioihin perustuen
odotamme vuoden 2003 matkapuhelinmarkkinoiden kasvavan
kokonaisuudessaan 0 – 10 % ja tietoliikenneverkkomarkkinoiden
7(10)
supistuvan. Kausivaihtelun vuoksi ensimmäisen neljänneksen odotetaan
olevan vuoden heikoin, liikevaihto jää viime vuoden vastaavan
neljänneksen tasolle ja liiketulos jäänee hieman tappiolle. Vuoden
jälkimmäisen puoliskon odotetaan olevan parempi ja koko vuoden
liiketuloksen selvästi positiivinen. Likviditeettitilanteemme on hyvä
ja sen odotetaan vahvistuvan kuluvan vuoden aikana.
Suhtaudumme luottavaisesti kykyymme kasvattaa globaalia
markkinaosuuttamme vahvistamalla markkina-asemaamme Aasiassa. Aasian
yksiköiden osuus konsernin liikevaihdosta vuonna 2002 oli 22 % ja
vuonna 2003 sen arvioidaan olevan lähes 40 %.

TULOSLASKELMA, LOKA-JOULUKUU
10-12/02 7-9/02 10-12/01
MEUR % MEUR % MEUR %
LIIKEVAIHTO 51,6 100,0 44,8 100,0 54,0 100,0
Liiketoiminnan muut
tuotot 0,0 0,0 -0,1 -0,3 0,3 0,6
Poistot ja arvon-
alentumiset 7,3 14,2 7,2 16,1 12,5 23,1

LIIKEVOITTO/TAPPIO 4,8 9,3 1,6 3,6 -15,2 -28,1
Rahoitustuotot ja
-kulut -0,4 -0,8 -0,7 -1,7 -0,7 -1,2

VOITTO/TAPPIO ENNEN SATUNNAISIA
ERIÄ JA VEROJA 4,4 8,5 0,9 1,9 -15,9 -29,4
Satunnaiset tuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Satunnaiset kulut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

VOITTO/TAPPIO ENNEN
VEROJA 4,4 8,5 0,9 1,9 -15,9 -29,4
Vähemmistöosuus 0,7 1,4 0,7 1,6 2,6 4,8

KATSAUSKAUDEN VOITTO/
TAPPIO 5,1 10,0 3,7 8,2 -14,6 -27,0

RAHOITUSLASKELMA, LOKA-JOULUKUU
10-12/02 7-9/02 10-12/01
MEUR MEUR MEUR
Liiketoiminnan nettokassavirta 17,4 3,7 2,7
Investointien kassavirta -6,1 -0,7 -16,3
Kassavirta ennen rahoitusta 11,3 3,1 -13,6
Rahoitus yhteensä -0,8 -5,8 4,3
Likvidien varojen lisäys/vähennys 12,4 -2,7 -9,3
Likvidit varat kauden lopussa 19,7 7,3 20,3

8(10)
TULOSLASKELMA, TAMMI-JOULUKUU
1-12/02 1-12/01
MEUR % MEUR %
LIIKEVAIHTO 182,9 100,0 221,8 100,0
Liiketoiminnan muut
tuotot 0,2 0,1 0,9 0,4
Poistot ja arvon-
alentumiset 30,4 16,6 39,1 17,6

LIIKEVOITTO/TAPPIO -23,2 -12,7 -27,4 -12,3
Rahoitustuotot ja
-kulut -2,7 -1,5 -2,6 -1,2

VOITTO/TAPPIO ENNEN SATUNNAISIA
ERIÄ JA VEROJA -25,9 -14,2 -29,9 -13,5
Satunnaiset tuotot 0 0 0 0
Satunnaiset kulut 0 0 0 0

VOITTO/TAPPIO ENNEN
VEROJA -25,9 -14,2 -29,9 -13,5

Vähemmistöosuus 3,7 2,0 3,6 1,6

KATSAUSKAUDEN VOITTO/
TAPPIO -18,6 -10,1 -26,9 -12,1

TULOS/OSAKE, euroa -1,86 -2,66

TASE
12/02 12/01 Muutos
MEUR MEUR MEUR %
Pysyvät vastaavat

Aineettomat hyödykkeet 5,7 5,3 0,4 7,8
Aineelliset hyödykkeet 131,3 195,3 -64,0 -32,7
Sijoitukset 1,6 1,5 0,1 8,7

Vaihtuvat vastaavat

Vaihto-omaisuus 20,0 30,7 -10,7 -35,0
Saamiset 43,9 39,1 4,8 12,3
Sijoitukset 0,0 0,0 0,0 0,0
Rahat ja pankkisaamiset 19,7 20,3 -0,6 -3,0

VASTAAVAA YHTEENSÄ 222,2 292,1 -69,9 -23,9

Oma pääoma

Osakepääoma 10,0 10,1 -0,1 -1,0
Muu oma pääoma 98,6 121,5 -22,9 -18,8
9(10)
Vähemmistöosuus 27,3 33,8 -6,5 -19,1
Pakolliset varaukset 2,1 11,5 -9,4 -81,5
Pitkäaikainen vieras pääoma 38,4 55,1 -16,7 -30,3
Lyhytaikainen vieras pääoma 45,7 60,1 -14,4 -23,9

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 222,2 292,1 -69,9 -23,9

RAHAVIRTALASKELMA
1-12/02 1-12/01
MEUR MEUR
Liiketoiminnan nettokassavirta 26,0 16,4
Investointien kassavirta -19,7 -72,3
Kassavirta ennen rahoitusta 6,4 -55,8
Rahoitus yhteensä -8,7 42,3
Likvidien varojen lisäys/vähennys -2,4 -13,5
Likvidit varat kauden lopussa 19,7 20,3

TALOUDELLISIA TUNNUSLUKUJA
12/02 12/01

Oma pääoma/osake, e 10,85 13,01

Omavaraisuusaste, % 61,0 56,5

Gearing, % 30,0 35,7

Oman pääoman tuotto, % -14,9 -18,7

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % -10,2 -11,5

Bruttoinvestoinnit, milj. e 19,8 73,3

Henkilöstö keskimäärin 3.075 3.314

Kertynyt poistoero ja vapaaehtoiset varaukset, 1,0 miljoonaa euroa,
on taseessa jaettu omaksi pääomaksi ja laskennalliseksi verovelaksi.

VASTUUSITOUMUKSET

12/02 12/01
MEUR MEUR
Velan vakuudeksi annetut kiinnitykset 9.6 3,2
Käyttöleasingvastuut 0.1 0,2
Muut vastuut 0.3 0,3
YHTEENSÄ 10.0 3,7

Johdannaissopimuksia ei ole.

Kaikki luvut ovat tilintarkastamattomia.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
10(10)
Aspocomp Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään perjantaina,
huhtikuun 4. päivänä 2003 klo 14.00.

VUOSIKERTOMUS 2002

Aspocomp-konsernin vuoden 2002 vuosikertomus julkaistaan viikolla 13.

TALOUDELLISET TIEDOTTEET VUONNA 2003

Aspocomp-konserni julkaisee vuonna 2003 osavuosikatsaukset 6.5.,
31.7. ja 30.10.

Tulevaisuutta koskevat näkemykset perustuvat tilinpäätöstiedotteen
julkistamishetkeen ja toteutumat saattavat aikanaan poiketa
esitetyistä.

Tässä tiedotteessa mainitut asiat, jotka eivät ole historiallisia
tosiasioita, ovat tulevaisuuteen liittyviä lausuntoja. Kaikki
tulevaisuuteen liittyvät lausunnot sisältävät tunnnettuja ja
tuntemattomia riskejä, epävarmuuksia ja muita tekijöitä, jotka
saattavat johtaa Aspocomp-konsernin toteutuneiden tulosten, toiminnan
ja saavutusten olennaiseen poikkeamiseen mistä tahansa esitetystä tai
ilmaistusta sellaisesta tulevaisuuteen liittyvästä tuloksesta,
toiminnasta tai lausunnosta, joka sisältyy sellaiseen tulevaisuutta
koskevaan arvioon. Tällaiset tekijät käsittävät yleiset taloudelliset
ja liiketoimintaympäristöön liittyvät olosuhteet;
valuuttakurssimuutokset; lisäykset ja muutokset piirilevyteollisuuden
tuotantokapasiteetissa ja kilpailutilanteessa; yhtiön kyvyn toteuttaa
ja hyväksikäyttää investointiohjelmansa ja yhtiön kyvyn jatkaa
liiketoimintansa laajentamista Euroopan ulkopuolella.

Vantaalla helmikuun 13. päivänä 2003

ASPOCOMP GROUP OYJ

Hallitus

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Jarmo Niemi, puh. +358 9 7597 0711

ASPOCOMP GROUP OYJ

Jarmo Niemi
toimitusjohtaja

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.aspocomp.com

TIEDOTUSTILAISUUS
Tiedotustilaisuus sijoittajille, analyytikoille ja lehdistölle
pidetään 13.2.2003 klo 11.00 hotelli Kämpin Paavo Nurmi -salissa,
osoitteessa Kluuvikatu 2, 00100 Helsinki.