ASPOCOMP-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE


ASPOCOMP GROUP Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.2.2002 klo 8.00 1(9)

ASPOCOMP-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE

Konsernin liikevaihto oli 221,8 miljoonaa euroa (suluissa
edellisen vuoden vastaava luku, tässä 239,8 miljoonaa euroa).
Tappio ennen veroja oli 29,9 miljoonaa euroa (voitto 22,0
miljoonaa euroa). Tulosta heikensivät 17,2 miljoonan euron
kertaluontoiset kulukirjaukset. Tulos/osake oli -2,66 euroa (1,59
euroa). Hallitus ehdottaa, ettei vuodelta 2001 makseta osinkoa.

TOIMINNAN YLEISPIIRTEET

Aspocomp Group Oyj on konsernin emoyhtiö. Konsernin liiketoimintaa
harjoitetaan tytäryhtiöissä, jotka ovat Aspocomp Oy, Aspocomp
S.A.S., Aspocomp AB, Aspocomp GmbH, P.C.B. Center (Thailand) Co.,
Ltd. ja ACP Electronics Co., Ltd. Konsernin liiketoiminta on
piirilevyjen, hybridipiirien ja mekaanisten osakokoonpanojen ja
niihin liittyvien palveluiden tarjoamista
elektroniikkateollisuudelle, pääosin Euroopassa ja Kaakkois-
Aasiassa. Aasian yhtiöiden mukaantulon myötä konsernin
organisaatiota muutettiin keskittämällä piirilevyjen myynti- ja
valmistustoiminnot omiksi funktioikseen ja näin vastaamaan
paremmin kansainvälistä toimintaympäristöä.

LIIKEVAIHTO

Konsernin liikevaihto oli 221,8 miljoonaa euroa (239,8 miljoonaa
euroa). Konsernin liikevaihto laski uusien Aasian yksiköiden
mukaantulon ansiosta vain 7,5 %, vaikka Euroopan toimintojen
liikevaihto laski 18,6 %. Konsernin viiden suurimman asiakkaan,
Nokian, Ericssonin, SCI:n, Philipsin ja Tellabsin osuus
liikevaihdosta oli 62 %. Suora vienti Suomesta oli 52,6 miljoonaa
euroa (28,0 miljoonaa euroa) ja ulkomaantoimintojen liikevaihto
oli 68,8 miljoonaa euroa (71,0 miljoonaa euroa).
Ulkomaantoimintojen liikevaihdosta Ranskan tehtaan osuus oli 41,4
miljoonaa euroa, Kiinan tehtaan 9,9 miljoonaa euroa ja Thaimaan
tehtaan 17,5 miljoonaa euroa. Piirilevyvalmistuksen liikevaihto
oli 179,0 miljoonaa euroa (187,7 miljoonaa euroa) ja Electronics
Manufacturing Services -liiketoiminnan liikevaihto oli 42,8
miljoonaa euroa (52,1 miljoonaa euroa). Piirilevyjen myynti laski
4,6 % ja EMS-liiketoiminnan vastaavasti 17,9 %.

TULOS

Konsernin liiketappio oli 27,4 miljoonaa euroa (liikevoitto 21,6
miljoonaa euroa). Liiketappioprosentti oli 12,3
(liikevoittoprosentti 9,0). Tulos rahoituserien jälkeen oli -29,9
miljoonaa euroa (21,2 miljoonaa euroa). Piirilevyvalmistuksen
liiketappio oli 29,2 miljoonaa euroa (liikevoitto 15,9 miljoonaa
euroa) ja EMS-liiketoiminnan liikevoitto 1,8 miljoonaa euroa (5,7
miljoonaa euroa). Piirilevyvalmistuksen liiketappioprosentti oli
16,3 (liikevoitto 8,5 %) ja EMS:sin liikevoittoprosentti 4,3 (11,0
%).
Ulkomaantoimintojen tulos oli tappiollinen. Suurin syy tähän oli
yleinen elektroniikkateollisuuden kehitys, joka johti alhaiseen
2(9)
kapasiteetin käyttöasteeseen. Seuraukset olivat vakavimmat Ranskan
tehtaan toiminnassa. Tehtaan HDI-valmistuskapasiteetti
rakennettiin käytettävissä olleen markkinatiedon perusteella
tarkasti harkiten vastaamaan ennustettua kolmannen sukupolven
matkapuhelinverkkojen rakentamistarvetta ja arvioitua
matkapuhelimien kysynnän kasvua. Kumpikaan edellä mainituista
markkinoista ei kuitenkaan kehittynyt vuonna 2001 yleisesti
ennakoidun mukaisesti. Ranskan tehtaan kapasiteetti oli
vajaakäytössä ja toiminta oli tappiolla jo kolmatta vuotta.
Liiketappio Ranskassa oli 23,9 miljoonaa euroa. Lopetetun Espoon
tehtaan toiminnasta kertyi 6,9 miljoonan euron liiketappio.

Konsernin tilinpäätös sisältää alla esitetyt 17,2 miljoonan euron
kertaluontoiset kulukirjaukset, joista 12 miljoonaa euroa
kohdistui vuoden 2001 viimeiselle neljännekselle. Espoon
piirilevytehtaan sulkemisen kokonaiskustannus vuonna 2001 oli 4,7
miljoonaa euroa. Ranskalaisen Aspocomp SAS:n toimintojen
sopeuttamisen nettokustannukset ovat 9,1 miljoonaa euroa, josta
5,6 miljoonaa euroa liittyy noin 200 henkilön irtisanomiseen ja
3,5 miljoonaa euroa käyttöomaisuuden arvon alentamiseen. Konsernin
laskentaperiaatteiden mukaisesti Aasian piirilevytehtaiden
tuotannon aloituskustannukset kirjataan kertaluontoisiin kuluihin.
Kiinassa toimivan ACP Electronicsin tuotannon aloituskustannukset
olivat 0,8 miljoonaa euroa ja Thaimaassa toimivan P.C.B. Centerin
3,0 miljoonaa euroa. Oulun ja Teuvan piirilevytehtaiden
epäkurantin vaihto-omaisuuden kulukirjaukset ja käyttöomaisuuden
romutuskustannukset olivat 1,1 miljoonaa euroa. Vuoden 2001
viimeisen vuosineljänneksen jaksotustuotot olivat yhteensä 2,0
miljoonaa euroa, joka sisältää Espoon tehtaan sulkemiseen
liittyvän 0,5 miljoonan euron pakollisen varauksen vähennyksen.

Konsernin nettorahoituskulut olivat 2,6 miljoonaa euroa (0,4
miljoonaa euroa).
Konsernin tappio ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 29,9
miljoonaa euroa (voitto 21,2 miljoonaa euroa) ja tappio ennen
veroja oli 29,9 miljoonaa euroa (voitto 22,0 miljoonaa euroaa).
Tilikauden tulos oli -26,9 miljoonaa euroa (16,2 miljoonaa euroa).
Tulos osaketta kohden oli -2,66 euroa (1,59 euroa). Oma pääoma
osaketta kohden oli 13,01 euroa (15,96 euroa).

RAHOITUS, INVESTOINNIT JA OMAVARAISUUS

Konsernin rahoitustilanne oli tilikauden aikana hyvä.
Likviditeettireservi vuoden lopussa oli 20,3 miljoonaa euroa
huolimatta 75,0 miljoonan euron investoinneista, jotka olivat noin
33,8 % liikevaihdosta. Investoinneista 34,8 miljoonaa euroa
kohdistui Kiinan tuotannon kehittämiseen ja 34,9 miljoonaa euroa
käytettiin piirilevyvalmistuksen investointeihin Euroopassa. Noin
1,8 miljoonaa euroa investoitiin EMS-liiketoimintaan ja noin 3,5
miljoonaa euroa muihin toimintoihin.
Nettorahoituskulut olivat 1,2 % liikevaihdosta (0,2 %) ja
korottomat velat olivat 47,1 miljoonaa euroa (53,8 miljoonaa
euroa). Korollisten nettovelkojen kokonaismäärä oli 59,3 miljoonaa
euroa (0,9 miljoonaa euroa). Konsernin omavaraisuusaste oli 56,5 %
(64,6 %).
3(9)
INVESTOINNIT YHTEISYRITYKSIIN JA R&D-TOIMINTAAN

Tammikuun 5. päivänä konsernin emoyhtiö hankki 51 %:n osuuden
Kiinassa, Suzhoussa toimivasta piirilevyvalmistajasta, ACP
Electronics Co., Ltd.:stä. Kiinan yhtiön investoinnit Aspocompin
osalta ovat noin 35 miljoonaa euroa ja yhteistyökumppanin Chin-
Poonin osalta sen jo investoimien 12 miljoonan euron lisäksi 21
miljoonaa euroa. Kokonaisinvestointi on 68 miljoonaa euroa.
Tehtaan liikevaihdon oletetaan saavuttavan 100 miljoonan euron
vuotuisen tason tulevalla viisivuotisjaksolla. Vuonna 2001
liikevaihto oli 9,9 miljoonaa euroa. Tehtaan henkilöstön määrä oli
tilikauden lopussa 511.

1.3. allekirjoitetulla sopimuksella Aspocomp-konserni kasvatti
omistusosuuttaan thaimaalaisessa piirilevyvalmistajayhtiössä,
P.C.B. Center (Thailand) Co., Ltd:ssä 51 %:iin.
Aspocompin omistuksen kasvattaminen P.C.B. Centerissä
vähemmistöosuudesta (12,5 %) enemmistöksi edellytti noin 4,2
miljoonan euron lisäinvestointia, jolloin kokonaisinvestointi
yhtiön osakkeisiin on 5,3 miljoonaa euroa.
P.C.B. Center on Thaimaan toiseksi suurin piirilevyvalmistaja,
jolla on QS-9000- ja ISO 9002 -laatujärjestelmien mukaisesti
toimiva tehdas. Tehtaan tuotantopinta-ala on 10 000 m2 ja se
työllisti tilikauden lopussa 882 henkilöä. Yhtiön liikevaihto
vuoden 2001 maaliskuusta lähtien oli 17,5 miljoonaa euroa.

Konsernin R&D-toiminnan strateginen tavoite on kehittää uusia
ratkaisuja, jotka vastaavat laitteiden lisääntyvän
toiminnallisuuden, kasvavan komponettitiheyden, lämmöntuoton ja
pienenevien johdinleveyksien haasteisiin. Lyhyen tähtäimen
painopisteitä ovat liitosten luotettavuuden parantaminen, haudatut
passiviikomponentit ja uudet keraamiset materiaalit. Aspocomp on
jättänyt tilikauden aikana neljä uutta patenttihakemusta, jotka
liittyvät haudattuihin passiivikomponentteihin ja
mikromekaniikkaan.

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Aspocomp Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti 23.3.2001
valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
ja luovuttamisesta. Valtuutus on voimassa yhden vuoden
yhtiökokouksen päätöksestä. Hallitus teki 16.7.2001 päätöksen
käyttää valtuutusta ja ostaa enintään 100.000 omaa osaketta
markkinoilta. Svenska Handelsbanken valittiin hoitamaan omien
osakkeiden hankintaa käytännössä. Omien osakkeiden hankinta
aloitettiin 30.7.2001 ja 5.10.2001 saavutettiin 100.000 oman
osakkeen oston raja. 24.10.2001 hallitus päätti jatkaa
yhtiökokouksen valtuutuksen käyttämistä ja hankkia enintään
100.000 omaa osaketta julkisessa kaupankäynnissä jo hankittujen
100.000 osakkeen lisäksi. Osakkeiden hankinta aloitettiin
1.11.2001 ja 31.12.2001 mennessä hankittiin 900 osaketta.
Tilikauden päättymisen jälkeen, 31.1.2002 mennessä, omia osakkeita
oli hankittu yhteensä 100.900 kappaletta.

4(9)
Omien osakkeiden hankintatiedot on esitetty alla olevassa
taulukossa.

Aika Määrä Keskihinta/ Kokonaishinta,
osake, euroa euroa

1.31.7.2001 1 550 8,97 13 905,00
1.-31.8.2001 29 150 9,74 284 017,50
1.-30.9.2001 38 500 9,95 382 895,00
1.-31.10.2001 30 800 10,39 319 925,00
1.-30.11.2001 900 10,00 9 000,00

Yhteensä 100 900 10,01 1 009 742,50

Vuoden 2001 varsinainen yhtiökokous päätti myös valtuuttaa
hallituksen korottamaan omaa pääomaa joko uusmerkinnällä ja/tai
velkakirjalainalla. Hallitus ei ole käyttänyt edellämainittua
valtuutusta, joka on voimassa 23.3.2002 asti.

Aspocomp Group Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous päätti 22.10.1999
optio-oikeuksien antamisesta Aspocomp-konsernin erikseen
nimettäville avainhenkilöille sekä Aspocomp Group Oyj:n kokonaan
omistamalle tytäryhtiölle. Optio-oikeuksien määrä on 750.000
kappaletta. Optio-oikeuksista 375.000 merkitään kirjaimella A ja
375.000 kirjaimella B. Optio-oikeuksilla voi merkitä Aspocomp
Group Oyj:n osakkeita yhteensä enintään 750.000 kappaletta
vastaten merkinnän jälkeen 7,0 % osakkeiden kokonaismäärästä.
Osakepääoma kohoaa enintään 750.000 eurolla. Osakkeen
merkintähinta on 25 euroa vähennettynä ennen merkintää maksetuilla
osingoilla. Tämänhetkinen merkintähinta optio-oikeuksilla on 24
euroa/osake. Merkityt osakkeet oikeuttavat osinkoon siltä
tilikaudelta, jonka kuluesssa ne on vaihdettu. Muut osakeoikeudet
alkavat osakepääoman korotuksen kaupparekisterimerkinnästä.
Osakkeiden merkintä alkoi A-optio-oikeuksien osalta 1.11.2001 ja
alkaa B-optio-oikeuksien osalta 1.11.2003. Osakemerkinnän aika
kaikilla optio-oikeuksilla päättyy 30.11.2005.
Edellä esitetyt optio-oikeudet on merkitty Kaupparekisteriin
29.12.1999. Aspocomp Group Oyj:n hallitus päätti hakea vuoden 1999
A-optio-oikeuksien ottamista Helsingin Pörssin päälistalle siten,
että listaus alkoi 23.11.2001. Listaamisen yhteydessä vuoden 1999
optio-oikeudet siirrettiin arvo-osuusjärjestelmään.

Yhteensä 3.110.035 Aspocomp Group Oyj:n osaketta vaihtui
tilikauden aikana Helsingin Arvopaperipörssissä. Kauppojen
yhteenlaskettu arvo oli 45.075.903,17 euroa. Osakkeiden alin
kaupantekokurssi oli 8,90 euroa, ylin 30,00 euroa ja keskikurssi
14,49 euroa. Päätöskurssi 28.12.2001 oli 12,06 euroa.
Hallintarekisteröityjen osakkeiden ja ulkomaalaisomistuksen osuus
osakepääomasta oli 22,64 %.

5(9)
HENKILÖSTÖ

Aspocomp-konsernin henkilöstön määrä lisääntyi kuluneen vuoden
aikana, kun toiminta globalisoitui. Konsernin henkilöstön
keskimäärä oli 1.1.-31.12.2001
3 314, vastaavana aikana edellisenä vuonna se oli 2 007.
Henkilöstön määrä tilikauden lopussa oli 3 178 (1 948). Emoyhtiön
henkilöstön määrä tilikauden päättyessä oli 14 ja keskimäärä 11
toimihenkilöä.

Keskimäärä Keskimäärä Määrä Määrä
2001 2000 2001 2000
1.1-31.12. 1.1.-31.12. 31.12. 31.12.

Eurooppa 1902 2007 1785 1948
Thaimaa 1074 — 882 —
Kiina 338 — 511 —
Yhteensä 3314 2007 3178 1948

Aspocomp Group Oyj:n hallitus päätti 12.7.2001 pidetyssä
kokouksessaan sulkea konserniin kuuluvan Aspocomp Oy:n Espoon
piirilevytehtaan tuotannollisista ja taloudellisista syistä.
Neuvottelut kaikkien henkilöstöryhmien edustajien kanssa alkoivat
neuvotteluesityksestä 23.5.2001 ja päättyivät 12.7.2001.
Sulkemispäätös johti Espoon tehtaan koko henkilöstön, noin 130
henkilön, irtisanomiseen.
Espoon tehtaan sulkemisen syitä olivat mm. kyseisen tehtaan
pitkään jatkunut tappiollinen toiminta, standarditeknologialla
valmistettujen piirilevyjen markkinoilla vallitseva hintapaine ja
globaali ylikapasiteettitilanne.
Tehtaan osuus konsernin liikevaihdosta vuonna 2000 oli 5 % ja
henkilöstön osuus koko konsernin henkilöstöstä 7 %.

Aspocomp SAS:n Ranskassa sijaitsevalla Evreux’n piirilevytehtaalla
aloitettiin 18.10.2001 neuvottelut tehtaan yritysneuvoston kanssa
mahdollisista irtisanomisista. Neuvottelut saatiin päätökseen
tilikauden päättymisen jälkeen, 24.1.2002, jolloin päätettiin
irtisanoa noin 200 henkilöä tuotannollisista ja taloudellisista
syistä. Henkilöstön vähentäminen aloitettiin välittömästi ja
Irtisanomisten astuttua voimaan Aspocomp SAS:n henkilöstön määrä
tulee olemaan 350.

Myös muilla konsernin tehtailla on sopeutettu toimintaa vastaamaan
vallitsevaa kysyntätilannetta.

HALLITUKSEN OSINGONJAKOEHDOTUS

Hallitus ehdottaa 5.4.2002 kokoontuvalle varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että osinkoa ei vuodelta 2001 makseta.

NÄKYMÄT VUODELLE 2002

Strategian mukainen tavoitteemme on olla kustannustehokkaasti yksi
maailman johtavista korkean teknologian piirilevyjen
volyymivalmistajista. Toimiaksemme strategian mukaisesti olemme
6(9)
tehostaneet yhteistyötä muiden tuotantoketjussa mukana olevien
yritysten kanssa ja jatkaneet investointeja tutkimukseen ja
tuotekehitykseen sekä kapasiteettilaajennuksiin Aasiassa. Suurista
investoinneista huolimatta omavaraisuusasteemme on hyvä. Vuodelle
2002 suunnitellut investoinnit tulevat olemaan noin 10 miljoonaa
euroa, mikä on huomattavasti vähemmän kuin viime vuosien
investointien keskimäärä.
Meillä on vahva markkina-asema Euroopassa ja olemme aloittaneet
ensimmäisenä eurooppalaisena piirilevyvalmistajana HDI-teknologiaa
hyödyntävän tuotannon Kiinassa. Useat suuret tietoliikennealan
yritykset ovat asiakkaitamme.
Uskomme, että strategian mukainen toiminta mahdollistaa pitkän
aikavälin kannattavan kasvun. Asiakkaidemme arvioihin perustuen
odotamme vuoden 2002 tietoliikenneverkkomarkkinoiden kasvun
pysyvän ennallaan tai pienenevän noin 10 %.
Matkapuhelinmarkkinoiden kokonaiskasvun ennustetaan olevan 10-15
%. Vuoden 2002 ensimmäinen puolisko, erityisesti ensimmäinen
neljännes, on vaikea ja kasvu keskittyy toiselle vuosipuoliskolle.
Ensimmäisen neljänneksen liiketulos jää tappiolliseksi huolimatta
kapasiteetin sopeuttamisesta ja kustannusten karsimisesta.
Suhtaudumme luottavaisesti markkina-asemamme säilymiseen vähintään
nykyisenä.

ASPOCOMP-KONSERNIN TULOSLASKELMA

2001 2000 Muutos
Milj. e Milj. e Milj. e %

LIIKEVAIHTO 221,8 239,8 -18,0 -7,5
Liiketoiminnan muut
tuotot 0,9 3,0 -2,1 —
Poistot ja arvon-
alentumiset 39,1 26,2 12,9 49,2

LIIKEVOITTO/-TAPPIO -27,4 21,6 -49,0 —

Rahoitustuotot ja
-kulut -2,5 -0,4 -2,1 -525,0

VOITTO/TAPPIO ENNEN SATUNNAI-
SIA ERIÄ JA VEROJA -29,9 21,2 -51,1 —

Satunnaiset tuotot 0,0 1,1 -1,1
Satunnaiset kulut 0,0 -0,3 0,3

VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA -29,9 22,0 -51,9 —

VÄHEMMISTÖOSUUS 3,6 0,0 3,6

KATSAUSKAUDEN VOITTO/TAPPIO -26,9 16,2 -43,1 —

TULOS/OSAKE, euroa -2,66 1,59 -4,25 —

Luvut ovat tilintarkastamattomia.

7(9)
ASPOCOMP-KONSERNIN TASE

2001 2000 Muutos
Milj. e Milj. e Milj. e %

Pysyvät vastaavat

Aineettomat hyödykkeet 8,7 2,7 6,0 222,2
Aineelliset hyödykkeet 191,8 134,2 57,6 42,9
Sijoitukset 1,5 1,1 0,4 36,4

Vaihtuvat vastaavat

Vaihto-omaisuus 30,7 29,3 1,4 4,8
Saamiset 39,1 49,4 -10,3 -20,9
Sijoitukset 0,0 29,1 -29,1 —
Rahat ja pankkisaamiset 20,3 4,7 15,6 331,9

VASTAAVAA YHTEENSÄ 292,1 250,5 41,6 16,6

Oma pääoma

Osakepääoma 10,1 10,1 — —
Muu oma pääoma 121,5 151,7 -30,2 -19,9
Vähemmistöosuus 33,8 0,0 33,8
Pakolliset varaukset 10,8 5,5 5,3 96,4
Pitkäaikainen vieras pääoma 55,8 35,3 20,5 58,1
Lyhytaikainen vieras pääoma 60,1 47,8 12,3 25,7

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 292,1 250,5 41,6 16,6

TALOUDELLISIA TUNNUSLUKUJA

Oma pääoma/osake,euroa 13,01 15,96

Omavaraisuusaste, % 56,5 64,6

Gearing, % 36,1 0,6

Oman pääoman tuotto, % -18,7 13,2

Sijoitetun pääoman tuotto, % -11,5 15,2
(ROI)

Bruttoinvestoinnit,
miljoonaa euroa 75,0 68,3

Henkilöstö keskimäärin 3 314 2 007

Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Kertynyt poistoero ja vapaaehtoiset varaukset, 13,5 miljoonaa
euroa (13,8 miljoonaa euroa), on taseessa jaettu omaksi pääomaksi
ja laskennalliseksi verovelaksi.
8(9)
KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET
2001 2000
Milj. e Milj. e

Muiden puolesta velan vakuudeksi
annetut kiinnitykset 1,8 1,8
Käyttöleasingvastuut 0,2 0,2
Muut vastuut 1,7 0,0

YHTEENSÄ 3,7 2,0

Johdannaissopimuksia ei ole.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aspocomp Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään perjantaina,
huhtikuun 5. päivänä 2002 klo 14.00.

VUOSIKERTOMUS 2001

Aspocomp-konsernin vuoden 2001 vuosikertomus julkaistaan viikolla
13.

TALOUDELLISET TIEDOTTEET VUONNA 2002

Aspocomp-konserni julkaisee vuonna 2002 osavuosikatsaukset 7.5.,
1.8. ja 31.10.

Tässä tiedotteessa mainitut asiat, jotka eivät ole historiallisia
tosiasioita, ovat tulevaisuuteen liittyviä lausuntoja. Kaikki
tulevaisuuteen liittyvät lausunnot sisältävät tunnnettuja ja
tuntemattomia riskejä, epävarmuuksia ja muita tekijöitä, jotka
saattavat johtaa Aspocomp-konsernin toteutuneiden tulosten,
toiminnan ja saavutusten olennaiseen poikkeamiseen mistä tahansa
esitetystä tai ilmaistusta sellaisesta tulevaisuuteen liittyvästä
tuloksesta, toiminnasta tai lausunnosta, joka sisältyy sellaiseen
tulevaisuutta koskevaan arvioon. Tällaiset tekijät käsittävät
yleiset taloudelliset ja liiketoimintaympäristöön liittyvät
olosuhteet; lisäykset ja muutokset piirilevyteollisuuden
tuotantokapasiteetissa ja kilpailutilanteessa; yhtiön kyvyn
toteuttaa ja hyväksikäyttää investointiohjelmansa ja yhtiön kyvyn
jatkaa liiketoimintansa laajentamista Euroopan ulkopuolella.

Vantaalla helmikuun 14. päivänä 2002

ASPOCOMP GROUP Oyj

Hallitus

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Jarmo Niemi,
puh. +358-9-759 70711

9(9)

ASPOCOMP GROUP Oyj

Jarmo Niemi
Toimitusjohtaja

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.aspocomp.com