ASPOCOMP-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE


ASPOCOMP GROUP Oyj PÖRSSITIEDOTE 15.2.2000 klo 10.50 (1/7)

ASPOCOMP-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE

Aspocomp-konsernin liikevoitto oli 21,6 miljoonaa euroa (21,5
miljoonaa euroa), voitto rahoituserien jälkeen 21,2 miljoonaa
euroa (20,1 miljoonaa euroa) ja voitto ennen veroja 22,0 miljoonaa
euroa (19,4 miljoonaa euroa). Konsernin liikevaihto oli 239,8
miljoonaa euroa (201,3 miljoonaa euroa). Tulos/osake oli 1,59
euroa (1,64 euroa). Osinkoehdotus on 0,50 euroa/osake.

TOIMINNAN YLEISPIIRTEET

Aspocomp Group Oyj on konsernin emoyhtiö. Konsernin liiketoimintaa
harjoitetaan tytäryhtiöissä, jotka ovat Aspocomp Oy, Aspocomp
S.A.S., Aspocomp AB ja Aspocomp GmbH. Konsernin liiketoiminta on
piirilevyjen, hybridipiirien ja mekaanisten osakokoonpanojen ja
niihin liittyvien palveluiden tarjoamista
elektroniikkateollisuudelle pääosin Euroopassa ja Kaakkois-
Aasiassa. Piirilevyjen myynti oli organisoitu Mobile-, Telecom- ja
Auto & Industry -liiketoimintaryhmiin.
Tilikausi oli konsernin ensimmäinen kokonainen tilikausi, koska
konserni syntyi 1.10.1999 Aspo-konsernin jakautumisessa. Tämän
takia vertailuvuoden tilinpäätöstiedot ovat pro forma -tietoja.

LIIKEVAIHTO

Konsernin liikevaihto nousi 38,5 miljoonaa euroa eli 19,1 % 239,8
miljoonaan euroon (201,3 miljoonaa euroa). Suomessa liikevaihto
kasvoi yli 17 % ja Ranskassa noin 23 %. Konsernin kolmen suurimman
asiakkaan, Nokian, Ericssonin ja Philipsin, osuus liikevaihdosta
oli 62 %. Suora vienti Suomesta oli 28,0 miljoonaa euroa (19,7
euroa) ja ulkomaantoimintojen liikevaihto 71,0 miljoonaa euroa
(57,7 miljoonaa euroa). Piirilevyvalmistuksen liikevaihto oli
187,7 miljoonaa euroa (160,2 miljoonaa euroa) ja Electronics
Manufacturing Services -liiketoiminnan liikevaihto oli 52,1
miljoonaa euroa (41,1 miljoonaa euroa). Piirilevyjen myynti kasvoi
17,2 % ja EMS-liiketoiminnan vastaavasti 26,8 %.

TULOS

Konsernin liikevoitto oli 21,6 miljoonaa euroa (21,5 miljoonaa
euroa). Liikevoittoprosentti oli 9,0 (10,7) ja tulos rahoituserien
jälkeen oli 21,2 miljoonaa euroa (20,1 miljoonaa euroa).
Piirilevytoimialan liikevoitto oli 15,9 miljoonaa euroa (17,0
miljoonaa euroa) ja EMS-liiketoiminnan 5,7 miljoonaa euroa (4,5
miljoonaa euroa). Vastaavat liikevoittoprosentit olivat
piirilevytoimialalla 8,5 (10,6) ja EMS:ssä 11,0 (11,0). Toiminnan
tulos Ranskassa oli edelleen tappiollinen huolimatta voimakkaasta,
noin 23 %:n liikevaihdon kasvusta ja käyttökatteen yli kaksi ja
puolikertaistumisesta. Meneillään olevan investointiohjelman
vuoksi merkittävästi lisääntyneet poistot johtivat tappiolliseen
liiketulokseen toisena peräkkäisenä vuonna.
Konsernin nettorahoituskulut olivat 0,4 miljoonaa euroa (1,3
miljoonaa euroa). Toukokuussa toteutettu osakeanti kasvatti
likviditeettiä. Annista saaduilla varoilla maksettiin
(2/7)
luottolimiittien käytössä ollut osuus ja jäljelle jääneet varat
sijoitettiin erilaisiin korkoinstrumentteihin. Tämän ansiosta
nettokorkokulut pienenivät merkittävästi kesäkuusta lähtien.
Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 21,2 miljoonaa euroa
(20,1 miljoonaa euroa).
Voitto ennen veroja oli 22,0 miljoonaa euroa (19,4 miljoonaa
euroaa) ja tilikauden tulos 16,2 miljoonaa euroa (13,7 miljoonaa
euroa).

Aspocomp-konsernin tulos/osake oli 1,59 euroa (1,64 euroa),
optioiden laimennusvaikutus huomioiden 1,52 euroa. Oma
pääoma/osake oli 15,96 euroa (7,87 euroa).

RAHOITUS, INVESTOINNIT JA OMAVARAISUUS

Osakeannista johtuen konsernin rahoitustilanne oli kesäkuusta
lähtien erittäin hyvä. Likviditeettireservi vuoden lopussa oli
33,8 miljoonaa euroa huolimatta 68,3 miljoonan euron
investoinneista, jotka olivat noin 28,5 % liikevaihdosta.
Kokonaisinvestoinneista 27,4 miljoonaa euroa kohdistui
investointeihin Ranskassa, 32,3 miljoonaa euroa piirilevytoiminnan
investointeihin Suomessa ja noin 7,4 miljoonaa euroa EMS-
liiketoiminnan investointeihin. Noin 1,4 miljoonaa euroa
investoitiin muihin toimintoihin. Nettorahoituskulut olivat 0,2 %
liikevaihdosta (0,7 %) ja korottomat velat olivat 53,8 miljoonaa
euroa (51,5 miljoonaa euroa). Osakeannin seurauksena konsernin
omavaraisuusaste nousi yli 64,6 %:iin (43,9 %).

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Varsinaisen yhtiökokouksen 17.3.2000 tekemään valtuutuspäätökseen
perustuen Aspocomp Group Oyj:n hallitus päätti 2.5.2000 aloittaa
osakeannin ja -myynnin suomalaisille ja kansainvälisille
institutionaalisille sijoittajille, yleisölle Suomessa ja
konsernin henkilöstölle. Osakeannin ja -myynnin kansainvälisenä
koordinaattorina toimi Merrill Lynch International ja kotimaisena
pääjärjestäjänä Conventum Corporate Finance Oy. Osakeanti ja –
myynti muodostui yhteensä enintään 1 200 000 osakkeen osakeannista
ja osakemyynnistä, jossa kaksi Aspocomp Group Oyj:n
osakkeenomistajaa, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva ja European
Strategic Investors Holdings NV, tarjosivat ostettavaksi enintään
570 000 omistamaansa osaketta. Instituutioannissa ja -myynnissä
tarjottiin institutionaalisten sijoittajien ostettavaksi ja
merkittäväksi 1 700 000 osaketta, yleisöannissa 60 000 osaketta ja
henkilöstöannissa 10 000 osaketta.
Instituutio- ja yleisöannin merkintä- ja myyntihinnaksi päätettiin
23.5.2000 62,00 euroa osakkeelta. Henkilöstöannissa osakkeiden
merkintähinnaksi päätettiin 55,80 euroa.
Osakeannissa ja -myynnissä tarjotuista osakkeista 73 % allokoitiin
kansainvälisille sijoittajille ja 27 % suomalaisille
sijoittajille. Institutionaalisille sijoittajille allokoitiin
yhteensä 1 745 960 osaketta, yleisölle 14 040 ja henkilöstölle 1
510 osaketta. Aspocomp Group Oyj:n osakepääoman korotus
osakeannilla 8 770 416 eurosta 9 961 926 euroon merkittiin

(3/7)
kaupparekisteriin 29.5.2000. Osakeannissa merkittyjen osakkeiden
listaus Helsingin Pörssin päälistalla alkoi 30.5.2000.
5.6.2000 Merrill Lynch International päätti käyttää sille
järjestäjien puolesta annettua oikeutta lisätä tarjottavien uusien
osakkeiden määrää 180 000 kappaleella ylimerkintöjen kattamiseksi.
Tämän seurauksena yhtiön osakepääoma nousi 180 000 eurolla 10 141
926 euroon. Korotus merkittiin kaupparekisteriin 7.6.2000 ja
uusien osakkeiden listaus Helsingin Pörssin päälistalla alkoi
8.6.2000.
Toteutetun osakeannin jälkeen hallituksella oli tilikauden
päättyessä vielä voimassa valtuutus järjestää osakeanti
korkeintaan 382 573 osakkeesta, jotka ovat jäljellä
alkuperäisestä, 1 754 083 osakkeen osakeantivaltuutuksesta.
Valtuutuksen voimassaolo päättyy kevään 2001 varsinaiseen
yhtiökokoukseen. Osakeannissa markkinoille tulleet osakkeet
oikeuttavat samoihin osakasoikeuksiin kuin muutkin osakkeet.
Näihin kuuluu myös oikeus osinkoon tilikaudelta 2000 ja sitä
seuraavilta tilikausilta.
Yhtiön osakeannista saamat varat ovat 85,0 miljoonaa euroa ennen
järjestämispalkkioita ja -kuluja. Saadut varat on tarkoitus
käyttää yhtiön liiketoiminnan tulevan kasvun rahoittamiseen
Euroopassa sekä investointien että yritysostojen rahoittamiseen
Aasiassa. Yhtiö maksoi osakeannin ja -myynnin järjestäjille
palkkion, noin 3,9 miljoonaa euroa, tämä palkkio on vähennetty
annin emissiovoitosta. Muut antiin liittyvät kulut, 0,7 miljoonaa
euroa, on kirjattu suoraan tuloslaskelmaan.

Aspocomp Group Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous päätti 22.10.1999
optio-oikeuksien antamisesta Aspocomp Group -konsernin erikseen
nimettäville avainhenkilöille sekä Aspocomp Group Oyj:n kokonaan
omistamalle tytäryhtiölle. Optio-oikeuksien määrä on 750 000
kappaletta. Optio-oikeuksista 375 000 merkitään kirjaimella A ja
375 000 kirjaimella B. Optio-oikeuksilla voi merkitä Aspocomp
Group Oyj:n osakkeita yhteensä enintään 750 000 kappaletta
vastaten merkinnän jälkeen 7,4 % osakkeiden kokonaismäärästä.
Osakepääoma kohoaa enintään 750 000 eurolla. Osakkeen

merkintähinta on 25 euroa vähennettynä ennen merkintää maksetuilla
osingoilla. Merkityt osakkeet oikeuttavat osinkoon siltä
tilikaudelta, jonka kuluesssa ne on vaihdettu. Muut osakeoikeudet
alkavat osakepääoman korotuksen kaupparekisterimerkinnästä.
Osakkeiden merkintä alkaa porrastettuna A-optio-oikeuksien osalta
1.11.2001 ja B-optio-oikeuksien osalta 1.11.2003. Osakemerkinnän
aika kaikilla optio-oikeuksilla päättyy 30.11.2005.
Edellä esitetyt optio-oikeudet on merkitty Kaupparekisteriin
29.12.1999.
Yhteensä 3 560 823 Aspocomp Group Oyj:n osaketta vaihtui
tilikauden aikana Helsingin Arvopaperipörssissä. Kauppojen
yhteenlaskettu arvo oli 192 650 366,73 euroa. Aspocomp Group Oyj:n
osakkeiden ulkomaalaisomistus oli 26,44 %. Osakkeiden alin
kaupantekokurssi oli 24,50 euroa, ylin 86,96 euroa ja keskikurssi
54,10 euroa. Päätöskurssi 29.12.2000 oli 30,00 euroa.

(4/7)
HENKILÖSTÖ

Aspocomp-konsernin henkilöstön määrä oli tilikauden lopussa 1.948
(1.858) ja tilikauden aikana keskimäärin 2.007 (1.886).
Toimihenkilöiden keskimäärä oli vuoden aikana 303 ja
työntekijöiden 1.645.

TILIKAUDEN JÄLKEISIÄ MERKITTÄVIÄ TAPAHTUMIA

Tilikauden päättymisen jälkeen tammikuun 5. päivänä, 2001 yhtiö
hankki 51 %:n osuuden Kiinassa, Suzhoussa toimivasta
piirilevyvalmistajasta, ACP Electronics Co., Ltd.:stä. Kiinan
yhtiön investoinnit Aspocompin osalta tulevat olemaan 35 miljoonaa
euroa ja yhteistyökumppanin Chin-Poonin osalta sen jo investoimien
12 miljoonan euron lisäksi 21 miljoonaa euroa. Kokonaisinvestointi
tulee olemaan 68 miljoonaa euroa. Investointien tarkoituksena on
rakentaa HDI-teknologiaa käyttävä tehdas, joka valmistaa
piirilevyjä telekommunikaatioteollisuudelle. Tehtaan liikevaihdon
oletetaan saavuttavan 100 miljoonan euron vuotuisen tason
tulevalla viisivuotisjaksolla. Tehtaan henkilöstön määrä tulee
nousemaan noin 600:een vuoden loppuun mennessä. Tilikauden aikana
helmikuussa hankittiin 12,5 %:n vähemmistöosuus thaimaalaisesta
P.C.B. Center (Thailand) Co., Ltd.:stä. Tilikauden päättymisen
jälkeen osakeomistusta tullaan lisäämään niin, että saavutetaan
51,00 %:n enemmistö yhtiön osakkeista.

HALLITUKSEN OSINGONJAKOEHDOTUS

Hallitus ehdottaa 23.3.2001 koollekutsuttavalle varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan osakkeenomistajille 0,50
euroa osakkeelta. Osingonmaksupäiväksi ehdotetaan 4.4.2001,
jolloin osingonmaksun täsmäyttämispäivä on 28.3.2001.

NÄKYMÄT VUODELLE 2001

Näkemyksemme on, että epävarmuus telekommunikaatiomarkkinoilla
lisääntyy ja lopputuotteiden kysynnän kasvu tasaantuu. Suurin syy
tähän on USA:n talouskehitys. Kaikkialla tuotantoketjussa on tällä
hetkellä ylisuuria varastoja mm. heikon joulumyynnin ja vuoden
2000 lopun liian optimististen kysyntäennusteiden vuoksi.

Yllä mainitut seikat vaikuttavat Aspocompin kapasiteetin
käyttöasteeseen erityisesti vuoden ensimmäisten kolmen kuukauden
aikana eikä myynnin odoteta kasvavan edellisen vuoden vastaavaan
ajanjaksoon nähden. Sama tilanne jatkunee osittain myös vuoden
toisella neljänneksellä. Ensimmäisen puolen vuoden aikana myynnin
odotetaan kasvavan yli 10 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan
aikaan. Osa ensimmäisen vuosipuoliskon myynnin kasvusta saadaan
Kaakkois-Aasian toimintojen yhdistämisestä konsernilukuihin.
Käyttöasteen odotetaan palaavan suunnitellulle tasolle vuoden 2001
kolmannen vuosineljänneksen aikana, kun uusia matkapuhelinmalleja
tulee tuotantoon ja piirilevyjen volyymituotanto UMTS-järjestelmiä
varten alkaa.

(5/7)
Koko vuoden 2001 myynnin kasvun odotetaan saavuttavan 30 %:n tason
ja liiketulosprosentin kasvavan kunakin vuosineljänneksenä
edelliseen verrattuna.

ASPOCOMP-KONSERNIN TULOSLASKELMA

2000 1999 Muutos
Milj. e Milj. e Milj. e %
(pro forma)

LIIKEVAIHTO 239,8 201,3 38,5 19,1
Liiketoiminnan muut
tuotot 3,0 2,5 0,5 20,0
Poistot ja arvon-
alentumiset 26,2 19,8 6,4 32,3

LIIKEVOITTO 21,6 21,5 0,1 0,5

Rahoitustuotot ja
-kulut -0,4 -1,3 0,9 69,2

VOITTO ENNEN SATUNNAI-
SIA ERIÄ JA VEROJA 21,2 20,1 1,1 5,5

Satunnaiset tuotot 1,1 0,0 1,1
Satunnaiset kulut -0,3 -0,7 0,4 57,1

VOITTO ENNEN VEROJA 22,0 19,4 2,6 13,4

KATSAUSKAUDEN VOITTO 16,2 13,7 2,5 18,2

TULOS/OSAKE, euroa 1,59 1,64 -0,05 -3,0

Luvut ovat tilintarkastamattomia.

ASPOCOMP-KONSERNIN TASE

2000 1999 Muutos
Milj. e Milj. e Milj. e %
(pro forma)
Pysyvät vastaavat

Aineettomat hyödykkeet 2,7 3,2 -0,5 -15,6
Aineelliset hyödykkeet 134,2 93,4 40,8 43,7
Sijoitukset 1,1 0,1 1,0 –

Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus 29,3 23,4 5,9 25,2
Saamiset 49,4 35,0 14,4 41,1
Sijoitukset 29,1 0,0 29,1 –
Rahat ja pankkisaamiset 4,7 2,3 2,4 104,3

VASTAAVAA YHTEENSÄ 250,5 157,4 93,1 59,1

(6/7)
Osakepääoma 10,1 8,8 1,3 14,8
Muu oma pääoma 151,7 60,2 91,5 152,0
Pakolliset varaukset 5,5 4,8 0,7 14,6
Pitkäaikainen vieras pääoma 35,3 34,0 1,3 3,8
Lyhytaikainen vieras pääoma 47,8 49,5 -1,7 -3,4

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 250,5 157,4 93,1 59,1

TALOUDELLISIA TUNNUSLUKUJA

Oma pääoma/osake,euroa 15,96 7,87

Omavaraisuusaste, % 64,6 43,9

Gearing, % 0,6 56,4

Oman pääoman tuotto, % 13,2 23,2

Sijoitetun pääoman tuotto, % 15,2 21,6
(ROI)

Bruttoinvestoinnit,
miljoonaa euroa 68,3 41,1

Henkilöstö keskimäärin 2.007 1.886

Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Kertynyt poistoero ja vapaaehtoiset varaukset, 13,8 miljoonaa
euroa (13,9 miljoonaa euroa), on taseessa jaettu omaksi pääomaksi
ja laskennalliseksi verovelaksi.

KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET

2000 1999
Milj. e Milj. e
(pro forma)
Muiden puolesta velan vakuudeksi
annetut kiinnitykset 1,8 3,9
Käyttöleasingvastuut 0,2 0,5
Rahoitusleasingillä hankitut käyttöomaisuuserät on kirjattu
taseeseen.

YHTEENSÄ 2,0 4,4
Johdannaissopimuksia ei ole.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aspocomp Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään perjantaina,
maaliskuun 23. päivänä 2001 klo 14.00. Kokouskutsu julkaistaan
erillisellä pörssitiedotteella 19.2.2001.
(7/7)
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen
ostamaan ja luovuttamaan omia osakkeita.

VUOSIKERTOMUS 2000

Aspocomp-konsernin vuoden 2000 vuosikertomus julkaistaan 9.3.2001.

TALOUDELLISET TIEDOTTEET VUONNA 2001

Aspocomp Group Oyj julkaisee osavuosikatsaukset 2.5.2001,
30.7.2001 ja 29.10.2001.

Helsingissä helmikuun 15. päivänä 2001

ASPOCOMP GROUP Oyj

Hallitus

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Jarmo Niemi,
puh. +358-9-759 70711

ASPOCOMP GROUP Oyj

Jarmo Niemi
Toimitusjohtaja

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.aspocomp.com