ASPOCOMP-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2005 ASPOCOMPIN OSAKEKOHTAINEN TULOS -0,11 EUROA


ASPOCOMP GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.5.2005 klo 8.00 1(10)

ASPOCOMP-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2005
ASPOCOMPIN OSAKEKOHTAINEN TULOS -0,11 EUROA

Aspocompin ensimmäisen vuosineljänneksen 2005 liikevaihto jäi odotetusti
edellisvuoden vastaavaa jaksoa alhaisemmaksi 43,4 miljoonaan euroon (47,6). Sekä
Piirilevyt- että Moduulit -segmenttien toimitusmäärät olivat edellisvuotta
alhaisemmat. Osakekohtainen tulos muodostui niinikään odotetusti tappiolliseksi
ja oli -0,11 euroa (0,09).

Osavuosikatsaus on laadittu IFRS kirjaamis- ja arvostus periaatteiden
mukaisesti.

VUODEN 2005 ENSIMMÄISEN VUOSINELJÄNNEKSEN PÄÄKOHDAT (vertailuluvut 1-3/2004):

– Liikevaihto supistui 9 % ja oli 43,4 miljoonaa euroa (47,6). Liikevaihdon
lasku johtui pääosin Salon piirilevytehtaan heikosta kehityksestä, piirilevyjen
keskihinnan laskusta sekä Moduulit-segmentin toimitusmäärien pienentymisestä.
Korkean teknologian HDI-levyjen kysyntä Aasiassa jatkui vahvana, ja Aspocompin
Kiinan tehtaan HDI-levyjä valmistavan yksikön liikevaihto kasvoi yli 20
prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Myös Oulun piirilevytehtaan liikevaihto
kasvoi noin 8 prosenttia.

– Liiketulos oli -1,8 miljoonaa euroa (2,9). Merkittävin syy tulosheikennykseen
oli Salon tehtaan heikentynyt tulos.

– Tulos ennen veroja oli -2,1 miljoonaa euroa (2,5). Tulos osaketta kohden oli
-0,11 euroa (0,09).

– Liiketoiminnan rahavirta oli 2,1 miljoonaa euroa (4,6) ja investoinnit 1,9
miljoonaa euroa (2,4). Osakekohtainen rahavirta investointien jälkeen oli 0,01
euroa (0,11).

– Piirilevyt-segmentin liikevaihto oli 34,1 miljoonaa euroa (36,4). Segmentin
liiketappio oli -1,5 miljoonaa euroa (2,4).

– Moduulit-segmentin liikevaihto oli 6,6 miljoonaa euroa (8,0). Segmentin
liikevoitto oli 1,3 miljoonaa euroa (1,8).

– Mekaniikka-segmentin liikevaihto oli 3,5 miljoonaa euroa (3,3). Segmentin
liikevoitto oli 0,0 miljoonaa euroa (-0,1).

NÄKYMÄT:

Vuoden 2005 toisen neljänneksen liikevaihdon arvioidaan olevan kuluneen
neljänneksen tasolla. Osakekohtaisen tuloksen ennustetaan olevan tappiollinen.

Aspocomp-konsernin liikevaihdon arvioidaan kasvavan kuluvan vuoden toisella
vuosipuoliskolla alkuvuoteen verrattuna, mutta konsernin liikevaihto jäänee
kuluvana vuonna jonkin verran edellisvuotta alhaisemmaksi. Konsernin tuloksen
arvioidaan jäävän niinikään edellisvuotta heikommaksi ja vähemmistön osuuden
konsernin tuloksesta kasvavan.

2(10)
Pääliiketoimintasegmentti Piirilevyjen liikevaihdon ja kannattavuuden arvioidaan
parantuvan loppuvuonna. Vuositasolla Piirilevyt-segmentin liikevaihdon
arvioidaan kasvavan hieman viime vuodesta, mutta kannattavuuden arvioidaan
jonkin verran heikkenevän. Moduulit-segmentin liikevaihto ja kannattavuus
laskevat merkittävästi edellisestä vuodesta.

ASPOCOMPIN TOIMITUSJOHTAJA MAIJA-LIISA FRIMAN:

Aspocompin liikevaihto supistui ja tulos jäi tappiolliseksi kuluvan vuoden
ensimmäisellä neljänneksellä. Aspocompin asiakkaiden lopputuotemarkkinat
kannettavissa päätelaitteissa, tietoliikenneverkkomarkkinoilla sekä
autoteollisuudessa kehittyivät suotuisasti, mutta varastotason purku Aasiassa
pienensi kysyntävolyymia ja hintataso jäi hieman edellisestä vuodesta. Salon
piirilevytehdas teki viime vuotta selvästi heikomman tuloksen ja Moduulit-
segmentin toimitusmäärät olivat edellisvuotta selkeästi alemmat. Moduulit-
segmentin toimitusten arvioidaan edelleen pienenevän Oulun tehtaan
laajavolyymisen tuotteen tullessa elinkaarensa päähän.

Salon tehtaalla panostimme tulevaisuuden kannalta tärkeään joustavuuden
lisäämiseen. Valmistusprosesseja parannettiin ja optimoitiin vastaamaan
nopeatahtisia muutoksia, jotka syntyvät uusien tuotteiden asettamista
vaatimuksista. Tehtaan tuloskehitys on ollut muutosprosessin aikana heikko.
Tehtaan toimitusmäärien arvioidaan nousevan loppuvuodesta.

Tulostason parantamiseksi olemme käynnistäneet toimenpiteet, joilla
tehostamme materiaalikustannusten hallintaa ja varmistamme skaalaetujen
hyödyntämisen koko konsernissa. Lisäksi keskitymme erityisesti saannon
parantamiseen tuotantoprosesseissamme. Alkuvuoden aikana olemme myös
vahvistaneet myyntiresurssejamme.

Tämän hetken tärkeimmät strategiset hankkeemme ovat Kiinan tehtaamme
investoinnit. Lisäämme suhteellisen pienin investoinnein hyvin menestyneen
HDI-tuotantoyksikkömme valmistuskapasiteettia merkittävästi vielä tämän
vuoden aikana. Suurin hankkeemme on kuitenkin uuden tuotantoyksikön
rakentaminen Suzhoun tehtaalle Kiinaan. Uusi tuotantoyksikkömme vahvistaa
kilpailukykyämme erityisesti tietoliikenneverkkomarkkinoilla ja
autoteollisuudessa. Hanke on osa Aspocompin viime syksynä julkistettua
kasvustrategiaa, ja siinä yhdistyvät korkean teknologian tuotteet, tuotannon
joustavuus, hyvä toimituskyky ja kilpailukykyiset kustannukset.

LIIKEVAIHTO JA TULOS, TAMMI-MAALISKUU 2005 (vertailuluvut 1-3/2004)

Aspocomp-konsernin liikevaihto vuoden ensimmäisellä neljänneksellä oli 43,4
miljoonaa euroa (47,6). Aspocomp-konsernin tilikauden liikevaihto jakautui
markkina-alueittain seuraavasti: Eurooppa 71 % (67 %), Aasia 22 % (17 %) ja
Etelä- ja Pohjois-Amerikka 7 % (16 %). Suomen tehtaiden osuus liikevaihdosta oli
62 % (66 %) ja Aasian tehtaiden osuus 38 % (34 %). Konsernin liikevaihdosta noin
72 % kertyi matkapuhelimissa ja tietoliikennejärjestelmissä käytettävistä
tuotteista ja noin 28 % auto-, teollisuus- ja kulutuselektroniikasta.

Konsernin viiden suurimman asiakkaan Nokian, Sanmina-SCI:n, Ericssonin,
Philipsin ja Elcoteqin osuus liikevaihdosta katsauskaudella oli 55 % (61 %).

3(10)
Liiketulos ennen poistoja laski 3,5 miljoonaan euroon (8,8 miljoonaa euroa),
mikä oli 8,2 % liikevaihdosta (18,4 %).

Liiketulos oli -1,8 miljoonaa euroa (2,9).

Nettorahoituskulut olivat 0,3 miljoonaa euroa (0,4). Tulos ennen veroja oli
-2,1 miljoonaa euroa (2,5) ja tulos verojen ja vähemmistöosuuden jälkeen
oli -2,2 miljoonaa euroa (1,9). Tulos osaketta kohti oli -0,11 euroa (0,09).
Liiketoiminnan rahavirta oli 2,1 miljoonaa euroa (4,6). Osakekohtainen
rahavirta investointien jälkeen oli 0,01 euroa (0,11).

LIIKETOIMINTASEGMENTIT

Piirilevyt

Piirilevysegmentin ensimmäisen neljänneksen liikevaihto laski 7 prosenttia
34,1 miljoonaan euroon (36,4). Lasku johtui Salon tehtaan edellisvuotta
alhaisemmasta liikevaihdosta. Kiinan tehtaalla HDI-tuotantoyksikön
liikevaihto kasvoi yli 20 prosenttia, mutta tehtaan alhaisemman teknologian
levyjä tekevän yksikön liikevaihto laski. Kokonaisuutena Kiinan tehdas ylsi
runsaan 4 prosentin kasvuun. Thaimaan tehtaan liikevaihto laski noin 5
prosenttia.

Piirilevysegmentin ensimmäisen neljänneksen liikevaihto jakautui alueittain
seuraavasti: Eurooppa 67 % (59 %), Aasia 24 % (21 %) ja Etelä- ja Pohjois-
Amerikka 9 % (20 %). Suomen tehtaiden osuus liikevaihdosta oli 52 % ja Aasian
tehtaiden 48 %.

Kotimaisten tehtaiden (Salo ja Oulu) vertailukelpoinen liikevaihto laski 13 %
ja Aasian tehtaiden (Kiina ja Thaimaa) säilyi edellisvuoden tasolla.

Segmentin liiketulos ensimmäisellä neljänneksellä oli -1,5 miljoonaa euroa
(2,4).

Alkuvuoden pienentyneet toimitusmäärät ja edellisvuoden tasolla säilyneet
kustannukset johtivat edellisvuotta heikompaan kannattavuuteen.

Aspocompin tytäryhtiö ACP Electronics Suzhoussa Kiinassa päätti katsauskauden
aikana rakentaa uuden tuotantoyksikön sekä laajentaa HDI-piirilevyjä valmistavaa
tuotantoyksikköä. Uusi tuotantoyksikkö on Suzhoun tehtaan kolmas ja sen
arvioidaan saavuttavan täyden kapasiteetin käyttöasteen vuoden 2006 loppuun
mennessä.

Moduulit

Moduulit-segmentin liikevaihto laski vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 18 %
ja oli 6,6 miljoonaa euroa (8,0). Liikevaihdon lasku johtui siitä, että Oulun
tehtaan laajavolyyminen tietoliikenneverkkomarkkinoille suunnattu tuote tuli
elinkaarensa loppuvaiheeseen. Muuhun teollisuuteen toimitettujen tuotteiden
määrä säilyi hyvällä tasolla.

Moduulit-liiketoiminnassa panostamme pitkäjänteisesti uusien
liiketoimintamahdollisuuksien löytämiseen ja uusien tuotteiden markkinoille

4(10)
tuontiin. Lyhyellä tähtäimellä nämä toimet eivät riitä kompensoimaan Oulun
tehtaan laajavolyymisen tuotteen vähittäistä valmistuksen lopettamista.

Segmentin liikevoitto oli 1,3 miljooonaa euroa (1,8).

Mekaniikka

Mekaniikka-segmentin liikevaihto nousi 3,5 miljoonaan euroon (3,3). Segmentin
liikevoitto oli 0,0 miljoonaa euroa (-0,1). Aspocompin syksyllä 2004 linjatun
kasvustrategian mukaisesti Mekaniikka-liiketoiminta ei kuulu yhtiön
ydinliiketoimintoihin.

RAHOITUS, INVESTOINNIT ja OMAVARAISUUS

Konsernin rahoitustilanne tarkastelukaudella oli hyvä. Katsauskauden lopussa
konsernin likvidit varat olivat 31,6 miljoonaa euroa (28,5). Korolliset
nettovelat olivat 10,6 miljoonaa euroa (23,3). Nettovelkaantumisaste oli 8,4
% (18,6 %). Korottomat velat olivat 31,6 miljoonaa euroa (35,6).

Investoinnit olivat 1,9 miljoonaa euroa (2,4) eli 4,3 % liikevaihdosta (5,0
%). Investoinnit Aasiaan olivat 0,4 miljoonaa euroa ja Eurooppaan 1,5
miljoonaa euroa. Nettorahoituskulujen osuus liikevaihdosta oli 0,7 % (0,8 %).

Konsernin omavaraisuusaste maaliskuun lopussa oli 63,1 % (58,9 %).

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Aspocompin osakkeiden kokonaismäärä 31.3.2005 oli 20.082.052 ja osakepääoma
20.082.052 euroa. Kokonaismäärästä oli yhtiön omistuksessa 200.000 osaketta,
näiden osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo on 200.000 euroa ja osakkeiden
suhteellinen osuus kaikkien osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä on 1,0
prosentti. Omien osakkeiden määrällä oikaistu osakemäärä oli 19.882.052
osaketta. Yhteensä 3.788.299 Aspocomp Group Oyj:n osaketta vaihtui
katsauskauden aikana Helsingin Arvopaperipörssissä. Kauppojen yhteenlaskettu
arvo oli 17.783.972,04 euroa. Osakkeiden alin kaupantekokurssi oli 4,15
euroa, ylin 5,30 euroa ja keskikurssi 4,69 euroa. Päätöskurssi 31.3.2005 oli
4,75 euroa ja yhtiön markkina-arvo 94,4 miljoonaa euroa.
Hallintarekisteröityjen osakkeiden osuus osakepääomasta oli 7,04 % ja suoran
ulkomaalaisomistuksen 0,41 %.

Erkki Etolan hallinnoima yhtiö Etra Invest Oy ja Erkki Etola ilmoittivat,
että heidän yhteinen omistusosuutensa Aspocomp Group Oyj:n osakepääomasta ja
äänimäärästä on 22.2.2005 tehdyn osakekaupan perusteella ylittänyt 5 %.

Aspocomp Group Oyj ja Kaupthing Bank Oyj tekivät 29.3.2005 Helsingin Pörssin
Liquidity Providing (LP) -toiminnan edellytykset täyttävän sopimuksen Aspocomp
Group Oyj:n osaketta koskevasta markkinatakauksesta. Sopimuksen mukainen
markkinatakaus alkoi 1.4.2005 ja sen nojalla Kaupthing Bank Oyj antaa Aspocomp
Group Oyj:n osakkeelle osto- ja myyntitarjouksia siten, että tarjousten ero on
enintään 1,50 % kulloisestakin parhaasta ostotarjouksesta laskettuna. Tarjouksia
annetaan vähintään 500 osakkeelle, joka vastaa kymmentä pörssierää. Sopimus on
voimassa 6 kuukauden määräajan jälkeen toistaiseksi yhden kuukauden
irtisanomisajalla.
5(10)
Aspocomp Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti 7.4.2005 valtuuttaa
hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai luovuttamisesta
sekä uusmerkinnästä ja/tai vaihtovelkakirjalainojen ottamisesta. Valtuutukset
ovat voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä. Samalla yhtiökokous
peruutti 2.4.2004 annetut vastaavat valtuutukset.

HENKILÖSTÖ

Aspocomp-konsernin henkilöstön keskimäärä 1.1. – 31.3.2005 oli 3.425 (3.277).
Maaliskuun 2005 lopussa henkilöstön määrä oli 3.414 (3.304).

Keskimäärä Keskimäärä Määrä Määrä
2005 2004 2005 2004
1.1.-31.3. 1.1.-31.3. 31.3. 31.3.

Eurooppa 983 963 980 966
Thaimaa 1.317 1.206 1.308 1.206
Kiina 1.125 1.108 1.126 1.132
Yhteensä 3.425 3.277 3.414 3.304

HALLINTO

Varatuomari Maire Laitinen nimitettiin 4.3.2005 Aspocomp-konsernin
lakiasiainjohtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi 1.5.2005 alkaen.

Aspocomp Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti 7.4.2005, että
hallituksen jäsenten lukumäärä on viisi. Hallituksen jäseniksi valittiin
uudelleen Aimo Eloholma, Roberto Lencioni, Tuomo Lähdesmäki, Gustav Nyberg ja
Anssi Soila. Tilintarkastajaksi valittiin KHT -yhteisö PricewaterhouseCoopers
Oy.

Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan 7.4.2005 Tuomo Lähdesmäen yhtiön
hallituksen puheenjohtajaksi ja Gustav Nybergin varapuheenjohtajaksi.
Hallitus valitsi palkitsemis- ja nimitysvaliokuntien jäseniksi Aimo
Eloholman, Roberto Lencionin ja Tuomo Lähdesmäen, joka valittiin näiden
valiokuntien puheenjohtajaksi. Hallitus nimitti tarkastusvaliokuntaan vain
kaksi jäsentä, Gustav Nybergin ja Anssi Soilan, joista Gustav Nyberg
valittiin valiokunnan puheenjohtajaksi.

Hallituksen jäsenet päättivät 7.4.2005, että kukin jäsen käyttää 40 %
vuosipalkkiostaan yhtiön osakkeiden ostamiseen 6.5. – 17.6.2005 välisenä
aikana, sisäpiirisäännösten asettamat rajoitukset huomioiden. Hankittuja
osakkeita ei luovuteta ennen vuoden 2006 varsinaista yhtiökokousta.

ASPOCOMP S.A.S.

Rouenin valitustuomioistuin teki maaliskuussa päätöksen Aspocomp S.A.S:n
Evreux’issa sijainneen, raskaasti tappiollisen tehtaan sulkemiseen liittyvistä
vuoden 2002 irtisanomisista.Valitustuomioistuimen päätöksen perusteella Aspocomp
Group Oyj:n tulisi maksaa 388 irtisanotulle henkilölle 6 – 18 kuukauden palkkaa
vastaava korvaus perusteettomasta irtisanomisesta. Korvauksen määrä olisi siksi
yhteensä noin 11 miljoonaa euroa. Kulua ei ole kirjattu. Aspocomp kiistää

6(10)
tuomioistuimen päätöksen perusteet ja on päättänyt valittaa asiassa korkeimpaan
oikeuteen.

IFRS -SÄÄNNÖSTEN KÄYTTÖÖNOTTO

Aspocomp-konserni siirtyi IFRS-raportointiin vuoden 2005 alusta. Ns.
siltalaskelma on julkaistu 26.4.2005.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Aspocomp Group Oyj ja Perlos Oyj sopivat huhtikuussa 2005 yhteisen tutkimus- ja
kehitystoimintaa harjoittavan yhtiönsä Asperation Oy:n jakautumisesta.
Asperation perustettiin keväällä 2002 tavoitteenaan matkapuhelin- ja
elektroniikkateollisuuden tuotteissa käytettävien komponenttien integrointiin
liittyvä tutkimus- ja kehitystoiminta. Asperationin tavoitteena on ollut tuottaa
innovaatioita, joita omistajayhtiöt voivat hyödyntää omassa toiminnassaan.
Alkuperäiset tavoitteet on nyt saavutettu, ja jatkossa innovaatioiden
hyödyntäminen on tehokkainta kummankin omistajayhtiön toimesta. Kehitettyjä
innovaatioita on useita kymmeniä.

Asperationin käyttöomaisuus, sopimukset ja henkilöstö jakautuvat Aspocompin ja
Perloksen kesken tasan siten, että kumpikin yhtiö saa omalta kannaltaan
keskeisimmät innovaatiot ja henkilöt käyttöönsä. Jakautumisen teknisen
toteutuksen arvioidaan kestävän noin 4-6 kuukautta.

Aspocomp käynnisti huhtikuussa 2005 Suomen yksiköissään nelivuotisen työkyvyn
johtamisjärjestelmähankkeen, jonka tarkoituksena on edesauttaa työssä
jaksamista ja ehkäistä työuupumisesta aiheutuvia haittoja.Uuden
toimintamallin tavoitteena on myös pienentää Aspocompin työkyvyttömyydestä
aiheutuvia eläkevastuita tulevina vuosina. Yhtiössä on käynnistetty myös
verkkodialogi henkilöstön ja johdon välillä, minkä tarkoituksena on hyödyntää
henkilöstön näkemyksiä valitun kasvustrategian toteuttamisessa. Henkilöstö on
osallistunut työhön aktiivisesti kommentoimalla strategiaa sekä konkreettisin
toimenpide-ehdotuksin.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Markkinatutkijat ja laitevalmistajat ennustavat tällä hetkellä kannettavien
päätelaitteiden markkinoille noin 10-15 prosentin volyymikasvua kuluvana
vuonna. Myös tietoliikenneverkkomarkkinoiden arvioidaan kasvavan, mutta
selvästi matkapuhelinmarkkinoita hitaammin. Autoteollisuuden
piirilevykysynnän arvioidaan kehittyvän suotuisasti ja kasvavan vajaat 5
prosenttia.

Aspocomp-konsernin liikevaihdon arvioidaan kasvavan kuluvan vuoden toisella
vuosipuoliskolla alkuvuoteen verrattuna, mutta konsernin liikevaihto jäänee
kuluvana vuonna jonkin verran edellisvuotta alhaisemmaksi. Konsernin tuloksen
arvioidaan jäävän niinikään edellisvuotta heikommaksi ja vähemmistön osuuden
konsernin tuloksesta kasvavan.

Pääliiketoimintasegmentti Piirilevyjen liikevaihdon ja kannattavuuden arvioidaan
parantuvan loppuvuonna. Vuositasolla Piirilevyt-segmentin liikevaihdon
7(10)
arvioidaan kasvavan hieman viime vuodesta, mutta kannattavuuden arvioidaan
jonkin verran heikkenevän. Moduulit-segmentin liikevaihto ja kannattavuus
laskevat merkittävästi edellisestä vuodesta.

Vuoden 2005 toisen neljänneksen liikevaihdon arvioidaan olevan kuluneen
neljänneksen tasolla. Osakekohtaisen tuloksen ennustetaan olevan tappiollinen.

TULOSLASKELMA, TAMMI-MAALISKUU
1-3/05 1-3/04 1-12/04
MEUR % MEUR % MEUR %

LIIKEVAIHTO 43,4 100,0 47,6 100,0 197,4 100,0

Liiketoiminnan muut tuotot 0,1 0,3 0,2 0,3 1,3 0,6
Poistot ja arvonalentumiset -5,3 -12,2 -5,9 -12,4 -23,1 -11,7

LIIKEVOITTO/TAPPIO -1,8 -4,1 2,9 6,0 10,4 5,3

Rahoitustuotot ja -kulut -0,3 -0,7 -0,4 -0,8 -0,7 -0,3

VOITTO/TAPPIO
ENNEN VEROJA -2,1 -4,8 2,5 5,2 9,8 4,9

Verot 0,4 1,0 -0,1 -0,1 -0,5 -0,3

Voitto ennen vähemmistöosuutta -1,6 -3,7 2,4 5,0 9,2 4,7

Vähemmistöosuus -0,6 -1,3 -0,5 -1,1 -2,3 -1,1

KATSAUSKAUDEN VOITTO/TAPPIO -2,2 -5,1 1,9 4,0 6,9 3,5

TULOS/OSAKE -0,11 0,09 0,35

Verot on laskettu voimassa olevan verokannan mukaisina katsauskauden
tuloksesta ja niihin on sisällytetty myös aikaisempiin tilikausiin kohdistuva
osuus.

TASE
3/05 3/04 Muutos 12/04
MEUR MEUR % MEUR
VARAT

Aineettomat hyödykkeet 4,0 4,0 0,0 4,1
Aineelliset hyödykkeet 88,3 101,4 -12,9 89,7
Pitkäaikaiset sijoitukset 0,5 0,3 53,0 1,0
Pitkäaikaiset saamiset 2,5 2,3 8,4 2,0

Vaihto-omaisuus 21,9 24,0 -8,4 22,6
Myyntisaamiset ja muut saamiset 51,0 52,5 -2,9 46,5
Rahoitusarvopaperit 20,0 21,4 -6,8 25,0
Rahavarat 11,7 7,1 65,4 8,2

VARAT YHTEENSÄ 199,9 213,1 -6,2 199,2

8(10)
OMA PÄÄOMA JA VELAT

Osakepääoma 20,1 10,0 100,0 20,1
Ylikurssirahasto ja muut rahastot 73,9 83,9 -12,0 73,9
Kertyneet voittovarat 8,2 9,6 -14,5 9,4
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 102,2 103,6 -1,3 103,4
Vähemmistöosuus 23,9 21,7 10,1 22,3
Oma pääoma yhteensä 126,1 125,3 0,2 125,6

Pitkäaikaiset velat 21,4 28,0 -23,5 20,8
Pitkäaikaiset varaukset 2,1 2,3 -5,3 2,1
Lyhytaikaiset velat 50,3 57,5 -12,6 50,7
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 199,9 213,1 -6,2 199,2

OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA

MEUR Osake- Ylikurssi- Arvon- Kertyneet Vähemmistön Oma
pääoma rahasto muutos- voitto- osuus pääoma
ja muut varat yhteensä
rahastot

Oma pääoma
1.1.2005 20,1 73,9 9,4 22,3 125,6

Muuntoerot 1,0 1,1 2,1

Tilikauden
voitto -2,2 0,6 -1,6

Oma pääoma
31.3.2005 20,1 73,9 8,2 23,9 126,1

RAHAVIRTALASKELMA
1-3/05 1-3/04 1-12/04
MEUR MEUR MEUR

Liiketoiminnan rahavirta 2,1 4,6 29,8
Investointien rahavirta -1,9 -2,4 -15,7
Rahavirta ennen rahoitusta 0,2 2,2 14,1
Pitkäaikaisen rahoituksen muutos 0,8 -0,9 -7,5
Lyhytaikaisen rahoituksen muutos -2,2 -2,4 -1,8
Maksetut osingot – – -3,0
Vähemmistön osuus tytäryhtiön osakeannissa 1,1
Rahoituksen rahavirta -1,4 -3,3 -11,2
Rahavarojen muutos -1,2 -1,1 2,9
Rahavarat kauden lopussa 31,7 28,5 33,2

LIIKETOIMINTASEGMENTIT
1-3/05 1-3/04 1-12/04
MEUR MEUR MEUR
Liikevaihto

Piirilevyt 34,1 36,4 152,8
9(10)
Moduulit 6,6 8,0 32,5
Mekaniikka 3,5 3,3 12,6
Konsernin sisäinen liikevaihto -0,7 -0,1 -0,4
Yhteensä 43,4 47,6 197,4

Liikevoitto

Piirilevyt -1,5 2,4 8,6
Moduulit 1,3 1,8 8,0
Mekaniikka 0,0 -0,1 0,1
Konsernihallinto -1,6 -1,3 -6,3
Yhteensä -1,8 2,9 10,4

TALOUDELLISIA TUNNUSLUKUJA
3/05 3/04 12/04

Sijoitetun pääoman tuotto, % -4,1 3,6 6,9

Oman pääoman tuotto, % -5,3 5,2 7,5

Oma pääoma/osake, e 5,14 5,21 5,20

Omavaraisuusaste, % 63,1 58,8 63,1

Gearing, % 8,4 18,8 8,3

Bruttoinvestoinnit, milj. e 1,9 2,4 15,7

Henkilöstö keskimäärin 3.425 3.277 3.508

VASTUUSITOUMUKSET
3/05 12/04
MEUR MEUR

Velan vakuudeksi annetut kiinnitykset 29,2 27,3
Käyttöleasingvastuut 0,1 0,1
Muut vastuut 2,3 2,3

YHTEENSÄ 31,6 29,7

Kaikki luvut ovat tilintarkastamattomia.

Vantaalla 4.5.2005

ASPOCOMP GROUP OYJ

Hallitus

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Maija-Liisa Friman,
puh. (09) 7597 0711.

ASPOCOMP GROUP OYJ

10(10)

Maija-Liisa Friman
toimitusjohtaja

TIEDOTUSTILAISUUS

Tiedotustilaisuus sijoittajille, analyytikoille ja median edustajille
pidetään 4.5.2005 klo 11.00 Hotelli Kämpin Paavo Nurmi -salissa osoitteessa
Pohjoisesplanadi 29, Helsinki.

Aspocomp: Innovatiivisia liitäntäratkaisuja elektroniikkateollisuudelle

Aspocomp-konserni tarjoaa ja kehittää innovatiivisia liitäntäratkaisuja
elektroniikkateollisuudelle läheisessä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Yhtiöllä
on vahva ja tunnustettu asema komponenttitoimittajana mobiileihin
päätelaitteisiin, minkä lisäksi yhtiö pyrkii edelleen vahvistamaan asemaansa
toimittajana autoteollisuudelle ja tietoliikenneverkkoihin. Tarjoamme
globaaleille asiakkaillemme nopean tien massatuotantoon uusien teknologioiden
soveltamisessa joustavasti ja kustannustehokkaasti, mihin tasapainoinen
tuotantorakenteemme Euroopassa ja Aasiassa soveltuu hyvin.

Pyrimme tarjoamaan asiakkaillemme ratkaisuja, jotka mahdollistavat yhä suuremman
joustavuuden heidän omassa tuotesuunnittelussaan. Lopputuotteiden elinkaarien
lyhentyessä tällä hyödyllä on käsityksemme mukaan yhä suurempi merkitys
asiakkaillemme.

Aspocomp-konsernin tuotantolaitokset sijaitsevat lähellä asiakkaita Suomessa,
Kiinassa ja Thaimaassa. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2004 noin 200 miljoonaa
euroa ja henkilöstömäärä noin 3.500.

Tulevaisuutta koskevat näkemykset perustuvat tiedotteen julkistamishetkeen ja
toteutumat saattavat aikanaan poiketa esitetyistä. Tässä tiedotteessa
mainitut asiat, jotka eivät ole historiallisia tosiasioita, ovat
tulevaisuuteen liittyviä lausuntoja. Kaikki tulevaisuuteen liittyvät
lausunnot sisältävät tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuuksia ja
muita tekijöitä, jotka saattavat johtaa Aspocomp-konsernin toteutuneiden
tulosten, toiminnan ja saavutusten olennaiseen poikkeamiseen mistä tahansa
esitetystä tai ilmaistusta sellaisesta tulevaisuuteen liittyvästä tuloksesta,
toiminnasta tai lausunnosta, joka sisältyy sellaiseen tulevaisuutta koskevaan
arvioon. Tällaiset tekijät käsittävät yleiset taloudelliset ja
liiketoimintaympäristöön liittyvät olosuhteet; valuuttakurssimuutokset;
lisäykset ja muutokset piirilevyteollisuuden tuotantokapasiteetissa ja
kilpailutilanteessa; yhtiön kyvyn toteuttaa ja hyväksikäyttää
investointiohjelmansa ja yhtiön kyvyn jatkaa liiketoimintansa laajentamista
Euroopan ulkopuolella.

Jakelu:
Helsingin pörssi
keskeiset tiedotusvälineet
www.aspocomp.com