ASPOCOMP-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 31.3.2004 ASPOCOMPIN LIIKEVAIHTO JA TULOS PARANIVAT MERKITTÄVÄSTI


ASPOCOMP GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.5.2004 klo 8.00 1(11)

ASPOCOMP-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 31.3.2004
ASPOCOMPIN LIIKEVAIHTO JA TULOS PARANIVAT MERKITTÄVÄSTI

Aspocompin ensimmäisen vuosineljänneksen 2004 liikevaihto kasvoi 16
% vahvan volyymikehityksen ansiosta 47,6 miljoonaan euroon ja
osakekohtainen tulos nousi 0,17 euroon (-0,04).

Vuoden 2004 ensimmäisen neljänneksen pääkohdat (vertailuluvut 1-
3/2003):

– Liikevaihto nousi 47,6 miljoonaan euroon (41,1). Eniten
liikevaihtoa kasvatti kiinalainen tytäryhtiö ACP Electronics, mutta
myös kotimaisten piirilevytehtaiden ja Mekaniikka & modulit -yksikön
alkuvuosi oli vahva.

– Liikevoitto nousi 2,7 miljoonaan euroon (-1,7), ja oli 5,6 %
liikevaihdosta (-4,1 %). Kannattavuutta paransivat erityisesti
volyymikasvu, parantunut tehokkuus sekä korkean teknologian
piirilevyjen osuuden kasvu Aspocompin tuotevalikoimassa.

– Tulos ennen veroja nousi 2,3 miljoonaan euroon (-2,2) ja tulos
osaketta kohden 0,17 euroon (-0,04).

– Liiketoiminnan rahavirta oli 4,6 miljoonaa euroa (2,9).

– Investoinnit nousivat 2,4 miljoonaan euroon (1,4). Merkittävin
investointikohde oli tytäryhtiö ACP Electronicsin High Density
Interconnection -piirilevyjä valmistavan tuotantolinjan laajennuksen
aloittaminen.

Näkymät:

– Aspocompin liikevaihdon ja tuloksen arvioidaan huhti-kesäkuussa
olevan ensimmäisen neljänneksen tasolla. Koko vuoden liikevaihdon,
liiketuloksen ja osakekohtaisen tuloksen arvioidaan olevan
merkittävästi edellisvuotta parempi.

ASPOCOMPIN TOIMITUSJOHTAJA MAIJA-LIISA FRIMAN:

”Aspocompin liiketoiminta kehittyi ensimmäisellä neljänneksellä
suotuisasti: myynti kasvoi merkittävästi ja konsernin sisäinen
tehokkuus parani. Liikevaihto kasvoi 16 % edellisvuoden vastaavaan
jaksoon verrattuna, ja tulos nousi selkeästi voitolliseksi.

2(11)
Vuoden 2004 keskeisiä tavoitteitamme ovat asiakaskunnan
laajentaminen ja yhteistyön lisääminen nykyisten asiakkaiden kanssa
ja sisäisen tehokkuuden edelleen parantaminen. Kiinan tytäryhtiön
investoinnilla vahvistamme erityisesti asemaamme korkean teknologian
HDI -piirilevyissä.

Toimintatapamme on läheinen tuotekehitys- ja suunnitteluyhteistyö
asiakkaiden kanssa, nopea kehityspolku tuotekehityksestä
sarjavalmistukseen ja edelleen kustannustehokkaasti suuriin
sarjoihin. Lisäksi Aspocompin fokusoitunut teknologiakehitys antaa
asiakkaillemme mahdollisuuksia parantaa uutuustuotteidensa
ominaisuuksia edelläkävijän roolissa. Asiakkaidemme saama
kokonaishyöty perustuu tämän toimintatavan, tuotevalikoiman ja
teknologiakehityksen yhdistelmään. Yhdistelmä antaa Aspocompille
merkittävää kilpailuetua lähes kaikkiin piirilevyvalmistajiin
nähden.”

LIIKEVAIHTO JA TULOS, TAMMI-MAALISKUU 2004 (vertailuluvut 1-3/2003)

Aspocomp-konsernin liikevaihto vuoden ensimmäisellä neljänneksellä
nousi 47,6 miljoonaan euroon (41,1). Liikevaihdon nousu johtui
Piirilevysegmentissä lähinnä voimakkaasti kasvaneista
toimitusvolyymeista ja Mekaniikka ja modulit -segmentissä useiden
merkittävien toimitusten ajoittumisesta ensimmäiselle
vuosineljännekselle. Dollarin ja euron suhteen muutoksen
negatiivinen vaikutus liikevaihtoon oli 6 prosenttia.

Aspocomp-konsernin ensimmäisen neljänneksen liikevaihto jakautui
alueittain seuraavasti: Eurooppa 67 % (70 %), Aasia 17 % (12 %) ja
Etelä- ja Pohjois-Amerikka 16 % (18 %).

Konsernin liikevaihdosta noin 70 % kertyi matkapuhelimissa ja
tietoliikennejärjestelmissä käytettävistä tuotteista ja noin 30 %
auto-, teollisuus- ja kulutuselektroniikasta.

Konsernin viiden suurimman asiakkaan Nokian, Ericssonin, Sanmina-
SCI:n, Philipsin ja Siemensin osuus liikevaihdosta vuoden
ensimmäisellä neljänneksellä oli 61 % (61 %). Philips nousi
konsernin viiden suurimman asiakkaan joukkoon.

Liiketulos ennen poistoja oli 18,4 % liikevaihdosta (13,1 %) ja
nousi 8,8 miljoonaan euroon (5,4). Liiketulos oli 2,7 miljoonaa
euroa (-1,7). Kannattavuutta paransivat erityisesti
piirilevytehtaiden voimakkaasti kasvaneet toimitukset sekä
konsernissa vuoden 2003 aikana tehdyt rakennejärjestelyt.
3(11)
Kannattavuutta paransivat myös ACP Electronicsin lisääntynyt
tehokkuus sekä korkean teknologian piirilevyjen osuuden kasvu
Aspocompin tuotevalikoimassa.

Nettorahoituskulut olivat 0,4 miljoonaa euroa (0,5) ja tulos ennen
veroja 2,3 miljoonaa euroa (-2,2). Katsauskauden tulos verojen ja
vähemmistöosuuden jälkeen nousi 1,7 miljoonaan euroon (-0,4) ja
tulos osaketta kohti 0,17 euroon (-0,04). Liiketoiminnan rahavirta
oli 4,6 miljoonaa euroa (2,9).

Piirilevyt

Piirilevysegmentin liikevaihto nousi vuoden ensimmäisellä
neljänneksellä hyvän volyymikehityksen ansiosta 36,4 miljoonaan
euroon (32,0). Korkean teknologian tuotteiden osuuden kasvu johti
edellisvuotta parempaan kannattavuuteen.

Edellisvuoden liikevaihtolukuihin sisältyy Aspocompin vuonna 2003
myymä Teuvan tehdas, jonka liikevaihto edellisen vuoden vastaavalla
neljänneksellä oli 2,2 miljoonaa euroa. Kotimaisten tehtaiden (Salo
ja Oulu) vertailukelpoinen liikevaihto nousi noin neljänneksen ja
Aasian tehtaiden (Kiina ja Thaimaa) liikevaihto 46 prosenttia.
Aasian tehtaiden osuus Piirilevysegmentin liikevaihdosta nousi 45
%:iin.

Piirilevysegmentin ensimmäisen neljänneksen liikevaihto jakautui
alueittain seuraavasti: Eurooppa 57 % (61 %), Aasia 22 % (16 %) ja
Etelä- ja Pohjois-Amerikka 21 % (23%).

Piirilevysegmentin liiketulos oli 1,3 miljoonaa euroa (-2,7). Eniten
kannattavuutta paransi tytäryhtiö ACP Electronics.

Mekaniikka ja modulit

Mekaniikka ja modulit -segmentin liikevaihto vuoden ensimmäisellä
neljänneksellä kasvoi 23 % ja oli 11,2 miljoonaa euroa (9,1).
Liikevaihdon kasvu johtui merkittävien toimitusten ajoittumisesta
ensimmäiselle vuosineljännekselle, sekä
tietoliikenneverkkomarkkinoiden piristymisestä.

Segmentin liiketulos nousi 1,4 miljoonaan euroon (1,0) lähinnä
lisääntyneiden volyymien johdosta.

4(11)
RAHOITUS, INVESTOINNIT ja OMAVARAISUUS

Konsernin rahoitustilanne tarkastelukaudella oli hyvä. Konsernin
likvidit varat olivat 28,5 miljoonaa euroa (21,6). Korolliset
nettovelat olivat 23,3 miljoonaa euroa (38,0) sisältäen 25,4
miljoonaa euroa (30,3) konsernitaseeseen konsolidoituja
rahoitusleasingvelkoja. Nettovelkaantumisaste oli 18,6 % (28,7 %) ja
nettovelkaantumisaste ilman konsolidoituja rahoitusleasingvelkoja
oli -1,7 % (5,9 %). Korottomat velat olivat 35,6 miljoonaa euroa
(27,3).

Investoinnit olivat 2,4 miljoonaa euroa (1,4) eli 5,0 %
liikevaihdosta (3,4 %). Investoinnit jakautuivat Aasiaan 1,4
miljoonaa euroa ja Eurooppaan 1,0 miljoonaa euroa.
Nettorahoituskulujen osuus liikevaihdosta oli 0,8 % (1,3 %).

Konsernin omavaraisuusaste maaliskuun lopussa oli 58,9 % (60,4 %).

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Aspocompin osakkeiden kokonaismäärä 31.3.2004 oli 10.041.026 ja
osakepääoma 10.041.026 euroa. Kokonaismäärästä oli yhtiön
omistuksessa 100.000 osaketta. Omien osakkeiden määrällä oikaistu
osakemäärä oli 9.941.026 osaketta. Yhteensä 882.371 Aspocomp Group
Oyj:n osaketta vaihtui katsauskauden aikana Helsingin
Arvopaperipörssissä. Kauppojen yhteenlaskettu arvo oli 11.091.282,73
euroa. Osakkeiden alin kaupantekokurssi oli 11,63 euroa, ylin 14,54
euroa ja keskikurssi 12,57 euroa. Päätöskurssi 31.3.2004 oli 12,00
euroa ja yhtiön markkina-arvo 119.292.312,00 euroa.
Hallintarekisteröityjen osakkeiden osuus osakepääomasta oli 11,00 %
ja suoran ulkomaalaisomistuksen 0,88 %.

Aspocomp Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti 2.4.2004
valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
ja/tai luovuttamisesta sekä uusmerkinnästä ja/tai
vaihtovelkakirjalainojen ottamisesta. Valtuutukset ovat voimassa
yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä. Samalla yhtiökokous
peruutti 4.4.2003 annetut vastaavat valtuutukset.

HENKILÖSTÖ

Aspocomp-konsernin henkilöstön keskimäärä 1.1. – 31.3.2004 oli 3.277
(3.053). Maaliskuun 2004 lopussa henkilöstön määrä oli 3.304
(3.041).
5(11)
Keskimäärä Keskimäärä Määrä Määrä
2004 2003 2004 2003
1.1.-31.3. 1.1.-31.3. 31.3. 31.3.

Eurooppa 963 1.154 966 1.053
Thaimaa 1.206 1.037 1.206 1.079
Kiina 1.108 862 1.132 909
Yhteensä 3.277 3.053 3.304 3.041

HALLINTO

Aspocomp Group Oyj:n hallitus valitsi 2.2.2004 yhtiön
toimitusjohtaksi DI Maija-Liisa Frimanin, joka aloitti uudessa
tehtävässään 1.4.2004.

Aspocomp Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2.4.2004 hyväksyi
hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen hallituksen toimikautta
koskevan 6. ja 15. §:n muutoksen, jonka mukaisesti hallituksen jäsen
valitaan vuodeksi kerrallaan.

Aspocomp Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti 2.4.2004, että
hallituksen jäsenten lukumäärä on kuusi. Hallituksen jäseniksi
valittiin uudelleen Aimo Eloholma, Roberto Lencioni, Tuomo
Lähdesmäki, Gustav Nyberg ja Karl Van Horn sekä uudeksi jäseneksi
Anssi Soila. Tilintarkastajaksi valittiin KHT -yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy.

Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan 2.4.2004 Tuomo
Lähdesmäen uudelleen yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi ja
varapuheenjohtajaksi Karl Van Hornin. Hallitus valitsi palkitsemis-
ja nimitysvaliokuntien jäseniksi Aimo Eloholman, Roberto Lencionin
ja Tuomo Lähdesmäen, joka valittiin näiden valiokuntien
puheenjohtajaksi. Tarkastusvaliokunnan jäseniksi hallitus valitsi
Karl Van Hornin, Gustav Nybergin ja Anssi Soilan.
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi hallitus valitsi Gustav
Nybergin.

Hallitus päätti 2.4.2004, että jokainen hallituksen jäsen käyttää 40
% vuosipalkkiostaan yhtiön osakkeiden ostamiseen 10.5. – 18.6.2004
välisenä aikana, sisäpiirisäännösten asettamat rajoitukset
huomioiden. Hallitus päätti myös, että hankittuja osakkeita ei
luovuteta ennen vuoden 2005 varsinaista yhtiökokousta.

IFRS -SÄÄNNÖSTEN KÄYTTÖÖNOTTO
6(11)
Aspocomp-konserni siirtyy IFRS -raportointiin vuoden 2005 alusta.
Aspocompissa on jo vuodesta 1999 lähtien sovellettu kaikkien
rahoitusleasinghyödykkeiden aktivointia ja vastaavien velkojen
kirjaamista. Valmistevarastojen kiinteät kulut on aktivoitu ja
laskennalliset verovelat ja -saamiset on kirjattu. Maaliskuussa 2004
syntyi päätös, että Suomen TEL:n työkyvyttömyyseläkeosa käsitellään
IFRS:n mukaan etuuspohjaisena järjestelynä, mikä johtaa siihen, että
työkyvyttömyyseläkkeistä tulee kirjata pitkäaikainen velka. Velan
suuruus selviää, kun sitä koskevat matemaattiset vakuutuslaskelmat
valmistuvat. IFRS -standardien käyttöönoton ei muilta osin arvioida
vaikuttavan olennaisesti siirtymishetkellä konsernin omaan pääomaan.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Matkapuhelinmarkkinoiden kasvu voimistui merkittävästi ensimmäisen
vuosineljänneksen aikana, mikä lisäsi Aspocompin piirilevyjen
kysyntää erityisesti neljänneksen lopulla. Tutkimuslaitosten ja
laitevalmistajien arviot kokonaismarkkinoista vuonna 2004
vaihtelevat 540 ja 600 miljoonan kappaleen välillä (runsaat 470
miljoonaa kappaletta vuonna 2003). Arviot tietoliikenneverkko-
markkinoiden kasvusta ovat nousseet viime kuukausina, ja tällä
hetkellä kasvun arvioidaan olevan vajaat 10 prosenttia. Auto- ja
teollisuuselektroniikkavalmistuksen tasaisen, muutaman prosentin
vuotuisen kasvun arvioidaan jatkuvan.

Aspocompin Piirilevysegmentin liikevaihdon arvioidaan kasvavan
huomattavasti kuluvana vuonna. Mekaniikka ja modulit -segmentin koko
vuoden liikevaihdon kasvun arvioidaan olevan ensimmäisen
neljänneksen kasvua hitaampaa. Aspocompin liiketuloksen ja
osakekohtaisen tuloksen arvioidaan olevan merkittävästi
edellisvuotta parempi.

Aspocompin toisen neljänneksen liikevaihdon ja tuloksen ennakoidaan
olevan ensimmäisen neljänneksen kaltainen.

Vuonna 2004 bruttoinvestointien arvioidaan olevan vajaat 10
prosenttia konsernin liikevaihdosta.

TULOSLASKELMA
1-3/04 1-3/03 1-12/03
MEUR % MEUR % MEUR %

LIIKEVAIHTO 47,6 100,0 41,1 100,0 182,3 100,0

7(11)
Liiketoiminnan muut tuotot 0,2 -0,3 -0,1 -0,2 1,2 0,7
Poistot ja arvonalentumiset 6,1 12,8 7,1 17,3 29,7 16,3

LIIKEVOITTO/TAPPIO 2,7 5,6 -1,7 -4,1 -5,3 -2,9

Rahoitustuotot ja -kulut -0,4 -0,8 -0,5 -1,3 -1,3 -0,7

VOITTO/TAPPIO ENNEN
SATUNNAISIA ERIÄ JA VEROJA 2,3 4,9 -2,2 -5,4 -6,6 -3,6

Satunnaiset tuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Satunnaiset kulut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

VOITTO/TAPPIO
ENNEN VEROJA 2,3 4,9 -2,2 -5,4 -6,6 -3,6

Verot -0,1 -0,1 1,1 2,8 3,5 1,9
Vähemmistöosuus -0,5 -1,1 0,7 1,7 2,2 1,2

KATSAUSKAUDEN VOITTO/
TAPPIO 1,7 3,6 -0,4 -0,9 -0,9 -0,5

TULOS/OSAKE 0,17 -0,04 -0,09

Verot on laskettu voimassa olevan verokannan mukaisina katsauskauden
tuloksesta ja niihin on sisällytetty myös aikaisempiin tilikausiin
kohdistuva osuus.

TASE
3/04 3/03 Muutos 12/03
MEUR MEUR % MEUR
Pysyvät vastaavat

Aineettomat hyödykkeet 3,9 5,8 -33,7 4,2
Aineelliset hyödykkeet 103,3 124,0 -16,6 105,2
Sijoitukset 1,1 1,4 -21,8 1,7

Vaihtuvat vastaavat

Vaihto-omaisuus 23,9 21,3 12,3 20,8
Saamiset 52,8 46,2 14,3 52,7
Sijoitukset 21,4 0,0 20,8
Rahat ja pankkisaamiset 7,1 21,6 -67,4 8,9

VASTAAVAA YHTEENSÄ 213,5 220,3 -3,1 214,2
8(11)
Oma pääoma

Osakepääoma 10,0 10,0 0 10,0
Muu oma pääoma 94,3 97,4 -3,1 92,1
Vähemmistöosuus 21,8 25,9 -15,8 20,5
Pakolliset varaukset 2,1 2,0 3,9 1,7
Pitkäaikainen vieras pääoma 27,8 37,6 -25,9 28,7
Lyhytaikainen vieras pääoma 57,5 47,4 21,3 61,3

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 213,5 220,3 -3,1 214,2

RAHOITUSLASKELMA
1-3/04 1-3/03 1-12/03
MEUR MEUR MEUR

Liiketoiminnan rahavirta 4,6 2,9 25,4
Investointien rahavirta -2,4 -1,3 -11,3
Rahavirta ennen rahoitusta 2,2 1,6 14,1
Pitkäaikaisen rahoituksen vähennys -0,9 -0,1 -7,0
Lyhytaikaisen rahoituksen lisäys/vähennys -2,4 0,3 5,0
Maksetut osingot – – -3,0
Rahoituksen rahavirta -3,3 0,2 -5,0
Rahavarojen lisäys/vähennys -1,1 1,8 9,0
Rahavarat kauden lopussa 28,5 21,6 29,8

LIIKETOIMINTASEGMENTIT
1-3/04 1-3/03 1-12/03
MEUR MEUR MEUR

Piirilevyt
Liikevaihto 36,4 32,0 142,5

Piirilevyt
Liiketulos 1,3 -2,7 -11,1

Mekaniikka ja modulit
Liikevaihto 11,2 9,1 39,8

Mekaniikka ja modulit
Liiketulos 1,4 1,0 5,8

TALOUDELLISIA TUNNUSLUKUJA
3/04 3/03 12/03
9(11)
Sijoitetun pääoman tuotto, % 3,7 -3,1 -5,2

Oman pääoman tuotto, % 7,7 -3,2 -2,4

Oma pääoma/osake, e 10,41 10,74 10,20

Omavaraisuusaste, % 58,9 60,4 57,1

Gearing, % 18,6 28,7 20,3

Bruttoinvestoinnit, milj. e 2,4 1,4 13,8

Henkilöstö keskimäärin 3.277 3.053 3.330

VASTUUSITOUMUKSET
3/04 12/03
MEUR MEUR

Velan vakuudeksi annetut kiinnitykset 8,1 8,0
Käyttöleasingvastuut 0,2 0,2
Muut vastuut 26,1 24,4

YHTEENSÄ 34,4 32,6

JOHDANNAISSOPIMUKSET
3/04 12/03
MEUR MEUR
Valuuttatermiinit
Käypä arvo 0,1 0,0
Kohde-etuuden arvo 3,9 4,6

Sähköjohdannaiset
Käypä arvo 0,0 0,0
Kohde-etuuden arvo 0,4 0,7

Kaikki luvut ovat tilintarkastamattomia.

Vantaalla 10.5.2004

ASPOCOMP GROUP OYJ

Hallitus

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Maija-Liisa Friman,
10(11)
puh. (09) 7597 0711.

ASPOCOMP GROUP OYJ

Maija-Liisa Friman
toimitusjohtaja

TIEDOTUSTILAISUUS

Tiedotustilaisuus sijoittajille, analyytikoille ja medialle pidetään
10.5.2004 klo 11.00 Hotelli Kämpin Paavo Nurmi -salissa osoitteessa
Pohjoisesplanadi 29, Helsinki.

ASPOCOMP LYHYESTI

Aspocomp-konserni tarjoaa elektroniikkateollisuudelle korkean
teknologian elektroniikkakomponentteja ja palveluita, kuten
piirilevyjen valmistusta ja suunnittelua sekä mekaniikan ja modulien
valmistusta. Aspocompin valmistamia tuotteita käytetään
elektroniikkateollisuudessa mm. langattomissa päätelaitteissa,
tietoliikenneverkoissa, autoissa ja erilaisissa
teollisuussovelluksissa. Aspocomp-konsernin tuotantolaitokset
sijaitsevat Suomessa, Kiinassa ja Thaimaassa. Konsernin liikevaihto
oli vuonna 2003 noin 180 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä noin
3300. Konsernin emoyhtiön Aspocomp Group Oyj:n osake on noteerattu
Helsingin Pörssissä vuodesta 1999.

Tulevaisuutta koskevat näkemykset perustuvat
osavuosikatsaustiedotteen julkistamishetkeen ja toteutumat saattavat
aikanaan poiketa esitetyistä. Tässä tiedotteessa mainitut asiat,
jotka eivät ole historiallisisa tosiasioita, ovat tulevaisuuteen
liittyviä lausuntoja. Kaikki tulevaisuuteen liittyvät lausunnot
sisältävät tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuuksia ja
muita tekijöitä, jotka saattavat johtaa Aspocomp-konsernin
toteutuneiden tulosten, toiminnan ja saavutusten olennaiseen
poikkeamiseen mistä tahansa esitetystä tai ilmaistusta sellaisesta
tulevaisuuteen liittyvästä tuloksesta, toiminnasta tai lausunnosta,
joka sisältyy sellaiseen tulevaisuutta koskevaan arvioon. Tällaiset
tekijät käsittävät yleiset taloudelliset ja liiketoimintaympäristöön
liittyvät olosuhteet; valuuttakurssimuutokset; lisäykset ja
muutokset piirilevyteollisuuden tuotantokapasiteetissa ja
11(11)
kilpailutilanteessa; yhtiön kyvyn toteuttaa ja hyväksikäyttää
investointiohjelmansa ja yhtiön kyvyn jatkaa liiketoimintansa
laajentamista Euroopan ulkopuolella.

Jakelu:
Helsingin pörssi
keskeiset tiedotusvälineet
www.aspocomp.com