ASPOCOMP-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 31.3.2003


ASPOCOMP GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.5.2003 klo 8.00 1(7)

ASPOCOMP-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 31.3.2003

TAMMI – MAALISKUU (vertailuluvut 1-3 / 2002)
– Ensimmäisen neljänneksen liikevaihto laski 7,1 % ja oli 41,1
miljoonaa euroa (44,3 miljoonaa euroa)
– Piirilevytuotanto Aasiassa kasvoi noin 21 % 11,1 miljoonaan euroon
– Liiketulos oli -1,7 miljoonaa euroa (-28.2 miljoonaa euroa)
– Investointien jälkeinen kassavirta kasvoi 1,6 miljoonaan euroon
(-12,3 miljoonaa euroa)
– Koko vuoden liikevaihdon odotetaan kasvavan ja kassavirran
investointien jälkeen olevan selvästi positiivinen

LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖ

Katsauskauden yleinen taloudellinen ilmapiiri oli edelleen epävakaa
ja euron nopea vahvistuminen erityisesti US dollariin verrattuna
jatkui.

Maailmanlaajuinen piirilevyteollisuuden ylikapasiteettitilanne jatkui
lisäten hintapaineita edelleen. Samanaikaisesti
elektroniikkateollisuuden keskittyminen halvan työvoiman maihin
Aasiassa, erityisesti Kiinaan, jatkui.

Langattomissa päätelaitteissa käytettävien piirilevyjen myynti
ensimmäisellä vuosineljänneksellä laski tilapäisesti kausivaihtelun
seurauksena. Tietoliikenneteollisuudelle valmistettavien piirilevyjen
myynti oli myös vaisua. Sitä vastoin sekä auto- että
teollisuuselektroniikkaa varten valmistettavien piirilevyjen että
mekaniikka ja modulit -segmentin myynnit kasvoivat.

LIIKEVAIHTO JA TULOS

Aspocomp-konsernin liikevaihto vuoden ensimmäisellä neljänneksellä
laski 7,1 % edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna ja
oli 41,1 miljoonaa euroa (44,3 miljoonaa euroa, 41,6 miljoonaa euroa
ilman vuoden 2002 ensimmäisellä neljänneksellä lopetettuja Ranskan
toimintoja). Nykyisten toimintojen tuotanto kasvoi noin 10 %, mutta
euron vahvistuminen ja hintapaine painoivat liikevaihdon vuoden 2002
ensimmäisen neljänneksen tasolle.

Konsernin viiden suurimman asiakkaan, Nokian, Sanmina-SCI:n,
Siemensin, Tellabsin ja Elcoteqin osuus liikevaihdosta
katsauskaudella oli 61 % (viiden suurimman osuus edellisen vuoden
vastaavana ajanjaksona oli 63 %).

Liiketulos ennen poistoja nousi edellisen vuoden vastaavaan
ajanjaksoon verrattuna ja oli 5,4 miljoonaa euroa (-19,8 miljoonaa
euroa, 6,9 miljoonaa euroa ilman lopetettuja Ranskan toimintoja).
Liiketulos oli -1,7 miljoonaa euroa(-28,2 miljoonaa euroa, liiketulos
ilman lopetettuja Ranskan toimintoja oli 0,3 miljoonaa euroa).
Nettorahoituskulut olivat 0,5 miljoonaa euroa (0,7 miljoonaa euroa).
Tulos ennen satunnaisia eriä oli -2,2 miljoonaa euroa (-29,0
miljoonaa euroa). Tulos ennen veroja oli -2,2 miljoonaa euroa (-29,0
miljoonaa euroa) ja tilikauden tulos oli -0,4 miljoonaa euroa (-26,2
2(7)
miljoonaa euroa). Tulos osaketta kohti oli -0,04 euroa (-2,61 euroa).
Liiketoiminnan kassavirta oli 2,9 miljoonaa euroa (-4,2 miljoonaa
euroa), kassavirta investointien jälkeen oli 1,6 miljoonaa euroa
(-12,3 miljoonaa euroa).

LIIKETOIMINTASEGMENTIT

Piirilevyt

Piirilevyliiketoimintasegmentin liikevaihto vuoden ensimmäisellä
neljänneksellä laski 9,7 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon
verrattuna ja oli 32,0 miljoonaa euroa (35,4 miljoonaa euroa, 32,7
miljoonaa euroa ilman lopetettuja Ranskan toimintoja). Euron
vahvistumisen vaikutus piirilevysegmentin liikevaihtoon oli noin -2,5
miljoonaa euroa. Piirilevysegmentin liiketulos oli -2,7 miljoonaa
euroa (0,3 miljoonaa euroa ilman lopetettuja Ranskan toimintoja).

Mekaniikka ja Modulit, MM (aikaisemmin EMS, Electronics Manufacturing
Services)

Mekaniikka ja modulit -liiketoimintasegmentin liikevaihto kasvoi 2,2
% ja oli 9,1 miljoonaa euroa (8,9 miljoonaa euroa). MM -segmentin
liiketulos oli 1,0 miljoonaa euroa (0,1 miljoonaa euroa).

Tutkimukseen ja kehitykseen keskittyvien yhteisyritysten, Asperation
Oy:n ja Imbera Electronics Oy:n, toiminta edistyi katsauskaudella
suunnitelmien mukaan.

Liiketoiminta alueittain

Aspocomp-konsernin liikevaihto vuoden 2003 ensimmäisellä
neljänneksellä verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon
jakautui alueittain seuraavasti: Eurooppa 70 % (62 %), Aasia 12 % (14
%) ja Etelä- ja Pohjois-Amerikka 18 % (24 %).

Konsernin Aasian yksiköiden valmistamien piirilevyjen myynti kasvoi
21 % euron vahvistumisesta huolimatta. Euroopassa valmistettujen
piirilevyjen myynti laski 20 % (11 % ilman lopetettuja Ranskan
toimintoja) heijastaen piirilevymarkkinoiden hintapaineita. Konsernin
tuotteista valmistettiin ensimmäisen neljänneksen aikana 73 %
Euroopassa (80 %) ja 27 % Aasiassa (20 %).

RAHOITUS, INVESTOINNIT JA OMAVARAISUUS

Konsernin rahoitustilanne tarkastelukaudella oli hyvä. Korolliset
nettovelat olivat 38,0 miljoonaa euroa (61,4 miljoonaa euroa)
sisältäen 30,3 miljoonaa euroa rahoitusleasingvelkoja (32,8 miljoonaa
euroa). Korottomat velat olivat 27,3 miljoonaa euroa (28,5 miljoonaa
euroa). Investoinnit olivat 1,4 miljoonaa euroa (8,1 miljoonaa euroa)
eli 3,4 % liikevaihdosta (18,3 %). Pääosa investoinneista, 0,8
miljoonaa euroa, kohdistui Aasiaan ja investoinnit Suomeen olivat 0,6
miljoonaa euroa. Nettorahoituskulujen osuus liikevaihdosta oli 1,3 %
(1,7 %). Konsernin omavaraisuusaste maaliskuun lopussa oli 60,5 %
(56,6 %) ja vuoden 2002 lopussa 61 %.

3(7)
OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Aspocompin osakkeiden kokonaismäärä 31.3.2003 oli 10.041.026 ja
osakepääoma 10.041.026 euroa. Kokonaismäärästä oli yhtiön
omistuksessa 100.000 osaketta. Omien osakkeiden määrällä oikaistu
osakemäärä oli 9.941.026 osaketta. Yhteensä 149.230 Aspocomp Group
Oyj:n osaketta vaihtui 1.1.2003 ja 31.3.2003 välisenä aikana
Helsingin arvopaperipörssissä. Näiden kauppojen yhteenlaskettu arvo
oli 1.002.956,00 euroa. Hallintarekisteröityjen osakkeiden osuus
31.3.2003 oli 15,80 % ja ulkomaalaisomistuksen 0,76 %. Osakkeiden
alin kaupantekokurssi oli 6,11 euroa ja ylin 7,10 euroa, keskimäärin
6,72 euroa. Päätöskurssi 31.3.2003 oli 6,50 euroa ja yhtiön markkina-
arvo 64.616.669,00 euroa.

4.4.2003 kokoontunut Aspocomp Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous
päätti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden
hankkimisesta ja luovuttamisesta sekä uusmerkinnästä ja/tai
vaihtovelkakirjalainojen ottamisesta. Valtuutukset ovat voimassa
yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä.

HENKILÖSTÖ

Aspocomp-konsernin henkilöstön keskimäärä 1.1. – 31.3.2003 oli 3.053,
vastaavana aikana edellisenä vuonna se oli 3.154. Koko tilivuonna
2002 henkilöstön keskimäärä oli 3.075. Maaliskuun 2003 lopussa
henkilöstön määrä oli 3.041 (2.681).

Keskimäärä Keskimäärä Määrä Määrä
2003 2002 2003 2002
1.1.-31.3. 1.1.-31.3. 31.3. 31.3.

Eurooppa 1.154 1.720 1.053 1.194
Thaimaa 1.037 879 1.079 896
Kiina 862 555 909 591
Yhteensä 3.053 3.154 3.041 2.681

Aspocomp Oy:n Padasjoen piirilevytehtaan mahdolliseen sulkemiseen
liittyvä yhteistoimintaneuvotteluesitys annettiin 9.4.2003.
Mahdolliset toimenpiteet koskevat koko tehtaan henkilökuntaa, noin 80
henkilöä.

Padasjoen piirilevytehtaan osuus koko konsernin liikevaihdosta vuonna
2002 oli noin 5 % ja sen henkilöstön osuus koko konsernin
henkilöstöstä noin 3 %. Tehtaan käyttöomaisuuden kirjanpitoarvo
vuoden 2003 ensimmäisen neljänneksen lopussa oli 6,5 miljoonaa euroa.

Muillakin konsernin tehtailla on jatkettu henkilöstömäärien
sopeuttamista vallitsevaan kysyntätilanteeseen.

Aspocomp-konsernissa on käytössä jokaisen henkilöstöön kuuluvan
kattavat kannustejärjestelmät. Suomessa tehdasorganisaatioiden
henkilöstö kuuluu nk. tulospalkkiojärjestelmän piiriin ja
tehdasorganisaatioiden ulkopuoliset toimihenkilöt TLA (taloudellinen

4(7)
lisäarvo) -perusteisen palkanlisäjärjestelmän piiriin. Kiinan ja
Thaimaan yhtiöillä on omat kannustejärjestelmänsä.
Aspocomp Group Oyj:n hallitus on päättänyt uudesta johdon ja
tiettyjen avainhenkilöiden osakekurssisidonnaisesta
kannustejärjestelmästä, jossa palkanlisä perustuu yhtiön osakkeen
kurssikehitykseen lähimmän kahden vuoden aikana. Järjestelmään
pääsemisen ehtona on, että järjestelmän piiriin kuuluvat henkilöt
omistavat Aspocomp Group Oyj:n osakkeita kesäkuun 2003 loppuun
mennessä yhtiön antamien ohjeiden mukaisesti. Mahdollinen palkanlisä
maksetaan kesäkuussa 2005 edellyttäen, että henkilön työsuhde
konserniin on edelleen voimassa.
Uuden kannustejärjestelmän tavoitteena on lisätä johdon ja
avainhenkilöiden omistusta yhtiössä.
Yksittäinen henkilö ei voi konsernissa kuulua kuin yhden
kannustejärjestelmän piiriin.

HALLINTO

Aspocomp Group Oyj:n 4.4.2003 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti,
että hallituksen jäsenten lukumäärä on kuusi ja valitsi erovuorossa
olleen Gustav Nybergin jatkamaan hallituksen jäsenenä.
Hallitus järjestäytyi heti yhtiökokouksen jälkeen ja valitsi
puheenjohtajaksi Tuomo Lähdesmäen ja varapuheenjohtajaksi Jorma
Elorannan. Hallitus valitsi kompensaatiotyöryhmän ja nimitystyöryhmän
jäseniksi Tuomo Lähdesmäen, joka toimii työryhmien puheenjohtajana,
ja Jorma Elorannan. Tarkastustyöryhmän jäseniksi hallitus valitsi
Gustav Nybergin, joka toimii työryhmän puheenjohtajana, ja Karl Van
Hornin.

Aspocomp Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti myös, että
hallituksen jäsenten palkkiot maksetaan vuosipalkkioina. Hallituksen
jäsenet ovat päättäneet, sisäpiirisäännösten asettamat rajoitukset
huomioiden, että kukin hallituksen jäsen hankkii suoraan tai
määräysvaltayhteisönsä kautta 40 %:lla bruttopalkkiostaan yhtiön
osakkeita 6.5. – 15.6.2003 välisenä aikana. Hallituksen jäsenet ovat
päättäneet, etteivät luovu osakkeista ennen vuoden 2004 varsinaista
yhtiökokousta.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Piirilevysegmentin näkymät ovat edelleen kaksijakoiset. Vuoden 2003
matkapuhelinmarkkinoiden odotetaan kasvavan kokonaisuudessaan 0 – 10
%. Auto- ja teollisuuselektroniikan tasaisen kasvun odotetaan
jatkuvan. Tietoliikenneverkkomarkkinoiden puolestaan arvioidaan
jatkavan supistumistaan. Mekaniikka ja modulit -segmentin kysyntä
näyttää vakaalta.

Aspocompin globaalin markkinaosuuden arvioidaan kasvavan vuonna 2003
Aasian markkina-asemaa vahvistamalla. Aasian yksiköiden osuuden
konsernin liikevaihdosta ennustetaan olevan lähes 40 % vuoden loppuun
mennessä (22 % vuonna 2002). Myös tutkimus- ja
kehitysyhteisyritysten, Asperation Oy:n ja Imbera Electronics Oy:n,
toiminta edistyy suunnitellusti.

5(7)
Toisen vuosineljänneksen liikevaihdon ja liiketuloksen ennen
mahdollisia Padasjoen tehtaaseen liittyviä kertaluontoisia kirjauksia
ennakoidaan olevan samalla tasolla kuin vuoden 2003 ensimmäisellä
neljänneksellä. Sekä liikevaihdon että liiketuloksen odotetaan vuoden
jälkimmäisellä puoliskolla ylittävän ensimmäisen vuosipuoliskon tason
ja liiketuloksen odotetaan olevan positiivinen.

TULOSLASKELMA, TAMMI-MAALISKUU

1-3/03 1-3/02 1-12/02
MEUR % MEUR % MEUR %

LIIKEVAIHTO 41,1 100,0 44,3 100,0 182,9 100,0

Liiketoiminnan muut tuotot -0,1 -0,2 0,6 1,4 1,0 0,1
Poistot ja arvonalentumiset 7,1 17,3 8,4 19,0 30,4 16,6

LIIKEVOITTO/TAPPIO -1,7 -4,1 -28,2 -63,8 -23,2 -12,7

Rahoitustuotot ja -kulut -0,5 -1,3 -0,7 -1,7 -2,7 -1,5

VOITTO/TAPPIO ENNEN
SATUNNAISIA ERIÄ JA VEROJA -2,2 -5,4 -29,0 -65,4 -25,9 -14,2

Satunnaiset tuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Satunnaiset kulut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

VOITTO/TAPPIO ENNEN
VEROJA -2,2 -5,4 -29,0 -65,4 -25,9 -14,2

Vähemmistöosuus 0,7 1,7 0,8 1,7 3,7 2,0

KATSAUSKAUDEN VOITTO/
TAPPIO -0,4 -0,9 -26,2 -59,2 -18,6 -10,1

TULOS/OSAKE, euroa -0,04 -2,61 -1,86

Verot on laskettu voimassa olevan verokannan mukaisina katsauskauden
tuloksesta ja niihin on sisällytetty myös aikaisempiin tilikausiin
kohdistuva osuus.

TASE
3/03 3/02 Muutos 12/02
MEUR MEUR % MEUR
Pysyvät vastaavat

Aineettomat hyödykkeet 5,8 4,1 41,5 5,7
Aineelliset hyödykkeet 124,0 156,5 -20,8 131,3
Sijoitukset 1,4 2,6 -46,2 1,6

Vaihtuvat vastaavat
6(7)
Vaihto-omaisuus 21,3 24,1 -11,6 20,0
Saamiset 46,2 44,2 4,5 43,9
Sijoitukset 0,0 0,0 – 0,0
Rahat ja pankkisaamiset 21,6 17,1 26,3 19,7

VASTAAVAA YHTEENSÄ 220,3 248,7 -11,4 222,2

Oma pääoma

Osakepääoma 10,0 10,1 -1,0 10,0
Muu oma pääoma 97,4 95,5 2,0 98,6
Vähemmistöosuus 25,9 36,1 -28,3 27,3
Pakolliset varaukset 2,0 2,4 -16,7 2,1
Pitkäaikainen vieras pääoma 37,6 51,4 -26,8 38,4
Lyhytaikainen vieras pääoma 47,4 53,2 -10,9 45,7

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 220,3 248,7 -11,4 222,2

RAHOITUSLASKELMA
1-3/03 1-3/02 1-12/02

MEUR MEUR MEUR
Liiketoiminnan nettokassavirta 2,9 -4,2 26,0
Investointien kassavirta -1,3 -8,1 -19,7
Kassavirta ennen rahoitusta 1,6 -12,3 6,4
Rahoitus yhteensä 0,2 9,1 -8,7
Likvidien varojen lisäys/vähennys 1,8 -3,1 -2,4
Likvidit varat kauden lopussa 21,6 17,1 19,7

TALOUDELLISIA TUNNUSLUKUJA
3/03 3/02 12/02

Oma pääoma/osake, e 10,81 10,42 10,85

Omavaraisuusaste, % 60,5 56,6 61,0

Gearing, % 28,5 43,7 30,0

Bruttoinvestoinnit, milj. e 1,4 8,1 19,8

Henkilöstö keskimäärin 3.053 3.154 3.075

Kertynyt poistoero ja vapaaehtoiset varaukset, 1,1 miljoonaa euroa,
on taseessa jaettu omaksi pääomaksi ja laskennalliseksi verovelaksi.

VASTUUSITOUMUKSET
3/03 12/02
MEUR MEUR
Velan vakuudeksi annetut kiinnitykset 3,1 9,6
Käyttöleasingvastuut 0,1 0,1
Muut vastuut 0,3 0,3

YHTEENSÄ 3,4 10,0
7(7)
Johdannaissopimuksia ei ole.

Kaikki luvut ovat tilintarkastamattomia.

Tulevaisuutta koskevat näkemykset perustuvat tilinpäätöstiedotteen
julkistamishetkeen ja toteutumat saattavat aikanaan poiketa
esitetyistä.

Tässä tiedotteessa mainitut asiat, jotka eivät ole historiallisia
tosiasioita, ovat tulevaisuuteen liittyviä lausuntoja. Kaikki
tulevaisuuteen liittyvät lausunnot sisältävät tunnnettuja ja
tuntemattomia riskejä, epävarmuuksia ja muita tekijöitä, jotka
saattavat johtaa Aspocomp-konsernin toteutuneiden tulosten, toiminnan
ja saavutusten olennaiseen poikkeamiseen mistä tahansa esitetystä tai
ilmaistusta sellaisesta tulevaisuuteen liittyvästä tuloksesta,
toiminnasta tai lausunnosta, joka sisältyy sellaiseen tulevaisuutta
koskevaan arvioon. Tällaiset tekijät käsittävät yleiset taloudelliset
ja liiketoimintaympäristöön liittyvät olosuhteet;
valuuttakurssimuutokset; lisäykset ja muutokset piirilevyteollisuuden
tuotantokapasiteetissa ja kilpailutilanteessa; yhtiön kyvyn toteuttaa
ja hyväksikäyttää investointiohjelmansa ja yhtiön kyvyn jatkaa
liiketoimintansa laajentamista Euroopan ulkopuolella.

Vantaalla toukokuun 6. päivänä 2003

ASPOCOMP GROUP OYJ

Hallitus

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Jarmo Niemi, puh. +358 9 7597 0711

ASPOCOMP GROUP OYJ

Jarmo Niemi
toimitusjohtaja

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.aspocomp.com

TIEDOTUSTILAISUUS

Tiedotustilaisuus sijoittajille, analyytikoille ja lehdistölle
pidetään 6.5.2003 klo 11.00 hotelli Kämpin Paavo Nurmi -salissa,
osoitteessa Kluuvikatu 2, 00100 Helsinki.