ASPOCOMP-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 31.3.2002


ASPOCOMP GROUP Oyj PÖRSSITIEDOTE 7.5.2002 klo 8.00 1(7)

ASPOCOMP-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 31.3.2002

– Aspocomp-konsernin liikevaihto laski ensimmäisten kolmen kuukauden
aikana 30,5 % 44,3 miljoonaan euroon (63,7 miljoonaa euroa vuoden
2001 ensimmäisellä neljänneksellä)
– Liiketulos oli -28,2 miljoonaa euroa (2,6 miljoonaa euroa) ja tulos
ennen veroja -29,0 miljoonaa euroa (2,3 miljoonaa euroa)
– Liiketulos ilman Aspocomp S.A.S:aa oli 0,3 miljoonaa euroa
– Tulos osaketta kohti oli -3,00 euroa (0,18 euroa)
– Oma pääoma osaketta kohden oli 10,42 euroa (15,83 euroa)

LIIKETOIMINTAKATSAUS

Operatiivisen tuloksen parantaminen

Radikaalista tietoliikenneteollisuuden markkinatilanteen muutoksesta
johtuen Aspocompin tuotannon käyttöaste katsauskaudella oli huono.
Liiketoiminnallisista syistä emoyhtiö Aspocomp Group Oyj ei nähnyt
perusteita jatkaa raskaasti tappiollisen ranskalaisen tytäryhtiön
Aspocomp S.A.S:n toiminnan rahoittamista. Aspocomp S.A.S. jätti
konkurssihakemuksen 6.3.2002. Tästä aiheutuvat konsernin
kulukirjaukset olivat 24,5 miljoonaa euroa, jotka ovat pääosin tase-
eriä eivätkä aiheuta merkittävää kassavirtaa ulos. Aspocomp S.A.S on
mukana konsernin luvuissa tammi-helmikuun 2002, jonka aikana
liikevaihto oli 2,6 miljoonaa euroa ja liiketappio 4,0 miljoonaa
euroa. Kertaluontoiset kulukirjaukset ja liiketappio olivat yhteensä
28,5 miljoonaa euroa. Aspocompin ensimmäisen neljänneksen käyttökate
ilman Aspocomp S.A.S:aa oli 6,9 miljoonaa euroa ja liiketulos 0,3
miljoonaa euroa.

Kasvun painopiste Aasiassa

Nykyisen markkinatilanteen ja ylikapasiteetin seurauksena
piirilevytuotantoa on siirretty edullisen kustannustason Aasiaan,
erityisesti Kiinaan. Kiinan piirilevymarkkinat kasvavat edelleen
voimakkaasti. Aasian yksiköiden osuus Aspocompin tuotannosta on
kolminkertaistunut viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Aspocompilla on Aasiassa kaksi tytäryhtiötä, Thaimaassa sijaitseva
P.C.B. Center ja Kiinassa sijaitseva ACP Electronics, jossa HDI-
piirilevytuotanto (High Density Interconnection) käynnistyi
joulukuussa 2001. Aspocompin omistusosuus molemmista yhtiöistä on 51
%.

Tutkimusyhteistyöverkoston rakentaminen

Komponenttien tuotekehitysvastuu on siirtynyt ulkoistamisen
seurauksena lopputuotteen valmistajilta komponenttien valmistajille.
Vaativien komponenttien valmistuksessa käytettävien uusien
teknologioiden kehittäminen ja kaupallistaminen vaativat yhteistyötä
erilaista osaamista omaavien yhtiöiden kesken. Korkean teknologian
komponenttivalmistajana Aspocomp on ottanut aktiivisen roolin
tehokkaan tutkimusyhteistyöverkoston rakentamisessa eri
2(7)

komponenttivalmistajien välille. Tästä osoituksena ovat
yhteistyöyritykset Asperation Oy ja Imbera Electronics Oy.

Asperation Oy on Aspocompin ja Perlos Oyj:n 1.3.2002 perustama
tutkimus- ja kehitystoimintaa harjoittava yhtiö, jonka omistus
jakaantuu tasan omistajayhtiöiden kesken. Asperation keskittyy
matkapuhelin- ja elektroniikkateollisuuden tuotteissa käytettävien
komponenttien integrointiin liittyvään tutkimus- ja
kehitystoimintaan. Asperationin toimitusjohtajaksi nimitettiin
Aspocomp Group Oyj:n tutkimus- ja kehitysjohtaja, tekniikan tohtori
Jukka Ranta. Yhtiön tavoitteena on tuottaa innovaatioita, joita
omistajayhtiöt voivat hyödyntää omassa toiminnassaan. Lisäksi
yhteistyön avulla pyritään lyhentämään innovaatioiden
tuotteistamiseen kuluvaa aikaa. Kaupallisesti merkittäviä,
asiakkaille lisäarvoa tuottavia ratkaisuja odotetaan saavutettavan jo
ensimmäisen toimintavuoden aikana.

Katsauskauden jälkeen 12.4.2002 Aspocomp ja Elcoteq Network Oyj
perustivat teknologian kehitystyöhön keskittyvän yhteisyrityksen
Imbera Electronics Oy:n. Yhtiön omistus jakaantuu tasan
omistajayhtiöiden välillä. Imberan toimitusjohtajaksi nimitettiin
Aspocompin tutkimuspäällikkö, diplomi-insinööri Risto Tuominen.
Imberan tavoitteena on loppuunkehittää ja kaupallistaa
tuotantoprosessi, jossa aktiivikomponentit integroidaan osaksi
piirilevyrakennetta. IMB-teknologian (Integrated Module Board)
odotetaan tulevaan kaupalliseen käyttöön kolmen vuoden sisällä.

LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖ

Ennätyksellisen vuoden 2000 jälkeen piirilevyteollisuus ajautui
pahaan ylikapasiteettitilanteeseen. Vuoden 2001 piirilevytuotannon
arvoksi on arvioitu 36,4 miljardia euroa, yli neljänneksen vähemmän
kuin edellisenä vuonna. Länsi-Euroopassa tuotannon arvo laski yli 13
% 5,2 miljardiin euroon.

Aspocompin päätuotealueen, HDI-piirilevyjen, osuus koko
piirilevymarkkinoista oli 6,7 %. Myös HDI-levyjen tuotanto laski
vuonna 2001 yli 18 %, vaikka kyseiselle markkinasegmentille oli
ennustettu yli 18 %:n kasvua. Aspocompin osuus HDI-piirilevyjen
maailman markkinoista vuonna 2001 oli noin 4 %.

Vuoteen 2005 asti alan tutkimuslaitosten ennusteiden mukaan
piirilevymarkkinoiden on ennustettu noudattavan noin 6 %:n
keskimääräistä vuosikasvua. Länsi-Euroopalle ennustetaan hieman alle
5 %:n, Aasialle yli 7 %:n ja Kiinalle lähes 18 %:n vuotuista
keskimääräistä kasvua. Tärkein kasvusegmentti on HDI-piirilevyt lähes
30 %:n kasvuennusteella.

Vuodelle 2002 on ennustettu noin 5 %:n kasvua, joka keskittyy lähinnä
Asiaan ja Etelä-Amerikkaan. Muut alueet toipuvat 1,5 – 2,5 %:n
vauhdilla, mikä on erittäin vähäistä huomioiden edellisen vuoden
romahduksen. Vuonna 2001 aloitetut kapasiteettileikkaukset Pohjois-
Amerikassa ja Euroopassa jatkunevatkin kuluvan vuoden aikana.

3(7)

LIIKETOIMINTARYHMÄT

Piirilevyt

Piirilevyliiketoimintaryhmän liikevaihto laski 28 % viime vuoden
vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli 35,4 miljoonaa euroa (49,1
miljoonaa euroa). Mobile-segmentin liikevaihto laski 32 % viime
vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli 16,0 miljoonaa euroa
(23,4 miljoonaa euroa). Telecom-segmentin liikevaihto laski 47 % ja
oli 7,6 miljoonaa euroa (14,3 miljoonaa euroa). Auto & Industry –
segmentin liikevaihto kasvoi 4 % ja oli 11,9 miljoonaa euroa (11,4
miljoonaa euroa).

EMS (Electronics Manufacturing Services)

EMS-liiketoimintaryhmän liikevaihto laski 39 % ja oli 8,9 miljoonaa
euroa (14,6 miljoonaa euroa).

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS

Aspocomp-konsernin liikevaihto 1.1. – 31.3.2002 oli 44,3 miljoonaa
euroa, kun se viime vuonna vastaavalla jaksolla oli 63,7 miljoonaa
euroa. Liiketoiminnan muut tuotot olivat 0,6 miljoonaa euroa (0,4
miljoonaa euroa). Konsernin viiden suurimman asiakkaan, Nokian,
Ericssonin, Sanmina-SCI:n, Siemensin ja Benq:n (Acer:n) osuus
liikevaihdosta oli 63 %. Suora vienti Suomesta oli 19,0 miljoonaa
euroa (10,8 miljoonaa euroa) ja ulkomaantoimintojen liikevaihto oli
11,8 miljoonaa euroa (26,4 miljoonaa euroa). Liikevaihto markkina-
alueittain jakaantui seuraavasti: Suomi 32 % (58 %), muu Eurooppa 30
% (38 %), Aasia 14 % (1 %) ja Pohjois- ja Etelä-Amerikka 24 % (3 %).

Liiketulos oli -28,2 miljoonaa euroa tai -63,8 % liikevaihdosta (2,6
miljoonaa euroa; 4,1 %). Nettorahoituskulut olivat 0,7 miljoonaa
euroa (0,3 miljoonaa euroa).

Tulos ennen satunnaisia eriä oli -29,0 miljoonaa euroa (2,4 miljoonaa
euroa). Tulos ennen veroja oli -29,0 miljoonaa euroa (2,3 miljoonaa
euroa) ja tulos tarkastelukaudelta oli -26,2 miljoonaa euroa (1,8
miljoonaa euroa). Tulos osaketta kohti oli -3,00 euroa (0,18 euroa).

RAHOITUS, INVESTOINNIT JA OMAVARAISUUS

Konsernin rahoitustilanne tarkastelukaudella oli hyvä. Investoinnit
olivat 8,1 miljoonaa euroa (17,1 miljoonaa euroa) tai 18,3 %
liikevaihdosta (26,8 %). Pääosa investoinneista kohdistui Kiinaan.
Nettorahoituskulujen osuus liikevaihdosta oli 1,7 % (0,4 %).
Konsernin omavaraisuusaste oli 56,6 % (60,7 %) verrattuna
vuodenvaihteen 56,5 %:iin

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Yhtiön omistuksessa oli 31.3.2002 yhteensä 100.900 Aspocompin
osaketta. Osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo oli yhteensä 100
900,00 euroa ja ne edustivat 0,99 % yhtiön osakepääomasta ja äänistä.
4(7)

Aspocompin osakkeiden kokonaismäärä oli yhteensä 10.141.926 ja
osakepääoma 10.141.926 euroa.

Yhteensä 772.918 Aspocomp Group Oyj:n osaketta vaihtui 1.1.2002 ja
31.3.2002 välisenä aikana Helsingin arvopaperipörssissä. Näiden
kauppojen yhteenlaskettu arvo oli 6.826.401,00 euroa.
Ulkomaalaisomistus 31.3.2002 oli 18,72 %. Osakkeiden alin
kaupantekokurssi oli 7,53 euroa ja ylin 13,25 euroa, keskimäärin 8,83
euroa. Päätöskurssi 27.3.2002 oli 7,60 euroa ja yhtiön markkina-arvo
76,3 miljoonaa euroa.

Katsauskauden jälkeen, varsinaisessa yhtiökokouksessa 5.4.2002
päätettiin yhtiön osakepääomaa alentaa 100.900 eurolla mitätöimällä
yhtiön hallussa olevat omat osakkeet. Uusi osakepääoma 10.041.026
euroa ja osakkeiden lukumäärä 10.041.026 osaketta merkittiin
kaupparekisteriin 9.4.2002. Lisäksi yhtiökokous päätti valtuuttaa
hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja
uusmerkinnästä ja/tai vaihtovelkakirjalainojen ottamisesta. Valtuutus
on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä. Hallitus on
tänään päättänyt käyttää omien osakkeiden hankintaa koskevaa
valtuutustaan ja hankkia 100.000 omaa osaketta kesäkuun 2002 loppuun
mennessä. Muita valtuutuksia ei ole vielä päätetty käyttää.

UUSI HALLITUS

Yhtiökokous valitsi 5.4.2002 erovuorossa olleista hallituksen
jäsenistä jatkamaan Jorma Elorannan, Karl Van Hornin, Aimo Eloholman
ja Roberto Lencionin. Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin Tuomo
Lähdesmäki. Hallituksen jäsenenä jatkaa Gustav Nyberg.
Järjestäytymiskokouksessaan 11.4.2002 hallitus valitsi Jorma
Elorannan jatkamaan puheenjohtajana ja Karl Van Hornin
varapuheenjohtajana.

HENKILÖSTÖ

Aspocomp-konsernin henkilöstön keskimäärä 1.1. – 31.3.2002 oli 3.154,
vastaavana aikana edellisenä vuonna se oli 2.606. Koko tilivuonna
2001 henkilöstön keskimäärä oli 3.314. Maaliskuun 2002 lopussa
henkilöstön määrä oli 2.681.

Keskimäärä Keskimäärä Määrä Määrä Määrä
2002 2001 2002 2001 2001
1.1-31.3. 1.1.-31.3. 31.3. 31.3. 31.12.

Eurooppa 1.720 1.925 1.194 1.906 1.785
Thaimaa 879 450 896 1.350 882
Kiina 555 231 591 243 511
Yhteensä 3.154 2.606 2.681 3.499 3.178

5(7)

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Markkinatilanteeseen ei ole näkyvissä merkittäviä muutoksia.
Ennusteiden mukaan vuonna 2002 arvioidaan maailmassa myytävän 400 –
420 miljoonaa matkapuhelinta. Tällöin matkapuhelimien myynti pysyisi
lähes samalla tasolla kuin vuosina 2000 ja 2001. Operaattoreiden

verkkoinvestointien on tänä vuonna ennustettu jopa laskevan viime
vuoteen verrattuna. Tämän seurauksena piirilevyjen tuotannon
ylikapasiteettitilanne markkinoilla jatkuu ja tuotannon painopiste
siirtyy Aasiaan. Myös Aspocompin EMS-liiketoiminta on riippuvainen
tietoliikenneteollisuuden verkkoliiketoiminnasta.

Aspocomp on sopeutunut vallitsevaan markkinatilanteeseen mm.
lopettamalla tappiollisen toiminnan rahoittamisen, käynnistänyt
ajoissa piirilevytuotannon Aasiassa sekä rakentanut
kustannustehokkaan tutkimusyhteistyöverkoston vahvistaakseen asemiaan
elektroniikan toimitusketjussa. Haastavasta markkinatilanteesta
huolimatta Aspocompin tavoitteena vuonna 2002 on säilyttää selvästi
positiivinen kassavirta.

ASPOCOMP-KONSERNIN TULOSLASKELMA

1-3/02 1-3/01 1-12/01
MEUR % MEUR % MEUR %
LIIKEVAIHTO 44,3 100,0 63,7 100,0 221,8 100,0
Liiketoiminnan muut
tuotot 0,6 1,4 0,4 0,6 0,9 0,4
Poistot ja arvon-
alentumiset 8,4 19,0 9,0 14,2 39,1 17,6

LIIKEVOITTO/TAPPIO -28,2 -63,8 2,6 4,1 -27,4 -12,4
Rahoitustuotot ja
-kulut -0,7 -1,7 -0,3 -0,4 -2,6 -1,2

VOITTO/TAPPIO ENNEN SATUN-
NAISIA ERIÄ JA VEROJA -29,0 -65,4 2,4 3,7 -29,9 -13,5
Satunnaiset tuotot 0,0 0,0 0,0
Satunnaiset kulut 0,0 -0,1 -0,2 0,0

VOITTO/TAPPIO ENNEN
VEROJA -29,0 -65,4 2,3 3,6 -29,9 -13,5
Vähemmistöosuus 0,8 1,7 0,2 0,2 3,6 1,6

KATSAUSKAUDEN VOITTO/
TAPPIO -26,2 -59,2 1,8 2,9 -26,9 -12,1

TULOS/OSAKE, euroa -3,00 0,18 -2,66

Verot on laskettu voimassa olevan verokannan mukaisina katsauskauden
tuloksesta ja niihin on sisällytetty myös aikaisempiin tilikausiin
kohdistuva osuus. Tulos/osake -tunnuslukua laskettaessa satunnaisiin
eriin kohdistuvaa veroa ei ole otettu mukaan.

6(7)

ASPOCOMP-KONSERNIN TASE

3/02 3/01 Muutos 12/01
MEUR MEUR % MEUR

Pysyvät vastaavat

Aineettomat hyödykkeet 4,1 11,3 -63,8 5,3

Aineelliset hyödykkeet 156,5 168,1 -6,9 195,3
Sijoitukset 2,6 0,5 — 1,5

Vaihtuvat vastaavat

Vaihto-omaisuus 24,1 41,5 -41,9 30,7
Saamiset 44,2 58,9 -26,7 39,1
Sijoitukset 0,0 17,6 0,0
Rahat ja pankkisaamiset 17,1 7,7 123,9 20,3

VASTAAVAA YHTEENSÄ 248,7 305,6 -18,6 292,1

Oma pääoma

Osakepääoma 10,1 10,1 0,0 10,1
Muu oma pääoma 95,5 150,3 -36,5 121,5
Vähemmistöosuus 36,1 24,9 44,9 33,8
Pakolliset varaukset 2,4 5,5 -56,4 11,5
Pitkäaikainen vieras pääoma 51,4 35,8 43,5 55,1
Lyhytaikainen vieras pääoma 53,2 78,9 -32,5 60,1

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 248,7 305,6 -18,6 292,1

TALOUDELLISIA TUNNUSLUKUJA

Oma pääoma/osake, euroa 10,42 15,83 13,01

Omavaraisuusaste, % 56,6 60,7 56,5

Gearing, % 43,7 14,3 35,7

Bruttoinvestoinnit 8,1 17,1 73,3

Kertynyt poistoero ja vapaaehtoiset varaukset, 4,9 miljoonaa euroa,
on taseessa jaettu omaksi pääomaksi ja laskennalliseksi verovelaksi.

KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET

3/02 12/01
MEUR MEUR

Velan vakuudeksi annetut kiinnitykset 3,2 3,2
Käyttöleasingvastuut 0,1 0,2
Muut vastuut 0,3 0,3
YHTEENSÄ 3,6 3,7
7(7)

Kaikki luvut ovat tilintarkastamattomia. Tulevaisuutta koskevat
näkemykset perustuvat osavuosikatsauksen julkistamishetkeen ja
toteutumat saattavat aikanaan poiketa esitetyistä.

Tässä tiedotteessa mainitut asiat, jotka eivät ole historiallisia
tosiasioita, ovat tulevaisuuteen liittyviä lausuntoja. Kaikki
tulevaisuuteen liittyvät lausunnot sisältävät tunnnettuja ja
tuntemattomia riskejä, epävarmuuksia ja muita tekijöitä, jotka
saattavat johtaa Aspocomp-konsernin toteutuneiden tulosten, toiminnan
ja saavutusten olennaiseen poikkeamiseen mistä tahansa esitetystä tai
ilmaistusta sellaisesta tulevaisuuteen liittyvästä tuloksesta,
toiminnasta tai lausunnosta, joka sisältyy sellaiseen tulevaisuutta
koskevaan arvioon. Tällaiset tekijät käsittävät yleiset taloudelliset
ja liiketoimintaympäristöön liittyvät olosuhteet; lisäykset ja
muutokset piirilevyteollisuuden tuotantokapasiteetissa ja
kilpailutilanteessa; yhtiön kyvyn toteuttaa ja hyväksikäyttää
investointiohjelmansa ja yhtiön kyvyn jatkaa liiketoimintansa
laajentamista Euroopan ulkopuolella.

Vantaalla toukokuun 7. päivänä 2002

ASPOCOMP GROUP OYJ

Hallitus

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Jarmo Niemi, puh. +358-9-759 70711

ASPOCOMP GROUP OYJ

Jarmo Niemi
toimitusjohtaja

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.aspocomp.com

Tiedotustilaisuus

Tiedotustilaisuus sijoittajille, analyytikoille ja lehdistölle
pidetään 7.5.2002 klo 11.00 Hotel Kämpin Paavo Nurmi -salissa (2.
krs). Kluuvikatu 2, 00100 Helsinki.