ASPOCOMP-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2005 ASPOCOMPIN KOLMANNEN NELJÄNNEKSEN OSAKEKOHTAINEN TULOS -0,27 EUROA


ASPOCOMP GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.11.2005 klo 8.00 1(13)

ASPOCOMP-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2005
ASPOCOMPIN KOLMANNEN NELJÄNNEKSEN OSAKEKOHTAINEN TULOS -0,27 EUROA

Aspocompin tulos parani hieman heinä-syyskuussa edelliseen vuosineljännekseen
verrattuna, mutta jäi odotetusti tappiolle ja oli -0,27 euroa osaketta kohti
(7-9/2004: 0,10). Liikevaihto oli 35,8 miljoonaa euroa (49,5). Syyskuussa
toteutettu Mekaniikka-liiketoiminnan myynti alentaa sekä kuluvan vuoden että
vertailuvuoden lukuja.

Tammi-syyskuun osakekohtainen tulos oli -0,65 euroa (0,34) ja liikevaihto 111,2
miljoonaa euroa (143,6).

Osavuosikatsaus on laadittu IFRS kirjaamis- ja arvostusperiaatteiden mukaisesti.

VUODEN 2005 KOLMANNEN VUOSINELJÄNNEKSEN PÄÄKOHDAT (vertailuluvut 7-9/2004):

– Aspocompin liikevaihto laski 28 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon
verrattuna. Liikevaihdon lasku johtui Salon piirilevytehtaan ja Moduulit-
segmentin heikosta kehityksestä. Kuluvan vuoden edelliseen neljännekseen
verrattuna liikevaihto säilyi samalla tasolla. Salon tehtaalla on meneillään
merkittävä kilpailukyvyn kasvattamiseen tähtäävä muutosprosessi, jonka
toteuttaminen on pienentänyt liikevaihtoa kuluvana vuonna merkittävästi. Tehtaan
käyttöaste ja tuotteiden keskihinta on kuluvana vuonna ollut alhainen. Uusien
tuotteiden valmistuksen käynnistyminen parantaa loka-joulukuussa Salon tehtaan
myyntiä päättyneeseen neljännekseen verrattuna.

– Liiketulos oli -4,4 miljoonaa euroa (4,2). Kuluvan vuoden edelliseen
neljännekseen verrattuna liiketulos parani 0,5 miljoonaa euroa. Liiketulosta
heikensivät lähinnä Salon tehtaan heikko kehitys sekä Moduulit-segmentin
tulostason lasku aiemmalta korkealta tasolta.

– Tilikauden tulos oli -4,5 miljoonaa euroa (2,8), ja tulos osaketta kohden –
0,27 euroa (0,10). Osakkeenomistajille kuuluva tilikauden tulos oli -5,3
miljoonaa euroa (2,0).

– Investoinnit käyttöomaisuuteen olivat 4,8 miljoonaa euroa (2,8).
Merkittävimmät investoinnit tehtiin Kiinan HDI-kapasiteetin kasvattamiseen sekä
Salon ja Thaimaan tehtaille.

NÄKYMÄT:

Aspocomp-konsernin liikevaihto jää kuluvana vuonna selvästi edellisvuotta
alhaisemmaksi (vuonna 2004: 184,8 miljoonaa euroa). Loka-joulukuun liikevaihdon
arvioidaan kasvavan päättyneeseen neljännekseen verrattuna. Konsernin tuloksen
vuodelta 2005 arvioidaan jäävän selvästi tappiolliseksi.

Pääliiketoimintasegmentti Piirilevyjen liikevaihdon ja kannattavuuden arvioidaan
parantuvan loppuvuonna. Moduulit-segmentin loppuvuoden liikevaihdon ja
kannattavuuden arvioidaan laskevan hieman edelliseen vuosineljännekseen
verrattuna.

ASPOCOMPIN TOIMITUSJOHTAJA MAIJA-LIISA FRIMAN:
2(13)
”Hintapaine elektroniikan sopimusvalmistajien toimitusketjussa jatkui
voimakkaana kolmannella vuosineljänneksellä, vaikka kappalemääräinen kysyntä
markkinoilla kehittyi myönteisesti.

Jatkoimme päättyneen vuosineljänneksen aikana eri yksiköissämme toimenpiteitä,
jotka tähtäävät kustannustehokkuuden lisäämiseen sekä joustavuuden ja
suunnitteluosaamisen edelleen kehittämiseen. Yksiköistämme Aspocompin Oulun
tehtaan tuotteiden myynti on kuluvana vuonna kehittynyt myönteisesti, ja myös
Aasian tehtaiden liikevaihto kasvoi selkeästi edelliseen vuosineljännekseen
verrattuna. Konsernin koko vuoden tulos jää kuitenkin selvästi tappiolliseksi
lähinnä Salon tehtaan heikon kehityksen vuoksi. Tehtaan tuloskunto on kuitenkin
parantumassa sen joustavuuden parantamiseen tehtyjen investointien sekä
kustannustason alentamisen seurauksena. Kustannuksien alentamiseksi ja toiminnan
tehostamiseksi Aspocomp aloitti elokuussa yt-neuvottelut, jotka koskevat koko
Salon yksikköä (mukaanlukien Padasjoella sijaitsevat toiminnot) siellä
sijaitsevia konsernin taloustoimintoja lukuunottamatta. Yt-neuvottelut
arvioidaan saatavan päätökseen joulukuun puoliväliin 2005 mennessä.

Suurten volyymien valmistus on yhä enenevässä määrin siirtymässä Aasiaan,
jossa haluamme voimistaa kasvuamme. Euroopan tehtaillamme on tärkeä rooli
tuotekehityksessä sekä elinkaarensa alkuvaiheessa olevien tuotteiden
valmistajana. Tällä konseptilla pystymme tarjoamaan asiakkaillemme
luotettavuutta ja kustannustehokkuutta tuotteiden elinkaarien eri vaiheissa.

Parhaillaan kehitämme Thaimaan tehtaamme kilpailukykyä ja tutkimme
mahdollisuuksia kasvaa Intian markkinoilla. Kiinassa olemme vastikään tehneet
merkittäviä päänavauksia tärkeimpien asiakkaidemme kanssa paikallisen
valmistuksen aloittamisesta.”

LIIKEVAIHTO JA TULOS, HEINÄ-SYYSKUU 2005 (vertailuluvut 7-9/2004)

Aspocomp-konsernin liikevaihto vuoden kolmannella neljänneksellä oli 35,8
miljoonaa euroa (49,5). Liiketulos ennen poistoja laski 0,2 miljoonaan euroon
(9,8), mikä oli 0,6 % liikevaihdosta (19,9 %).

Liiketulos oli -4,4 miljoonaa euroa (4,2).

Nettorahoitustuotot olivat 0,0 miljoonaa euroa (-0,5). Tilikauden tulos oli –
4,5 miljoonaa euroa (2,8) ja osakkeenomistajille kuuluva tilikauden tulos oli
-5,3 miljoonaa euroa (2,0). Tulos osaketta kohti oli -0,27 euroa (0,10).
Liiketoiminnan rahavirta oli 2,5 miljoonaa euroa (8,6). Osakekohtainen
rahavirta investointien jälkeen oli -0,06 euroa (0,29).

LIIKEVAIHTO JA TULOS, TAMMI-SYYSKUU 2005 (vertailuluvut 1-9/2004)

Aspocomp-konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 111,2 miljoonaa euroa
(143,6).

Aspocomp-konsernin tammi-syyskuun liikevaihto jakautui markkina-alueittain
seuraavasti: Eurooppa 63 % (67 %), Aasia 29 % (18 %) ja Etelä- ja Pohjois-
Amerikka 8 % (15 %). Suomen tehtaiden osuus liikevaihdosta oli 54 % (65 %) ja
Aasian tehtaiden osuus 46 % (35 %). Konsernin liikevaihdosta noin 72 % (72
%)kertyi matkapuhelimissa ja tietoliikennejärjestelmissä käytettävistä
tuotteista ja noin 28 % (28 %) auto-, teollisuus- ja kulutuselektroniikasta.
3(13)
Konsernin viiden suurimman asiakkaan Nokian, Sanmina-SCI:n, Philipsin,
Elcoteqin ja Ericssonin osuus liikevaihdosta katsauskaudella oli 51 % (62 %).

Liiketulos ennen poistoja laski 3,5 miljoonaan euroon (28,2), mikä oli 3,2 %
liikevaihdosta (19,7 %). Liiketulos oli -11,1 miljoonaa euroa (11,2).

Nettorahoituskulut olivat 0,6 miljoonaa euroa (1,1). Tilikauden tulos oli –
11,4 miljoonaa euroa (8,9) ja osakkeenomistajille kuuluva tilikauden tulos
oli -13,0 miljoonaa euroa (6,6). Tulos osaketta kohti oli -0,65 euroa (0,34).
Liiketoiminnan rahavirta oli 5,4 miljoonaa euroa (18,4).

LIIKETOIMINTASEGMENTIT 7-9/2005 (vertailuvut 7-9/2004)

Piirilevyt

Piirilevysegmentin kolmannen neljänneksen liikevaihto laski 20 prosenttia 32,4
miljoonaan euroon (40,6). Lasku johtui Salon tehtaan edellisvuotta alhaisemmasta
liikevaihdosta. Salossa on meneillään kilpailukyvyn parantamiseen tähtäävä
muutosprosessi, joka kuluvana vuonna rajoittaa tehtaan tuotantoa ja
liikevaihtoa. Suuren volyymin tuotteita valmistanut tehdas muutetaan
joustavammaksi ja suuremman tuotemäärän hallitsevaksi yksiköksi. Salon tehtaan
tulosta heikensi lisäksi nykyisten tuotteiden elinkaaren myöhäinen vaihe ja
siitä johtuva suhteellisen alhainen keskihinta. Tuoterakenteen uudistuminen
käynnistyy kuluvalla neljänneksellä ja vaikuttaa jo jonkin verran tehtaan
liikevaihtoa ja tulosta parantavasti.

Kiinan tehtaan liikevaihto kasvoi hieman edellisvuodesta käyttöasteen
parannuttua alkuvuoteen verrattuna. Kiinan tehtaan loppuvuoden tilauskanta on
hyvä. Thaimaan tehtaan liikevaihto oli myös hieman edellisvuotta korkeampi,
mutta tulosta heikentää 0,3 miljoonan euron kertaluontoinen kulu. Oulun
tehtaan liikevaihto nousi merkittävästi.

Piirilevysegmentin kolmannen neljänneksen liikevaihto jakautui alueittain
seuraavasti: Eurooppa 61 % (61 %), Aasia 30 % (26 %) ja Etelä- ja Pohjois-
Amerikka 9 % (13 %). Suomen tehtaiden osuus liikevaihdosta oli 43 % (54 %) ja
Aasian tehtaiden 57 % (46 %).

Segmentin liiketulos kolmannella neljänneksellä oli -3,1 miljoonaa euroa
(3,3).

Tammi-syyskuussa 2005 Piirilevysegmentin liikevaihto laski 97,9 miljoonaan
euroon (117,8). Segmentin liiketulos oli tammi-syyskuussa -7,9 miljoonaa euroa
(9,3).

Aspocompin tytäryhtiö ACP Electronics Suzhoussa Kiinassa päätti alkuvuodesta
2005 rakentaa Suzhoun tehtaalleen uuden tuotantoyksikön. Tuotantoyksikön
suunnittelua jatketaan. Suzhoun tehtaan HDI-yksikön laajennus on edennyt hyvin,
ja se saadaan täyteen tuotantokäyttöön vuoden 2006 ensimmäisen vuosineljänneksen
lopulla.

Aspocomp-konserni nosti 3.6.2005 omistusosuutensa thaimaalaisesta
tytäryhtiöstään P.C.B. Center Co., Ltd:sta 82,9 prosenttiin (aiemmin 56,4 %).
Omistusosuuden nostaminen toteutettiin ostamalla 24 prosentin osuus P.C.B.
Centerin osakkeista yhtiön vähemmistöosakkailta.

4(13)
Moduulit

Moduulit-segmentin liikevaihto laski vuoden kolmannella neljänneksellä 52 %
ja oli 4,2 miljoonaa euroa (8,8). Liikevaihdon lasku johtui Oulun tehtaan
suurivolyymisen tietoliikenneverkkotuotteen edellisvuodesta merkittävästi
pienentyneistä volyymeista. Kyseinen tuote on tulossa elinkaarensa päähän,
mutta Aspocomp jatkaa toimituksia kyseisen tuotteen ylläpitoon vuosina 2005
ja 2006. Muuhun teollisuuteen toimitettujen tuotteiden määrä säilyi hyvällä
tasolla.

Moduulit-liiketoiminnassa panostetaan pitkäjänteisesti uusien
liiketoimintamahdollisuuksien löytämiseen ja uusien tuotteiden markkinoille
tuontiin. Lyhyellä tähtäimellä nämä toimet eivät riitä kompensoimaan Oulun
tehtaan tietoliikenneverkkotuotteen vähittäistä valmistuksen lopettamista.
Loppuvuonna Moduulit-yksikön liikevaihdon arvioidaan hieman pienenevän
kolmanteen vuosineljännekseen verrattuna.

Segmentin liiketulos oli 0,3 miljooonaa euroa (2,4).

Tammi-syyskuussa Moduulit-segmentin liikevaihto oli 15,0 miljoonaa euroa
(26,1) ja liiketulos 1,6 miljoonaa euroa (6,7).

Mekaniikka

Aspocomp Oy myi syyskuussa allekirjoitetulla sopimuksella Mekaniikka-
liiketoimintansa Mecanova Oy:lle. Kaupassa myytiin Klaukkalan tehtaan
liiketoiminta, vaihto-omaisuus ja käyttöomaisuus. Samalla sovittiin Aspocompin
omistaman Klaukkalan tehtaan kiinteistön pitkäaikaisesta vuokrauksesta.

Mekaniikka-segmentin liikevaihto vuonna 2004 oli 12,6 miljoonaa euroa ja
liiketulos 0,1 miljoonaa euroa. Tammi-syyskuussa 2005 segmentin liikevaihto oli
10,1 miljoonaa euroa ja liiketulos 0,2 miljoonaa euroa. Myynnin kuluilla
vähennetty tulos oli -0,1 miljoonaa euroa. Myynnistä johtuen Mekaniikka-
segmentin luvut eivät enää sisälly Aspocompin vuoden 2005 raportoituihin
lukuihin, eivätkä tässä osavuosikatsauksessa raportoituihin vertailulukuihin
vuodelta 2004.

RAHOITUS, INVESTOINNIT ja OMAVARAISUUS

Konsernin rahoitustilanne tarkastelukaudella oli hyvä. Katsauskauden lopussa
konsernin likvidit varat olivat 16,2 miljoonaa euroa (30,2). Korolliset
nettovelat olivat 19,7 miljoonaa euroa (16,9). Nettovelkaantumisaste oli 16,7
% (13,2 %). Korottomat velat olivat 31,1 miljoonaa euroa (33,5).

Investoinnit olivat 13,8 miljoonaa euroa (8,9) eli 12 % liikevaihdosta (6 %).
Investoinnit Aasiaan olivat 4,4 miljoonaa euroa ja Eurooppaan 6,4 miljoonaa
euroa. Lisäksi investoitiin 3,0 miljoonaa euroa P.C.B. Centerin osakkeisiin.
Nettorahoituskulujen osuus liikevaihdosta oli 0,5 % (0,8 %).

Konsernin omavaraisuusaste syyskuun lopussa oli 63,7 % (61,5 %).

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

5(13)
Aspocompin osakkeiden kokonaismäärä 30.9.2005 oli 20.082.052 ja osakepääoma
20.082.052 euroa. Kokonaismäärästä oli yhtiön omistuksessa 200.000 osaketta,
näiden osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo on 200.000 euroa ja osakkeiden
suhteellinen osuus kaikkien osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä on 1,0
prosentti. Omien osakkeiden määrällä oikaistu osakemäärä oli 19.882.052
osaketta. Yhteensä 6.582.869 Aspocomp Group Oyj:n osaketta vaihtui
katsauskauden aikana Helsingin Arvopaperipörssissä. Kauppojen yhteenlaskettu
arvo oli 29.239.384 euroa. Osakkeiden alin kaupantekokurssi oli 3,55 euroa
(17.6.2005), ylin 5,30 euroa (8.3.2005) ja keskikurssi 4,44 euroa.
Päätöskurssi 30.9.2005 oli 4,10 euroa ja yhtiön markkina-arvo 81,5 miljoonaa
euroa. Hallintarekisteröityjen osakkeiden osuus osakepääomasta oli 7,5 % ja
suoran ulkomaalaisomistuksen 0,5 %.

Erkki Etolan hallinnoima yhtiö Etra Invest Oy ja Erkki Etola ilmoittivat,
että heidän yhteinen omistusosuutensa Aspocomp Group Oyj:n osakepääomasta ja
äänimäärästä on 22.2.2005 tehdyn osakekaupan perusteella ylittänyt 5 %.

Aspocomp Group Oyj ja Kaupthing Bank Oyj tekivät 29.3.2005 Helsingin Pörssin
Liquidity Providing (LP)-toiminnan edellytykset täyttävän sopimuksen Aspocomp
Group Oyj:n osaketta koskevasta markkinatakauksesta. Sopimuksen mukainen
markkinatakaus alkoi 1.4.2005 ja sen nojalla Kaupthing Bank Oyj antaa Aspocomp
Group Oyj:n osakkeelle osto- ja myyntitarjouksia siten, että tarjousten ero on
enintään 1,50 % kulloisestakin parhaasta ostotarjouksesta laskettuna. Tarjouksia
annetaan vähintään 500 osakkeelle, joka vastaa kymmentä pörssierää. Sopimus on
voimassa 6 kuukauden määräajan jälkeen toistaiseksi yhden kuukauden
irtisanomisajalla.

Aspocomp Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti 7.4.2005 valtuuttaa
hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai luovuttamisesta
sekä uusmerkinnästä ja/tai vaihtovelkakirjalainojen ottamisesta. Valtuutukset
ovat voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä. Samalla yhtiökokous
peruutti 2.4.2004 annetut vastaavat valtuutukset.

26.7.2005 pidetty Aspocomp Group Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous päätti
hallituksen esityksen mukaisesti, että ylikurssirahastosta siirretään
45.989.038,00 euroa rahastoon (käyttörahasto), jota hallinnoi yhtiökokous.
Käyttörahastoon siirrettävät varat ovat vapaata omaa pääomaa. Ylikurssirahaston
alentamisen tarkoituksena on tasapainottaa vapaan ja sidotun oman pääoman
suhdetta konsernitasolla. Päätöksen täytäntöönpano edellyttää
rekisteriviranomaisen lupaa.

HENKILÖSTÖ

Aspocomp-konsernin henkilöstön keskimäärä 1.1. – 30.9.2005 oli 3.442 (3.515).
Syyskuun 2005 lopussa henkilöstön määrä oli 3.351 (3.546).

Keskimäärä Keskimäärä Määrä Määrä
2005 2004 2005 2004
1.1.-30.9. 1.1.-30.9. 30.9. 30.9.

Eurooppa 983 997 894 985
Thaimaa 1.310 1.392 1.246 1.423
Kiina 1.149 1.126 1.211 1.138
Yhteensä 3.442 3.515 3.351 3.546

6(13)
Aspocomp käynnisti huhtikuussa 2005 Suomen yksiköissään nelivuotisen työkyvyn
johtamisjärjestelmähankkeen, jonka tarkoituksena on edesauttaa työssä
jaksamista ja ehkäistä työuupumisesta aiheutuvia haittoja. Uuden
toimintamallin tavoitteena on myös pienentää Aspocompin työkyvyttömyydestä
aiheutuvia eläkevastuita tulevina vuosina. Yhtiössä on käynnistetty myös
verkkodialogi henkilöstön ja johdon välillä, minkä tarkoituksena on hyödyntää
henkilöstön näkemyksiä valitun kasvustrategian toteuttamisessa. Henkilöstö on
osallistunut verkkodialogityöhön aktiivisesti kommentoimalla strategiaa sekä
esittämällä konkreettisia toimenpide-ehdotuksia.

HALLINTO

Varatuomari Maire Laitinen nimitettiin 4.3.2005 Aspocomp-konsernin
lakiasiainjohtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi 1.5.2005 alkaen.

Aspocomp Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti 7.4.2005, että
hallituksen jäsenten lukumäärä on viisi. Hallituksen jäseniksi valittiin
uudelleen Aimo Eloholma, Roberto Lencioni, Tuomo Lähdesmäki, Gustav Nyberg ja
Anssi Soila. Tilintarkastajaksi valittiin KHT -yhteisö PricewaterhouseCoopers
Oy. Vastuunalainen tilintarkastaja on Jouko Malinen, KHT.

Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan 7.4.2005 Tuomo Lähdesmäen yhtiön
hallituksen puheenjohtajaksi ja Gustav Nybergin varapuheenjohtajaksi.
Hallitus valitsi palkitsemis- ja nimitysvaliokuntien jäseniksi Aimo
Eloholman, Roberto Lencionin ja Tuomo Lähdesmäen, joka valittiin näiden
valiokuntien puheenjohtajaksi. Hallitus nimitti tarkastusvaliokuntaan Gustav
Nybergin ja Anssi Soilan, joista Gustav Nyberg valittiin valiokunnan
puheenjohtajaksi. Hallituksen puheenjohtaja Tuomo Lähdesmäki on myös
tarkastusvaliokunnan jäsen.

Hallituksen jäsenet päättivät 7.4.2005, että kukin jäsen käyttää 40 %
vuosipalkkiostaan yhtiön osakkeiden ostamiseen 6.5. – 17.6.2005 välisenä
aikana, sisäpiirisäännösten asettamat rajoitukset huomioiden. Hankittuja
osakkeita ei luovuteta ennen vuoden 2006 varsinaista yhtiökokousta.
Osakehankinnat toteutettiin suunnitelman mukaisesti.

Aspocompin thaimaalaisen tytäryhtiön P.C.B. Centerin toimitusjohtajana on
aloittanut heinäkuussa Vasu Velayuthan.

ASPOCOMP S.A.S.

Rouenin valitustuomioistuin teki maaliskuussa päätöksen Aspocomp S.A.S:n
Evreux’issa sijainneen, raskaasti tappiollisen tehtaan sulkemiseen liittyvistä
vuoden 2002 irtisanomisista. Valitustuomioistuimen päätöksen perusteella
Aspocomp Group Oyj:n tulisi maksaa 388 irtisanotulle henkilölle 6 – 18 kuukauden
palkkaa vastaava korvaus perusteettomasta irtisanomisesta. Korvauksen määrä
olisi siksi yhteensä noin 11 miljoonaa euroa. Kulua ei ole kirjattu. Aspocomp
kiistää tuomioistuimen päätöksen perusteet ja on valittanut asiassa korkeimpaan
oikeuteen, minkä johdosta oikeudenkäynti jatkuu edelleen.

Toinen ranskalaisen Aspocomp S.A.S:n toiminnan lopettamiseen liittynyt
oikeusprosessi Evreux’n kauppatuomioistuimessa on päättynyt. Aspocomp S.A.S:n
pesänhoitajat ovat luopuneet vaatimuksestaan, että vastuu Aspocomp S.A.S:n
veloista ulotettaisiin koskemaan myös Aspocomp Group Oyj:tä. Kantajien
7(13)
luopumisen johdosta oikeudenkäynti asiassa on päättynyt tuomioistuimen
päätöksellä 12.5.2005.

IFRS-SÄÄNNÖSTEN KÄYTTÖÖNOTTO

Aspocomp-konserni siirtyi IFRS-raportointiin vuoden 2005 alusta. Ns.
siltalaskelma on julkaistu pörssitiedotteella 26.4.2005.

TUTKIMUS JA KEHITYS

Aspocomp Group Oyj ja Perlos Oyj sopivat huhtikuussa 2005 yhteisen tutkimus- ja
kehitystoimintaa harjoittavan yhtiönsä Asperation Oy:n jakautumisesta.
Asperation perustettiin keväällä 2002 tavoitteenaan matkapuhelin- ja
elektroniikkateollisuuden tuotteissa käytettävien komponenttien integrointiin
liittyvä tutkimus- ja kehitystoiminta. Asperationin tavoitteena oli tuottaa
innovaatioita, joita omistajayhtiöt voivat hyödyntää omassa toiminnassaan.
Tavoitteiden saavuttamisessa onnistuttiin hyvin, ja jatkossa innovaatioiden
hyödyntäminen on tehokkainta kummankin omistajayhtiön toimesta. Kehitettyjä
innovaatioita on useita kymmeniä.

Asperationin käyttöomaisuus, sopimukset ja henkilöstö jakautuivat Aspocompin ja
Perloksen kesken tasan siten, että kumpikin yhtiö saa omalta kannaltaan
keskeisimmät innovaatiot ja henkilöt käyttöönsä. Jakautuminen ja purkaminen
merkittiin kaupparekisteriin 31.8.2005, ja samalla rekisteriin merkittiin uusi
yhtiö Aspocomp Technology Oy.

TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Aspocompin operatiivisen johtamisen sekä strategian valmistelun ja toimeenpanon
vastuualueita selkiytettiin seuraavasti 5.10.2005 alkaen:

Konsernin liiketoiminnasta vastaa johtoryhmä, johon kuuluvat toimitusjohtaja
Maija-Liisa Friman, myynti- ja markkinointijohtaja Rami Raulas, piirilevyistä
vastaava operatiivinen johtaja Jari Ontronen, moduuleista vastaava operatiivinen
johtaja Reijo Savolainen, talous-ja rahoitusjohtaja Pertti Vuorinen ja
lakiasiainjohtaja Maire Laitinen. Strategian valmisteluista ja liiketoiminnan
tuesta vastaa laajennettu johtoryhmä, johon kuuluvat edellä mainittujen lisäksi
globaaleista toiminnoista vastaavat johtajat: tutkimus ja tuotekehitysjohtaja
Tarja Rapala, kehitysjohtaja Sami Holopainen vastuualueinaan IT-toiminnot ja
T&K-yhteisyritysten innovaatioiden kaupallistaminen sekä teknologiajohtaja Hannu
Päärni vastuualueinaan Engineering-toiminnot, joihin kuuluvat laite-, prosessi-
ja materiaalikehitys sekä uusien tuotantolaitosten suunnittelu ja toteutus.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Markkinatutkijat ja laitevalmistajat ennustavat tällä hetkellä kannettavien
päätelaitteiden markkinoille noin 20 prosentin volyymikasvua kuluvana vuonna.
Matkapuhelinvalmistajien arviot myytävien matkapuhelimien määrästä tänä
vuonna nousevat 760-780 miljoonaan kappaleeseen. Myös
tietoliikenneverkkomarkkinoiden arvioidaan kasvavan, mutta selvästi
matkapuhelinmarkkinoita hitaammin. Autoteollisuuden piirilevykysynnän
arvioidaan kehittyvän suotuisasti ja kasvavan vajaat 5 prosenttia.
8(13)
Piirilevymarkkinoilla jatkuu kehitys, jossa Euroopan volyymit ovat selvässä
laskusuunnassa kun toisaalta Kiinassa nähdään merkittävää kasvua. Euroopassa
ja Pohjois-Amerikassa vaativien multimedialaitteiden osuus kysynnästä kasvaa
nopeasti, mikä antaa mahdollisuuksia joustaville ja teknologisesti
edistyneille tehtaille. Kiinassa nopeimmin kasvavat HDI-levyjen markkinat,
arviolta yli 15 % tänä vuonna.

Aspocomp-konsernin liikevaihto jää kuluvana vuonna selvästi edellisvuotta
alhaisemmaksi (vuonna 2004: 184,8 miljoonaa euroa). Loka-joulukuun liikevaihdon
arvioidaan kasvavan päättyneeseen neljännekseen verrattuna. Konsernin tuloksen
vuodelta 2005 arvioidaan jäävän selvästi tappiolliseksi.

Pääliiketoimintasegmentti Piirilevyjen liikevaihdon ja kannattavuuden arvioidaan
parantuvan loppuvuonna. Moduulit-segmentin loppuvuoden liikevaihdon ja
kannattavuuden arvioidaan laskevan hieman edelliseen vuosineljännekseen
verrattuna.

TULOSLASKELMA, HEINÄ-SYYSKUU

7-9/05 7-9/04
MEUR % MEUR %

LIIKEVAIHTO 35,8 100,0 49,5 100,0

Liiketoiminnan muut tuotot 0,5 1,3 0,3 0,5

Poistot ja arvonalentumiset -4,7 -13,0 -5,6 -11,3

LIIKEVOITTO/TAPPIO -4,4 -12,3 4,2 8,6

Rahoitustuotot ja -kulut 0,0 0,1 -0,5 -0,9

TULOS ENNEN VEROJA
JATKUVISTA LIIKETOIMINNOISTA -4,4 -12,4 3,8 7,6

Verot -0,1 -0,3 -0,9 -1,7

TILIKAUDEN TULOS JATKUVISTA
LIIKETOIMINNOISTA -4,5 -12,5 2,9 5,9

Myydyt ja lopetut toiminnot 0,0 0,0 -0,1 -0,2

TILIKAUDEN TULOS -4,5 -12,5 2,8 5,7

Vähemmistön osuus tilikauden tuloksesta -0,8 -2,2 -0,9 -1,7

OSAKKEENOMISTAJILLE KUULUVA
TILIKAUDEN TULOS -5,3 -14,7 2,0 4,0

TULOS/OSAKE JATKUVISTA TOIMINNOISTA -0,27 0,10

TULOS/OSAKE MYYDYISTÄ TOIMINNOISTA 0,0 0,0

9(13)
Verot on laskettu voimassa olevan verokannan mukaisina katsauskauden
tuloksesta ja niihin on sisällytetty myös aikaisempiin tilikausiin kohdistuva
osuus.

TULOSLASKELMA, TAMMI-SYYSKUU

1-9/05 1-9/04 1-12/04

MEUR % MEUR % MEUR %

LIIKEVAIHTO 111,2 100,0 143,6 100,0 184,8 100,0

Liiketoiminnan muut tuotot 0,9 0,8 0,7 0,5 1,0 0,6

Poistot ja arvonalentumiset -14,6 -13,1 -17,0 -11,9 -22,3 -12,1

LIIKEVOITTO/TAPPIO -11,1 -10,0 11,2 7,8 10,4 5,6

Rahoitustuotot ja -kulut -0,6 -0,5 -1,1 -0,8 -0,7 -0,4

TULOS ENNEN VEROJA
JATKUVISTA LIIKETOIMINNOISTA -11,7 -10,5 10,1 7,0 9,7 5,2

Verot 0,3 0,3 -1,0 -0,7 -0,5 -0,3

TILIKAUDEN TULOS JATKUVISTA
LIIKETOIMINNOISTA -11,4 -10,2 9,1 6,3 9,2 4,9

Myydyt ja lopetetut toiminnot -0,1 -0,1 -0,2 -0,1 0,1 0,0

TILIKAUDEN TULOS -11,4 -10,3 8,9 6,2 9,2 4,7

Vähemmistön osuus
tilikauden tuloksesta -1,6 -1,4 -2,3 -1,6 -2,3 -1,2

OSAKKEENOMISTAJILLE KUULUVA
TILIKAUDEN TULOS -13,0 -11,7 6,6 4,6 6,9 3,8

TULOS/OSAKE JATKUVISTA
LIIKETOIMINNOISTA -0,65 0,34 0,35

TULOS/OSAKE MYYDYISTÄ
LIIKETOIMINNOISTA 0,0 -0,01 0,0

Verot on laskettu voimassa olevan verokannan mukaisina katsauskauden
tuloksesta ja niihin on sisällytetty myös aikaisempiin tilikausiin kohdistuva
osuus.

TASE
9/05 9/04 Muutos 12/04
MEUR MEUR % MEUR
VARAT

Aineettomat hyödykkeet 5,6 3,8 48,7 4,0
10(13)
Aineelliset hyödykkeet 89,7 94,0 -4,5 88,7
Pitkäaikaiset sijoitukset 0,3 1,0 -70,1 1,0
Pitkäaikaiset saamiset 2,4 1,9 25,7 2,0

Vaihto-omaisuus 18,3 22,5 -18,9 20,5
Myyntisaamiset ja muut saamiset 49,9 50,8 -1,8 44,2
Rahoitusarvopaperit 1,0 16,0 -93,6 25,0
Rahavarat 15,2 14,2 7,0 8,2
Myytyjen toimintojen varat 1,9 5,9 -67,7 5,6

VARAT YHTEENSÄ 184,4 210,1 -12,2 199,2

OMA PÄÄOMA JA VELAT

Osakepääoma 20,1 10,0 100,0 20,1
Ylikurssirahasto ja muut rahastot 73,9 83,9 -12,0 73,9
Kertyneet voittovarat -6,4 10,8 – 9,4
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 87,6 104,8 -16,4 103,4
Vähemmistöosuus 29,8 24,4 22,0 22,3
Oma pääoma yhteensä 117,4 129,2 -9,1 125,6

Pitkäaikaiset velat 19,1 24,7 -22,8 20,8
Pakolliset varaukset 1,7 2,7 -36,0 2,1
Lyhytaikaiset velat 45,6 52,0 -12,4 49,0
Myytyjen toimintojen velat 0,6 1,5 -60,0 1,7
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 184,4 210,1 -12,2 199,2

OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA, HEINÄ-SYYSKUU

MEUR Osake- Ylikurssi- Arvon- Kertyneet Vähemmistön Oma
pääoma rahasto muutos- voitto- osuus pääoma
ja muut varat yhteensä
rahastot

Oma pääoma
1.7.2005 20,1 73,9 -0,2 24,5 118,3

Muuntoerot 0,5 -0,7 -0,3

Tilikauden
voitto -6,7 0,8 -5,9

Osingon jako 0,0 0,0

Vähemmistö-
osuuden muutos 5,3 5,3

Oma pääoma
30.9.2005 20,1 73,9 -6,4 29,8 117,4

OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA, TAMMI-SYYSKUU

MEUR Osake- Ylikurssi- Arvon- Kertyneet Vähemmistön Oma
pääoma rahasto muutos- voitto- osuus pääoma
11(13)
ja muut varat yhteensä
rahastot

Oma pääoma
1.1.2005 20,1 73,9 9,4 22,3 125,6

Muuntoerot 3,2 1,9 5,1

Tilikauden
voitto -13,0 1,6 -11,4

Osingon jako -6,0 -6,0

Vähemmistö-
osuuden muutos 4,0 4,0

Oma pääoma
30.9.2005 20,1 73,9 -6,4 29,8 117,4

RAHAVIRTALASKELMA
7-9/05 7-9/04

MEUR MEUR

Liiketoiminnan rahavirta 2,4 8,6
Investointien rahavirta -3,6 -2,8
Rahavirta ennen rahoitusta -1,2 5,8
Pitkäaikaisen ja lyhytaikaisen
rahoituksen muutos -4,0 -3,0
Maksetut osingot 0,0 0,0
Vähemmistön osuus tytäryhtiön osakeannissa 4,0 1,2
Rahoituksen rahavirta -0,0 -1,8
Rahavarojen muutos -1,2 4,0
Rahavarat kauden lopussa 16,2 30,2

RAHAVIRTALASKELMA
1-9/05 1-9/04 1-12/04
MEUR MEUR MEUR

Liiketoiminnan rahavirta 5,4 18,4 29,8
Investointien rahavirta -12,6 -8,8 -15,7
Rahavirta ennen rahoitusta -7,2 9,5 14,1
Pitkäaikaisen ja lyhytaikaisen
rahoituksen muutos -9,6 -7,2 -9,3
Maksetut osingot -6,0 -3,0 -3,0
Vähemmistön osuus tytäryhtiön osakeannissa 4,0 1,1 1,1
Rahoituksen rahavirta -11,5 -9,0 -11,2
Rahavarojen muutos -18,7 0,5 2,9
Rahavarat kauden lopussa 16,2 30,2 33,2

LIIKETOIMINTASEGMENTIT
7-9/05 7-9/04 1-9/05 1-9/04 1-12/04
MEUR MEUR MEUR MEUR MEUR
12(13)
Liikevaihto

Piirilevyt 32,4 40,6 97,9 117,8 152,8
Moduulit 4,2 8,8 15,0 26,1 32,5
Konsernin sisäinen liikevaihto -0,8 0,0 -1,7 -0,3 -0,4
Yhteensä 35,8 49,5 111,2 143,6 184,8

Liikevoitto

Piirilevyt -3,1 3,3 -7,9 9,3 8,6
Moduulit 0,3 2,4 1,6 6,7 8,0
Konsernihallinto -1,5 -1,5 -4,7 -4,8 -6,3
Yhteensä -4,4 4,2 -11,1 11,2 10,4

TALOUDELLISIA TUNNUSLUKUJA
9/05 9/04 12/04

Sijoitetun pääoman tuotto, % -8,8 8,9 6,9

Oman pääoman tuotto, % -12,6 9,2 7,5

Oma pääoma/osake, e 4,41 5,27 5,20

Omavaraisuusaste, % 63,7 61,5 63,1

Gearing, % 16,7 13,2 8,3

Bruttoinvestoinnit, milj. e 13,8 8,9 15,7

Henkilöstö keskimäärin 3.442 3.515 3.508

VASTUUSITOUMUKSET
9/05 12/04
MEUR MEUR

Velan vakuudeksi annetut kiinnitykset 34,2 27,3
Käyttöleasingvastuut 0,1 0,1
Muut vastuut 2,3 2,3

YHTEENSÄ 36,6 29,7

Kaikki luvut ovat tilintarkastamattomia.

Vantaalla 2.11.2005

ASPOCOMP GROUP OYJ

Hallitus

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Maija-Liisa Friman, puh. (09) 7597 0711.

ASPOCOMP GROUP OYJ

13(13)

Maija-Liisa Friman
toimitusjohtaja

TIEDOTUSTILAISUUS

Tiedotustilaisuus sijoittajille, analyytikoille ja median edustajille
pidetään 2.11.2005 klo 11.00 Hotelli Kämpin Paavo Nurmi -salissa osoitteessa
Pohjoisesplanadi 29, Helsinki.

Aspocomp: Innovatiivisia liitäntäratkaisuja elektroniikkateollisuudelle

Aspocomp-konserni tarjoaa ja kehittää innovatiivisia liitäntäratkaisuja
elektroniikkateollisuudelle läheisessä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Yhtiön
ydinliiketoiminta koostuu ratkaisuista ja tuotteista kädessä pidettäviin
laitteisiin, tietoliikenneverkkoihin sekä auto- ja kulutuselektroniikka-
teollisuuteen. Aspocomp-konsernin tuotantolaitokset sijaitsevat lähellä
asiakkaita Suomessa, Kiinassa ja Thaimaassa. Konsernin liikevaihto oli vuonna
2004 noin 185 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä noin 3.500.

Tulevaisuutta koskevat näkemykset perustuvat tiedotteen julkistamishetkeen ja
toteutumat saattavat aikanaan poiketa esitetyistä. Tässä tiedotteessa
mainitut asiat, jotka eivät ole historiallisia tosiasioita, ovat
tulevaisuuteen liittyviä lausuntoja. Kaikki tulevaisuuteen liittyvät
lausunnot sisältävät tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuuksia ja
muita tekijöitä, jotka saattavat johtaa Aspocomp-konsernin toteutuneiden
tulosten, toiminnan ja saavutusten olennaiseen poikkeamiseen mistä tahansa
esitetystä tai ilmaistusta sellaisesta tulevaisuuteen liittyvästä tuloksesta,
toiminnasta tai lausunnosta, joka sisältyy sellaiseen tulevaisuutta koskevaan
arvioon. Tällaiset tekijät käsittävät yleiset taloudelliset ja
liiketoimintaympäristöön liittyvät olosuhteet; valuuttakurssimuutokset;
lisäykset ja muutokset piirilevyteollisuuden tuotantokapasiteetissa ja
kilpailutilanteessa; yhtiön kyvyn toteuttaa ja hyväksikäyttää
investointiohjelmansa ja yhtiön kyvyn jatkaa liiketoimintansa laajentamista
Euroopan ulkopuolella.

Jakelu:
Helsingin pörssi
keskeiset tiedotusvälineet
www.aspocomp.com