ASPOCOMP-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.9.2003


ASPOCOMP GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 30.10.2003 klo 8.00 1(11)

ASPOCOMP-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.9.2003

– Hyvän volyymikehityksen ansiosta kolmannen neljänneksen liikevaihto
kasvoi 15,4 % verrattuna toiseen vuosineljännekseen ja oli 48,6
miljoonaa euroa huolimatta valuuttakurssien ja hintatason laskun
aiheuttamista paineista.

– Vertailukelpoinen tulos ennen satunnaisia eriä nousi 0,4 miljoonaan
euroon toisen neljänneksen -1,9 miljoonasta eurosta.

– Liikevaihdon kasvun ja tuloksen paranemisen arvioidaan jatkuvan
myös vuoden viimeisellä neljänneksellä. Koko tilikauden tuloksen
ennen kertaluontoisia eriä arvioidaan olevan lievästi voitollinen,
mutta kertaluontoisten erien jälkeen kuitenkin tappiollinen.
Rahoitusaseman ennakoidaan vahvistuvan edelleen.

– Kolmannen neljänneksen yleinen taloudellinen ilmapiiri oli edelleen
epävakaa. Yhdysvaltain dollarin nopea heikkeneminen euroon verrattuna
tasaantui. Vuoden kolmannella neljänneksellä Yhdysvaltain dollarin
keskikurssi euroon verrattuna oli noin 2 % toisen neljänneksen
kurssitason yläpuolella ja noin 10 % vuoden 2002 kolmannen
neljänneksen tason alapuolella.

– Maailmanlaajuinen piirilevyteollisuuden kapasiteetin käyttöaste oli
edellistä neljännestä parempi. Samanaikaisesti
elektroniikkateollisuuden keskittyminen halvan työvoiman maihin
Aasiassa, erityisesti Kiinaan, jatkui.

LIIKEVAIHTO JA TULOS, HEINÄ-SYYSKUU 2003 (vertailuluvut 7-9 / 2002)

Aspocomp-konsernin liikevaihto vuoden kolmannella neljänneksellä oli
48,6 miljoonaa euroa (44,8 miljoonaa euroa). Yhdysvaltain dollarin
heikkenemisen negatiivinen vaikutus liikevaihtoon oli noin 2,5
miljoonaa euroa.
Liiketulos ennen poistoja oli 7,3 miljoonaa euroa (8,9 miljoonaa
euroa).Liiketulos oli 0,7 miljoonaa euroa (1,6 miljoonaa euroa).
Nettorahoituskulut olivat 0,3 miljoonaa euroa (0,7 miljoonaa euroa).

Tulos ennen veroja oli 0,4 miljoonaa euroa (0,9 miljoonaa euroa).
Tulos verojen ja vähemmistöosuuden jälkeen oli 1,4 miljoonaa euroa
(3,7 miljoonaa euroa). Tulos osaketta kohti oli 0,14 euroa (0,36
euroa). Liiketoiminnan rahavirta oli 4,6 miljoonaa euroa (3,7
miljoonaa euroa).

LIIKEVAIHTO JA TULOS, TAMMI-SYYSKUU 2003 (vertailuluvut 1-9 / 2002)

Aspocomp-konsernin liikevaihto 1.1. – 30.9.2003 oli 131,8 miljoonaa
euroa (131,3 miljoonaa euroa). Yhdysvaltain dollarin heikkenemisen
negatiivinen vaikutus liikevaihtoon oli noin 7,5 miljoonaa euroa.

Konsernin viiden suurimman asiakkaan, Nokian, Sanmina-SCI:n,
Elcoteqin, Siemensin ja Ericssonin osuus liikevaihdosta
katsauskaudella oli 60 % (viiden suurimman osuus edellisen vuoden
vastaavana ajanjaksona oli 67 %).

2(11)
Liiketulos ennen poistoja oli 16,1 miljoonaa euroa (-5,0 miljoonaa
euroa). Liiketulos oli -7,3 miljoonaa euroa (-28,0 miljoonaa euroa).
Katsauskauden liiketulos sisältää toiselle neljännekselle kirjatut
4,8 miljoonan euron kertaluontoiset erät, joista 4,1 miljoonaa euroa
syntyi Padasjoen tehtaan toiminnan supistamisesta. Nettorahoituskulut
pienenivät 1,1 miljoonaan euroon (2,3 miljoonaa euroa).

Tulos ennen satunnaisia eriä oli -8,4 miljoonaa euroa (-30,3
miljoonaa euroa). Tulos ennen veroja oli -8,4 miljoonaa euroa (-30,3
miljoonaa euroa) ja tulos tarkastelukaudelta verojen ja
vähemmistöosuuden jälkeen oli -4,8 miljoonaa euroa (-23,7 miljoonaa
euroa). Tulos osaketta kohti oli -0,48 euroa (-2,37 euroa).
Liiketoiminnan rahavirta oli 9,1 miljoonaa euroa (8,6 miljoonaa
euroa).

LIIKETOIMINTASEGMENTIT

7-9/03 7-9/02 1-9/03 1-9/02 2002
Piirilevyt
Liikevaihto, MEUR 39,9 36,1 104,0 106,2 150,0

Piirilevyt
Liiketulos, MEUR -0,7 1,6 -11,0 -27,9 -24,0

Mekaniikka ja Modulit
Liikevaihto, MEUR 8,7 8,8 27,8 25,0 32,9

Mekaniikka ja Modulit
Liiketulos, MEUR 1,4 0,0 3,7 -0,1 0,8

Piirilevyt heinä-syyskuu 2003 (vertailuluvut 7-9 / 2002)

Piirilevysegmentin liikevaihto vuoden kolmannella neljänneksellä
nousi 39,9 miljoonaan euroon (7-9/2002: 36,1 miljoonaa euroa).
Heikentyneen Yhdysvaltain dollarin negatiivinen vaikutus
piirilevysegmentin liikevaihtoon oli noin 2,5 miljoonaa euroa. Aasian
liikevaihto kasvoi lähes 53 % ja oli lähes 40 % (21 %) segmentin
liikevaihdosta.
Liiketulos oli -0,7 miljoonaa euroa (1,6 miljoonaa euroa).
Loppuvuoden käyttöasteiden odotetaan paranevan.

Piirilevyt tammi-syyskuu 2003 (vertailuluvut 1-9 / 2002)

Piirilevysegmentin katsauskauden liikevaihto laski 104,0 miljoonaan
euroon (1-9/2002: 106,2 miljoonaa euroa). Heikentyneen Yhdysvaltain
dollarin negatiivinen vaikutus segmentin liikevaihtoon oli noin 7,5
miljoonaa euroa. Liiketulos oli -11,0 miljoonaa euroa (-27,9
miljoonaa euroa).
Padasjoen piirilevytehtaan toimintaa supistettiin merkittävästi
26.5.2003 päättyneiden yhteistoimintaneuvotteluiden seurauksena.
Tehtaan osuus koko konsernin liikevaihdosta vuonna 2002 oli noin 5 %.

3(11)
Toiminnan supistamisesta aiheutunut kertaluontoinen kulu oli 4,1
miljoonaa euroa, josta käyttöomaisuuden osuus oli 3,2 miljoonaa euroa
ja henkilöstökulujen osuus 0,5 miljoonaa euroa.
Aspocomp-konserniin kuuluva Aspocomp Oy myi Teuvan piirilevytehtaan
liiketoiminnan ja siihen liittyvän käyttö- ja vaihto-omaisuuden Cibo-
Print Oy:lle. Liiketoiminnan luovutuksella ei ole olennaista
vaikutusta Aspocomp-konsernin tulokseen. Vastuu liiketoiminnasta
siirtyi ostajalle syyskuun 2003 alussa. Aspocomp Oy:stä tuli yhtiön
osakas 19,1 prosentin osuudella.
Teuvan piirilevytehtaan osuus Aspocomp-konsernin liikevaihdosta
vuonna 2002 oli noin 6 prosenttia.

Aspocomp-konserniin kuuluva P.C.B. Center (Thailand) Co., Ltd.
kasvatti omistusosuutensa tytäryhtiössään Calcorp Ltd:ssä 100 %:iin
(aikaisemmin 50 %). Tämän seurauksena Aspocomp-konsernin omistusosuus
P.C.B. Centerissä kasvoi 56,4 %:iin.

Mekaniikka ja Modulit, MM, heinä-syyskuu 2003 (vertailuluvut 7-9 /
2002)

Mekaniikka ja modulit -segmentin kolmannen neljänneksen liikevaihto
oli 8,7 miljoonaa euroa (8,8 miljoonaa euroa). Myynnin rakenteellinen
muutos nosti segmentin liiketuloksen 1,4 miljoonaan euroon eli 16,1
%:iin liikevaihdosta (0,0 miljoonaa euroa).

Mekaniikka ja Modulit, MM, tammi-syyskuu 2003 (vertailuluvut 1-9 /
2002)

Mekaniikka ja modulit -segmentin katsauskauden liikevaihto nousi 27,8
miljoonaan euroon (1-9/2002: 25,0 miljoonaa euroa). Segmentin
liiketulos oli 3,7 miljoonaa euroa (-0,1 miljoonaa euroa).

Yhteisyritykset

Tutkimukseen ja kehitykseen keskittyvien yhteisyritysten, Asperation
Oy:n ja Imbera Electronics Oy:n, toiminta edistyi katsauskaudella
suunnitelmien mukaan.

Aspocomp Group Oyj:n ja Perlos Oyj:n yhdessä omistama tutkimus- ja
tuotekehitysyhtiö Asperation Oy esitteli 19.9.2003 kehitystyönsä
ensimmäiset tulokset sijoittajille, analyytikoille ja medialle
järjestetyssä tiedotustilaisuudessa Helsingissä. Yhtiö esitteli kaksi
uutta tuotekonseptia: matkapuhelimen kuoreen integroidun kaiuttimen
ja mikrofonin. Ratkaisujen etuina ovat muun muassa keveys, ohuus,
akustinen laatu, kilpailukykyiset valmistuskustannukset sekä aiempaa
suurempi vapaus ja joustavuus tuotesuunnittelussa. Ratkaisujen
periaatteille, rakenteille ja valmistustavalle on haettu patentit.

Liiketoiminta alueittain

Aspocomp-konsernin vuoden 2003 ensimmäisten yhdeksän kuukauden
liikevaihto verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon
jakautui alueittain seuraavasti: Eurooppa 66 % (59 %), Aasia 17 % (14
%) ja Etelä- ja Pohjois-Amerikka 17 % (27 %). Siirtymä Etelä- ja

4(11)
Pohjois-Amerikasta Eurooppaan johtui Aspocompin asiakkaiden
tuoteprojektien elinkaarista.

Konsernin tuotteista valmistettiin katsauskauden aikana 70 %
Euroopassa (79 %) ja 30 % Aasiassa (21 %).

RAHOITUS, INVESTOINNIT JA OMAVARAISUUS

Konsernin rahoitustilanne tarkastelukaudella oli hyvä. Korolliset
nettovelat olivat 39,8 miljoonaa euroa (56,2 miljoonaa euroa)
sisältäen 27,1 miljoonaa euroa (31,7 miljoonaa euroa)
konsernitaseeseen konsolidoituja rahoitusleasingvelkoja. Konsernin
likvidit varat olivat 19,2 miljoonaa euroa (7,3 miljoonaa euroa) ja
nettovelkaantumisaste oli 32,7 % (42,0 %). Nettovelkaantumisaste
ilman konsolidoituja rahoitusleasingvelkoja oli 10,4 % (18,3 %).
Korottomat velat olivat 32,9 miljoonaa euroa (25,6 miljoonaa euroa).

Investoinnit olivat 8,9 miljoonaa euroa (14,5 miljoonaa euroa) eli
6,8 % liikevaihdosta (11,0 %). Pääosa investoinneista, 5,3 miljoonaa
euroa, kohdistui Aasiaan. Nettorahoituskulujen osuus liikevaihdosta
oli 0,8 % (1,7 %). Konsernin omavaraisuusaste syyskuun lopussa oli
56,9 % (60,0 %) ja vuoden 2002 lopussa 61 %.

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Aspocompin osakkeiden kokonaismäärä 30.9.2003 oli 10.041.026 ja
osakepääoma 10.041.026 euroa. Kokonaismäärästä oli yhtiön
omistuksessa 100.000 osaketta. Omien osakkeiden määrällä oikaistu
osakemäärä oli 9.941.026 osaketta. Yhteensä 1.517.870 Aspocomp Group
Oyj:n osaketta vaihtui 1.1.2003 ja 30.9.2003 välisenä aikana
Helsingin arvopaperipörssissä. Näiden kauppojen yhteenlaskettu arvo
oli 11.816.775,98 euroa. Hallintarekisteröityjen osakkeiden osuus
30.9.2003 oli 15,85 % ja ulkomaalaisomistuksen 0,73 %. Osakkeiden
alin kaupantekokurssi oli 6,11 euroa ja ylin 8,82 euroa, keskimäärin
7,79 euroa. Päätöskurssi 29.9.2003 oli 8,10 euroa ja yhtiön markkina-
arvo 80.522.310,60 euroa.

4.4.2003 kokoontunut Aspocomp Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous
valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja
luovuttamisesta sekä uusmerkinnästä ja/tai vaihtovelkakirjalainojen
ottamisesta. Valtuutukset ovat voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen
päätöksestä.

Sampo Oyj ilmoitti 18.9.2003, että Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sammon
osuus Aspocomp Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on
17.9.2003 tehdyn osakekaupan johdosta ylittänyt 10 %.

If Skadeförsäkring Holding Ab ilmoitti 18.9.2003., että If
Vahinkovakuutusyhtiö Oy:n osuus Aspocomp Group Oyj:n osakepääomasta
ja äänimäärästä on 17.9.2003 tehdyn osakekaupan johdosta alittanut 5
%.

5(11)
HENKILÖSTÖ

Aspocomp-konsernin henkilöstön keskimäärä 1.1. – 30.9.2003 oli 3.123,
vastaavana aikana edellisenä vuonna se oli 3.090. Syyskuun 2003
lopussa henkilöstön määrä oli 3.183 (2.894).

Keskimäärä Keskimäärä Määrä Määrä Määrä
2003 2002 2003 2002 2002
1.1.-30.9. 1.1.-30.9. 30.9. 30.9. 31.12.

Eurooppa 1.074 1.525 966 1.093 1.076
Thaimaa 1.108 897 1.176 1.025 973
Kiina 941 668 1.041 776 858
Yhteensä 3.123 3.090 3.183 2.894 2.907

Aspocomp Oy:n Padasjoen tehtaan yhteistoimintaneuvotteluesitys
annettiin 9.4.2003 ja neuvottelut päättyivät 26.5.2003. Neuvottelujen
seurauksena Padasjoen tehtaan toimintaa supistettiin merkittävästi.
Osa henkilöstöstä sijoitettiin konsernin muihin
toimipisteisiin, toimintoja Padasjoella jatkaa noin 30 henkilöä ja
noin 40 henkilön työsuhde päättyi.
Padasjoen piirilevytehtaan henkilöstön osuus koko konsernin
henkilöstöstä vuonna 2002 oli noin 3 %.

Teuvan piirilevytehtaan liiketoiminnan ja siihen liittyvän käyttö- ja
vaihto-omaisuuden myynnin seurauksena koko tehtaan henkilöstö siirtyi
Cibo-Print Oy:n palvelukseen vanhoina työntekijöinä.
Teuvan piirilevytehtaan henkilöstömäärä oli 30.6.2003 noin 100.

Aspocomp-konsernissa on käytössä jokaisen henkilöstöön kuuluvan
kattavat kannustejärjestelmät. Suomessa tehdasorganisaatioiden
henkilöstö kuuluu nk. tulospalkkiojärjestelmän piiriin ja
tehdasorganisaatioiden ulkopuoliset toimihenkilöt TLA (taloudellinen
lisäarvo) -perusteisen palkanlisäjärjestelmän piiriin. Kiinan ja
Thaimaan yhtiöillä on omat kannustejärjestelmänsä.
Katsauskauden aikana otettiin käyttöön johdolle ja tietyille
avainhenkilöille suunnattu osakekurssisidonnainen
kannustejärjestelmä. Järjestelmä edellyttää, että sen piiriin
kuuluvat henkilöt omistavat Aspocomp Group Oyj:n osakkeita.
Järjestelmään kuuluville maksettava palkanlisä perustuu yhtiön
osakkeen kurssikehitykseen lähimmän kahden vuoden aikana ja
mahdollinen palkanlisä maksetaan kesäkuussa 2005 edellyttäen, että
henkilön työsuhde konserniin on edelleen voimassa.
Yksittäinen henkilö ei voi konsernissa kuulua kuin yhden
kannustejärjestelmän piiriin.

HALLINTO

Aspocomp Group Oyj:n 4.4.2003 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti,
että hallituksen jäsenten lukumäärä on kuusi ja valitsi erovuorossa
olleen Gustav Nybergin jatkamaan hallituksen jäsenenä.
Hallitus järjestäytyi heti yhtiökokouksen jälkeen ja valitsi
puheenjohtajaksi Tuomo Lähdesmäen ja varapuheenjohtajaksi Jorma
Elorannan. Hallitus valitsi kompensaatiotyöryhmän ja nimitystyöryhmän
6(11)
jäseniksi Tuomo Lähdesmäen, joka toimii työryhmien puheenjohtajana,
ja Jorma Elorannan. Tarkastustyöryhmän jäseniksi hallitus valitsi
Gustav Nybergin, joka toimii työryhmän puheenjohtajana, ja Karl Van
Hornin.

Aspocomp Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti myös, että
hallituksen jäsenten palkkiot maksetaan vuosipalkkioina. Hallituksen
jäsenet päättivät, sisäpiirisäännösten asettamat rajoitukset
huomioiden, että kukin hallituksen jäsen hankkii suoraan tai
määräysvaltayhteisönsä kautta 40 %:lla bruttopalkkiostaan yhtiön
osakkeita 6.5. – 15.6.2003 välisenä aikana. Hallituksen jäsenet ovat
päättäneet, etteivät luovu hankkimistaan osakkeista ennen vuoden 2004
varsinaista yhtiökokousta.

Aspocomp Group Oyj:n toimitusjohtaja Jarmo Niemi pyysi eroa
tehtävästään 14.8.2003 alkaen. Aspocomp Group Oyj:n hallitus hyväksyi
Niemen eronpyynnön toimitusjohtajan tehtävästä ja sopi hänen
kanssaan, että hän on Aspocompin hallituksen käytettävissä vuoden
2003 loppuun saakka.

Hallitus on aloittanut toimenpiteet uuden toimitusjohtajan
valitsemiseksi. Yhtiön toimitusjohtajan tehtäviä on hoitanut
14.8.2003 alkaen toistaiseksi yhtiön toimitusjohtajan sijainen,
talousjohtaja Pertti Vuorinen.

YMPÄRISTÖ

Aspocomp-konsernin ympäristöasioita kehitetään jatkuvasti
Kansainvälisen kauppakamarin ympäristöjohtamiselle asettamien
periaatteiden mukaisesti.

Kiinan piirilevytehtaan, ACP Electronics Co., Ltd:in,
ympäristöjärjestelmä sertifioitiin katsauskauden aikana, kesäkuussa,
ja nyt kaikilla Aspocomp-konsernin tuotantolaitoksilla on sertifioitu
ISO 14001 -ympäristöjärjestelmä.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Piirilevysegmentin liikevaihdon neljännellä vuosineljänneksellä
odotetaan ylittävän edellisen vuosineljänneksen tason.
Vuonna 2003 matkapuhelinmarkkinoiden kasvun odotetaan saavuttavan
noin 15 % tason. Auto- ja teollisuuselektroniikan tasaisen noin 5 %
vuotuisen kasvun arvioidaan jatkuvan. Tietoliikenneverkkomarkkinoiden
puolestaan arvioidaan supistuvan noin 15 % kuluvana vuonna.
Mekaniikka ja modulit -segmentin viimeisen vuosineljänneksen
liikevaihdon arvioidaan pysyvän nykyisellä tasolla.

Aspocompin liikevaihdon kasvun arvioidaan jatkuvan myös vuoden
viimeisellä neljänneksellä ja globaalin markkina-aseman vahvistuvan
vuonna 2003. Aasian yksiköiden osuuden konsernin liikevaihdosta
ennustetaan olevan kuukausitasolla lähes 40 % vuoden loppuun mennessä
(22 % vuonna 2002).

Tuloksen paranemisen arvioidaan jatkuvan vuoden viimeisellä
neljänneksellä. Koko tilikauden tuloksen ennen kertaluontoisia eriä
7(11)
arvioidaan olevan lievästi voitollinen, mutta kertaluontoisten erien
jälkeen kuitenkin tappiollinen. Rahoitusaseman ennakoidaan
vahvistuvan edelleen.

TULOSLASKELMA, HEINÄ-SYYSKUU

7-9/03 7-9/02
MEUR % MEUR %

LIIKEVAIHTO 48,6 100,0 44,8 100,0

Liiketoiminnan muut tuotot 0,1 0,1 -0,1 -0,3
Poistot ja arvonalentumiset 6,5 13,5 7,2 16,1

LIIKEVOITTO 0,7 1,5 1,6 3,6

Rahoitustuotot ja -kulut -0,3 -0,6 -0,7 -1,7

VOITTO ENNEN SATUNNAISIA
ERIÄ JA VEROJA 0,4 0,9 0,9 1,9

Satunnaiset tuotot 0,0 0,0 0,0 0,0
Satunnaiset kulut 0,0 0,0 0,0 0,0

VOITTO ENNEN VEROJA 0,4 0,9 0,9 1,9

Vähemmistöosuus 0,6 1,3 0,7 1,6

KATSAUSKAUDEN VOITTO 1,4 2,9 3,7 8,2

TULOS/OSAKE, euroa 0,14 0,36

Verot on laskettu voimassa olevan verokannan mukaisina katsauskauden
tuloksesta ja niihin on sisällytetty myös aikaisempiin tilikausiin
kohdistuva osuus.

RAHOITUSLASKELMA
7-9/03 7-9/02
MEUR MEUR

Liiketoiminnan rahavirta 4,6 3,7
Investointien rahavirta -0,4 -0,7
Rahavirta ennen rahoitusta 4,2 3,1
Pitkäaikaisen rahoituksen vähennys -1,5 -0,2
Lyhytaikaisen rahoituksen
lisäys/vähennys 3,4 -5,5
Maksetut osingot – –
Muut rahoituserät – -0,1
Rahoituksen rahavirta 1,9 -5,8
Rahavarojen lisäys/vähennys 6,1 -2,7
Rahavarat kauden lopussa 19,2 7,3

8(11)
TULOSLASKELMA, TAMMI-SYYSKUU 2003

1-9/03 1-9/02 1-12/02
MEUR % MEUR % MEUR %

LIIKEVAIHTO 131,8 100,0 131,3 100,0 182,9 100,0

Liiketoiminnan muut tuotot 0,0 0,0 0,1 0,1 1,0 0,1
Poistot ja arvonalentumiset 23,4 17,8 23,1 17,6 30,4 16,6

Kertaluontoiset erät 4,8 28,6 27,7
(sisältyvät poistoihin ja muihin kuluihin)

LIIKEVOITTO/TAPPIO -7,3 -5,5 -28,0 -21,4 -23,2 -12,7

Rahoitustuotot ja -kulut -1,1 -0,8 -2,3 -1,7 -2,7 -1,5

VOITTO/TAPPIO ENNEN
SATUNNAISIA ERIÄ JA VEROJA -8,4 -6,4 -30,3 -23,1 -25,9 -14,2

Satunnaiset tuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Satunnaiset kulut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

VOITTO/TAPPIO ENNEN
VEROJA -8,4 -6,4 -30,3 -23,1 -25,9 -14,2

Vähemmistöosuus 2,0 1,5 3,0 2,2 3,7 2,0

KATSAUSKAUDEN VOITTO/
TAPPIO -4,8 -3,6 -23,7 -18,1 -18,6 -10,1

TULOS/OSAKE, euroa -0,48 -2,37 -1,86

Verot on laskettu voimassa olevan verokannan mukaisina katsauskauden
tuloksesta ja niihin on sisällytetty myös aikaisempiin tilikausiin
kohdistuva osuus.

TASE
9/03 9/02 Muutos 12/02
MEUR MEUR % MEUR
Pysyvät vastaavat

Aineettomat hyödykkeet 4,8 4,2 15,1 5,7
Aineelliset hyödykkeet 111,3 140,5 -20,8 131,3
Sijoitukset 1,7 3,0 -41,5 1,6

Vaihtuvat vastaavat

Vaihto-omaisuus 21,3 21,2 0,4 20,0
Saamiset 55,9 47,6 17,5 43,9
9(11)
Sijoitukset 0,0 0,0 – 0,0
Rahat ja pankkisaamiset 19,2 7,3 161,7 19,7

VASTAAVAA YHTEENSÄ 214,3 223,8 -4,3 222,2

Oma pääoma

Osakepääoma 10,0 10,0 0,0 10,0
Muu oma pääoma 89,9 94,7 -5,0 98,6
Vähemmistöosuus 22,4 29,9 -25,1 27,3
Pakolliset varaukset 1,9 2,7 -29,0 2,1
Pitkäaikainen vieras pääoma 31,7 45,7 -30,6 38,4
Lyhytaikainen vieras pääoma 58,3 40,8 43,0 45,7

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 214,3 223,8 -4,3 222,2

RAHOITUSLASKELMA
1-9/03 1-9/02 1-12/02

MEUR MEUR MEUR
Liiketoiminnan rahavirta 9,1 8,6 26,0
Investointien rahavirta -6,5 -13,6 -19,7
Rahavirta ennen rahoitusta 2,7 -5,0 6,4
Pitkäaikaisen rahoituksen
lisäys/vähennys -5,7 1,0 -6,7
Lyhytaikaisen rahoituksen
lisäys/vähennys 4,6 -9,1 -3,8
Maksetut osingot 2,5 – –
Muut rahoituserät – 0,1 1,8
Rahoituksen rahavirta -3,6 -8,0 -8,7
Rahavarojen vähennys -0,9 -12,9 -2,4
Rahavarat kauden lopussa 19,2 7,3 19,7

TALOUDELLISIA TUNNUSLUKUJA
9/03 9/02 12/02

Oma pääoma/osake, e 9,98 10,46 10,85

Omavaraisuusaste, % 56,9 60,0 61,0

Gearing, % 32,7 42,0 30,0

Bruttoinvestoinnit, milj. e 8,9 14,5 19,8

Henkilöstö keskimäärin 3.123 3.090 3.075

Kertynyt poistoero ja vapaaehtoiset varaukset, 0,1 miljoonaa euroa,
on taseessa jaettu omaksi pääomaksi ja laskennalliseksi verovelaksi.

VASTUUSITOUMUKSET
9/03 12/02
MEUR MEUR
Velan vakuudeksi annetut kiinnitykset 30,9 9,6
10(11)
Käyttöleasingvastuut O,1 0,1
Muut vastuut 0,3 0,3

YHTEENSÄ 31,3 10,0

Johdannaissopimuksia ei ole.

Kaikki luvut ovat tilintarkastamattomia.

Vantaalla lokakuun 30. päivänä 2003

ASPOCOMP GROUP OYJ

Hallitus

Lisätietoja antaa vt. toimitusjohtaja Pertti Vuorinen,
puh. +358 9 7597 0714

ASPOCOMP GROUP OYJ

Pertti Vuorinen
vt. toimitusjohtaja

TIEDOTUSTILAISUUS

Tiedotustilaisuus sijoittajille, analyytikoille ja lehdistölle
pidetään 30.10.2003 klo 11.00 hotelli Kämpin Paavo Nurmi -salissa,
osoitteessa Kluuvikatu 2, 00100 Helsinki.

Tiedotustilaisuudessa esitettävä aineisto on saatavissa pdf-muodossa
yhtiön kotisivuilta osoitteesta www.aspocomp.com.

ASPOCOMP LYHYESTI

Aspocomp-konserni tarjoaa elektroniikkateollisuudelle korkean
teknologian elektroniikkakomponentteja ja palveluita, kuten
piirilevyjä ja niihin liittyvää suunnittelupalvelua sekä mekaniikan
ja modulien valmistusta. Aspocompin valmistamia tuotteita käytetään
langattomissa päätelaitteissa, tietoliikenneverkoissa, autoissa ja
erilaisissa teollisuussovelluksissa.

Aspocomp-konsernin tuotantolaitokset sijaitsevat lähellä asiakkaita
Suomessa, Kiinassa ja Thaimaassa. Konsernin liikevaihto oli vuonna
2002 noin 180 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä noin 3000.

Konsernin emoyhtiö Aspocomp Group Oyj listautui Helsingin Pörssiin
vuonna 1999.

11(11)
Tulevaisuutta koskevat näkemykset perustuvat
osavuosikatsaustiedotteen julkistamishetkeen ja toteutumat saattavat
aikanaan poiketa esitetyistä.
Tässä tiedotteessa mainitut asiat, jotka eivät ole historiallisia
tosiasioita, ovat tulevaisuuteen liittyviä lausuntoja. Kaikki
tulevaisuuteen liittyvät lausunnot sisältävät tunnnettuja ja
tuntemattomia riskejä, epävarmuuksia ja muita tekijöitä, jotka
saattavat johtaa Aspocomp-konsernin toteutuneiden tulosten, toiminnan
ja saavutusten olennaiseen poikkeamiseen mistä tahansa esitetystä tai
ilmaistusta sellaisesta tulevaisuuteen liittyvästä tuloksesta,
toiminnasta tai lausunnosta, joka sisältyy sellaiseen tulevaisuutta
koskevaan arvioon. Tällaiset tekijät käsittävät yleiset taloudelliset
ja liiketoimintaympäristöön liittyvät olosuhteet;
valuuttakurssimuutokset; lisäykset ja muutokset piirilevyteollisuuden
tuotantokapasiteetissa ja kilpailutilanteessa; yhtiön kyvyn toteuttaa
ja hyväksikäyttää investointiohjelmansa ja yhtiön kyvyn jatkaa
liiketoimintansa laajentamista Euroopan ulkopuolella.

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.aspocomp.com