ASPOCOMP-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.9.2002


ASPOCOMP GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.10.2002 klo 8.00 1(9)

ASPOCOMP-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.9.2002

HEINÄ-SYYSKUU (vertailuluvut 4-6/2002)
– Kolmannen neljänneksen liikevaihto kasvoi 6,2 % toiseen
neljännekseen verrattuna ja oli 44,8 miljoonaa euroa (42,2
miljoonaa euroa).
– Liiketulos oli 1,6 miljoonaa euroa (-1,4 miljoonaa euroa).
– Liiketoiminnan kassavirta oli 3,7 miljoonaa euroa (9,1 miljoonaa
euroa).
– Tulos osaketta kohden oli 0,36 euroa (-0,12 euroa).

TAMMI-SYYSKUU (vertailuluvut 1-9/2001)
– Tammi-syyskuun liikevaihto oli 131,3 miljoonaa euroa (167,8
miljoonaa euroa).
– Liiketulos oli -28,0 miljoonaa euroa (-12,2 miljoonaa euroa).
– Liiketulos ilman Aspocomp S.A.S:aa oli 0,5 miljoonaa euroa.
– Tulos osaketta kohden oli -2,37 euroa (-1,21 euroa).
– Omavaraisuusaste oli 60,0 % (56,5 %) ja oma pääoma osaketta kohden
10,46 euroa (14,39 euroa).

LIIKETOIMINTAKATSAUS

Tuotanto

Aspocompin tuotannon käyttöaste kolmannella vuosineljänneksellä oli
parempi kuin ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Piirilevykysyntä kasvaa
voimakkaimmin Aasiassa, erityisesti Kiinassa. Aspocompilla on
Aasiassa kaksi tytäryhtiötä, Thaimaassa sijaitseva P.C.B. Center ja
Kiinassa lähellä Shanghaita Suzhoun kaupungissa sijaitseva ACP
Electronics. Kolmannen neljänneksen aikana kymmenkunta uutta
asiakasta on auditoinut ja hyväksynyt Aspocompin Kiinan tehtaan
toimittajakseen. Näiden joukossa ovat muun muassa Nokia, Kyocera,
BenQ ja LG Electronics. Aasian yksiköiden tuotanto on kasvanut
katsauskauden aikana lähes 40 % viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon
verrattuna.

Tuotekehitys

Katsauskaudella Perloksen kanssa perustettu yhteisyritys Asperation
Oy ja Elcoteqin kanssa perustettu Imbera Electronics Oy ovat
aloittaneet toimintansa ja edenneet suunnitelmien mukaisesti.

LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖ

Aspocompin päämarkkina-alueella tietoliikenneteollisuudessa näkymät
säilyvät kaksijakoisina. Päätelaitesegmentti on jo osoittanut
maltillisia toipumisen merkkejä, mutta tietoliikenneinfrastruktuurin
osalta markkinat säilyvät haasteellisina. Autoelektroniikka
puolestaan jatkaa siirtymistä HDI-teknologian soveltamiseen
luotettavuuden ja hinnan lähestyessä sille sopivaa tasoa.

Hintapaineet ja loppukysynnän epävarmuus tuovat erityisesti
tietoliikenneinfrastruktuurin rakentamisen arvoketjuihin heilahtelua,
2(9)

joka vahvistuu kohti ketjun alkupäätä eli komponenttien valmistusta.
Kustannustehokkuuden lisäksi joustavuuden ja lyhyen tuotannon
läpimenoajan merkitys kilpailutekijöinä kasvaa. Vaikka hintapaineet
kapasiteettileikkauksien myötä helpottuisivatkin, lyhyemmät
toimitusajat ovat tulleet jäädäkseen.

Kuten edellisessä katsauksessa arveltiin, yleisiä ennustuksia
piirilevymarkkinoista on tarkistettu 5 %:n vuosikasvusta
negatiiviseksi vuodelle 2002. Samoin kapasiteetin leikkaukset ovat
jatkuneet odotetusti. Ainoastaan Kaakkois-Aasia Kiinan johdolla
pystyy kasvuun liikevaihdon osalta. Hintapaineiden vuoksi kasvun
odotetaan keskittyvän sinne myös vuonna 2003.

LIIKEVAIHTO JA TULOS, HEINÄ-SYYSKUU (vertailuluvut 4-6/2002)

Aspocomp-konsernin liikevaihto vuoden kolmannella neljänneksellä
nousi 6,2 % toiseen neljännekseen verrattuna ja oli 44,8 miljoonaa
euroa (42,2 miljoonaa euroa, 4-6/2002).

Liiketulos ennen poistoja nousi toiseen neljännekseen verrattuna 47,7
% ja oli 8,9 miljoonaa euroa (6,0 miljoonaa euroa). Liiketulos oli
1,6 miljoonaa euroa tai 3,6 % liikevaihdosta (-1,4 miljoonaa euroa; –
3,3 %). Tulos osaketta kohti oli 0,36 euroa (-0,12 euroa). Jaksolle
kirjattu 2,1 miljoonan euron laskennallisen verosaamisen lisäys
parantaa tunnuslukua. Liiketoiminnan kassavirta oli 3,7 miljoonaa
euroa (9,1 miljoonaa euroa).

LIIKEVAIHTO JA TULOS, TAMMI-SYYSKUU (vertailuluvut 1-9/2001)

Aspocomp-konsernin liikevaihto 1.1. – 30.9.2002 oli 131,3 miljoonaa
euroa, kun se viime vuonna vastaavalla jaksolla oli 167,8 miljoonaa
euroa. Liiketoiminnan muut tuotot olivat 0,1 miljoonaa euroa (0,6
miljoonaa euroa, 1-9/2001). Konsernin viiden suurimman asiakkaan,
Nokian, Sanmina-SCI:n, Siemensin, Tellabsin ja Ericssonin osuus
liikevaihdosta oli 67 %. Liikevaihto markkina-alueittain jakaantui
seuraavasti: Suomi 35 % (58 %), muu Eurooppa 24 % (31 %), Aasia 14 %
(3 %) ja Pohjois- ja Etelä-Amerikka 27 % (8 %).

Liiketulos oli -28,0 miljoonaa euroa tai -21,4 % liikevaihdosta (-
12,2 miljoonaa euroa; -7,3 %). Liiketulos ilman ranskalaiseen
tytäryhtiöön Aspocomp S.A.S:aan liittyviä alaskirjauksia ja tappioita
oli 0,5 miljoonaa euroa. Nettorahoituskulut olivat 2,3 miljoonaa
euroa (1,8 miljoonaa euroa).

Tulos ennen satunnaisia eriä oli -30,3 miljoonaa euroa (-14,0
miljoonaa euroa). Tulos ennen veroja oli -30,3 miljoonaa euroa (-14,0
miljoonaa euroa), ja tulos tarkastelukaudelta oli -23,7 miljoonaa
euroa (-12,3 miljoonaa euroa). Tulos osaketta kohti oli -2,37 euroa
(-1,21 euroa).

3(9)

LIIKETOIMINTARYHMÄT, HEINÄ-SYYSKUU

Piirilevyt

Piirilevyliiketoimintaryhmän liikevaihto vuoden kolmannella
neljänneksellä nousi 3,8 % vuoden toiseen neljännekseen verrattuna ja
oli 36,1 miljoonaa euroa (34,8 miljoonaa euroa, 4-6/2002).
Kesälomakaudesta huolimatta Mobile-segmentin liikevaihto ylsi 19,1
miljoonaan euroon (18,8 miljoonaa euroa). Telecom-segmentin
liikevaihto oli 5,6 miljoonaa euroa (6,8 miljoonaa euroa). Segmentin
kysynnässä ei tapahtunut olennaisia muutoksia. Auto & Industry –
segmentin liikevaihto oli 11,3 miljoonaa euroa (9,1 miljoonaa euroa).
Segmentin kasvu tuli Aasian yksiköistä.

EMS (Electronics Manufacturing Services)

EMS-liiketoimintaryhmän liikevaihto kasvoi 17,7 % ja oli 8,8
miljoonaa euroa (7,4 miljoonaa euroa). Kasvu oli seurausta siitä,
että osa toisen neljänneksen toimituksista siirtyi kolmannelle
neljännekselle. Kokonaiskysynnässä ei tapahtunut olennaisia
muutoksia.

LIIKETOIMINTARYHMÄT, TAMMI-SYYSKUU

Piirilevyt

Piirilevyliiketoimintaryhmän liikevaihto katsauskauden aikana laski
20,6 % viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli 106,2
miljoonaa euroa (133,7 miljoonaa euroa, 1-9/2001). Mobile-segmentin
liikevaihto laski 12,0 % viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon
verrattuna ja oli 53,9 miljoonaa euroa (61,2 miljoonaa euroa).
Telecom-segmentin liikevaihto laski 47,4 % ja oli 20,1 miljoonaa
euroa (38,1 miljoonaa euroa). Auto & Industry -segmentin liikevaihto
laski 6,1 % ja oli 32,3 miljoonaa euroa (34,4 miljoonaa euroa).

EMS (Electronics Manufacturing Services)

EMS-liiketoimintaryhmän liikevaihto laski 26,4 % ja oli 25,0
miljoonaa euroa (34,0 miljoonaa euroa, 1-9/2001).

RAHOITUS, INVESTOINNIT JA OMAVARAISUUS

Konsernin rahoitustilanne tarkastelukaudella oli hyvä. Korolliset
nettovelat olivat 56,2 miljoonaa euroa sisältäen 31,7 miljoonaa euroa
rahoitus-leasingvastuita. Investoinnit olivat 14,5 miljoonaa euroa
(51,5 miljoonaa euroa) tai 11,0 % liikevaihdosta (30,8 %). Pääosa
investoinneista kohdistui Aasiaan (10,2 miljoonaa euroa).
Investoinnit Suomeen olivat 4,3 miljoonaa euroa sisältäen
yhteisyritysten Asperation Oy:n ja Impera Electronics Oy:n
osakepääomat sekä omien osakkeiden ostot yhteensä noin 2,0 miljoonaa
euroa. Nettorahoituskulujen osuus liikevaihdosta oli 1,7 % (1,1 %).
Konsernin omavaraisuusaste syyskuun lopussa oli 60,0 % (56,5 %) ja
vuoden 2001 lopussa 56,5 %.

4(9)

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Aspocompin osakkeiden kokonaismäärä 30.9.2002 oli 10.041.026 ja
osakepääoma 10.041.026 euroa. Kokonaismäärästä oli yhtiön
omistuksessa 100.000 osaketta. Omien osakkeiden lunastusmäärillä
oikaistu keskimääräinen osakemäärä oli 9.999.356 osaketta. Yhteensä
1.712.775 Aspocomp Group Oyj:n osaketta vaihtui 1.1.2002 ja 30.9.2002
välisenä aikana Helsingin arvopaperipörssissä. Näiden kauppojen
yhteenlaskettu arvo oli 13.583.496,00 euroa. Hallintarekisteröityjen
osuus 30.9.2002 oli 16,74 % ja ulkomaalaisomistuksen 0,76 %.
Osakkeiden alin kaupantekokurssi oli 4,22 euroa ja ylin 13,25 euroa,
keskimäärin 7,93 euroa. Päätöskurssi 30.9.2002 oli 6,18 euroa ja
yhtiön markkina-arvo 61.435.540,00 euroa.

Hallitus päätti 7.5.2002 käyttää omien osakkeiden hankintaa koskevaa
valtuutustaan ja hankkia julkisessa kaupankäynnissä 100.000 omaa
osaketta kesäkuun 2002 loppuun mennessä. Omien osakkeiden
hankintatiedot on esitetty alla olevassa taulukossa.

Aikaväli Määrä Keskihinta/ Kokonaishinta,
osake, euroa euroa

1.-31.5.2002 24 400 7,99 194 982,50
1.-30.6.2002 75 600 7,45 563 122,50

Yhteensä 100 000 7,58 758 105,00

Yhtiö oli 28.6.2002 mennessä hankkinut yhteensä 100.000 omaa
osaketta. Osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo oli yhteensä
100.000,00 euroa ja ne edustivat 1,0 % yhtiön osakepääomasta ja
äänistä. Omien osakkeiden hankinnalla ei ollut merkittävää vaikutusta
yhtiön omistuksen tai äänivallan jakautumiseen.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 5.4.2002 päätettiin yhtiön
osakepääomaa alentaa 100.900 eurolla mitätöimällä yhtiön hallussa
olleet omat osakkeet. Uusi osakepääoma 10.041.026 euroa ja osakkeiden
lukumäärä 10.041.026 osaketta merkittiin kaupparekisteriin 9.4.2002.

Lisäksi varsinainen yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen
päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja uusmerkinnästä ja/tai
vaihtovelkakirjalainojen ottamisesta. Valtuutukset ovat voimassa
yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä.

17.5.2002 If Skadeförsäkring Ab ilmoitti, että sen omistusosuus
Aspocomp Group Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta ylittää yhden
kahdeskymmenesosan.

HENKILÖSTÖ

Aspocomp-konsernin henkilöstön keskimäärä 1.1. – 30.9.2002 oli 3.090,
vastaavana aikana edellisenä vuonna se oli 3.347. Koko tilivuonna
2001 henkilöstön keskimäärä oli 3.314. Syyskuun 2002 lopussa
henkilöstön määrä oli 2.894.

5(9)

Keskimäärä Keskimäärä Määrä Määrä Määrä
2002 2001 2002 2001 2001
1.1.-30.9. 1.1.-30.9. 30.9. 30.9. 31.12.

Eurooppa 1.525 1.901 1.093 1.846 1.785
Thaimaa 897 1.145 1.025 1.025 882
Kiina 668 301 776 438 511
Yhteensä 3.090 3.347 2.894 3.309 3.178

Henkilöstön sopeuttamistoimenpiteitä on jatkettu piirilevy-
liiketoimintaryhmän telecom-segmentillä sekä EMS-
liiketoimintaryhmässä.

HAASTE KONKURSSIPESÄLTÄ

Aspocomp S.A.S:n pesänhoitajien haasteen mukaisesti Aspocomp Group
Oyj jätti 10.9.2002 vastineensa Evreuxin kauppatuomioistuimelle
Ranskassa. Käytettävissä oleviin asiantuntija-arvioihin perustuen
haaste ja siinä esitetyt vaatimukset ovat vailla perustetta. Näin
ollen haasteella ei ole vaikutusta yhtiön tulokseen eikä tase- tai
rahoitusasemaan. Haasteen käsittely jatkuu seuraavan kerran
tammikuussa 2003.

Konkurssipesä vaatii, että Aspocomp Group Oyj samaistettaisiin
ranskalaiseen tytäryhtiöön ja tämän perusteella tytäryhtiön
selvitystila sekä vastuu tytäryhtiön veloista ulotettaisiin koskemaan
myös Aspocomp Group Oyj:tä.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Konsernin loppuvuoden liiketuloksen ennakoidaan olevan vähintään
kolmannen neljänneksen tasolla, alkuvuoden alaskirjausten vuoksi koko
vuoden tulos jää kuitenkin tappiolliseksi.

Piirilevyjen tuotannon ylikapasiteettitilanteesta johtuen
hintapaineet markkinoilla edelleen jatkuvat. Piirilevyjen Mobile- ja
Auto & Industry -segmenteillä odotetaan vuodelle 2003 kohtuullista
kasvua. Tietoliikenneverkkoinvestointien ei odoteta elpyvän vielä
ensi vuonna, jonka vuoksi piirilevyjen Telecom-segmentin ja EMS-
liiketoimintaryhmän kysyntä ei kasva merkittävästi. Kiinassa
käynnistyneet uudet asiakasprojektit nostavat Suzhoun tehtaan
käyttöastetta tulevien vuosineljännesten aikana. Tehtaan
kuukausituloksen ennakoidaan kääntyvän positiiviseksi ensi vuoden
aikana. Aspocomp-konsernin vuoden 2003 liiketuloksen ennakoidaan
olevan positiivinen ja painottuvan toiselle vuosipuoliskolle.

TULOSLASKELMA, HEINÄKUU-SYYSKUU
7-9/02 4-6/02 7-9/01
MEUR % MEUR % MEUR %
LIIKEVAIHTO 44,8 100,0 42,2 100,0 50,3 100,0
Liiketoiminnan muut
tuotot -0,1 -0,3 -0,4 -0,8 0,0 0,0
Poistot ja arvon-
alentumiset 7,2 16,1 7,4 17,6 8,7 17,4
6(9)

LIIKEVOITTO/TAPPIO 1,6 3,6 -1,4 -3,4 -3,4 -6,7
Rahoitustuotot ja
-kulut -0,7 -1,7 -0,8 -1,9 -0,9 -1,8

VOITTO/TAPPIO ENNEN SATUNNAISIA
ERIÄ JA VEROJA 0,9 1,9 -2,2 -5,3 -4,3 -8,5
Satunnaiset tuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Satunnaiset kulut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

VOITTO/TAPPIO ENNEN
VEROJA 0,9 1,9 -2,2 -5,3 -4,3 -8,5
Vähemmistöosuus 0,7 1,6 1,5 3,4 0,2 0,5

KATSAUSKAUDEN VOITTO/
TAPPIO 3,7 8,2 -1,2 -2,7 -4,6 -9,1

RAHOITUSLASKELMA, HEINÄ-SYYSKUU

7-9/02 4-6/02 7-9/01
MEUR MEUR MEUR
Liiketoiminnan nettokassavirta 3,7 9,1 2,1
Investointien kassavirta -0,7 -4,8 -27,7
Kassavirta ennen rahoitusta 3,1 4,2 -25,6
Rahoitus yhteensä -5,8 -11,3 1,0
Likvidien varojen lisäys/vähennys -2,7 -7,1 -24,7
Likvidit varat kauden lopussa 7,3 10,1 29,5

TULOSLASKELMA, TAMMI-SYYSKUU

1-9/02 1-9/01 1-12/01
MEUR % MEUR % MEUR %
LIIKEVAIHTO 131,3 100,0 167,8 100,0 221,8 100,0
Liiketoiminnan muut
tuotot 0,1 0,1 0,6 0,4 0,9 0,4
Poistot ja arvon-
alentumiset 23,1 17,6 26,6 15,8 39,1 17,6

LIIKEVOITTO/TAPPIO -28,0 -21,4 -12,2 -7,3 -27,4 -12,3
Rahoitustuotot ja
-kulut -2,3 -1,7 -1,8 -1,1 -2,6 -1,2

VOITTO/TAPPIO ENNEN SATUNNAISIA
ERIÄ JA VEROJA -30,3 -23,1 -14,0 -8,3 -29,9 -13,5
Satunnaiset tuotot 0 0 0 0 0 0
Satunnaiset kulut 0 0 0 0 0 0

VOITTO/TAPPIO ENNEN
VEROJA -30,3 -23,1 -14,0 -8,4 -29,9 -13,5

Vähemmistöosuus 3,0 2,2 1,0 0,6 3,6 1,6

KATSAUSKAUDEN VOITTO/
TAPPIO -23,7 -18,1 -12,3 -7,3 -26,9 -12,1
7(9)

TULOS/OSAKE, euroa -2,37 -1,21 -2,66

Verot on laskettu voimassa olevan verokannan mukaisina katsauskauden
tuloksesta ja niihin on sisällytetty myös aikaisempiin tilikausiin
kohdistuva osuus.

TASE

9/02 9/01 Muutos 12/01
MEUR MEUR % MEUR
Pysyvät vastaavat

Aineettomat hyödykkeet 4,2 15,4 -72,7 5,3
Aineelliset hyödykkeet 140,5 186,0 -24,5 195,3
Sijoitukset 3,0 1,1 – 1,5

Vaihtuvat vastaavat

Vaihto-omaisuus 21,2 37,2 -42,9 30,7
Saamiset 47,6 50,8 -6,5 39,1
Sijoitukset 0,0 17,0 – 0,0
Rahat ja pankkisaamiset 7,3 12,6 -41,6 20,3

VASTAAVAA YHTEENSÄ 223,8 320,1 -30,1 292,1

Oma pääoma

Osakepääoma 10,0 10,1 – 10,1
Muu oma pääoma 94,7 135,5 -30,2 121,5
Vähemmistöosuus 29,9 35,8 -16,4 33,8
Pakolliset varaukset 2,7 9,4 -71,3 11,5
Pitkäaikainen vieras pääoma 45,7 54,4 -15,9 55,1
Lyhytaikainen vieras pääoma 40,8 74,9 -45,5 60,1

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 223,8 320,1 -30,1 292,1

RAHAVIRTALASKELMA
1-9/02 1-9/01 1-12/01

MEUR MEUR MEUR
Liiketoiminnan nettokassavirta 8,6 13,7 16,4
Investointien kassavirta -13,6 -56,0 -72,3
Kassavirta ennen rahoitusta -5,0 -42,2 -55,8
Rahoitus yhteensä -8,0 38,0 42,3
Likvidien varojen lisäys/vähennys -12,9 -4,2 -13,5
Likvidit varat kauden lopussa 7,3 29,5 20,3

TALOUDELLISIA TUNNUSLUKUJA
9/02 9/01 12/01

Oma pääoma/osake, e 10,46 14,39 13,01

Omavaraisuusaste, % 60,0 56,5 56,5

8(9)

Gearing, % 42,0 28,8 35,7

Bruttoinvestoinnit, milj. e 14,5 51,5 73,3

Kertynyt poistoero ja vapaaehtoiset varaukset, 4,9 miljoonaa euroa,
on taseessa jaettu omaksi pääomaksi ja laskennalliseksi verovelaksi.

VASTUUSITOUMUKSET

9/02 12/01
MEUR MEUR
Velan vakuudeksi annetut kiinnitykset 2,1 3,2
Käyttöleasingvastuut 0,1 0,2
Muut vastuut 0,3 0,3
YHTEENSÄ 2,5 3,7

Kaikki luvut ovat tilintarkastamattomia.

Tulevaisuutta koskevat näkemykset perustuvat osavuosikatsauksen
julkistamishetkeen ja toteutumat saattavat aikanaan poiketa
esitetyistä.

Tässä tiedotteessa mainitut asiat, jotka eivät ole historiallisia
tosiasioita, ovat tulevaisuuteen liittyviä lausuntoja. Kaikki
tulevaisuuteen liittyvät lausunnot sisältävät tunnnettuja ja
tuntemattomia riskejä, epävarmuuksia ja muita tekijöitä, jotka
saattavat johtaa Aspocomp-konsernin toteutuneiden tulosten, toiminnan
ja saavutusten olennaiseen poikkeamiseen mistä tahansa esitetystä tai
ilmaistusta sellaisesta tulevaisuuteen liittyvästä tuloksesta,
toiminnasta tai lausunnosta, joka sisältyy sellaiseen tulevaisuutta
koskevaan arvioon. Tällaiset tekijät käsittävät yleiset taloudelliset
ja liiketoimintaympäristöön liittyvät olosuhteet; lisäykset ja
muutokset piirilevyteollisuuden tuotantokapasiteetissa ja
kilpailutilanteessa; yhtiön kyvyn toteuttaa ja hyväksikäyttää
investointiohjelmansa ja yhtiön kyvyn jatkaa liiketoimintansa
laajentamista Euroopan ulkopuolella.

Vantaalla lokakuun 31. päivänä 2002

ASPOCOMP GROUP OYJ

Hallitus

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Jarmo Niemi, puh. +358 9 7597 0711

ASPOCOMP GROUP OYJ

Jarmo Niemi
toimitusjohtaja

9(9)

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.aspocomp.com

TIEDOTUSTILAISUUS
Tiedotustilaisuus sijoittajille, analyytikoille ja lehdistölle
pidetään 31.10.2002 klo 11.00 World Trade Centerin Marski-salissa (2.
krs), osoite: Aleksanterinkatu 17, 00100 Helsinki.