ASPOCOMP-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2005 ASPOCOMPIN TOISEN NELJÄNNEKSEN OSAKEKOHTAINEN TULOS -0,28 EUROA


ASPOCOMP GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 3.8.2005 klo 8.00 1(12)

ASPOCOMP-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2005
ASPOCOMPIN TOISEN NELJÄNNEKSEN OSAKEKOHTAINEN TULOS -0,28 EUROA

Aspocompin tulos jäi odotetusti tappiolle toisella vuosineljänneksellä ja oli
-0,28 euroa osaketta kohti (4-6/2004: 0,14). Liikevaihto oli 39,1 miljoonaa
euroa (52,9). Tammi-kesäkuun osakekohtainen tulos oli -0,39 euroa (0,23) ja
liikevaihto 82,5 miljoonaa euroa (100,5).

Osavuosikatsaus on laadittu IFRS kirjaamis- ja arvostusperiaatteiden mukaisesti.

VUODEN 2005 TOISEN VUOSINELJÄNNEKSEN PÄÄKOHDAT (vertailuluvut 4-6/2004):

– Maailmanlaajuinen hintapaine elektroniikkateollisuuden toimitusketjussa jatkui
päättyneellä neljänneksellä. Aspocompin liikevaihto laski 26 prosenttia viime
vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Kuluvan vuoden ensimmäiseen
neljännekseen verrattuna liikevaihto laski 10 prosenttia. Liikevaihdon lasku
johtui lähinnä Salon piirilevytehtaan ja Moduulit-segmentin heikosta
kehityksestä. Salon tehtaalla on meneillään merkittävä kilpailukyvyn
kasvattamiseen tähtäävä muutosprosessi, jonka toteuttaminen pienentää
liikevaihtoa tänä vuonna merkittävästi. Moduulit-segmentin liikevaihtoon
vaikuttaa laskevasti Oulun moduulitehtaan laajavolyymisen tuotteen elinkaaren
loppuvaihe.

– Liiketulos oli -5,0 miljoonaa euroa (4,0). Liiketulosta heikensivät lähinnä
Salon tehtaan heikko kehitys sekä Moduulit-segmentin tulostason lasku aiemmalta
korkealta tasolta. Lisäksi tulosta heikentää Thaimaan tehtaan tuotevaraston 0,6
miljoonan euron alaskirjaus.

– Tulos ennen veroja ja vähemmistöosuutta oli -5,3 miljoonaa euroa (3,7), ja
tulos osaketta kohden -0,28 euroa (0,14). Nettotulos oli -5,6 miljoonaa euroa
(2,8).

– Investoinnit käyttöomaisuuteen olivat 7,1 miljoonaa euroa (3,7).
Merkittävimmät investoinnit tehtiin Salon tehtaalle.

NÄKYMÄT:

Aspocomp-konsernin liikevaihdon arvioidaan kasvavan kuluvan vuoden toisella
vuosipuoliskolla alkuvuoteen verrattuna, mutta konsernin liikevaihto jää
kuluvana vuonna selvästi edellisvuotta alhaisemmaksi (vuonna 2004: 197,4
miljoonaa euroa). Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto muodostunee päättyneen
neljänneksen kaltaiseksi ja vuoden viimeisen neljänneksen liikevaihdon
arvioidaan kasvavan. Konsernin tuloksen vuodelta 2005 arvioidaan jäävän selvästi
tappiolliseksi.

Pääliiketoimintasegmentti Piirilevyjen liikevaihdon ja kannattavuuden arvioidaan
parantuvan loppuvuonna. Moduulit-segmentin loppuvuoden liikevaihdon ja
kannattavuuden arvioidaan säilyvän toisen neljänneksen tasolla.

ASPOCOMPIN TOIMITUSJOHTAJA MAIJA-LIISA FRIMAN:

2(12)
”Aspocompin toisen neljänneksen tuloskehitys oli epätyydyttävä, ja odotamme
tuloksen vuodelta 2005 muodostuvan kokonaisuudessaan heikoksi. Olemme
käynnistäneet eri yksiköissämme useita toimenpiteitä, jotka tähtäävät
kustannustehokkuuden lisäämiseen sekä joustavuuden ja suunnitteluosaamisen
edelleen kehittämiseen. Tavoitteenamme on pitkän aikavälin kannattava kasvu.
Toimenpiteistämme Aspocompin eri yksiköissä, toimintaympäristömme kehityksestä
sekä yhtiön strategiasta ja tavoitteista kerromme tarkemmin tänään
julkaistavassa erillisessä tiedotteessa.”

LIIKEVAIHTO JA TULOS, HUHTI-KESÄKUU 2005 (vertailuluvut 4-6/2004)

Aspocomp-konsernin liikevaihto vuoden toisella neljänneksellä oli 39,1
miljoonaa euroa (52,9). Liiketulos ennen poistoja laski 0,0 miljoonaan euroon
(10,0), mikä oli 0,1 % liikevaihdosta (18,9 %).

Liiketulos oli -5,0 miljoonaa euroa (4,0).

Nettorahoituskulut olivat 0,3 miljoonaa euroa (0,2). Tulos ennen veroja ja
vähemmistöosuutta oli -5,3 miljoonaa euroa (3,7) ja tulos verojen ja
vähemmistöosuuden jälkeen oli -5,6 miljoonaa euroa (2,8). Tulos osaketta
kohti oli -0,28 euroa (0,14). Liiketoiminnan rahavirta oli 0,9 miljoonaa
euroa (5,2). Osakekohtainen rahavirta investointien jälkeen oli -0,31 euroa
(0,08).

LIIKEVAIHTO JA TULOS, TAMMI-KESÄKUU 2005 (vertailuluvut 1-6/2004)

Aspocomp-konsernin liikevaihto vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 82,5
miljoonaa euroa (100,5).

Aspocomp-konsernin ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto jakautui markkina-
alueittain seuraavasti: Eurooppa 69 % (67 %), Aasia 23 % (17 %) ja Etelä- ja
Pohjois-Amerikka 8 % (16 %). Suomen tehtaiden osuus liikevaihdosta oli 61 % (68
%) ja Aasian tehtaiden osuus 39 % (32 %). Konsernin liikevaihdosta noin 71 % (70
%)kertyi matkapuhelimissa ja tietoliikennejärjestelmissä käytettävistä
tuotteista ja noin 29 % (30 %) auto-, teollisuus- ja kulutuselektroniikasta.

Konsernin viiden suurimman asiakkaan Nokian, Sanmina-SCI:n, Philipsin,
Tellabsin ja Elcoteqin osuus liikevaihdosta katsauskaudella oli 52 % (61 %).

Liiketulos ennen poistoja laski 3,6 miljoonaan euroon (18,7), mikä oli 4,3 %
liikevaihdosta (18,6 %).

Liiketulos oli -6,8 miljoonaa euroa (6,9).

Nettorahoituskulut olivat 0,6 miljoonaa euroa (0,6). Tulos ennen veroja ja
vähemmistöosuutta oli -7,4 miljoonaa euroa (6,2) ja tulos verojen ja
vähemmistöosuuden jälkeen oli -7,8 miljoonaa euroa (4,6). Tulos osaketta
kohti oli -0,39 euroa (0,23). Liiketoiminnan rahavirta oli 3,0 miljoonaa
euroa (9,8).

LIIKETOIMINTASEGMENTIT 4-6/2005 (vertailuvut 4-6/2004)

Piirilevyt
3(12)
Piirilevysegmentin toisen neljänneksen liikevaihto laski 23 prosenttia 31,5
miljoonaan euroon (40,7). Lasku johtui pääosin Salon tehtaan edellisvuotta
alhaisemmasta liikevaihdosta. Salossa on meneillään kilpailukyvyn parantamiseen
tähtäävä muutosprosessi, joka kuluvana vuonna rajoittaa tehtaan tuotantoa ja
liikevaihtoa. Suuren volyymin tuotteita valmistanut tehdas muutetaan
joustavammaksi ja suuremman tuotemäärän hallitsevaksi yksiköksi. Salon tehtaan
tulosta heikentää lisäksi nykyisten tuotteiden elinkaaren myöhäinen vaihe ja
siitä johtuva suhteellisen alhainen keskihinta. Tuoterakenteen merkittävää
uudistusta tapahtuu arvion mukaan kuluvan vuoden viimeisellä neljänneksellä.

Kiinan tehtaan liikevaihto laski edellisvuotta alhaisemmasta kapasiteetin
käyttöasteesta johtuen runsaat 10 prosenttia. Loppuvuonna tehtaan myynnin
odotetaan kasvavan. Thaimaan tehtaan liikevaihto oli edellisvuoden tasolla,
ja Oulun tehtaan liikevaihto nousi runsaat 10 prosenttia.

Piirilevysegmentin toisen neljänneksen liikevaihto jakautui alueittain
seuraavasti: Eurooppa 65 % (58 %), Aasia 25 % (22 %) ja Etelä- ja Pohjois-
Amerikka 10 % (20 %). Suomen tehtaiden osuus liikevaihdosta oli 51 % (56 %)
ja Aasian tehtaiden 49 % (44 %).

Segmentin liiketulos toisella neljänneksellä oli -3,3 miljoonaa euroa (3,5).

Aspocompin tytäryhtiö ACP Electronics Suzhoussa Kiinassa päätti 16.2.2005
rakentaa uuden tuotantoyksikön sekä laajentaa HDI-piirilevyjä valmistavaa
tuotantoyksikköä. Uusi tuotantoyksikkö on Suzhoun tehtaan kolmas ja sen
arvioidaan saavuttavan täyden kapasiteetin käyttöasteen vuoden 2006 loppuun
mennessä.

Aspocomp Group Oyj nosti 3.6.2005 omistusosuutensa thaimaalaisesta
tytäryhtiöstään P.C.B. Center Co., Ltd:sta 75 prosenttiin (aiemmin 51 %).
Tämän seurauksena Aspocomp-konsernin omistusosuus nousi 82,9 prosenttiin
(aiemmin 56,4 %). Omistusosuuden nostaminen toteutettiin ostamalla 24
prosentin osuus P.C.B. Centerin osakkeista yhtiön vähemmistöosakkailta.

Moduulit

Moduulit-segmentin liikevaihto laski vuoden toisella neljänneksellä 55 % ja
oli 4,2 miljoonaa euroa (9,3). Liikevaihdon lasku johtui lähinnä Oulun
tehtaan laajavolyymisen tietoliikenneverkkomarkkinoille suunnatun tuotteen
edellisvuodesta merkittävästi pienentyneistä volyymeista. Kyseinen tuote on
tulossa elinkaarensa päähän, mutta Aspocomp jatkaa toimituksia kyseisen
tuotteen ylläpitoon vuosina 2005 ja 2006. Muuhun teollisuuteen toimitettujen
tuotteiden määrä säilyi toisella neljänneksellä edelleen hyvällä tasolla.

Moduulit-liiketoiminnassa panostataan pitkäjänteisesti uusien
liiketoimintamahdollisuuksien löytämiseen ja uusien tuotteiden markkinoille
tuontiin. Lyhyellä tähtäimellä nämä toimet eivät riitä kompensoimaan Oulun
tehtaan laajavolyymisen tuotteen vähittäistä valmistuksen lopettamista.
Loppuvuonna Moduulit-yksikön liikevaihdon arvioidaan säilyvän toisen
neljänneksen tasolla.

Segmentin liiketulos oli 0,0 miljooonaa euroa (2,5).

Mekaniikka
4(12)
Mekaniikka-segmentin liikevaihto nousi 3,6 miljoonaan euroon (3,1). Segmentin
liiketulos oli 0,0 miljoonaa euroa (-0,1). Aspocompin syksyllä 2004 linjatun
strategian mukaisesti Mekaniikka-liiketoiminta ei kuulu yhtiön strategisiin
ydinliiketoimintoihin.

RAHOITUS, INVESTOINNIT ja OMAVARAISUUS

Konsernin rahoitustilanne tarkastelukaudella oli hyvä. Katsauskauden lopussa
konsernin likvidit varat olivat 15,0 miljoonaa euroa (26,1). Korolliset
nettovelat olivat 23,5 miljoonaa euroa (24,6). Nettovelkaantumisaste oli 20,1
% (19,7 %). Korottomat velat olivat 30,0 miljoonaa euroa (35,2).

Investoinnit olivat 8,9 miljoonaa euroa (6,1) eli 10,8 % liikevaihdosta (6,0
%). Investoinnit Aasiaan olivat 1,7 miljoonaa euroa ja Eurooppaan 4,2
miljoonaa euroa. Lisäksi investoitiin 3,0 miljoonaa euroa P.C.B. Centerin
osakkeisiin. Nettorahoituskulujen osuus liikevaihdosta oli 0,7 % (0,6 %).

Konsernin omavaraisuusaste kesäkuun lopussa oli 63,0 % (59,4 %).

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Aspocompin osakkeiden kokonaismäärä 30.6.2005 oli 20.082.052 ja osakepääoma
20.082.052 euroa. Kokonaismäärästä oli yhtiön omistuksessa 200.000 osaketta,
näiden osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo on 200.000 euroa ja osakkeiden
suhteellinen osuus kaikkien osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä on 1,0
prosentti. Omien osakkeiden määrällä oikaistu osakemäärä oli 19.882.052
osaketta. Yhteensä 5.054.955 Aspocomp Group Oyj:n osaketta vaihtui
katsauskauden aikana Helsingin Arvopaperipörssissä. Kauppojen yhteenlaskettu
arvo oli 23.115.536 euroa. Osakkeiden alin kaupantekokurssi oli 3,55 euroa
(17.6.2005), ylin 5,30 euroa (8.3.2005) ja keskikurssi 4,57 euroa.
Päätöskurssi 30.6.2005 oli 3,90 euroa ja yhtiön markkina-arvo 77,5 miljoonaa
euroa. Hallintarekisteröityjen osakkeiden osuus osakepääomasta oli 6,82 % ja
suoran ulkomaalaisomistuksen 0,47 %.

Erkki Etolan hallinnoima yhtiö Etra Invest Oy ja Erkki Etola ilmoittivat,
että heidän yhteinen omistusosuutensa Aspocomp Group Oyj:n osakepääomasta ja
äänimäärästä on 22.2.2005 tehdyn osakekaupan perusteella ylittänyt 5 %.

Aspocomp Group Oyj ja Kaupthing Bank Oyj tekivät 29.3.2005 Helsingin Pörssin
Liquidity Providing (LP) -toiminnan edellytykset täyttävän sopimuksen Aspocomp
Group Oyj:n osaketta koskevasta markkinatakauksesta. Sopimuksen mukainen
markkinatakaus alkoi 1.4.2005 ja sen nojalla Kaupthing Bank Oyj antaa Aspocomp
Group Oyj:n osakkeelle osto- ja myyntitarjouksia siten, että tarjousten ero on
enintään 1,50 % kulloisestakin parhaasta ostotarjouksesta laskettuna. Tarjouksia
annetaan vähintään 500 osakkeelle, joka vastaa kymmentä pörssierää. Sopimus on
voimassa 6 kuukauden määräajan jälkeen toistaiseksi yhden kuukauden
irtisanomisajalla.

Aspocomp Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti 7.4.2005 valtuuttaa
hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai luovuttamisesta
sekä uusmerkinnästä ja/tai vaihtovelkakirjalainojen ottamisesta. Valtuutukset
ovat voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä. Samalla yhtiökokous
peruutti 2.4.2004 annetut vastaavat valtuutukset.

5(12)
Katsauskauden jälkeen 26.7.2005 pidetty Aspocomp Group Oyj:n ylimääräinen
yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että ylikurssirahastosta
siirretään 45.989.038,00 euroa rahastoon (käyttörahasto), jota hallinnoi
yhtiökokous. Käyttörahastoon siirrettävät varat ovat vapaata omaa pääomaa.
Ylikurssirahaston alentamisen tarkoituksena on tasapainottaa vapaan ja sidotun
oman pääoman suhdetta konsernitasolla. Päätöksen täytäntöönpano edellyttää
rekisteriviranomaisen lupaa.

HENKILÖSTÖ

Aspocomp-konsernin henkilöstön keskimäärä 1.1. – 30.6.2005 oli 3.439 (3.494).
Kesäkuun 2005 lopussa henkilöstön määrä oli 3.525 (3.592).

Keskimäärä Keskimäärä Määrä Määrä
2005 2004 2005 2004
1.1.-30.6. 1.1.-30.6. 30.6. 30.6.

Eurooppa 991 994 1.040 1.063
Thaimaa 1.316 1.381 1.341 1.398
Kiina 1.132 1.119 1.144 1.131
Yhteensä 3.439 3.494 3.525 3.592

Aspocomp käynnisti huhtikuussa 2005 Suomen yksiköissään nelivuotisen työkyvyn
johtamisjärjestelmähankkeen, jonka tarkoituksena on edesauttaa työssä
jaksamista ja ehkäistä työuupumisesta aiheutuvia haittoja. Uuden
toimintamallin tavoitteena on myös pienentää Aspocompin työkyvyttömyydestä
aiheutuvia eläkevastuita tulevina vuosina. Yhtiössä on käynnistetty myös
verkkodialogi henkilöstön ja johdon välillä, minkä tarkoituksena on hyödyntää
henkilöstön näkemyksiä valitun kasvustrategian toteuttamisessa. Henkilöstö on
osallistunut verkkodialogityöhön aktiivisesti kommentoimalla strategiaa sekä
esittämällä konkreettisia toimenpide-ehdotuksia.

HALLINTO

Varatuomari Maire Laitinen nimitettiin 4.3.2005 Aspocomp-konsernin
lakiasiainjohtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi 1.5.2005 alkaen.

Aspocomp Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti 7.4.2005, että
hallituksen jäsenten lukumäärä on viisi. Hallituksen jäseniksi valittiin
uudelleen Aimo Eloholma, Roberto Lencioni, Tuomo Lähdesmäki, Gustav Nyberg ja
Anssi Soila. Tilintarkastajaksi valittiin KHT -yhteisö PricewaterhouseCoopers
Oy. Vastuunalainen tilintarkastaja on Jouko Malinen, KHT.

Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan 7.4.2005 Tuomo Lähdesmäen yhtiön
hallituksen puheenjohtajaksi ja Gustav Nybergin varapuheenjohtajaksi.
Hallitus valitsi palkitsemis- ja nimitysvaliokuntien jäseniksi Aimo
Eloholman, Roberto Lencionin ja Tuomo Lähdesmäen, joka valittiin näiden
valiokuntien puheenjohtajaksi. Hallitus nimitti tarkastusvaliokuntaan Gustav
Nybergin ja Anssi Soilan, joista Gustav Nyberg valittiin valiokunnan
puheenjohtajaksi.

Hallituksen jäsenet päättivät 7.4.2005, että kukin jäsen käyttää 40 %
vuosipalkkiostaan yhtiön osakkeiden ostamiseen 6.5. – 17.6.2005 välisenä
aikana, sisäpiirisäännösten asettamat rajoitukset huomioiden. Hankittuja
6(12)
osakkeita ei luovuteta ennen vuoden 2006 varsinaista yhtiökokousta.
Osakehankinnat toteutettiin suunnitelman mukaisesti.

Aspocompin thaimaalaisen tytäryhtiön P.C.B. Centerin toimitusjohtajana on
aloittanut heinäkuussa Vasu Velayuthan.

ASPOCOMP S.A.S.

Rouenin valitustuomioistuin teki maaliskuussa päätöksen Aspocomp S.A.S:n
Evreux’issa sijainneen, raskaasti tappiollisen tehtaan sulkemiseen liittyvistä
vuoden 2002 irtisanomisista. Valitustuomioistuimen päätöksen perusteella
Aspocomp Group Oyj:n tulisi maksaa 388 irtisanotulle henkilölle 6 – 18 kuukauden
palkkaa vastaava korvaus perusteettomasta irtisanomisesta. Korvauksen määrä
olisi siksi yhteensä noin 11 miljoonaa euroa. Kulua ei ole kirjattu. Aspocomp
kiistää tuomioistuimen päätöksen perusteet ja on valittanut asiassa korkeimpaan
oikeuteen, minkä johdosta oikeudenkäynti jatkuu edelleen.

Ranskalaisen Aspocomp S.A.S:n toiminnan lopettamiseen liittyvä oikeusprosessi
Evreux’n kauppatuomioistuimessa on päättynyt. Aspocomp S.A.S:n pesänhoitajat ovat
luopuneet vaatimuksestaan, että vastuu Aspocomp S.A.S:n veloista ulotettaisiin
koskemaan myös Aspocomp Group Oyj:tä. Kantajien luopumisen johdosta oikeudenkäynti
asiassa on päättynyt tuomioistuimen päätöksellä 12.5 2005.

IFRS -SÄÄNNÖSTEN KÄYTTÖÖNOTTO

Aspocomp-konserni siirtyi IFRS-raportointiin vuoden 2005 alusta. Ns.
siltalaskelma on julkaistu pörssitiedotteella 26.4.2005.

TUTKIMUS JA KEHITYS

Aspocomp Group Oyj ja Perlos Oyj sopivat huhtikuussa 2005 yhteisen tutkimus- ja
kehitystoimintaa harjoittavan yhtiönsä Asperation Oy:n jakautumisesta.
Asperation perustettiin keväällä 2002 tavoitteenaan matkapuhelin- ja
elektroniikkateollisuuden tuotteissa käytettävien komponenttien integrointiin
liittyvä tutkimus- ja kehitystoiminta. Asperationin tavoitteena oli tuottaa
innovaatioita, joita omistajayhtiöt voivat hyödyntää omassa toiminnassaan.
Tavoitteiden saavuttamisessa onnistuttiin hyvin, ja jatkossa innovaatioiden
hyödyntäminen on tehokkainta kummankin omistajayhtiön toimesta. Kehitettyjä
innovaatioita on useita kymmeniä.

Asperationin käyttöomaisuus, sopimukset ja henkilöstö jakautuvat Aspocompin ja
Perloksen kesken tasan siten, että kumpikin yhtiö saa omalta kannaltaan
keskeisimmät innovaatiot ja henkilöt käyttöönsä.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Markkinatutkijat ja laitevalmistajat ennustavat tällä hetkellä kannettavien
päätelaitteiden markkinoille noin 15 – 20 prosentin volyymikasvua kuluvana
vuonna. Myös tietoliikenneverkkomarkkinoiden arvioidaan kasvavan, mutta
selvästi matkapuhelinmarkkinoita hitaammin. Autoteollisuuden
piirilevykysynnän arvioidaan kehittyvän suotuisasti ja kasvavan vajaat 5
prosenttia.
7(12)
Piirilevymarkkinoilla jatkuu kehitys, jossa Euroopan volyymit ovat
laskusuunnassa kun toisaalta Kiinassa nähdään merkittävää kasvua. Euroopassa
ja Pohjois-Amerikassa vaativien multimedialaitteiden osuus kysynnästä kasvaa
nopeasti, mikä antaa mahdollisuuksia joustaville ja teknologisesti
edistyneille tehtaille. Kiinassa nopeimmin kasvavat HDI-levyjen markkinat,
arviolta noin 15 % tänä vuonna.

Aspocomp-konsernin liikevaihdon arvioidaan kasvavan kuluvan vuoden toisella
vuosipuoliskolla alkuvuoteen verrattuna, mutta konsernin liikevaihto jää
kuluvana vuonna selvästi edellisvuotta alhaisemmaksi (vuonna 2004: 197,4
miljoonaa euroa). Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto muodostunee päättyneen
neljänneksen kaltaiseksi ja vuoden viimeisen neljänneksen liikevaihdon
arvioidaan kasvavan. Konsernin tuloksen vuodelta 2005 arvioidaan jäävän selvästi
tappiolliseksi.

Pääliiketoimintasegmentti Piirilevyjen liikevaihdon ja kannattavuuden arvioidaan
parantuvan loppuvuonna. Moduulit-segmentin loppuvuoden neljännesten liikevaihdon
ja kannattavuuden arvioidaan säilyvän toisen neljänneksen tasolla.

TULOSLASKELMA, HUHTI-KESÄKUU

4-6/05 4-6/04
MEUR % MEUR %

LIIKEVAIHTO 39,1 100,0 52,9 100,0

Liiketoiminnan muut tuotot 0,3 0,9 0,3 0,5

Poistot ja arvonalentumiset -5,0 -12,9 6,0 11,3

LIIKEVOITTO/TAPPIO -5,0 -12,8 4,0 7,5

Rahoitustuotot ja -kulut -0,3 -0,7 -0,2 -0,5

VOITTO/TAPPIO
ENNEN VEROJA -5,3 -13,5 3,7 7,1

Verot 0,0 0,0 -0,1 -0,1

Voitto ennen vähemmistöosuutta -5,3 -13,5 3,6 6,8

Vähemmistöosuus -0,3 -0,7 -0,9 -1,7

KATSAUSKAUDEN VOITTO/TAPPIO -5,6 -14,2 2,8 5,2

TULOS/OSAKE -0,28 0,14

Verot on laskettu voimassa olevan verokannan mukaisina katsauskauden
tuloksesta ja niihin on sisällytetty myös aikaisempiin tilikausiin kohdistuva
osuus.

TULOSLASKELMA, TAMMI-KESÄKUU

1-6/05 1-6/04 1-12/04
8(12)
MEUR % MEUR % MEUR %

LIIKEVAIHTO 82,5 100,0 100,5 100,0 197,4 100,0

Liiketoiminnan muut tuotot 0,5 0,6 0,4 0,4 1,3 0,6

Poistot ja arvonalentumiset -10,3 -12,5 -11,9 -11,8 -23,1 -11,7

LIIKEVOITTO/TAPPIO -6,8 -8,2 6,9 6,8 10,4 5,3

Rahoitustuotot ja -kulut -0,6 -0,7 -0,6 -0,6 -0,7 -0,3

VOITTO/TAPPIO
ENNEN VEROJA -7,4 -8,9 6,2 6,2 9,8 4,9

Verot 0,4 0,5 -0,1 -0,1 -0,5 -0,3

Voitto ennen vähemmistöosuutta -6,9 -8,4 6,1 6,0 9,2 4,7

Vähemmistöosuus -0,8 -1,0 -1,4 -1,4 -2,3 -1,1

KATSAUSKAUDEN VOITTO/TAPPIO -7,8 -9,4 4,6 4,6 6,9 3,5

TULOS/OSAKE -0,39 0,23 0,35

Verot on laskettu voimassa olevan verokannan mukaisina katsauskauden
tuloksesta ja niihin on sisällytetty myös aikaisempiin tilikausiin kohdistuva
osuus.

TASE
6/05 6/04 Muutos 12/04
MEUR MEUR % MEUR
VARAT

Aineettomat hyödykkeet 5,7 4,0 42,7 4,1
Aineelliset hyödykkeet 89,9 99,3 -9,5 89,7
Pitkäaikaiset sijoitukset 0,3 0,8 -65,4 1,0
Pitkäaikaiset saamiset 2,6 1,9 35,1 2,0

Vaihto-omaisuus 21,2 25,0 -15,1 22,6
Myyntisaamiset ja muut saamiset 50,7 55,2 -8,1 46,5
Rahoitusarvopaperit 8,0 13,0 -38,5 25,0
Rahavarat 7,0 13,1 -46,6 8,2

VARAT YHTEENSÄ 185,4 212,2 -12,7 199,2

OMA PÄÄOMA JA VELAT

Osakepääoma 20,1 10,0 100,0 20,1
Ylikurssirahasto ja muut rahastot 73,9 83,9 -12,0 73,9
Kertyneet voittovarat -1,6 9,3 – 9,4
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 92,4 103,3 -10,5 103,4
Vähemmistöosuus 24,4 22,8 7,1 22,3
Oma pääoma yhteensä 116,8 126,0 -7,3 125,6

9(12)
Pitkäaikaiset velat 18,8 25,6 -26,5 20,8
Pakolliset varaukset 1,8 2,4 -24,2 2,1
Lyhytaikaiset velat 47,9 58,2 -17,7 50,7
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 185,4 212,2 -12,7 199,2

OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA, HUHTI-KESÄKUU

MEUR Osake- Ylikurssi- Arvon- Kertyneet Vähemmistön Oma
pääoma rahasto muutos- voitto- osuus pääoma
ja muut varat yhteensä
rahastot

Oma pääoma
1.4.2005 20,1 73,9 8,2 23,9 126,1

Muuntoerot 1,7 1,5 3,2

Tilikauden
voitto -5,6 0,3 -5,3

Osingon jako -6,0 -6,0

Vähemmistö-
osuuden muutos -1,2 -1,2

Oma pääoma
30.6.2005 20,1 73,9 -1,6 24,4 116,8

OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA, TAMMI-KESÄKUU

MEUR Osake- Ylikurssi- Arvon- Kertyneet Vähemmistön Oma
pääoma rahasto muutos- voitto- osuus pääoma
ja muut varat yhteensä
rahastot

Oma pääoma
1.1.2005 20,1 73,9 9,4 22,3 125,6

Muuntoerot 2,8 2,6 5,4

Tilikauden
voitto -7,8 0,8 -7,0

Osingon jako -6,0 -6,0

Vähemmistö-
osuuden muutos -1,2 -1,2

Oma pääoma
30.6.2005 20,1 73,9 -1,6 24,4 116,8

RAHAVIRTALASKELMA
4-6/05 4-6/04
10(12)
MEUR MEUR

Liiketoiminnan rahavirta 0,9 5,2
Investointien rahavirta -7,1 -3,7
Rahavirta ennen rahoitusta -6,1 1,5
Pitkäaikaisen ja lyhytaikaisen
rahoituksen muutos -4,0 -0,9
Maksetut osingot -6,0 -3,0
Rahoituksen rahavirta -10,1 -3,9
Rahavarojen muutos -16,2 -2,4
Rahavarat kauden lopussa 15,0 26,1

RAHAVIRTALASKELMA
1-6/05 1-6/04 1-12/04
MEUR MEUR MEUR

Liiketoiminnan rahavirta 3,0 9,8 29,8
Investointien rahavirta -8,9 -6,1 -15,7
Rahavirta ennen rahoitusta -5,9 3,7 14,1
Pitkäaikaisen ja lyhytaikaisen
rahoituksen muutos -5,5 -4,3 -9,3
Maksetut osingot -6,0 -3,0 -3,0
Vähemmistön osuus tytäryhtiön osakeannissa 1,1
Rahoituksen rahavirta -11,6 -7,2 -11,2
Rahavarojen muutos -17,4 -3,5 2,9
Rahavarat kauden lopussa 15,0 26,1 33,2

LIIKETOIMINTASEGMENTIT
4-6/05 4-6/04 1-6/05 1-6/04 1-12/04
MEUR MEUR MEUR MEUR MEUR
Liikevaihto

Piirilevyt 31,5 40,7 65,5 77,1 152,8
Moduulit 4,2 9,3 10,8 17,3 32,5
Mekaniikka 3,6 3,1 7,1 6,4 12,6
Konsernin sisäinen liikevaihto -0,2 -0,3 -1,0 -0,4 -0,4
Yhteensä 39,1 52,9 82,5 100,5 197,4

Liikevoitto

Piirilevyt -3,3 3,5 -4,8 5,9 8,6
Moduulit 0,0 2,5 1,3 4,3 8,0
Mekaniikka 0,0 -0,1 0,0 -0,2 0,1
Konsernihallinto -1,8 -2,0 -3,3 -3,3 -6,3
Yhteensä -5,0 4,0 -6,8 6,8 10,4

TALOUDELLISIA TUNNUSLUKUJA
6/05 6/04 12/04

Sijoitetun pääoman tuotto, % -7,7 8,8 6,9

Oman pääoman tuotto, % -11,5 9,2 7,5

11(12)
Oma pääoma/osake, e 4,65 5,22 5,20

Omavaraisuusaste, % 63,0 59,4 63,1

Gearing, % 20,1 19,7 8,3

Bruttoinvestoinnit, milj. e 8,9 6,1 15,7

Henkilöstö keskimäärin 3.439 3.494 3.508

VASTUUSITOUMUKSET
6/05 12/04
MEUR MEUR

Velan vakuudeksi annetut kiinnitykset 33,3 27,3
Käyttöleasingvastuut 0,1 0,1
Muut vastuut 2,3 2,3

YHTEENSÄ 35,7 29,7

Kaikki luvut ovat tilintarkastamattomia.

Vantaalla 3.8.2005

ASPOCOMP GROUP OYJ

Hallitus

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Maija-Liisa Friman, puh. (09) 7597 0711.

ASPOCOMP GROUP OYJ

Maija-Liisa Friman
toimitusjohtaja

TIEDOTUSTILAISUUS

Tiedotustilaisuus sijoittajille, analyytikoille ja median edustajille
pidetään 3.8.2005 klo 11.00 Hotelli Kämpin Paavo Nurmi -salissa osoitteessa
Pohjoisesplanadi 29, Helsinki.

Aspocomp: Innovatiivisia liitäntäratkaisuja elektroniikkateollisuudelle

Aspocomp-konserni tarjoaa ja kehittää innovatiivisia liitäntäratkaisuja
elektroniikkateollisuudelle läheisessä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Yhtiöllä
on vahva ja tunnustettu asema komponenttitoimittajana mobiileihin
päätelaitteisiin, minkä lisäksi yhtiö pyrkii edelleen vahvistamaan asemaansa

12(12)
toimittajana autoteollisuudelle ja tietoliikenneverkkoihin. Tarjoamme
globaaleille asiakkaillemme nopean tien massatuotantoon uusien teknologioiden
soveltamisessa joustavasti ja kustannustehokkaasti, mihin tasapainoinen
tuotantorakenteemme Euroopassa ja Aasiassa soveltuu hyvin.

Pyrimme tarjoamaan asiakkaillemme ratkaisuja, jotka mahdollistavat yhä suuremman
joustavuuden heidän omassa tuotesuunnittelussaan. Lopputuotteiden elinkaarien
lyhentyessä tällä hyödyllä on käsityksemme mukaan yhä suurempi merkitys
asiakkaillemme.

Aspocomp-konsernin tuotantolaitokset sijaitsevat lähellä asiakkaita Suomessa,
Kiinassa ja Thaimaassa. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2004 noin 200 miljoonaa
euroa ja henkilöstömäärä noin 3.500.

Tulevaisuutta koskevat näkemykset perustuvat tiedotteen julkistamishetkeen ja
toteutumat saattavat aikanaan poiketa esitetyistä. Tässä tiedotteessa
mainitut asiat, jotka eivät ole historiallisia tosiasioita, ovat
tulevaisuuteen liittyviä lausuntoja. Kaikki tulevaisuuteen liittyvät
lausunnot sisältävät tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuuksia ja
muita tekijöitä, jotka saattavat johtaa Aspocomp-konsernin toteutuneiden
tulosten, toiminnan ja saavutusten olennaiseen poikkeamiseen mistä tahansa
esitetystä tai ilmaistusta sellaisesta tulevaisuuteen liittyvästä tuloksesta,
toiminnasta tai lausunnosta, joka sisältyy sellaiseen tulevaisuutta koskevaan
arvioon. Tällaiset tekijät käsittävät yleiset taloudelliset ja
liiketoimintaympäristöön liittyvät olosuhteet; valuuttakurssimuutokset;
lisäykset ja muutokset piirilevyteollisuuden tuotantokapasiteetissa ja
kilpailutilanteessa; yhtiön kyvyn toteuttaa ja hyväksikäyttää
investointiohjelmansa ja yhtiön kyvyn jatkaa liiketoimintansa laajentamista
Euroopan ulkopuolella.

Jakelu:
Helsingin pörssi
keskeiset tiedotusvälineet
www.aspocomp.com