ASPOCOMP-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.2003


ASPOCOMP GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.7.2003 klo 8.00 1(10)

ASPOCOMP-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.2003

– Hyvän volyymikehityksen ansiosta toisen neljänneksen liikevaihto
kasvoi 2,4 % verrattuna ensimmäiseen vuosineljännekseen ja oli 42,1
miljoonaa euroa huolimatta US dollarin heikkenemisestä ja jatkuneesta
hintatason laskusta.

– Kertaluontoisista eristä puhdistettu toisen neljänneksen liiketulos
parani -1,6 miljoonaan euroon ensimmäisen neljänneksen -1,7
miljoonasta eurosta. Raportoitu liiketulos, -6,3 miljoonaa euroa,
sisältää 4,8 miljoonan euron kertaluontoiset erät, joista Padasjoen
tehtaan toiminnan supistamisesta aiheutunut osuus on 4,1 miljoonaa
euroa. Uusia toiminnan sopeuttamiseen liittyviä kertaluontoisia eriä
ei ole tiedossa.

– Aspocomp-konserni on kuluvana ja edellisenä vuonna siirtänyt
merkittävästi tuotannon painopistettä Euroopasta Aasiaan, jonka
liikevaihto-osuuden odotetaan kasvavan kuukausitasolla jo lähes 40
%:iin vuoden loppuun mennessä.

– Mekaniikka ja Modulit -segmentin liiketoiminta jatkuu vahvana;
liikevaihto toisella neljänneksellä kasvoi 34,3 % edellisen vuoden
vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja liikevoitto nousi 1,4 miljoonaan
euroon.

– Asiakaskunnan laajentamisen seurauksena viiden suurimman asiakkaan
osuus konsernin liikevaihdosta ensimmäisellä vuosipuoliskolla laski
60 %:iin (1-6/2002: 65 %).

– Vuoden jälkimmäisen puoliskon liikevaihdon ja liiketuloksen
odotetaan ylittävän ensimmäisen puoliskon tason ilman kertaluontoisia
eriä ja liiketoiminnan rahavirran olevan selvästi positiivinen.

LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖ

Toisen neljänneksen yleinen taloudellinen ilmapiiri oli edelleen
epävakaa ja US dollarin nopea heikkeneminen euroon verrattuna
tasaantui. Vuoden toisella neljänneksellä US dollarin keskikurssi
euroon verrattuna oli noin 6 % ensimmäisen neljänneksen kurssitason
alapuolella ja noin 20 % vuoden 2002 toisen neljänneksen tason
alapuolella.

Maailmanlaajuinen piirilevyteollisuuden ylikapasiteettitilanne jatkui
lisäten hintapaineita edelleen. Samanaikaisesti
elektroniikkateollisuuden keskittyminen halvan työvoiman maihin
Aasiassa, erityisesti Kiinaan, jatkui.

Langattomissa päätelaitteissa käytettävien piirilevyjen myynti
toisella vuosineljänneksellä tasaantui. Tietoliikenneteollisuudelle
valmistettavien piirilevyjen myynti oli vaisua. Sitä vastoin sekä
auto- että teollisuuselektroniikkaa varten valmistettavien
piirilevyjen että mekaniikka ja modulit -segmentin myynnit kasvoivat.

2(10)
LIIKEVAIHTO JA TULOS, HUHTI-KESÄKUU 2003 (vertailuluvut 4-6 / 2002)

Aspocomp-konsernin liikevaihto vuoden toisella neljänneksellä oli
42,1 miljoonaa euroa (42,2 miljoonaa euroa). US dollarin
heikkenemisen negatiivinen vaikutus liikevaihtoon oli lähes 3
miljoonaa euroa.
Kertaluontoisista eristä puhdistettu liiketulos ennen poistoja oli
5,3 miljoonaa euroa (6,0 miljoonaa euroa). Raportoitu liiketulos
ennen poistoja oli 3,4 miljoonaa euroa. 1,9 miljoonan euron
kertaluontoinen erä liittyy Padasjoen tehtaan toiminnan
supistamiseen.
Kertaluontoisista eristä puhdistettu liiketulos oli -1,6 miljoonaa
euroa (-1,4 miljoonaa euroa). Raportoitu liiketulos -6,3 miljoonaa
euroa sisältää 4,8 miljoonan euron kertaluontoiset erät, joista
Padasjoen tehtaan toiminnan supistamisesta aiheutunut osuus on 4,1
miljoonaa euroa. Nettorahoituskulut olivat 0,3 miljoonaa euroa (0,8
miljoonaa euroa).
Kertaluontoisista eristä puhdistettu tulos ennen veroja oli -1,9
miljoonaa euroa (-2,2 miljoonaa euroa). Raportoitu tulos ennen veroja
oli -6,6 miljoonaa euroa.
Kertaluontoisista eristä puhdistettu tulos verojen ja
vähemmistöosuuden jälkeen oli -1,1 miljoonaa euroa (-1,2 miljoonaa
euroa). Raportoitu tulos verojen ja vähemmistöosuuden jälkeen oli –
5,8 miljoonaa euroa. Raportoitu tulos osaketta kohti oli -0,58 euroa
(-0,12 euroa). Liiketoiminnan rahavirta oli 1,7 miljoonaa euroa (9,1
miljoonaa euroa).

LIIKEVAIHTO JA TULOS, TAMMI-KESÄKUU 2003 (vertailuluvut 1-6 / 2002)

Aspocomp-konsernin liikevaihto vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla
laski 3,8 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli
83,2 miljoonaa euroa (86,5 miljoonaa euroa). US dollarin
heikkenemisen negatiivinen vaikutus liikevaihtoon oli noin 5
miljoonaa euroa.

Konsernin viiden suurimman asiakkaan, Nokian, Sanmina-SCI:n,
Elcoteqin, Siemensin ja Ericssonin osuus liikevaihdosta
katsauskaudella oli 60 % (viiden suurimman osuus edellisen vuoden
vastaavana ajanjaksona oli 65 %).

Liiketulos ennen poistoja oli 8,9 miljoonaa euroa (-13,8 miljoonaa
euroa). Liiketulos oli -8,0 miljoonaa euroa(-29,6 miljoonaa euroa).
Nettorahoituskulut pienenivät 0,8 miljoonaan euroon (1,5 miljoonaa
euroa).

Tulos ennen satunnaisia eriä oli -8,8 miljoonaa euroa (-31,2
miljoonaa euroa). Tulos ennen veroja oli -8,8 miljoonaa euroa (-31,2
miljoonaa euroa) ja tulos tarkastelukaudelta verojen ja
vähemmistöosuuden jälkeen oli -6,2 miljoonaa euroa (-27,4 miljoonaa
euroa). Tulos osaketta kohti oli -0,62 euroa (-2,73 euroa).
Liiketoiminnan rahavirta oli 4,5 miljoonaa euroa (4,9 miljoonaa
euroa).

3(10)
LIIKETOIMINTASEGMENTIT

4-6/03 4-6/02 1-6/03 1-6/02 2002
Piirilevyt
Liikevaihto, MEUR 32,1 34,8 64,1 70,2 150,0

Piirilevyt
Liiketulos, MEUR -7,7 -1,1 -10,3 -29,5 -24,0

Mekaniikka ja Modulit
Liikevaihto, MEUR 10,0 7,4 19,1 16,3 32,9

Mekaniikka ja Modulit
Liiketulos, MEUR 1,4 -0,3 2,3 -0,2 0,8

Piirilevyt

Piirilevysegmentin liikevaihto vuoden toisella neljänneksellä laski
2,7 miljoonaa euroa 32,1 miljoonaan euroon (4-6/2002: 34,8 miljoonaa
euroa). Heikentyneen US dollarin negatiivinen vaikutus
piirilevysegmentin liikevaihtoon oli lähes 3 miljoonaa euroa.
Kasvaneet volyymit kompensoivat noin 10 %:n hintaeroosion. Aasian
liikevaihto kasvoi lähes 30 % ja oli noin 33 % (24 %) segmentin
liikevaihdosta.
Kertaluontoisista eristä puhdistettu liiketulos oli -2,9 miljoonaa
euroa (-1,1 miljoonaa euroa). Tulosta heikensivät Kiinan
piirilevytehtaan kasvaneet käyttöomaisuuspoistot.
Loppuvuoden käyttöasteiden odotetaan paranevan erityisesti Kiinassa.

Mekaniikka ja Modulit, MM

Mekaniikka ja modulit -segmentin liikevaihto kasvoi vahvasta
kysynnästä johtuen 34,3 % ja oli 10,0 miljoonaa euroa (7,4 miljoonaa
euroa). Poikkeuksellisen hyvästä käyttöasteesta johtuen segmentin
liiketulos nousi 1,4 miljoonaan euroon eli 13,6 %:iin liikevaihdosta
(-0,3 miljoonaa euroa; -3,7 %). Loppuvuonna käyttöasteen odotetaan
normalisoituvan.

Yhteisyritykset

Tutkimukseen ja kehitykseen keskittyvien yhteisyritysten, Asperation
Oy:n ja Imbera Electronics Oy:n, toiminta edistyi katsauskaudella
suunnitelmien mukaan.

Liiketoiminta alueittain

Aspocomp-konsernin vuoden 2003 ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto
verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon jakautui
alueittain seuraavasti: Eurooppa 69 % (60 %), Aasia 15 % (11 %) ja
Etelä- ja Pohjois-Amerikka 16 % (29 %). Siirtymä Etelä- ja Pohjois-
Amerikasta Eurooppaan johtui asiakkaiden tuoteprojektien
elinkaarista.

Konsernin tuotteista valmistettiin katsauskauden aikana 73 %
Euroopassa (80 %) ja 27 % Aasiassa (20 %).
4(10)
RAHOITUS, INVESTOINNIT JA OMAVARAISUUS

Konsernin rahoitustilanne tarkastelukaudella oli hyvä. Korolliset
nettovelat olivat 42,1 miljoonaa euroa (59,6 miljoonaa euroa)
sisältäen 28,2 miljoonaa euroa konsernitaseeseen konsolidoituja
rahoitusleasingvelkoja (32 miljoonaa euroa). Korottomat velat olivat
27,6 miljoonaa euroa (24,8 miljoonaa euroa). Investoinnit olivat 6,2
miljoonaa euroa (13,7 miljoonaa euroa) eli 7,5 % liikevaihdosta (15,8
%). Pääosa investoinneista, 3,7 miljoonaa euroa, kohdistui Aasiaan ja
investoinnit Suomeen olivat 2,5 miljoonaa euroa. Nettorahoituskulujen
osuus liikevaihdosta oli 1,0 % (1,8 %). Konsernin omavaraisuusaste
kesäkuun lopussa oli 59,5 % (57,7 %) ja vuoden 2002 lopussa 61 %.

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Aspocompin osakkeiden kokonaismäärä 30.6.2003 oli 10.041.026 ja
osakepääoma 10.041.026 euroa. Kokonaismäärästä oli yhtiön
omistuksessa 100.000 osaketta. Omien osakkeiden määrällä oikaistu
osakemäärä oli 9.941.026 osaketta. Yhteensä 294.710 Aspocomp Group
Oyj:n osaketta vaihtui 1.1.2003 ja 30.6.2003 välisenä aikana
Helsingin arvopaperipörssissä. Näiden kauppojen yhteenlaskettu arvo
oli 2.023.577,48 euroa. Hallintarekisteröityjen osakkeiden osuus
30.6.2003 oli 15,70 % ja ulkomaalaisomistuksen 0,74 %. Osakkeiden
alin kaupantekokurssi oli 6,11 euroa ja ylin 7,50 euroa, keskimäärin
6,87 euroa. Päätöskurssi 30.6.2003 oli 7,00 euroa ja yhtiön markkina-
arvo 69.587.182,00 euroa.

4.4.2003 kokoontunut Aspocomp Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous
valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja
luovuttamisesta sekä uusmerkinnästä ja/tai vaihtovelkakirjalainojen
ottamisesta. Valtuutukset ovat voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen
päätöksestä.

HENKILÖSTÖ

Aspocomp-konsernin henkilöstön keskimäärä 1.1. – 30.6.2003 oli 3.101,
vastaavana aikana edellisenä vuonna se oli 3.058. Koko tilivuonna
2002 henkilöstön keskimäärä oli 3.075. Kesäkuun 2003 lopussa
henkilöstön määrä oli 3.234 (2.813).

Keskimäärä Keskimäärä Määrä Määrä Määrä
2003 2002 2003 2002 2002
1.1.-30.6. 1.1.-30.6. 30.6. 30.6. 31.12.

Eurooppa 1.129 1.548 1.145 1.215 1.076
Thaimaa 1.079 889 1.136 890 973
Kiina 893 621 953 708 858
Yhteensä 3.101 3.058 3.234 2.813 2.907

Aspocomp Oy:n Padasjoen tehtaan yhteistoimintaneuvotteluesitys
annettiin 9.4.2003 ja neuvottelut päättyivät 26.5.2003. Neuvottelujen
seurauksena Padasjoen tehtaan toimintaa supistetaan merkittävästi.
Osa henkilöstöstä voidaan mahdollisesti sijoittaa konsernin muihin
5(10)
toimipisteisiin, toimintoja Padasjoella jatkaa noin 30 henkilöä ja
noin 40 henkilön työsuhde päättyy.

Padasjoen piirilevytehtaan osuus koko konsernin liikevaihdosta vuonna
2002 oli noin 5 % ja sen henkilöstön osuus koko konsernin
henkilöstöstä noin 3 %.
Tehtaan käyttöomaisuuden kirjanpitoarvo vuoden 2003 ensimmäisen
neljänneksen lopussa oli 6,5 miljoonaa euroa. Toiminnan
supistamisesta aiheutunut kertaluontoinen kulu on 4,1 miljoonaa
euroa, josta käyttöomaisuuden osuus oli 3,2 miljoonaa euroa,
henkilöstökulujen osuus 0,5 miljoonaa euroa.

Aspocomp-konsernissa on käytössä jokaisen henkilöstöön kuuluvan
kattavat kannustejärjestelmät. Suomessa tehdasorganisaatioiden
henkilöstö kuuluu nk. tulospalkkiojärjestelmän piiriin ja
tehdasorganisaatioiden ulkopuoliset toimihenkilöt TLA (taloudellinen
lisäarvo) -perusteisen palkanlisäjärjestelmän piiriin. Kiinan ja
Thaimaan yhtiöillä on omat kannustejärjestelmänsä.
Katsauskauden aikana otettiin käyttöön johdolle ja tietyille
avainhenkilöille suunnattu osakekurssisidonnainen
kannustejärjestelmä. Järjestelmä edellyttää, että sen piiriin
kuuluvat henkilöt omistavat Aspocomp Group Oyj:n osakkeita.
Järjestelmään kuuluville maksettava palkanlisä perustuu yhtiön
osakkeen kurssikehitykseen lähimmän kahden vuoden aikana ja
mahdollinen palkanlisä maksetaan kesäkuussa 2005 edellyttäen, että
henkilön työsuhde konserniin on edelleen voimassa.
Yksittäinen henkilö ei voi konsernissa kuulua kuin yhden
kannustejärjestelmän piiriin.

HALLINTO

Aspocomp Group Oyj:n 4.4.2003 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti,
että hallituksen jäsenten lukumäärä on kuusi ja valitsi erovuorossa
olleen Gustav Nybergin jatkamaan hallituksen jäsenenä.
Hallitus järjestäytyi heti yhtiökokouksen jälkeen ja valitsi
puheenjohtajaksi Tuomo Lähdesmäen ja varapuheenjohtajaksi Jorma
Elorannan. Hallitus valitsi kompensaatiotyöryhmän ja nimitystyöryhmän
jäseniksi Tuomo Lähdesmäen, joka toimii työryhmien puheenjohtajana,
ja Jorma Elorannan. Tarkastustyöryhmän jäseniksi hallitus valitsi
Gustav Nybergin, joka toimii työryhmän puheenjohtajana, ja Karl Van
Hornin.

Aspocomp Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti myös, että
hallituksen jäsenten palkkiot maksetaan vuosipalkkioina. Hallituksen
jäsenet päättivät, sisäpiirisäännösten asettamat rajoitukset
huomioiden, että kukin hallituksen jäsen hankkii suoraan tai
määräysvaltayhteisönsä kautta 40 %:lla bruttopalkkiostaan yhtiön
osakkeita 6.5. – 15.6.2003 välisenä aikana. Hallituksen jäsenet ovat
päättäneet, etteivät luovu hankkimistaan osakkeista ennen vuoden 2004
varsinaista yhtiökokousta.

6(10)
YMPÄRISTÖ

Aspocomp-konsernin ympäristöasioita kehitetään jatkuvasti
Kansainvälisen kauppakamarin ympäristöjohtamiselle asettamien
periaatteiden mukaisesti.

Kiinan piirilevytehtaan, ACP Electronics Co., Ltd:in,
ympäristöjärjestelmä sertifioitiin katsauskauden aikana, kesäkuussa,
ja nyt kaikilla Aspocomp-konsernin tuotantolaitoksilla on sertifioitu
ISO 14001 -ympäristöjärjestelmä.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Piirilevysegmentin näkymät koko vuodelle 2003 ovat edelleen
kaksijakoiset. Matkapuhelinmarkkinoiden odotetaan kasvavan
kokonaisuudessaan 0 – 10 %. Auto- ja teollisuuselektroniikan
tasaisen noin 5 %:n kasvun arvioidaan jatkuvan.
Tietoliikenneverkkomarkkinoiden puolestaan arvioidaan supistuvan noin
15 %.
Mekaniikka ja modulit -segmentin kysyntä näyttää vakaalta.

Aspocompin globaalin markkinaosuuden arvioidaan vahvistuvan vuonna
2003. Aasian yksiköiden osuuden konsernin liikevaihdosta ennustetaan
olevan kuukausitasolla lähes 40 % vuoden loppuun mennessä (22 %
vuonna 2002). Myös tutkimus- ja kehitysyhteisyritysten, Asperation
Oy:n ja Imbera Electronics Oy:n, toiminta edistyy suunnitellusti.

Sekä liikevaihdon että liiketuloksen odotetaan vuoden jälkimmäisellä
puoliskolla ylittävän ensimmäisen vuosipuoliskon kertaluontoisista
eristä puhdistetun tason.

TULOSLASKELMA, HUHTI-KESÄKUU

4-6/03 4-6/02
MEUR % MEUR %

LIIKEVAIHTO 42,1 100,0 42,2 100,0

Liiketoiminnan muut tuotot -0,04 -0,1 -0,4 -0,8
Poistot ja arvonalentumiset 9,7 23,1 7,4 17,6

Kertaluontoiset erät 4,8 –
(sisältyvät poistoihin ja muihin kuluihin)

LIIKEVOITTO/TAPPIO -6,3 -15,0 -1,4 -3,4

Rahoitustuotot ja -kulut -0,3 -0,7 -0,8 -1,9

VOITTO/TAPPIO ENNEN
SATUNNAISIA ERIÄ JA VEROJA -6,6 -15,7 -2,2 -5,3

Satunnaiset tuotot 0,0 0,0 0,0 0,0
Satunnaiset kulut 0,0 0,0 0,0 0,0

VOITTO/TAPPIO ENNEN
7(10)
VEROJA -6,6 -15,7 -2,2 -5,3

Vähemmistöosuus 0,7 1,6 1,5 3,4

KATSAUSKAUDEN VOITTO/
TAPPIO -5,8 -13,9 -1,2 -2,7

TULOS/OSAKE, euroa -0,58 -0,12

Verot on laskettu voimassa olevan verokannan mukaisina katsauskauden
tuloksesta ja niihin on sisällytetty myös aikaisempiin tilikausiin
kohdistuva osuus.

RAHOITUSLASKELMA
4-6/03 4-6/02
MEUR MEUR

Liiketoiminnan rahavirta 1,7 9,1
Investointien rahavirta -4,7 -4,8
Rahavirta ennen rahoitusta -3,0 4,2
Pitkäaikaisen rahoituksen vähennys -4,0 -5,0
Lyhytaikaisen rahoituksen
lisäys/vähennys 0,8 -3,6
Maksetut osingot -2,5 –
Muut rahoituserät -2,6
Rahoituksen rahavirta -5,7 -11,3
Rahavarojen vähennys -8,8 -7,1
Rahavarat kauden lopussa 13,1 10,1

TULOSLASKELMA, TAMMI-KESÄKUU 2003

1-6/03 1-6/02 1-12/02
MEUR % MEUR % MEUR %

LIIKEVAIHTO 83,2 100,0 86,5 100,0 182,9 100,0

Liiketoiminnan muut tuotot -0,1 -0,1 0,3 0,3 1,0 0,1
Poistot ja arvonalentumiset 16,9 20,3 15,8 18,3 30,4 16,6
Kertaluontoiset erät 4,8 28,6 27,7
(sisältyvät poistoihin ja muihin kuluihin)

LIIKEVOITTO/TAPPIO -8,0 -9,6 -29,6 -34,3 -23,2 -12,7

Rahoitustuotot ja -kulut -0,8 -1,0 -1,5 -1,8 -2,7 -1,5

VOITTO/TAPPIO ENNEN
SATUNNAISIA ERIÄ JA VEROJA -8,8 -10,6 -31,2 -36,1 -25,9 -14,2

Satunnaiset tuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Satunnaiset kulut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

VOITTO/TAPPIO ENNEN
VEROJA -8,8 -10,6 -31,2 -36,1 -25,9 -14,2
8(10)
Vähemmistöosuus 1,4 1,7 2,2 2,6 3,7 2,0

KATSAUSKAUDEN VOITTO/
TAPPIO -6,2 -7,5 -27,4 -31,7 -18,6 -10,1

TULOS/OSAKE, euroa -0,62 -2,73 -1,86

Verot on laskettu voimassa olevan verokannan mukaisina katsauskauden
tuloksesta ja niihin on sisällytetty myös aikaisempiin tilikausiin
kohdistuva osuus.

TASE

6/03 6/02 Muutos 12/02
MEUR MEUR % MEUR
Pysyvät vastaavat

Aineettomat hyödykkeet 4,9 4,8 0,3 5,7
Aineelliset hyödykkeet 115,7 145,6 -20,6 131,3
Sijoitukset 1,1 3,3 -67,5 1,6

Vaihtuvat vastaavat

Vaihto-omaisuus 21,6 22,3 -3,1 20,0
Saamiset 48,8 44,4 9,8 43,9
Sijoitukset 0,0 0,0 – 0,0
Rahat ja pankkisaamiset 13,1 10,1 30,5 19,7

VASTAAVAA YHTEENSÄ 205,1 230,5 -11,0 222,2

Oma pääoma

Osakepääoma 10,0 10,1 -1,0 10,0
Muu oma pääoma 88,3 92,6 -4,6 98,6
Vähemmistöosuus 23,9 31,0 -23,0 27,3
Pakolliset varaukset 2,4 2,4 – 2,1
Pitkäaikainen vieras pääoma 33,2 46,7 -29,0 38,4
Lyhytaikainen vieras pääoma 47,3 47,7 -0,9 45,7

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 205,1 230,5 -11,0 222,2

RAHOITUSLASKELMA
1-6/03 1-6/02 1-12/02

MEUR MEUR MEUR
Liiketoiminnan rahavirta 4,5 4,9 26,0
Investointien rahavirta -6,0 -12,9 -19,7
Rahavirta ennen rahoitusta -1,5 -8,0 6,4
Pitkäaikaisen rahoituksen
lisäys/vähennys -4,2 1,1 -6,7
Lyhytaikaisen rahoituksen
lisäys/vähennys 1,2 -3,6 -3,8
Maksetut osingot -2,5 – –
9(10)
Muut rahoituserät – 0,3 1,8
Rahoituksen rahavirta -5,5 -2,2 -8,7
Rahavarojen vähennys -7,0 -10,2 -2,4
Rahavarat kauden lopussa 13,1 10,1 19,7

TALOUDELLISIA TUNNUSLUKUJA
6/03 6/02 12/02

Oma pääoma/osake, e 9,81 10,24 10,85

Omavaraisuusaste, % 59,5 57,7 61,0

Gearing, % 34,7 44,9 30,0

Bruttoinvestoinnit, milj. e 6,2 13,7 19,8

Henkilöstö keskimäärin 3.101 3.058 3.075

Kertynyt poistoero ja vapaaehtoiset varaukset, 0,4 miljoonaa euroa,
on taseessa jaettu omaksi pääomaksi ja laskennalliseksi verovelaksi.

VASTUUSITOUMUKSET
6/03 12/02
MEUR MEUR
Velan vakuudeksi annetut kiinnitykset 31,0 9,6
Käyttöleasingvastuut 0,1 0,1
Muut vastuut 0,3 0,3

YHTEENSÄ 31,4 10,0

Johdannaissopimuksia ei ole.

Kaikki luvut ovat tilintarkastamattomia.

Vantaalla heinäkuun 31. päivänä 2003

ASPOCOMP GROUP OYJ

Hallitus

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Jarmo Niemi, puh. +358 9 7597 0711

ASPOCOMP GROUP OYJ

Jarmo Niemi
toimitusjohtaja

10(10)
TIEDOTUSTILAISUUS

Tiedotustilaisuus sijoittajille, analyytikoille ja lehdistölle
pidetään 31.7.2003 klo 11.00 hotelli Kämpin Paavo Nurmi -salissa,
osoitteessa Kluuvikatu 2, 00100 Helsinki.

Tiedotustilaisuudessa esitettävä aineisto on saatavissa pdf-muodossa
yhtiön kotisivuilta osoitteesta www.aspocomp.com.

CAPITAL MARKET DAY

Aspocomp järjestää sijoittajille, analyytikoille ja lehdistön
edustajille tarkoitetun Capital Market Day:n hotelli Kämpin
peilisalissa tiistaina 19.8.2003 klo 9.

ASPOCOMP LYHYESTI

Aspocomp-konserni tarjoaa elektroniikkateollisuudelle korkean
teknologian elektroniikkakomponentteja ja palveluita, kuten
piirilevyjä ja niihin liittyvää suunnittelupalvelua sekä mekaniikan
ja modulien valmistusta. Aspocompin valmistamia tuotteita käytetään
langattomissa päätelaitteissa, tietoliikenneverkoissa, autoissa ja
erilaisissa teollisuussovelluksissa.

Aspocomp-konsernin tuotantolaitokset sijaitsevat lähellä asiakkaita
Suomessa, Kiinassa ja Thaimaassa. Konsernin liikevaihto oli vuonna
2002 noin 180 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä noin 3000.

Konsernin emoyhtiö Aspocomp Group Oyj listautui Helsingin Pörssiin
vuonna 1999.

Tulevaisuutta koskevat näkemykset perustuvat
osavuosikatsaustiedotteen julkistamishetkeen ja toteutumat saattavat
aikanaan poiketa esitetyistä.
Tässä tiedotteessa mainitut asiat, jotka eivät ole historiallisia
tosiasioita, ovat tulevaisuuteen liittyviä lausuntoja. Kaikki
tulevaisuuteen liittyvät lausunnot sisältävät tunnnettuja ja
tuntemattomia riskejä, epävarmuuksia ja muita tekijöitä, jotka
saattavat johtaa Aspocomp-konsernin toteutuneiden tulosten, toiminnan
ja saavutusten olennaiseen poikkeamiseen mistä tahansa esitetystä tai
ilmaistusta sellaisesta tulevaisuuteen liittyvästä tuloksesta,
toiminnasta tai lausunnosta, joka sisältyy sellaiseen tulevaisuutta
koskevaan arvioon. Tällaiset tekijät käsittävät yleiset taloudelliset
ja liiketoimintaympäristöön liittyvät olosuhteet;
valuuttakurssimuutokset; lisäykset ja muutokset piirilevyteollisuuden
tuotantokapasiteetissa ja kilpailutilanteessa; yhtiön kyvyn toteuttaa
ja hyväksikäyttää investointiohjelmansa ja yhtiön kyvyn jatkaa
liiketoimintansa laajentamista Euroopan ulkopuolella.

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.aspocomp.com