ASPOCOMP-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.2002


ASPOCOMP GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.8.2002 klo 8.00 1(8)

ASPOCOMP-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.2002

– Konsernin katsauskauden liikevaihto oli 86,5 miljoonaa euroa ja
toisella neljänneksellä 42,2 miljoonaa euroa.
– Katsauskauden liiketulos oli -29,6 miljoonaa euroa ja toisella
neljänneksellä -1,4 miljoonaa euroa.
– Tulos osaketta kohden oli -2,73 euroa ja toisella neljänneksellä
-0,12.
– Oma pääoma osaketta kohden oli 10,24 euroa (14,99 euroa vuoden 2001
ensimmäisellä vuosipuoliskolla).

LIIKETOIMINTAKATSAUS

Tietoliikenneteollisuuden vaikea markkinatilanne jatkuu ja sen
seurauksena Aspocompin tuotannon käyttöaste ensimmäisen
vuosipuoliskon aikana oli huono. Nykyisen markkinatilanteen ja
ylikapasiteetin seurauksena piirilevytuotannon siirtämistä Aasiaan ja
erityisesti Kiinaan on jatkettu, koska Kiinan piirilevymarkkinat
kasvavat edelleen voimakkaasti. Aspocompilla on Aasiassa kaksi
tytäryhtiötä, Thaimaassa sijaitseva P.C.B. Center ja Kiinassa
sijaitseva ACP Electronics. Aspocompin omistusosuus molemmissa
yhtiöissä on 51 %. Aasian yksiköiden osuus Aspocompin tuotannosta on
kaksinkertaistunut viime vuoden ensimmäiseen vuosipuoliskoon
verrattuna.

Komponenttien tuotekehitysvastuuta on siirtynyt ulkoistamisen
seurauksena lopputuotteen valmistajilta komponenttien valmistajille.
Vaativien komponenttien valmistuksessa käytettävien uusien
teknologioiden kehittäminen ja kaupallistaminen vaativat yhteistyötä
erilaista osaamista omaavien yhtiöiden kesken. Korkean teknologian
valmistusteknologiaa käyttävänä komponenttivalmistajana Aspocomp on
ottanut aktiivisen roolin tehokkaan tutkimusyhteistyöverkoston
rakentamisessa eri komponenttivalmistajien välille. Tästä osoituksena
ovat Perloksen ja Aspocompin maaliskuussa 2002 yhteisesti perustama
Asperation Oy ja Elcoteqin ja Aspocompin huhtikuussa yhteisesti
perustama Imbera Electronics Oy.

LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖ

Aspocompin päätoimialueen, tietoliikenneteollisuuden, viivästynyt
toipuminen pitää markkinaolosuhteet haastavina. Ennustettu nollakasvu
langattomissa päätelaitteissa ja tietoliikenneinfrastruktuuri –
liiketoiminnan selvä kutistuminen vaikeuttavat piirilevyille
ennustetun 5 %:n vuosikasvun saavuttamista. Tämä johtuu erityisesti
siitä, että piirilevymarkkinoiden kasvun on ennustettu tulevan
puolijohdealustojen lisäksi HDI-levyistä, joista yli 50 %
valmistetaan telekommunikaatiotuotteita, varsinkin langattomia
päätelaitteita varten.

Ainoastaan merkittävä muutos parempaan päätelaitteiden
kuluttajamarkkinoilla vuoden 2002 toisella puoliskolla mahdollistaa 5
%:n kasvutavoitteen saavuttamisen. Piirilevymarkkinoiden
pääkasvualueella Kaakkois-Aasiassa monet Taiwanissa ja Kiinassa
2(8)

sijaitsevat valmistajat ovat kesäkuun loppuun mennessä saavuttaneet
noin 40 % vuoden liikevaihtotavoitteestaan.

Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa tehdyt kapasiteettileikkaukset
jatkunevat loppuvuonna. Monet valmistajat myös viivyttävät ja
supistavat investointejaan Kiinassa ja muualla Kaakkois-Aasiassa.
Positiivinen merkki on puolijohdeteollisuuden viime aikainen
toipuminen. Puolijohteet ja piirilevyt ovat tähän asti noudattaneet
suunnilleen samanlaista sykliä.

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS

Aspocomp-konsernin liikevaihto 1.1. – 30.6.2002 oli 86,5 miljoonaa
euroa, kun se viime vuonna vastaavalla jaksolla oli 117,5 miljoonaa
euroa. Liiketoiminnan muut tuotot olivat 0,3 miljoonaa euroa (0,6
miljoonaa euroa). Konsernin viiden suurimman asiakkaan, Nokian,
Sanmina-SCI:n, Siemensin, Ericssonin ja Tellabsin osuus
liikevaihdosta oli 65 %. Suora vienti Suomesta oli 35,8 miljoonaa
euroa (16,5 miljoonaa euroa) ja ulkomaantoimintojen liikevaihto oli
20,2 miljoonaa euroa (33,1 miljoonaa euroa). Liikevaihto markkina-
alueittain jakaantui seuraavasti: Suomi 36 % (60 %), muu Eurooppa 24
% (35 %), Aasia 11 % (2 %) ja Pohjois- ja Etelä-Amerikka 29 % (3 %).

Liiketulos oli -29,6 miljoonaa euroa tai -34,3 % liikevaihdosta (-8,8
miljoonaa euroa; -7,5 %). Liiketulos ilman ranskalaiseen tytäryhtiöön
Aspocomp S.A.S:aan liittyviä alaskirjauksia ja tappioita oli -1,1
miljoonaa euroa. Nettorahoituskulut olivat 1,5 miljoonaa euroa (0,9
miljoonaa euroa).

Tulos ennen satunnaisia eriä oli -31,2 miljoonaa euroa (-9,7
miljoonaa euroa). Tulos ennen veroja oli -31,2 miljoonaa euroa (-9,7
miljoonaa euroa) ja tulos tarkastelukaudelta oli -27,4 miljoonaa
euroa (-7,7 miljoonaa euroa). Tulos osaketta kohti oli -2,73 euroa (-
0,76 euroa).

Toisen vuosineljänneksen 42,2 miljoonan euron liikevaihdosta Kiinan
toimintojen osuus oli 3,1 miljoonaa euroa. Toisen neljänneksen
käyttökate oli 6,0 miljoonaa euroa, josta Kiinan osuus -1,2 miljoonaa
euroa. Toisen neljänneksen liiketulos oli -1,4 miljoonaa euroa, jota
rasitti Kiinan toimintojen 2,6 miljoonan euron liiketappio.

Katsauskauden liikevaihto Kiinan yksikössä oli 7,2 miljoonaa euroa,
käyttökate -1,7 miljoonaa euroa ja liiketulos -3,9 miljoonaa euroa.
Tappiollisuus johtui käynnistysvaiheen kustannuksista ja alhaisesta
käyttöasteesta.

LIIKETOIMINTARYHMÄT

Piirilevyt

Piirilevyliiketoimintaryhmän liikevaihto ensimmäisellä
vuosipuoliskolla laski 23 % viime vuoden ensimmäiseen vuosipuoliskoon
verrattuna ja oli 70,2 miljoonaa euroa (91,2 miljoonaa euroa).
Mobile-segmentin liikevaihto laski 13 % viime vuoden vastaavaan
3(8)

ajanjaksoon verrattuna ja oli 34,8 miljoonaa euroa (40,2 miljoonaa
euroa). Telecom-segmentin liikevaihto laski 48 % ja oli 14,4
miljoonaa euroa (27,7 miljoonaa euroa). Auto & Industry -segmentin
liikevaihto laski 10 % ja oli 21,0 miljoonaa euroa (23,3 miljoonaa
euroa).

EMS (Electronics Manufacturing Services)

EMS-liiketoimintaryhmän liikevaihto laski 38 % ja oli 16,3 miljoonaa
euroa (26,3 miljoonaa euroa).

RAHOITUS, INVESTOINNIT JA OMAVARAISUUS

Konsernin rahoitustilanne tarkastelukaudella oli hyvä. Korolliset
nettovelat olivat 59,6 miljoonaa euroa sisältäen 32 miljoonaa euroa
rahoitus-leasingvastuita. Investoinnit olivat 13,7 miljoonaa euroa
(24,7 miljoonaa euroa) tai 15,8 % liikevaihdosta (23,3 %). Pääosa
investoinneista kohdistui Aasiaan. Investoinnit Suomeen olivat 3,7
miljoonaa euroa. Nettorahoituskulujen osuus liikevaihdosta oli 1,8 %
(0,8 %). Konsernin omavaraisuusaste kesäkuun lopussa oli 57,7 % (57,7
%) ja vuoden 2001 lopussa 56,5 %.

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Aspocompin osakkeiden kokonaismäärä 28.6.2002 oli 10.041.026 ja
osakepääoma 10.041.026 euroa. Kokonaismäärästä oli yhtiön
omistuksessa 100.000 osaketta. Omien osakkeiden lunastusmäärillä
oikaistu keskimääräinen osakemäärä oli 10.029.005 osaketta. Yhteensä
1.454.995 Aspocomp Group Oyj:n osaketta vaihtui 1.1.2002 ja 28.6.2002
välisenä aikana Helsingin arvopaperipörssissä. Näiden kauppojen
yhteenlaskettu arvo oli 12.202.669,99 euroa. Ulkomaalaisomistus
28.6.2002 oli 18,0 %. Osakkeiden alin kaupantekokurssi oli 6,60 euroa
ja ylin 13,25 euroa, keskimäärin 8,39 euroa. Päätöskurssi 28.6.2002
oli 6,80 euroa ja yhtiön markkina-arvo 67.598.976,80 euroa.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 5.4.2002 päätettiin yhtiön
osakepääomaa alentaa 100.900 eurolla mitätöimällä yhtiön hallussa
olleet omat osakkeet. Uusi osakepääoma 10.041.026 euroa ja osakkeiden
lukumäärä 10.041.026 merkittiin kaupparekisteriin 9.4.2002.

Lisäksi yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään omien
osakkeiden hankkimisesta ja uusmerkinnästä ja/tai
vaihtovelkakirjalainojen ottamisesta. Valtuutukset ovat voimassa
yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä.

Hallitus päätti 7.5.2002 käyttää omien osakkeiden hankintaa koskevaa
valtuutustaan ja hankkia julkisessa kaupankäynnissä 100.000 omaa
osaketta kesäkuun 2002 loppuun mennessä. Omien osakkeiden
hankintatiedot on esitetty alla olevassa taulukossa.

Aikaväli Määrä Keskihinta/ Kokonaishinta,
osake, euroa euroa
1.-31.5.2002 24 400 7,99 194 982,50
1.-30.6.2002 75 600 7,45 563 122,50
4(8)

Yhteensä 100 000 7,58 758 105,00

Yhtiö oli 28.6.2002 mennessä hankkinut yhteensä 100.000 omaa
osaketta. Osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo oli yhteensä
100.000,00 euroa ja ne edustivat 1,0 % yhtiön osakepääomasta ja
äänistä. Omien osakkeiden hankinnalla ei ollut merkittävää vaikutusta
yhtiön omistuksen tai äänivallan jakautumiseen.

Muita yhtiökokouksen antamia valtuutuksia ei ole vielä päätetty
käyttää.

17.5.2002 If Skadeförsäkring Ab ilmoitti, että sen omistusosuus
Aspocomp Group Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta ylittää yhden
kahdeskymmenesosan.

UUSI HALLITUS

Yhtiökokous valitsi 5.4.2002 erovuorossa olleista hallituksen
jäsenistä jatkamaan Jorma Elorannan, Karl Van Hornin, Aimo Eloholman
ja Roberto Lencionin. Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin Tuomo
Lähdesmäki. Hallituksen jäsenenä jatkaa Gustav Nyberg.
Järjestäytymiskokouksessaan 11.4.2002 hallitus valitsi Jorma
Elorannan jatkamaan puheenjohtajana ja Karl Van Hornin
varapuheenjohtajana.

HENKILÖSTÖ

Aspocomp-konsernin henkilöstön keskimäärä 1.1. – 30.6.2002 oli 3.058,
vastaavana aikana edellisenä vuonna se oli 3.379. Koko tilivuonna
2001 henkilöstön keskimäärä oli 3.314. Kesäkuun 2002 lopussa
henkilöstön määrä oli 2.813.

Keskimäärä Keskimäärä Määrä Määrä Määrä
2002 2001 2002 2001 2001
1.1.-30.6. 1.1.-30.6. 30.6. 30.6. 31.12.

Eurooppa 1.548 1.916 1.215 1.984 1.785
Thaimaa 889 1.207 890 1.132 882
Kiina 621 256 708 296 511
Yhteensä 3.058 3.379 2.813 3.412 3.178

Heikentyneeseen markkinatilanteeseen on pyritty vastaamaan jatkamalla
henkilöstömäärien ja toimintojen sopeuttamista kaikilla
liiketoimintasegmenteillä.

RANSKAN TUOTANTOTOIMINTA

Pitkään kannattamattomasti toiminut Aspocomp S.A.S. jätti
konkurssihakemuksensa 6.3.2002. Huono tilanne piirilevymarkkinoilla
heikensi yhtiön tulevaisuuden näkymiä entisestään eikä emoyhtiö
nähnyt perusteita rahoituksen jatkamiselle. Aspocomp S.A.S. oli
mukana konsernin luvuissa tammi- ja helmikuun 2002, jona aikana sen

5(8)

liikevaihto oli 2,6 miljoonaa euroa ja liiketappio 4,0 miljoonaa
euroa. Aspocomp-konsernille konkurssista aiheutuneet kertaluontoiset
kulukirjaukset olivat 24,5 miljoonaa euroa. Aspocomp S.A.S:n
varallisuuden realisointi (likvidaatio) aloitettiin paikallisen
tuomioistuimen päätöksellä 20.6.2002.

Aspocomp S.A.S:n pesänhoitajat ovat jättäneet Evreuxin
kauppatuomioistuimelle Ranskassa haasteen Aspocomp Group Oyj:tä
vastaan. Konkurssipesä vaatii, että Aspocomp Group Oyj
samaistettaisiin ranskalaiseen tytäryhtiöön ja tämän perusteella
tytäryhtiön selvitystila sekä vastuu tytäryhtiön veloista
ulotettaisiin koskemaan myös Aspocomp Group Oyj:tä.

Haasteen mukaan Aspocomp Group Oyj:n on määrä saapua Ranskassa
oikeuteen 10.9.2002 ja antaa vastauksensa kantajien väitteisiin.
Käytettävissä oleviin asiantuntija-arvioihin perustuen haaste ja
siinä esitetyt vaatimukset ovat vailla perustetta ja niihin tullaan
vastaamaan ajallaan. Näin ollen haasteella ei ole vaikutusta yhtiön
tulokseen eikä tase- tai rahoitusasemaan.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Piirilevyjen tuotannon ylikapasiteettitilanteesta johtuen
hintapaineet markkinoilla edelleen jatkuvat. Kiinassa käynnistyneet
uudet asiakasprojektit nostavat loppuvuoden aikana Suzhoun tehtaan
kapasiteetin käyttöastetta. Muiden tuotantolaitosten kuormitusasteen
paraneminen edellyttää selvää elpymistä tietoliikenneteollisuudessa.
Tärkein tavoitteemme loppuvuoden aikana on säilyttää positiivinen
liiketoiminnan kassavirta.

ASPOCOMP-KONSERNIN TULOSLASKELMA

1-6/02 1-6/01 1-12/01
MEUR % MEUR % MEUR %
LIIKEVAIHTO 86,5 100,0 117,5 100,0 221,8 100,0
Liiketoiminnan muut
tuotot 0,3 0,3 0,6 0,5 0,9 0,4
Poistot ja arvon-
alentumiset 15,8 18,3 17,8 15,2 39,1 17,6

LIIKEVOITTO/TAPPIO -29,6 -34,3 -8,8 -7,5 -27,4 -12,4
Rahoitustuotot ja
-kulut -1,5 -1,8 -0,9 -0,8 -2,6 -1,2

VOITTO/TAPPIO ENNEN SATUNNAISIA
ERIÄ JA VEROJA -31,2 -36,1 -9,7 -8,3 -29,9 -13,5
Satunnaiset tuotot 0 0 0 0 0 0
Satunnaiset kulut 0 0 0 0 0 0

VOITTO/TAPPIO ENNEN
VEROJA -31,2 -36,1 -9,7 -8,3 -29,9 -13,5
Vähemmistöosuus 2,2 2,6 0,8 0,6 3,6 1,6

6(8)

KATSAUSKAUDEN VOITTO/
TAPPIO -27,4 -31,7 -7,7 -6,6 -26,9 -12,1

TULOS/OSAKE, euroa -2,73 -0,76 -2,66

Verot on laskettu voimassa olevan verokannan mukaisina katsauskauden
tuloksesta ja niihin on sisällytetty myös aikaisempiin tilikausiin
kohdistuva osuus.

ASPOCOMP-KONSERNIN TASE

6/02 6/01 Muutos 12/01
MEUR MEUR % MEUR

Pysyvät vastaavat

Aineettomat hyödykkeet 4,8 12,1 -59,8 5,3
Aineelliset hyödykkeet 145,6 177,5 -18,0 195,3
Sijoitukset 3,3 0,5 1,5

Vaihtuvat vastaavat

Vaihto-omaisuus 22,3 39,0 -42,9 30,7
Saamiset 44,4 47,8 -7,1 39,1
Sijoitukset 0 21,0 0,0
Rahat ja pankkisaamiset 10,1 33,2 -69,7 20,3

VASTAAVAA YHTEENSÄ 230,5 331,1 -30,4 292,1

Oma pääoma

Osakepääoma 10,1 10,1 10,1
Muu oma pääoma 92,6 142,0 -34,9 121,5
Vähemmistöosuus 31,0 38,9 -20,2 33,8
Pakolliset varaukset 2,4 10,6 -77,1 11,5
Pitkäaikainen vieras pääoma 46,7 49,9 -6,4 55,1
Lyhytaikainen vieras pääoma 47,7 79,6 -40,1 60,1

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 230,5 331,1 -30,4 292,1

TALOUDELLISIA TUNNUSLUKUJA

Oma pääoma/osake, e 10,24 14,99 13,01

Omavaraisuusaste, % 57,7 57,7 56,5

Gearing, % 44,9 13,9 35,7

Bruttoinvestoinnit, milj. e 13,7 27,4 73,3

Kertynyt poistoero ja vapaaehtoiset varaukset, 4,9 miljoonaa euroa,
on taseessa jaettu omaksi pääomaksi ja laskennalliseksi verovelaksi.

7(8)

KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET

6/02 12/01
MEUR MEUR
Velan vakuudeksi annetut kiinnitykset 6,0 3,2
Käyttöleasingvastuut 0,1 0,2
Muut vastuut 0,3 0,3
YHTEENSÄ 6,4 3,7

Kaikki luvut ovat tilintarkastamattomia. Tulevaisuutta koskevat
näkemykset perustuvat osavuosikatsauksen julkistamishetkeen ja
toteutumat saattavat aikanaan poiketa esitetyistä.

Tässä tiedotteessa mainitut asiat, jotka eivät ole historiallisia
tosiasioita, ovat tulevaisuuteen liittyviä lausuntoja. Kaikki
tulevaisuuteen liittyvät lausunnot sisältävät tunnnettuja ja
tuntemattomia riskejä, epävarmuuksia ja muita tekijöitä, jotka
saattavat johtaa Aspocomp-konsernin toteutuneiden tulosten, toiminnan
ja saavutusten olennaiseen poikkeamiseen mistä tahansa esitetystä tai
ilmaistusta sellaisesta tulevaisuuteen liittyvästä tuloksesta,
toiminnasta tai lausunnosta, joka sisältyy sellaiseen tulevaisuutta
koskevaan arvioon. Tällaiset tekijät käsittävät yleiset taloudelliset
ja liiketoimintaympäristöön liittyvät olosuhteet; lisäykset ja
muutokset piirilevyteollisuuden tuotantokapasiteetissa ja
kilpailutilanteessa; yhtiön kyvyn toteuttaa ja hyväksikäyttää
investointiohjelmansa ja yhtiön kyvyn jatkaa liiketoimintansa
laajentamista Euroopan ulkopuolella.

Vantaalla elokuun 1. päivänä 2002

ASPOCOMP GROUP OYJ

Hallitus

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Jarmo Niemi, puh. +358-9-759 70711

ASPOCOMP GROUP OYJ

Jarmo Niemi
toimitusjohtaja

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.aspocomp.com

TIEDOTUSTILAISUUS
Tiedotustilaisuus sijoittajille, analyytikoille ja lehdistölle
pidetään 1.8.2002 klo 11.00 Hotel Kämpin Paavo Nurmi -salissa (2.
krs), osoite: Kluuvikatu 2, 00100 Helsinki.
8(8)

SEURAAVA OSAVUOSIKATSAUS
Seuraava osavuosikatsaus julkaistaan torstaina 31.10.2002.