ASPOCOMP-KONSERNIN IFRS-STANDARDIN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO V. 2004


ASPOCOMP GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.4.2005 klo 13.00 1(12)

ASPOCOMP-KONSERNIN IFRS-STANDARDIN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO V. 2004

Aspocomp-konserni on vuoden 2005 alusta siirtynyt taloudellisessa
raportoinnissaan käyttämään IFRS-standardien mukaisia tilinpäätössääntöjä. IFRS-
standardin mukainen siirtymäajankohta on 1.1.2004. Vuoden 2005
osavuosikatsaukset julkaistaan IFRS-standardien kirjaamis- ja
arvostusperiaatteita noudattaen. Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2005
julkaistaan 4.5.2005. Avaava IFRS-tase on laadittu päivämäärälle 1.1.2004.

Merkittävimmät muutokset IFRS-tilinpäätöskäytäntöön siirryttäessä

Aspocomp on jo vuodesta 1999 soveltanut kaikkien rahoitusleasinghyödykkeiden
aktivointia varoihin ja kaikkien leasingvastuiden kirjaamista veloiksi.
Valmiste-ja puolivalmistevarastoja arvostettaessa on varastojen arvoon kirjattu
osuus kiinteistä kuluista ja poistoista. Suomalaisten konserniyhtiöiden osalta
on myös kirjattu IAS 19 -standardin mukaiset etuuspohjaiset palveluvuosirahat
kuluiksi ja veloiksi. Myöskin laskennallisia verosaamisia ja velkoja on kirjattu
vuodesta 1999 lähtien.

Aspocomp ei ole kirjannut avaavassa IFRS taseessaan velaksi suomalaisen TEL-
järjestelmän työkyvyttömyyseläkeosaa. Tämä perustuu Sosiaali- ja
terveysministeriön joulukuussa 2004 hyväksymiin tiettyihin muutoksiin Suomen
TEL-järjestelmän työkyvyttömyys-eläkeosan laskentaperusteisiin. Nämä muutokset
tulevat voimaan 1.1.2006 ja niiden jälkeen kyseinen työkyvyttömyysosa
käsitellään maksuperusteisena järjestelmänä. Koska Aspocomp ei kirjaa yllä
mainittua velkaa avaavaan taseeseen ei sitä myöskään tulouteta vuoden 2004
neljännen neljänneksen luvuissa, mikä parantaa Aspocompin vuoden 2004 ja 2005
tulosten vertailukelpoisuutta.

Koska Aspocomp on jo aiemmissa suomalaisen tilinpäätöskäytännön mukaisissa
tilinpäätöksissä kirjannut suurimmat IFRS-tilinpäätöskäytännön mukaan oikaisua
vaativat erät, ei siirtyminen uuteen tilinpäätöskäytäntöön aiheuta merkittäviä
muutoksia tulokseen tai taseeseen. Merkittävin muutos avaavan taseen omassa
pääomassa on omien osakkeiden hankintamenon kirjaamatta jättäminen 0,8 milj.
euroa. Tuloksen osalta vuositasolla merkittävin muutos on konsernin liikearvon
suunnitelman mukaisten poistojen peruutus 0,5 milj. euroa.

Segmentti-informaatio

Suomalaisen tilinpäätöskäytännön mukaisesti Aspocompin liiketoiminta oli jaettu
kahteen liiketoimintasegmenttiin, eli Piirilevyihin sekä Mekaniikkaan ja
moduuleihin.

IFRS-tilinpäätöskäytännön mukaisesti on sekä Mekaniikka että Moduulit jaettu
omaksi segmentikseen. Myös konsernihallinnon aiheuttamien kustannuksien
kohdistamista on muutettu. Aiemmin konsernihallinnon kustannukset oli
kohdistettu täysimääräisesti kullekin segmentille. IFRS-tilinpäätöskäytännön
mukaisesti konsernihallinnon kuluja on kohdistettu segmenteille vain niiltä osin
kuin se on IFRS-säännösten mukaisesti perusteltua.

Aiemman tilinpäätöskäytännön mukaisesti tutkimus- ja kehitysosakkuusyhtiöiden
kustannukset oli kirjattu täysimääräisesti Piirilevy-segmentin kustannuksiksi.
IFRS-säännösten mukaan edellä mainittujen yhtiöiden kustannukset kohdistetaan
täysimääräisesti konsernihallinnon kustannuksiksi.

2(12)
IFRS TAMMI-MAALISKUUN VERTAILUTIEDOT

Tuloslaskelma
FAS IFRS Muutos
1-3/2004 1-3/2004

Liikevaihto 47,6 47,6 0,0

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden
varastojen muutos +/- 1,6 1,6 0,0
Liiketoiminnan muut tuotot 0,2 0,2 0,0
Materiaalit ja palvelut -21,5 -21,5 0,0
Henkilöstökulut -10,5 -10,5 0,0
Poistot ja arvonalentumiset -6,1 -5,9 0,2
Liiketoiminnan muut kulut -8,0 -8,0 0,0
Osuus osakkuusyritysten tappioista -0,6 -0,6 0,0
Liikevoitto 2,7 2,9 0,2

Rahoitustuotot- ja kulut -0,4 -0,4 0,0
Voitto ennen veroja 2,3 2,5 0,2

Tuloverot -0,1 -0,1 0,0
Voitto ennen vähemmistöosuutta 2,2 2,4 0,2

Vähemmistön osuus -0,5 -0,5 0,0
Tilikauden voitto 1,7 1,9 0,2

Tulos/osake, euroa 0,09 0,09 0,0

Segmentit

Liikevaihto liiketoiminta-alueittain
FAS IFRS Muutos
1-3/2004 1-3/2004

Piirilevyt 36,4 36,4 0,0
Moduulit 7,9 8,0 0,1
Mekaniikka 3,3 3,3 0,0
Sisäinen liikevaihto 0,0 -0,1 -0,1
Liikevaihto yhteensä 47,6 47,6 0,0

Liikevoitto liiketoiminta-alueittain
FAS IFRS Muutos
1-3/2004 1-3/2004

Piirilevyt 1,3 2,4 1,1
Moduulit 1,6 1,8 0,2
Mekaniikka -0,2 -0,1 0,1
Konsernihallinto 0,0 -1,3 -1,3
Liikevoitto yhteensä 2,7 2,9 0,0

Konsernitase
FAS IFRS Muutos
1-3/2004 1-3/2004
3(13)
VARAT
Aineettomat hyödykkeet 3,9 4,0 0,2
Aineelliset hyödykkeet 103,3 101,4 -1,9
Pitkäaikaiset sijoitukset 1,1 0,3 -0,7
Pitkäaikaiset saamiset 0,4 2,3 1,9

Vaihto-omaisuus 24,0 24,0 0,0
Myyntisaamiset ja muut saamiset 52,4 52,5 0,1
Rahoitusarvopaperit 21,4 21,4 0,0
Rahavarat 7,1 7,1 0,0
VARAT YHTEENSÄ 213,5 213,1 -0,4

OMA PÄÄOMA JA VELAT
Osakepääoma 10,0 10,0 0,0
Ylikurssirahasto ja muut rahastot 84,7 83,9 -0,8
Kertyneet voittovarat 9,5 9,6 0,1
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 104,3 103,6 -0,7
Vähemmistön osuus 21,7 21,7
Oma pääoma yhteensä 104,3 125,3 21,0

Vähemmistön osuus, FAS 21,8 -21,8

Pitkäaikaiset velat 27,8 28,0 0,2
Pitkäaikaiset varaukset 2,1 2,3 0,2
Lyhytaikaiset velat 57,5 57,5 0,0
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 213,5 213,1 -0,4

Taloudelliset tunnusluvut:

Sijoitetun pääoman tuotto,% 3,7 3,6 -0,1
Oma pääoma/osake, euroa 5,2 5,2 0,0
Omavaraisuusaste, % 58,9 58,8 -0,1
Gearing, % 18,6 18,8 0,2

IFRS HUHTI-KESÄKUUN VERTAILUTIEDOT

Tuloslaskelma
FAS IFRS Muutos
4-6/2004 4-6/2004

Liikevaihto 52,9 52,9 0,0

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden
varastojen muutos +/- -0,4 -0,0 0,0
Liiketoiminnan muut tuotot 0,3 0,3 0,0
Materiaalit ja palvelut -22,8 -22,8 0,0
Henkilöstökulut -11,5 -11,5 0,0
Poistot ja arvonalentumiset -6,2 -6,0 0,2
Liiketoiminnan muut kulut -7,9 -7,9 0,0
Osuus osakkuusyritysten tappioista -0,6 -0,6 0,0
Liikevoitto 3,8 4,0 0,2

Rahoitustuotot- ja kulut -0,3 -0,2 0,0
Voitto ennen veroja 3,5 3,7 0,2
4(12)
Tuloverot -0,1 -0,1 0,0
Voitto ennen vähemmistön osuutta 3,4 3,6 0,2

Vähemmistön osuus -0,9 -0,9 0,0
Tilikauden voitto 2,6 2,8 0,2

Tulos/osake, euroa 0,13 0,14 0,01

Segmentit

Liikevaihto liiketoiminta-alueittain
FAS IFRS Muutos
4-6/2004 4-6/2004

Piirilevyt 40,5 40,7 0,3
Moduulit 9,3 9,3 0,0
Mekaniikka 3,1 3,1 0,0
Sisäinen liikevaihto -0,0 -0,3 -0,3
Liikevaihto yhteensä 100,5 100,5 0,0

Liikevoitto liiketoiminta-alueittain
FAS IFRS Muutos
4-6/2004 4-6/2004

Piirilevyt 1,3 3,5 2,2
Moduulit 2,6 2,5 -0,1
Mekaniikka 0,0 -0,1 0,0
Konsernihallinto 0,0 -2,0 -2,0
Liikevoitto yhteensä 3,8 4,0 0,2

Konsernitase
FAS IFRS Muutos
4-6/2004 4-6/2004

VARAT
Aineettomat hyödykkeet 3,7 4,0 0,4
Aineelliset hyödykkeet 101,2 99,3 -1,9
Pitkäaikaiset sijoitukset 1,6 0,8 -0,7
Pitkäaikaiset saamiset 0,0 1,9 1,9

Vaihto-omaisuus 25,0 25,0 0,0
Myyntisaamiset ja muut saamiset 55,0 55,2 0,2
Rahoitusarvopaperit 13,0 13,0 0,0
Rahavarat 13,1 13,1 0,0
VARAT YHTEENSÄ 212,5 212,2 -0,3

OMA PÄÄOMA JA VELAT
Osakepääoma 10,0 10,0 0,0
Ylikurssirahasto- ja muut rahastot 84,7 83,9 0,8
Kertyneet voittovarat 9,0 9,3 0,3
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 103,8 103,3 -0,5
Vähemmistön osuus 22,8 22,8
Oma pääoma yhteensä 103,8 126,0 22,8

5(12)
Vähemmistön osuus, FAS 22,8 -22,8

Pitkäaikaiset velat 25,4 25,6 0,2
Pitkäaikaiset varaukset 2,3 2,4 0,2
Lyhytaikaiset velat 58,2 58,2 0,0
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 212,5 212,3 -0,2

Taloudelliset tunnusluvut:

Sijoitetun pääoman tuotto,% 8,0 8,8 0,8
Oma pääoma/osake, euroa 5,2 5,2 0,0
Omavaraisuusaste, % 59,4 59,4 0,0
Gearing, % 19,6 19,7 0,1

IFRS HEINÄ-SYYSKUUN VERTAILUTIEDOT

Tuloslaskelma
FAS IFRS Muutos
7-9/2004 7-9/2004

Liikevaihto 52,1 52,1 0,0

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden
varastojen muutos +/- -0,5 -0,5 0,0
Liiketoiminnan muut tuotot 0,3 0,3 0,0
Materiaalit ja palvelut -23,1 -23,1 0,0
Henkilöstökulut -10,3 -10,3 0,0
Poistot ja arvonalentumiset -6,0 -5,8 0,2
Liiketoiminnan muut kulut -8,2 -8,2 0,0
Osuus osakkuusyritysten tappioista -0,4 -0,4 0,0
Liikevoitto 4,0 4,2 0,2

Rahoitustuotot- ja kulut -0,4 -0,5 0,0
Voitto ennen veroja 3,5 3,7 0,2

Tuloverot -0,9 -0,9 0,0
Voitto ennen vähemmistön osuutta 2,6 2,8 0,2

Vähemmistön osuus -0,9 -0,9 0,0
Tilikauden voitto 1,8 2,0 0,2

Tulos/osake, euroa 0,09 0,10 0,01

Segmentit

Liikevaihto liiketoiminta-alueittain
FAS IFRS Muutos
7-9/2004 7-9/2004

Piirilevyt 34,8 34,9 0,1
Moduulit 6,4 6,4 0,0
Mekaniikka 3,6 3,6 0,0
Sisäinen liikevaihto 0,0 -0,1 -0,1
6(12)
Liikevaihto yhteensä 152,7 152,7 0,0

Liikevoitto liiketoiminta-alueittain
FAS IFRS Muutos
7-9/2004 7-9/2004

Piirilevyt 1,9 3,3 1,5
Moduulit 2,2 2,4 0,2
Mekaniikka -0,1 0,0 0,1
Konsernihallinto 0,0 -1,5 -1,4
Liikevoitto yhteensä 4,0 4,2 0,2

Konsernitase
FAS IFRS Muutos
7-9/2004 7-9/2004
VARAT
Aineettomat hyödykkeet 3,3 3,9 0,6
Aineelliset hyödykkeet 97,1 95,2 -1,9
Pitkäaikaiset sijoitukset 1,7 1,0 -0,7
Pitkäaikaiset saamiset 0,0 1,9 1,9

Vaihto-omaisuus 25,0 25,0 0,0
Myyntisaamiset ja muut saamiset 52,8 52,9 0,1
Rahoitusarvopaperit 16,0 16,0 0,0
Rahavarat 14,2 14,2 0,0
VARAT YHTEENSÄ 210,2 210,1 -0,1

OMA PÄÄOMA JA VELAT
Osakepääoma 10,0 10,0 0,0
Ylikurssirahasto ja muut rahastot 84,7 83,9 -0,8
Kertyneet voittovarat 10,4 10,8 0,4
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 105,1 104,8 -0,3
Vähemmistöosuus 24,4 24,4
Oma pääoma yhteensä 105,1 129,2 24,1

Vähemmistön osuus, FAS 24,4 -24,4

Pitkäaikaiset velat 24,6 24,7 0,1
Pitkäaikaiset varaukset 2,5 2,7 0,2
Lyhytaikaiset velat 53,5 53,5 0,0
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 210,2 210,1 -0,1

Taloudelliset tunnusluvut:

Sijoitetun pääoman tuotto,% 8,5 8,9 0,4
Oma pääoma/osake, euroa 5,25 5,27 0,02
Omavaraisuusaste, % 61,5 61,5 0,0
Gearing, % 13,2 13,2 0,0

IFRS LOKA-JOULUKUUN VERTAILUTIEDOT
FAS IFRS Muutos
10-12/2004 10-12/2004
Tuloslaskelma
7(12)
Liikevaihto 44,7 44,7 0,0

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden
varastojen muutos +/- -0,6 -0,6 0,0
Liiketoiminnan muut tuotot 0,5 0,5 0,0
Materiaalit ja palvelut -19,1 -19,1 0,0
Henkilöstökulut -11,1 -11,1 0,0
Poistot ja arvonalentumiset -5,7 -5,5 0,2
Liiketoiminnan muut kulut -9,2 -9,2 0,0
Osuus osakkuusyritysten tappioista -0,3 -0,3 0,0
Liikevoitto -0,8 -0,6 0,2

Rahoitustuotot- ja kulut 0,0 0,4 0,4
Tappio ennen veroja -0,7 -0,2 0,6

Tuloverot 0,6 0,5 -0,1
Tappio (voitto) ennen vähemmistöosuutta -0,1 0,3 0,4

Vähemmistön osuus 0,0 0,0 0,0
Tilikauden tappio (voitto) -0,1 0,3 0,5

Tulos/osake, euroa -0,01 0,02 0,03

Segmentit

Liikevaihto liiketoiminta-alueittain
FAS IFRS Muutos
10-12/2004 10-12/2004

Piirilevyt 34,8 35,0 0,2
Moduulit 6,4 6,4 0,0
Mekaniikka 3,6 3,6 0,0
Sisäinen liikevaihto 0,0 -0,1 -0,1
Liikevaihto yhteensä 44,7 44,7 0,0

Liikevoitto liiketoiminta-alueittain
FAS IFRS Muutos
10-12/2004 10-12/2004

Piirilevyt -2,1 -0,6 1,5
Moduulit 1,2 1,3 0,1
Mekaniikka 0,2 0,3 0,1
Konsernihallinto 0,0 -1,5 -1,5
Liikevoitto yhteensä -0,8 -0,6 0,2

Konsernitase
FAS IFRS Muutos
10-12/2004 10-12/2004

VARAT
Aineettomat hyödykkeet 3,4 4,1 0,7
Aineelliset hyödykkeet 91,7 89,7 -1,9
Pitkäaikaiset sijoitukset 1,7 1,0 -0,7
Pitkäaikaiset saamiset 0,1 2,0 1,9
8(12)
Vaihto-omaisuus 22,6 22,6 0,0
Myyntisaamiset ja muut saamiset 46,6 46,5 0,0
Rahoitusarvopaperit 25,0 25,0 0,0
Rahavarat 8,2 8,2 0,0
VARAT YHTEENSÄ 199,2 199,2 -0,1

OMA PÄÄOMA JA VELAT
Osakepääoma 20,1 20,1 0,0
Ylikurssirahasto ja muut rahastot 74,7 73,9 -0,8
Kertyneet voittovarat 8,5 9,4 0,9
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 103,2 103,4 0,1
Vähemmistön osuus 22,3 22,3
Oma pääoma yhteensä 103,2 125,6 22,4

Vähemmistöosuus, FAS 22,3 -22,3

Pitkäaikaiset velat 21,1 20,8 -0,3
Pitkäaikaiset varaukset 1,9 2,1 0,2
Lyhytaikaiset velat 50,7 50,7 0,0
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 199,2 199,2 -0,1

Taloudelliset tunnusluvut:

Sijoitetun pääoman tuotto, % 6,3 6,9 0,6
Oma pääoma/osake, euroa 5,15 5,20 0,05
Omavaraisuusaste, % 62,9 63,1 0,2
Gearing, % 8,6 8,3 0,3

IFRS VUODEN 2004 VERTAILUTIEDOT

Tuloslaskelma
FAS IFRS Muutos
2004 2004

Liikevaihto 197,4 197,4 0,0

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden
Varastojen muutos +/- 0,0 0,0 0,0
Liiketoiminnan muut tuotot 1,3 1,3 0,0
Materiaalit ja palvelut -86,5 -86,5 0,0
Henkilöstökulut -43,4 -43,4 0,0
Poistot ja arvonalentumiset -23,9 -23,1 0,7
Liiketoiminnan muut kulut -33,3 -33,3 0,0
Osuus osakkuusyritysten tappioista -2,0 -2,0 0,0
Liikevoitto 9,7 10,4 0,7

Rahoitustuotot- ja kulut -1,0 -0,7 0,4
Voitto ennen veroja 8,6 9,8 1,1

Välittömät verot -0,4 -0,5 -0,1
Voitto ennen vähemmistöosuutta 8,2 9,2 1,0

Vähemmistön osuus -2,3 -2,3 0,0
Tilikauden voitto 6,0 6,9 1,0
9(12)
Tulos/osake, euroa 0,30 0,35 0,05

Segmentit

Liikevaihto liiketoiminta-alueittain
FAS IFRS Muutos
2004 2004

Piirilevyt 152,4 152,8 0,4
Moduulit 32,5 32,5 0,0
Mekaniikka 12,6 12,6 0,0
Sisäinen liikevaihto 0,0 -0,4 -0,4
Liikevaihto yhteensä 197,4 197,4 0,0

Liikevoitto liiketoiminta-alueittain
FAS IFRS Muutos
2004 2004

Piirilevyt 2,3 8,6 6,3
Moduulit 7,5 8,0 0,5
Mekaniikka -0,1 0,1 0,2
Konsernihallinto 0,0 -6,3 -6,3
Liikevoitto yhteensä 9,7 10,4 0,7

Lisätiedot IFRS-tilinpäätöskäytäntöön siirtymisen vaikutuksista taseen
täsmäytyslaskelmiin

1. Aineettomat hyödykkeet

Suomalaisen tilinpäätöskäytännön mukaisesti taseen aineettomiin hyödykkeisiin
kirjattu konserniliikearvo on muodostunut hankintahinnan ja hankitun tytäryhtiön
hankintahetken oman pääoman erotuksena. Konserniliikearvosta on suomalaisen
tilinpäätöskäytännön mukaisesti vähennetty suunnitelman mukaiset poistot. Poisto-
aika on ollut 5 vuotta.

Avaavassa IFRS -taseessa konsernin liikearvot ovat säilyneet muuttumattomina
IFRS 1 -siirtymästandardin sallimien siirtymäsäännösten mukaisesti. IFRS-
tilinpäätösstandardien mukaisesti liikearvoista ei enää kirjata suunnitelman
mukaisia poistoja. Liikearvot testataan vuosittain tai mahdollisen erityisen
syyn ilmaantuessa. Liikearvojen testaus tapahtuu rahavirtaa tuottavien
yksiköiden tasolla. Liikearvon poistojen peruutuksen vaikutus vuonna 2004 on 0,5
milj.euroa.

2. Aineelliset hyödykkeet

Suomalaisen tilinpäätöskäytännön mukaisesti aineellisiin hyödykkeisiin on
kirjattu Kiinassa sijaitsevan tytäryhtiön ACP Electronics Ltd:n pitkäaikainen
maavuokra. Kyseinen maavuokra-sopimus on kestoltaan 50 vuotta ja se on
kohdistettu tase-erään maa-alueet.

IFRS-tilinpäätöskäytännön mukaisesti ko. etukäteen maksettu maavuokra on
kirjattu pitkäaikaisiin saamisiin. Avaavassa taseessa kyseisen pitkäaikaisen
maavuokra-sopimuksen jäljellä oleva osuus on 1,9 milj.euroa.
10(12)
3. Sijoitukset

Omat osakkeet

Suomalaisen tilinpäätöskäytännön mukaisesti konsernin hallussa olleet omat
osakkeet on kirjattu taseen varoihin sekä omien osakkeiden rahastoon. IAS 32
-standardin mukaisesti omien osakkeiden hankintameno on vähennetty taseen
varoista sekä omasta pääomasta. Tämän muutoksen vaikutus on sekä avaavassa
taseessa että vuoden 2004 päättävässä taseessa 0,8 milj.euroa.

Myytävissä olevat sijoitukset

Myytävissä olevat sijoitukset sisältävät listattujen ja listaamattomien
yhtiöiden osakkeita. Listattujen yhtiöiden osakkeet on arvostettu
tilinpäätöskurssiin. Listaamattomien yhtiöiden osakkeet on arvostettu
alkuperäiseen hankintamenoon tai mahdolliseen sitä alempaan arvoon. Suomalaisen
tilinpäätöskäytännön mukaan kaikki myytävissä olevat sijoitukset on kirjattu
hankintamenoon. Tämän kirjauskäytännön muutoksen vaikutus taseen varoihin on
alle 0,1 milj. euroa.

4. Laskennalliset verosaamiset

Suomalaisen tilinpäätöskäytännön mukaisesti Aspocomp-konserni on kirjannut
laskennallisia verosaamisia ja -velkoja vuodesta 1999 alkaen. IFRS-standardien
mukaiseen avaavaan taseeseen on tämän lisäksi kirjattu IFRS-oikaisujen vaikutus
laskennalliseen verosaamiseen. Näiden oikaisujen vaikutus avaavaan taseeseen on
0,1 milj. euroa, sekä vuoden 2004 päättävään taseeseen -0,1 milj. euroa.

5. Oma pääoma

IFRS-laskentakäytäntöön siirtymisen johdosta syntyneet tulosvaikutteiset
oikaisuerät on kirjattu avaavan taseen oman pääomaan. Merkittävimmät muutokset
omassa pääomassa on eritelty alla olevassa taulukossa.

2003 2004 2004 2004 2004
31.12. 31.3. 30.6. 30.9. 31.12.

Oma pääoma FAS 102,1 104,3 103,8 105,1 103,2

IFRS-oikaisut:
IAS 19, Työsuhde-etuudet -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1
IAS 32, Omien osakkeiden rahasto -0,8 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8
IAS 39, Johdannaiset -0,1 0,0 0,1 0,0 0,0
IFRS 3, Liikearvon poistojen peruutus 0,0 0,2 0,4 0,5 0,7
IAS 39, Oman pääoman suojauksen peruutus 0,0 -0,1 -0,2 -0,1 0,2
IAS 1, Vähemmistöosuus 20,4 21,7 22,8 24,4 22,3
IFRS- oikaisut yhteensä 19,5 21,0 22,3 24,0 22,4

Oma pääoma IFRS 121,7 125,3 126,0 129,2 125,6

Muuntoerot ovat IFRS-siirtymästandardin sallimien helpotusten mukaisesti
nollattu avaavassa IFRS-taseessa. Suomalaisen tilinpäätöskäytännön mukaisesti
emoyhtiön ottaman pitkäaikaisen valuuttaluoton kurssiero on kirjattu oman
pääoman suojaustoimena omaa pääomaa vastaan. IFRS-tilinpäätöskäytännön mukaan
tätä suojausta ei ole tulkittu tehokkaaksi ja kyseisen lainan kurssiero on

11(12)
palautettu rahoitustuottoihin ja kuluihin. Tämän oikaisun vaikutus vuoden 2004
lopun omaan pääomaan on 0,2 milj. euroa.

6. Varaukset

IFRS:ään siirtymisen yhteydessä konsernin henkilökunnan työsuhde-etuudet on
luokiteltu maksu- ja etuuspohjaisiin järjestelyihin. Muutoksena Suomalaisen
tilinpäätöskäytänön mukaisiin kirjauksiin on IFRS:n siirryttäessä Thaimaassa
sijaitsevassa tytäryhtiössä P.C.B. Center (Thailand) Co., Ltd:ssä kirjattu
avaavaan taseeseen etuuspohjaiseen järjestelyyn liittyvä velka. Tämän velan
kirjaamisen vaikutus avaavaan IFRS taseeseen sekä vuoden 2004 lopun IFRS-
taseeseen on 0,2 milj. euroa. Muut IFRS-tilinpäätöskäytännön mukaiset työsuhde-
etuudet on kirjattu jo suomalaisen tilinpäätöskäytännön mukaisiin
tilinpäätöksiin kuluiksi ja veloiksi.

Lisätiedot IFRS-tilinpäätöskäytäntöön siirtymisen vaikutuksista tuloslaskelman
täsmäytyslaskelmiin

1. Liikearvon poistot

Suomalaisen tilinpäätöskäytännön mukaisesti on konsernin liikearvosta kirjattu
suunnitelman mukaiset poistot. Kyseisen liikearvon poitoaika on ollut 5 vuotta.

IFRS-tilinpäätöskäytännön mukaisesti konserniliikearvosta ei kirjata
suunnitelman mukaisia poistoja. Näiden poistojen peruuttamisen vaikutus vuoden
2004 nettovoittoon on 0,5 milj. euroa.

2. Rahoitustuotot ja kulut

Suomalaisen tilinpäätöskäytännön mukaisesti emoyhtiön ottaman pitkäaikaisen
luoton kurssiero on kirjattu oman pääoman suojaustoimena omaa pääomaa vastaan.
IFRS-tilinpäätöskäytännön mukaan tätä suojausta ei ole tulkittu tehokkaaksi ja
kyseisen lainan kurssiero on palautettu rahoitustuottoihin ja kuluihin. Tämän
oikaisun vaikutus vuoden 2004 nettovoittoon on 0,2 milj. euroa.

3. Johdannaissopimukset

Aspocomp ei sovella suojauslaskentaa siirtymähetkellä tai vuonna 2004
voimassaoleviin johdannaissopimuksiin. Tästä syystä näiden sopimusten käyvän
arvon muutokset kirjataan tulosvaikutteisesti. Suomalaisen tilinpäätöskäytännön
mukaan johdannaissopimukset on raportoitu ainoastaan tilinpäätöksen
liitetiedoissa. Edellä mainitun kirjauskäytännön muutoksen vaikutus vuoden 2004
nettovoittoon on alle 0,1 milj. euroa.

4. Tuloverot

Kaikista IFRS-tilinpäätöskäytännön aiheuttamista muutoksista ja oikaisuista on
kirjattu laskennallinen verosaaminen tai verovelka. Tästä syystä kirjattujen
verojen vaikutus vuoden 2004 nettovoittoon on alle 0,1 milj. euroa.

5. Nettovoitto

Alla olevassa taulukossa on esitetty IFRS-oikaisujen vaikutus Aspocomp konsernin
nettovoittoon:

2004 2004 2004 2004 2004
12(12)
1-3 4-6 7-9 10-12 1-12

Nettovoitto FAS 1,7 2,6 1,8 -0,1 6,0

IFRS-oikaisut:
IAS 39, Johdannaiset 0,1 0,0 -0,1 0,0 0,0
IFRS 3, Liikearvon poistojen peruutus 0,2 0,2 0,2 0,2 0,7
IAS 39, Oman pääoman suojauksen peruutus -0,1 0,0 0,1 0,3 0,2
IFRS- oikaisut yhteensä 0,2 0,2 0,2 0,5 1,0

Nettovoitto IFRS 1,9 2,8 2,0 0,3 6,9

IFRS-tilinpäätöskäytännön mukaiset luvut ovat tilintarkastamattomia.

Lisätietoja antaa Group Financial Controller Hannu Hiillos, puh. (09) 7597 0715.

ASPOCOMP GROUP OYJ

Maija-Liisa Friman
toimitusjohtaja

Aspocomp: Innovatiivisia liitäntäratkaisuja elektroniikkateollisuudelle

Aspocomp-konserni tarjoaa ja kehittää innovatiivisia liitäntäratkaisuja
elektroniikkateollisuudelle läheisessä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Yhtiöllä
on vahva ja tunnustettu asema komponenttitoimittajana mobiileihin
päätelaitteisiin, minkä lisäksi yhtiö pyrkii edelleen vahvistamaan asemaansa
toimittajana autoteollisuudelle ja tietoliikenneverkkoihin. Tarjoamme
globaaleille asiakkaillemme nopean tien massatuotantoon uusien teknologioiden
soveltamisessa joustavasti ja kustannustehokkaasti, mihin tasapainoinen
tuotantorakenteemme Euroopassa ja Aasiassa soveltuu hyvin.

Pyrimme tarjoamaan asiakkaillemme ratkaisuja, jotka mahdollistavat yhä suuremman
joustavuuden heidän omassa tuotesuunnittelussaan. Lopputuotteiden elinkaarien
lyhentyessä tällä hyödyllä on käsityksemme mukaan yhä suurempi merkitys
asiakkaillemme.

Aspocomp-konsernin tuotantolaitokset sijaitsevat lähellä asiakkaita Suomessa,
Kiinassa ja Thaimaassa. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2004 noin 200 miljoonaa
euroa ja henkilöstömäärä noin 3.500.

Jakelu:
Helsingin pörssi
keskeiset tiedotusvälineet
www.aspocomp.com