ASPOCOMP HAKEE VUODEN 1999 A-OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE JA JATKAA OMIEN OSAKKEIDEN OSTAMISTA


ASPOCOMP GROUP Oyj PÖRSSITIEDOTE 24.10.2001 klo 14:30 1(4)

ASPOCOMP HAKEE VUODEN 1999 A-OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN
PÖRSSIN PÄÄLISTALLE JA JATKAA OMIEN OSAKKEIDEN OSTAMISTA

Aspocomp Group Oyj:n hallitus on päättänyt hakea vuoden 1999 A-optio-
oikeuksien ottamista Helsingin Pörssin päälistalle siten, että
listaus alkaa arviolta 23.11.2001.

A-optio-oikeuksia on yhteensä 375.000. Kukin optio-oikeus oikeuttaa
merkitsemään yhden (1) Aspocomp Group Oyj:n osakkeen. Yhteensä A-
optio-oikeuksilla voi merkitä enintään 375.000 osaketta.
Tämänhetkinen merkintähinta optio-oikeuksillä on 24 euroa/osake.
Merkintähinnasta vähennetään vuosittain maksettavat osingot.
Listaamisen yhteydessä vuoden 1999 optio-oikeudet siirretään arvo-
osuusjärjestelmään.

Aspocomp Group Oyj:n hallitus on päättänyt hankkia enintään 100.000
omaa osaketta julkisessa kaupankäynnissä jo hankittujen 100.000
osakkeen lisäksi. Päätös perustuu varsinaisen yhtiökokouksen
23.3.2001 hallitukselle antamaan valtuutukseen hankkia omia
osakkeita. Omat osakkeet hankitaan pääomarakenteen kehittämiseksi,
käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen
rahoittamisessa tai toteuttamisessa, muutoin edelleen luovutettaviksi
tai mitätöitäviksi. Osakkeiden hankinta aloitetaan aikaisintaan
31.10.2001.

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Jarmo Niemi, puh. +358-9-759 70711

ASPOCOMP GROUP Oyj

Jarmo Niemi
toimitusjohtaja

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.aspocomp.com

Liite 1:
Optio-oikeuksien 1999 ehdot

LIITE 1

ASPOCOMP GROUP OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 1999

Aspocomp Group Oyj:n (’yhtiö’) hallitus (’hallitus’) on kokouksessaan
1.10.1999 päättänyt esittää 22.10.1999 kokoontuvalle ylimääräiselle
yhtiökokoukselle optio-oikeuksien antamista Aspocomp Group -konsernin
erikseen nimettäville avainhenkilöille sekä Aspocomp Group Oyj:n
hallituksen puheenjohtajalle seuraavin ehdoin:

I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT

1. Optio-oikeuksien määrä
2(4)
Optio-oikeuksia annetaan 750.000 kpl, jotka oikeuttavat merkitsemään
yhteensä 750.000 Aspocomp Group Oyj:n osaketta.

2. Optio-oikeudet

Optio-oikeuksista 375.000 merkitään kirjaimella A ja 375.000
kirjaimella B.
Yhtiö lähettää option saajille kirjallisen ilmoituksen optio-
oikeuksien tarjoamisesta. Optio-oikeudet annetaan, kun option
saajalta on saatu hyväksyntä yhtiön tekemään tarjoukseen.
Optionhaltijalle annetaan pyynnöstä optiotodistukset, kun
merkintäaika optiolla on alkanut, ellei optio-oikeuksia ole viety
arvo-osuusjärjestelmään.

3. Optioiden suuntaaminen

Optio-oikeudet annetaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
poiketen Aspocomp Group -konsernin erikseen nimettäville
avainhenkilöille, Aspocomp Group Oyj:n hallituksen puheenjohtajalle
sekä Aspocomp Group Oyj:n kokonaan omistamalle tytäryhtiölle Aspocomp
Oy:lle. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta ehdotetaan
poikettavaksi, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi konsernin
avainhenkilöiden kannustusjärjestelmää.

4. Optio-oikeuksien jakaminen

Hallitus päättää optio-oikeuksien jakamisesta. Aspocomp Oy:lle
annetaan optio-oikeuksia siltä osin, kuin niitä ei jaeta Aspocomp
Group -konsernin avainhenkilöille ja Aspocomp Group Oyj:n hallituksen
puheenjohtajalle. Aspocomp Group Oyj:n hallituksen puheenjohtajalle
annetaan enintään 20.000 optiota. Aspocomp Group Oyj:n hallitus
päättää tytäryhtiölle annettavien optio-oikeuksien jakamisesta
myöhemmin Aspocomp Group -konsernin työsuhteisille avainhenkilöille
tai Aspocomp Group Oyj:n uudelle hallituksen puheenjohtajalle.

5. Optio-oikeuksien luovuttaminen ja tarjoamisvelvollisuus

Optio-oikeudet ovat vapaasti siirrettävissä, kun osakemerkinnän aika
niiden osalta on alkanut. Hallitus voi edellä sanotusta poiketen
kuitenkin antaa luvan optio-oikeuksien luovuttamiseen aikaisemminkin.

Mikäli merkitsijän työ- tai toimisuhde Aspocomp Group -konserniin
kuuluvaan yhtiöön päättyy ennen 1.11.2003 muusta syystä kuin
työntekijän tai toimisuhteessa olevan kuolemasta tai eläkkeelle
siirtymisestä johtuen, on hänen viipymättä tarjottava yhtiölle
vastikkeetta sellaiset optio-oikeudet, joiden osalta kohdan II.2.
mukainen osakemerkinnän aika ei työ- tai toimisuhteen
päättymispäivänä ollut alkanut. Tätä tarjoamisvelvollisuutta ei ole
Aspocomp Group Oyj:n hallituksen puheenjohtajalla, joka ei ole
täysipäiväisessä työ- tai toimisuhteessa Aspocomp Group -konserniin.

II OSAKEMERKINNÄN EHDOT

1. Oikeus uusien osakkeiden merkintään
3(4)
Kukin optio-oikeus oikeuttaa sen haltijan merkitsemään yhden (1)
Aspocomp Group Oyj:n osakkeen, jonka kirjanpidollinen vasta-arvo on
yksi (1) euro. Merkintöjen seurauksena yhtiön osakemäärä voi nousta
enintään 750.000 uudella osakkeella ja osakepääoma 750.000 (ei
tarkka) eurolla.

Aspocomp Oy ei Aspocomp Group Oyj:n tytäryhtiönä voi merkitä optio-
oikeuksien nojalla Aspocomp Group Oyj:n osakkeita.

2. Osakkeiden merkintä ja maksu

Osakkeiden merkintäaika alkaa:
– optio-oikeudella A 1.11.2001 ja
– optio-oikeudella B 1.11.2003.

Osakkeiden merkintäaika päättyy kaikilla optio-oikeuksilla
30.11.2005.

Osakkeiden merkintä tapahtuu Aspocomp Group Oyj:n pääkonttorissa ja
mahdollisesti muussa myöhemmin ilmoitettavassa paikassa. Osakkeet on
maksettava merkittäessä.

3. Osakkeiden merkintähinta

Osakkeen merkintähinta on kaksikymmentäviisi (25) euroa. Osakkeen
merkintähintaa alennetaan 22.10.1999 jälkeen ja ennen osakemerkintää
jaettavien osinkojen määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä.
Osakkeen merkintähinta on kuitenkin aina vähintään osakkeen vasta-
arvo.

4. Osakkeiden kirjaus

Merkityt ja täysin maksetut osakkeet kirjataan merkitsijän arvo-
osuustilille.

5. Osakeoikeudet

Osakkeet oikeuttavat osinkoon siltä tilikaudelta, jonka kuluessa ne
on merkitty. Muut osakeoikeudet alkavat osakepääoman korotuksen
tultua merkityksi kaupparekisteriin.

6. Osakeannit, vaihtovelkakirjalainat ja optio-oikeudet ennen
osakemerkintää

Mikäli yhtiö ennen osakemerkintää korottaa osakepääomaa
uusmerkinnällä tai laskee liikkeeseen uusia vaihtovelkakirjalainoja
tai optio-oikeuksia siten, että näiden merkitseminen tai saaminen
perustuu Aspocomp Group Oyj:n osakkuuteen, on optio-oikeuden
haltijalla sama tai yhdenvertainen oikeus osakkeenomistajan kanssa.
Yhdenvertaisuus toteutetaan yhtiön hallituksen päättämällä tavalla
siten, että merkittävissä olevien osakkeiden määriä, merkintähintoja
tai molempia muutetaan.

Mikäli yhtiö ennen osakemerkintää korottaa osakepääomaa
rahastoannilla, muutetaan merkintäsuhdetta siten, että optio-
4(4)
oikeuksien nojalla merkittävien osakkeiden suhteellinen osuus
osakepääomasta säilyy muuttumattomana. Mikäli yhdellä optio-
oikeudella merkittävissä olevien osakkeiden uusi lukumäärä tulisi
olemaan murtoluku, otetaan murto-osuus huomioon merkintähintaa
alentamalla.

7. Oikeudet eräissä erityistapauksissa

Mikäli yhtiö ennen osakemerkintää alentaa osakepääomaansa, muutetaan
optio-oikeuden ehtojen mukaista merkintäoikeutta vastaavasti
osakepääoman alentamispäätöksessä tarkemmin sanotulla tavalla.

Mikäli yhtiö ennen osakemerkintää asetetaan selvitystilaan, varataan
optio-oikeuksien omistajille tilaisuus käyttää merkintäoikeuttaan
hallituksen asettamana määräaikana ennen selvitystilan alkamista.

Mikäli yhtiö päättää sulautua sulautuvana yhtiönä toiseen yhtiöön tai
kombinaatiofuusiossa muodostuvaan yhtiöön tai jakautua, annetaan
optio-oikeuksien omistajille oikeus merkitä osakkeet hallituksen
asettamana määräaikana ennen sulautumista tai jakautumista. Tämän
jälkeen merkintäoikeutta ei enää ole.

Mikäli yhtiö osakkeiden merkintäajan alettua päättää hankkia omia
osakkeitaan kaikille osakkaille tehtävällä tarjouksella, on optio-
oikeuksien omistajille tehtävä yhdenvertainen tarjous. Muissa
tapauksissa omien osakkeiden hankkiminen ei edellytä yhtiöltä
optioita koskevia toimenpiteitä. Mikäli osakkeenomistajalle syntyy
osakeyhtiölain tarkoittama lunastusoikeus muiden osakkeenomistajien
osakkeisiin, tulee optio-oikeuksien omistajille antaa
osakkeenomistajien kanssa yhdenvertainen mahdollisuus myydä optio-
oikeuksiaan lunastajalle.

Osakkeen nimellisarvon muuttuessa siten, että osakepääoma säilyy
ennallaan, muutetaan optio-oikeuksien osakemerkintäehtoja niin, että
merkittävien osakkeiden yhteenlaskettu nimellisarvo ja yhteenlaskettu
merkintähinta säilyvät ennallaan.

Yhtiön muuttuminen julkisesta osakeyhtiöstä yksityiseksi
osakeyhtiöksi ei aiheuta muutoksia optio-oikeuksien ehtoihin.

8. Riitojen ratkaiseminen

Optio-oikeuksia koskevat riitaisuudet ratkaistaan
välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen
mukaisesti.

9. Muut seikat

Yhtiön hallitus voi päättää optio-oikeuksien siirtämisestä arvo-
osuusjärjestelmään myöhemmin ja ehtoihin tämän johdosta tehtävistä
teknisistä muutoksista. Yhtiön hallitus päättää muista optio-
oikeuksiin liittyvistä seikoista. Optio-oikeuksia koskevat asiakirjat
ovat nähtävissä Aspocomp Group Oyj:n pääkonttorissa Helsingissä.