ASPOCOMP GROUP OYJ:N YHTIÖKOKOUS 5. HUHTIKUUTA 2002


ASPOCOMP GROUP Oyj PÖRSSITIEDOTE 5.4.2002 klo 16.20 1(4)

ASPOCOMP GROUP OYJ:N YHTIÖKOKOUS 5. HUHTIKUUTA 2002

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2001 ei jaeta osinkoa.
Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 12 pykälää
yhtiökokouksen pitopaikan osalta. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen
ehdotukset sen valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden
hankkimisesta ja uusmerkinnästä ja/tai vaihtovelkakirjalainojen
ottamisesta. Lisäksi yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen
osakepääoman alentamisesta.

YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELLYT ASIAT

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2001 ja myönsi
vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle ja
toimitusjohtajan sijaiselle.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että
tilikaudelta 2001 ei jaeta osinkoa.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on kuusi.
Hallituksen jäsenenä jatkaa Gustav Nyberg. Erovuorossa olleista
hallituksen jäsenistä valittiin jatkamaan Jorma Eloranta, Karl Van
Horn, Aimo Eloholma ja Roberto Lencioni. Uudeksi hallituksen
jäseneksi valittiin Tuomo Lähdesmäki.
Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖS YHTIÖJÄRJESTYKSEN 12 PYKÄLÄN
MUUTTAMISEKSI

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa
yhtiöjärjestyksen 12 pykälän kuulumaan seuraavasti:
Yhtiökokous pidetään Helsingissä, Vantaalla tai Espoossa.
Osakkeenomistajalla on voidakseen käyttää puhe- ja äänestysvaltaansa
yhtiökokouksessa ilmottauduttava kokouskutsussa mainitulla tavalla.
Viimeinen ilmoittautumispäivä voi olla aikaisintaan kymmenen päivää
ennen kokousta.

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖS VALTUUTTAA HALLITUS PÄÄTTÄMÄÄN
OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa
hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön
voitonjakokelpoisilla varoilla siten, että kirjanpidolliselta vasta-
arvoltaan 1 euron osakkeita voidaan hankkia enintään 500.000
kappaletta, kuitenkin siten, että yhtiölle ja sen tytäryhteisöille
kuuluvien osakkeiden yhteenlaskettu kirjanpidollinen vasta-arvo tai
niiden tuottama äänimäärä hankinnan jälkeen ei saa ylittää viittä (5)
prosenttia yhtiön osakepääomasta tai kaikkien osakkeiden tuottamasta
äänimäärästä.

Osakkeita voidaan hankkia ainoastaan Helsingin Pörssin järjestämän
julkisen kaupankäynnin välityksellä, jolloin ne hankitaan muussa kuin
osakkeenomistajien omistusten suhteessa.

2(4)
Osakkeita voidaan hankkia hallituksen päättämin tavoin ja laajuudessa
yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi yrityskauppojen
tai muiden järjestelyjen rahoittamisessa tai toteuttamisessa, muutoin
edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi tai jos se on yhtiön
tunnuslukujen valossa hallituksen käsityksen mukaisesti
osakkeenomistajien intressissä tai jos hallitus muutoin harkitsee sen
olevan edullinen tapa käyttää likvidejä varoja.

Osakkeet hankitaan niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen
hankintahetken käypään arvoon. Osakkeiden hankintahinta suoritetaan
myyjille Helsingin Pörssin ohjesäännön ja Suomen Arvopaperikeskuksen
sääntöjen mukaan määräytyvässä maksuajassa.

Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa
pääomaa.

Koska hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on alle 5 prosenttia
yhtiön koko osakemäärästä ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä,
osakkeiden hankinnalla ei ole merkittävää vaikutusta
osakkeenomistukseen ja äänivallan jakautumiseen yhtiössä.

Osakeyhtiölain perusteella yhtiön lähipiiriin kuuluvat omistivat
12.2.2002 yhteensä 5.412.039 osaketta yhtiön 10.141.926 osakkeesta,
mikä on 53,4 % yhtiön osakepääomasta. Lähipiiriin kuuluvien osuus
osakkeiden tuottamasta äänimäärästä on 53,4 %. Koska omat osakkeet on
tarkoitus hankkia Helsingin Pörssin järjestämän julkisen
kaupankäynnin välityksellä ilman tietoa osakkeiden
luovuttajatahoista, yhtiön lähipiiriin kuuluvien osuutta yhtiön
osakepääomasta ja äänivallasta osakkeiden hankinnan jälkeen ei voida
määritellä.

Hallitus on oikeutettu päättämään omien osakkeiden hankkimisen muista
ehdoista.

Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Hallituksen valtuutuksen nojalla mahdollisesti myöhemmin tehtävä
päätös omien osakkeiden hankkimisesta julkistetaan erikseen.

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖS OSAKEPÄÄOMAN ALENTAMISESTA

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön
osakepääomaa alennetaan seuraavasti:

Yhtiön osakepääomaa alennetaan 100.900 eurolla mitätöimällä ennen
15.2.2002 hankitut, yhtiön hallussa olevat 100.900 omaa osaketta
ilman maksua. Mitätöinti kohdistuu ainoastaan yhtiön hallussa oleviin
omiin osakkeisiin.

Osakkeiden hankintahinta vähennetään yhtiön jakokelpoisesta omasta
pääomasta. Yhtiön sidottu pääoma ei vähene, koska mitätöityjen
osakkeiden kirjapidollista vasta-arvoa vastaava määrä siirretään
osakepääomasta ylikurssirahastoon.

3(4)
Osakepääoman alentamisella omia osakkeita mitätöimällä ei ole
vaikutusta osakkeenomistukseen ja äänivallan jakautumiseen yhtiössä,
koska mitätöitävät osakkeet ovat yhtiön hallussa.

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖS VALTUUTTAA HALLITUS PÄÄTTÄMÄÄN
UUSMERKINNÄSTÄ JA/TAI VAIHTOVELKAKIRJALAINOJEN OTTAMISESTA

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa
hallituksen päättämään uusmerkinnästä ja/tai vaihtovelkakirjalainojen
ottamisesta seuraavasti:

Yhtiön hallitus valtuutetaan päättämään osakepääoman
korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä ja/tai
vaihtovelkakirjalainan ottamisesta kerran tai useamman kerran
siten, että uusmerkinnässä ja/tai vaihtovelkakirjan nojalla
tapahtuvassa uusmerkinnässä voidaan osakepääomaa korottaa yhteensä
enintään 2.000.000 eurolla tai tätä pienemmällä määrällä, joka
vastaa enintään viidesosaa yhtiökokouksen valtuutuspäätöksen ja
hallituksen korotuspäätöksen ajankohtana rekisteröidystä yhtiön
osakepääomasta ja osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä.
Valtuutus käsittää oikeuden poiketa suunnatuilla anneilla
osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetuoikeudesta uusiin
osakkeisiin ja/tai vaihtovelkakirjoihin edellyttäen, että
poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, sekä
oikeuden päättää uusmerkinnästä siten, että osakkeita voidaan merkitä
apporttiomaisuutta vastaan tai muuten tietyin ehdoin taikka
käyttämällä kuittausoikeutta. Valtuutusta hallitus saa käyttää
tarvittaessa yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen, pääomarakenteen
vahvistamiseen, omistuspohjan laajentamiseen, yrityskauppojen
toteuttamiseen ja muihin vastaaviin tarkoituksiin. Hallitus ei saa
poiketa merkintäetuoikeudesta yhtiön lähipiiriin kuuluvan hyväksi.

Valtuutus käsittää myös oikeuden päättää merkintään oikeutetuista,
merkintähinnoista ja -ehdoista, vaihtovelkakirjalainan ehdoista sekä
muista uusmerkintään ja/tai vaihtovelkakirjalainan ottamiseen
liittyvistä ehdoista ja seikoista.

Valtuutus on voimassa yhden vuoden varsinaisen yhtiökokouksen
päivämäärästä lukien.

Vantaalla 5.4.2002

Aspocomp Group Oyj
Hallitus

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Jarmo Niemi, puh. +358-9-7597 0711.

Aspocomp Group Oyj

Jarmo Niemi
toimitusjohtaja
4(4)

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.aspocomp.com