ASPOCOMP GROUP OYJ:N YHTIÖKOKOUS 4. HUHTIKUUTA 2003


ASPOCOMP GROUP Oyj PÖRSSITIEDOTE 4.4.2003 klo 17:10 1(4)

ASPOCOMP GROUP OYJ:N YHTIÖKOKOUS 4. HUHTIKUUTA 2003

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2002 jaetaan osinkoa 0,25 euroa
osakkeelta. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset sen
valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja
luovuttamisesta sekä uusmerkinnästä ja/tai vaihtovelkakirjalainojen
ottamisesta.

YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELLYT ASIAT

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2002 ja myönsi
vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle ja
toimitusjohtajan sijaiselle.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että
tilikaudelta 2002 jaetaan osinkoa 0,25 euroa osakkeelta eli
2.485.256,50 euroa. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 9.4.2003 ja osingon
maksupäivä on 16.4.2003.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on kuusi.
Hallituksen jäseninä jatkavat Jorma Eloranta, Aimo Eloholma, Roberto
Lencioni, Tuomo Lähdesmäki ja Karl Van Horn. Erovuorossa ollut Gustav
Nyberg valittiin jatkamaan hallituksen jäsenenä. Tilintarkastajaksi
valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖS VALTUUTTAA HALLITUS PÄÄTTÄMÄÄN
OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa
hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön
voitonjakokelpoisilla varoilla siten, että kirjanpidolliselta vasta-
arvoltaan 1 euron osakkeita voidaan hankkia enintään 500.000
kappaletta, kuitenkin siten, että yhtiölle ja sen tytäryhteisöille
kuuluvien osakkeiden yhteenlaskettu kirjanpidollinen vasta-arvo tai
niiden tuottama äänimäärä hankinnan jälkeen ei saa ylittää viittä (5)
prosenttia yhtiön osakepääomasta tai kaikkien osakkeiden tuottamasta
äänimäärästä.

Osakkeita voidaan hankkia ainoastaan Helsingin Pörssin järjestämän
julkisen kaupankäynnin välityksellä, jolloin ne hankitaan muussa kuin
osakkeenomistajien omistusten suhteessa.

Osakkeita voidaan hankkia hallituksen päättämin tavoin ja laajuudessa
yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi yrityskauppojen
tai muiden järjestelyjen rahoittamisessa tai toteuttamisessa, muutoin
edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi tai jos se on yhtiön
tunnuslukujen valossa hallituksen käsityksen mukaisesti
osakkeenomistajien intressissä tai jos hallitus muutoin harkitsee sen
olevan edullinen tapa käyttää likvidejä varoja.

Osakkeet hankitaan niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen
hankintahetken käypään arvoon. Osakkeiden hankintahinta suoritetaan
myyjille Helsingin Pörssin ohjesäännön ja Suomen Arvopaperikeskuksen
sääntöjen mukaan määräytyvässä maksuajassa.
2(4)
Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa
pääomaa.

Koska hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on alle 5 prosenttia
yhtiön koko osakemäärästä ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä,
osakkeiden hankinnalla ei ole merkittävää vaikutusta
osakkeenomistukseen ja äänivallan jakautumiseen yhtiössä.

Osakeyhtiölain perusteella yhtiön lähipiiriin kuuluvat omistivat
20.2.2003 yhteensä 7.257.968 osaketta yhtiön 10.041.026 osakkeesta,
mikä on 72,28 % yhtiön osakepääomasta. Lähipiiriin kuuluvien osuus
osakkeiden tuottamasta äänimäärästä on 72,28 %. Koska omat osakkeet
on tarkoitus hankkia Helsingin Pörssin järjestämän julkisen
kaupankäynnin välityksellä ilman tietoa osakkeiden
luovuttajatahoista, yhtiön lähipiiriin kuuluvien osuutta yhtiön
osakepääomasta ja äänivallasta osakkeiden hankinnan jälkeen ei voida
määritellä.

Hallitus on oikeutettu päättämään omien osakkeiden hankkimisen muista
ehdoista.

Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Hallituksen valtuutuksen nojalla mahdollisesti myöhemmin tehtävä
päätös omien osakkeiden hankkimisesta julkistetaan erikseen.

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖS OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMISESTA

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa
hallituksen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta siten, että
valtuutuksen kohteena on yhteensä enintään 500.000 kappaletta
kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 1 euron yhtiölle hankittuja omia
osakkeita lain mukaisin rajoituksin.

Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä
järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan.

Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin
siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia
yhtiön omia osakkeita. Luovutusta ei saa tehdä yhtiön lähipiiriin
kuuluvan hyväksi.

Osakkeet voidaan luovuttaa hallituksen päättämään arvoon ja ne
voidaan luovuttaa muuta vastiketta kuin rahavastiketta vastaan.
Osakkeet voidaan luovuttaa hallituksen päättämin tavoin ja
laajuudessa yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamisessa
tai toteuttamisessa, tai avainhenkilöiden kannustamistarkoituksessa
tai niitä voidaan myydä julkisessa kaupankäynnissä.

Hallitus päättää omien osakkeiden luovuttamisen muista ehdoista.

Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päivämäärästä
lukien.

3(4)
Omien osakkeiden luovuttamisen tarkoitus ja syyt osakkeiden
luovuttamiseksi muussa kuin osakkeenomistajien omistussuhteessa.

Valtuutuksen antamisella on tarkoitus luoda yhtiölle mahdollisuus
käyttää yhtiön omistamia omia osakkeitaan mm. vastikkeena
yrityskaupoissa ja omaisuuden hankkimisessa yhtiölle. Tästä johtuen
hallitus katsoo, että hallituksen oikeudelle päättää osakkeiden
luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa
osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita on
painava taloudellinen syy.

Osakkeiden luovuttamisen vaikutus osakeomistuksen ja äänivallan
jakoon, lähipiiriin kuuluvien henkilöiden osakkeenomistus

Ehdotuksen mukaan hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja
missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Tästä johtuen tässä
vaiheessa ei ole mahdollista arvioida luovutuksien vaikutuksia
omistussuhteisiin ja äänivallan jakoon. Koska yhtiön omistamilla
osakkeilla ei ole oikeutta osallistua yhtiökokoukseen, eikä niillä
myöskään ole äänivaltaa, voidaan kuitenkin todeta, että osakkaiden
suhteellinen osuus yhtiön käytettävissä olevasta äänivallasta
pienenee omien osakkeiden luovutuksien johdosta.

Osakeyhtiölain nojalla yhtiön lähipiiriin kuuluvat omistavat
20.2.2003 yhteensä 7.257.968 osaketta yhtiön 10.041.026 osakkeesta,
mikä on 72,28 % yhtiön osakepääomasta ja äänistä. Luovutusta ei voi
tehdä lähipiiriin kuuluvan henkilön hyväksi.

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖS VALTUUTTAA HALLITUS PÄÄTTÄMÄÄN
UUSMERKINNÄSTÄ JA/TAI VAIHTOVELKAKIRJALAINOJEN OTTAMISESTA

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa
hallituksen päättämään uusmerkinnästä ja/tai vaihtovelkakirjalainojen
ottamisesta seuraavasti:

Yhtiön hallitus valtuutetaan päättämään osakepääoman
korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä ja/tai
vaihtovelkakirjalainan ottamisesta kerran tai useamman kerran
siten, että uusmerkinnässä ja/tai vaihtovelkakirjan nojalla
tapahtuvassa uusmerkinnässä voidaan osakepääomaa korottaa yhteensä
enintään 2.000.000 eurolla tai tätä pienemmällä määrällä, joka
vastaa enintään viidesosaa yhtiökokouksen valtuutuspäätöksen ja
hallituksen korotuspäätöksen ajankohtana rekisteröidystä yhtiön
osakepääomasta ja osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä.
Valtuutus käsittää oikeuden poiketa suunnatuilla anneilla
osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetuoikeudesta uusiin
osakkeisiin ja/tai vaihtovelkakirjoihin edellyttäen, että
poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, sekä
oikeuden päättää uusmerkinnästä siten, että osakkeita voidaan merkitä
apporttiomaisuutta vastaan tai muuten tietyin ehdoin taikka
käyttämällä kuittausoikeutta. Valtuutusta hallitus saa käyttää
tarvittaessa yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen, pääomarakenteen
vahvistamiseen, omistuspohjan laajentamiseen, yrityskauppojen
toteuttamiseen ja muihin vastaaviin tarkoituksiin. Hallitus ei saa
poiketa merkintäetuoikeudesta yhtiön lähipiiriin kuuluvan hyväksi.
4(4)
Valtuutus käsittää myös oikeuden päättää merkintään oikeutetuista,
merkintähinnoista ja -ehdoista, vaihtovelkakirjalainan ehdoista sekä
muista uusmerkintään ja/tai vaihtovelkakirjalainan ottamiseen
liittyvistä ehdoista ja seikoista.

Valtuutus on voimassa yhden vuoden varsinaisen yhtiökokouksen
päivämäärästä lukien.

Vantaalla 4.4.2003

Aspocomp Group Oyj
Hallitus

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Jarmo Niemi, puh. +358-9-7597 0711.

Aspocomp Group Oyj

Jarmo Niemi
toimitusjohtaja

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.aspocomp.com