ASPOCOMP GROUP OYJ:N YHTIÖKOKOUS 23. MAALISKUUTA 2001


ASPOCOMP GROUP Oyj PÖRSSITIEDOTE 23.03.2001 klo 16.15 1(4)

ASPOCOMP GROUP OYJ:N YHTIÖKOKOUS 23. MAALISKUUTA 2001

Ennakoitua parempi ensimmäinen neljännes. Yhtiökokous päätti, että
osinkoa jaetaan 0,50 euroa osakkeelta eli yhteensä 5.070.963 euroa.
Osingon maksupäivä on 4.4.2001. Yhtiökokous päätti muuttaa
yhtiöjärjestyksen 12 pykälän vastaamaan osakeyhtiölain muutosta
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset sen valtuuttamisesta
hankkimaan ja luovuttamaan omia osakkeita (ehdotukset julkistettu
kokonaisuudessaan pörssitiedotteella 19.2.2001).

TULEVAISUUDEN KEHITYSNÄKYMÄT VUODELLE 2001

Ennakoitua korkeamman käyttöasteen ennustetaan johtavan aiemmasta
poiketen yli 5 %:n liikevaihdon kasvuun ensimmäisellä
vuosineljänneksellä. Koko vuoden kasvuennuste, yli 30 %, säilyy
ennallaan.

YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELLYT ASIAT

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2000 ja myönsi
vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikauden
voitosta jaetaan osinkoa 0,50 euroa osakkeelta eli 5.070.963 euroa.
Osingonjaon täsmäytyspäivä on 28.3.2001 ja osingon maksupäivä on
4.4.2001.

Hallituksen jäseninä jatkavat Jorma Eloranta, Karl Van Horn, Aimo
Eloholma, Roberto Lencioni ja Apichart Vilassakdanont. Erovuorossa
ollut Gustav Nyberg valittiin uudelleen hallituksen jäseneksi. Jorma
Eloranta jatkaa hallituksen puheenjohtajana ja Karl Van Horn
varapuheenjohtajana.

Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö SVH Pricewaterhouse Coopers
Oy.

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖS YHTIÖJÄRJESTYKSEN 12 PYKÄLÄN
MUUTTAMISEKSI

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa
yhtiöjärjestyksen 12 pykälän kuulumaan seuraavasti:
Osakkeenomistajalla on voidakseen käyttää puhe- ja äänestysvaltaansa
yhtiökokouksessa ilmottauduttava kokouskutsussa mainitulla tavalla.
Viimeinen ilmoittautumispäivä voi olla aikaisintaan kymmenen päivää
ennen kokousta.

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖS VALTUUTTAA HALLITUS PÄÄTTÄMÄÄN
OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa
hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön
voitonjakokelpoisilla varoilla siten, että kirjanpidolliselta vasta-
arvoltaan 1 euron osakkeita voidaan hankkia enintään 507.096
kappaletta, kuitenkin siten, että yhtiölle ja sen tytäryhteisöille
2(4)
kuuluvien osakkeiden yhteenlaskettu kirjanpidollinen vasta-arvo tai
niiden tuottama äänimäärä hankinnan jälkeen ei saa ylittää viittä (5)
prosenttia yhtiön osakepääomasta tai kaikkien osakkeiden tuottamasta
äänimäärästä.

Osakkeita voidaan hankkia ainoastaan Helsingin Pörssin järjestämän
julkisen kaupankäynnin välityksellä, jolloin ne hankitaan muussa kuin
osakkeenomistajien omistusten suhteessa.

Osakkeita voidaan hankkia hallituksen päättämin tavoin ja laajuudessa
yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi yrityskauppojen
tai muiden järjestelyjen rahoittamisessa tai toteuttamisessa, muutoin
edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi tai jos se on yhtiön
tunnuslukujen valossa hallituksen käsityksen mukaisesti
osakkeenomistajien intressissä tai jos hallitus muutoin harkitsee sen
olevan edullinen tapa käyttää likvidejä varoja.

Osakkeet hankitaan niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen
hankintahetken käypään arvoon. Osakkeiden hankintahinta suoritetaan
myyjille Helsingin Pörssin ohjesäännön ja Suomen Arvopaperikeskuksen
sääntöjen mukaan määräytyvässä maksuajassa.

Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa
pääomaa.

Koska hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on alle 5 prosenttia
yhtiön koko osakemäärästä ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä,
osakkeiden hankinnalla ei ole merkittävää vaikutusta
osakkeenomistukseen ja äänivallan jakautumiseen yhtiössä.

Osakeyhtiölain perusteella yhtiön lähipiiriin kuuluvat omistivat
15.2.2001 yhteensä 61.291 osaketta yhtiön 10.141.926 osakkeesta, mikä
on 0,60435 % yhtiön osakepääomasta. Lähipiiriin kuuluvien osuus
osakkeiden tuottamasta äänimäärästä on 0,60435 %. Koska omat osakkeet
on tarkoitus hankkia Helsingin Pörssin järjestämän julkisen
kaupankäynnin välityksellä ilman tietoa osakkeiden
luovuttajatahoista, yhtiön lähipiiriin kuuluvien osuutta yhtiön
osakepääomasta ja äänivallasta osakkeiden hankinnan jälkeen ei voida
määritellä.

Hallitus on oikeutettu päättämään omien osakkeiden hankkimisen muista
ehdoista.

Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien

Hallituksen valtuutuksen nojalla mahdollisesti myöhemmin tehtävä
päätös omien osakkeiden hankkimisesta julkistetaan erikseen.

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖS VALTUUTTAA HALLITUS PÄÄTTÄMÄÄN
OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMISESTA

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa
hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta siten,
että valtuutuksen kohteena on yhteensä enintään 507.096 kappaletta

3(4)
kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 1 euron hallituksen valtuutuksen
nojalla yhtiölle hankittuja omia osakkeita.

Hallitus valtuutettiin päättämään siitä, kenelle ja missä
järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan.

Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin
siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia
yhtiön omia osakkeita. Luovutusta ei saa tehdä yhtiön lähipiiriin
kuuluvan hyväksi.

Osakkeet voidaan luovuttaa hallituksen päättämään arvoon ja ne
voidaan luovuttaa muuta vastiketta kuin rahavastiketta vastaan.
Osakkeet voidaan luovuttaa hallituksen päättämin tavoin ja
laajuudessa yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamisessa
tai toteuttamisessa, tai avainhenkilöiden kannustamistarkoituksessa
tai niitä voidaan myydä julkisessa kaupankäynnissä.

Hallitus päättää omien osakkeiden luovuttamisen muista ehdoista.

Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päivämäärästä
lukien.

Omien osakkeiden luovuttamisen tarkoitus ja syyt osakkeiden
luovuttamiseksi muussa kuin osakkeenomistajien omistussuhteessa

Valtuutuksen antamisella on tarkoitus luoda yhtiölle mahdollisuus
käyttää yhtiön omistamia omia osakkeitaan mm. vastikkeena
yrityskaupoissa ja omaisuuden hankkimisessa yhtiölle. Tästä johtuen
hallitus katsoo, että hallituksen oikeudelle päättää osakkeiden
luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa
osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita on
painava taloudellinen syy.

Osakkeiden luovuttamisen vaikutus osakeomistuksen ja äänivallan
jakoon, lähipiiriin kuuluvien henkilöiden osakkeenomistus

Ehdotuksen mukaan hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja
missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Tästä johtuen tässä
vaiheessa ei ole mahdollista arvioida luovutuksien vaikutuksia
omistussuhteisiin ja äänivallan jakoon. Koska yhtiön omistamilla
osakkeilla ei ole oikeutta osallistua yhtiökokoukseen, eikä niillä
myöskään ole äänivaltaa, voidaan kuitenkin todeta, että osakkaiden
suhteellinen osuus yhtiön käytettävissä olevasta äänivallasta
pienenee omien osakkeiden luovutuksien johdosta.

Osakeyhtiölain nojalla yhtiön lähipiiriin kuuluvat omistivat
15.2.2001 yhteensä 61.291 osaketta yhtiön 10.141.926 osakkeesta, mikä
on 0,60435 % yhtiön osakepääomasta ja äänistä. Luovutusta ei voi
tehdä lähipiiriin kuuluvan henkilön hyväksi.

Helsingissä 23.03.2001

Aspocomp Group Oyj
Hallitus
4(4)

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Jarmo Niemi, puh. +358-9-759 70711.

Aspocomp Group Oyj

Jarmo Niemi
Toimitusjohtaja

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.aspocomp.com