ASPOCOMP GROUP OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2006: LIIKEVAIHTO 40,7 MILJOONAA EUROA, LIIKETULOS -3,6 MILJOONAA EUROA


ASPOCOMP GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 5.5.2006 klo 8.00

ASPOCOMP GROUP OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2006:
LIIKEVAIHTO 40,7 MILJOONAA EUROA, LIIKETULOS -3,6 MILJOONAA EUROA

– Konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto pysyi vertailujakson tasolla ja oli
40,7 miljoonaa euroa (39,9 milj. e 1-3/2005).

– Piirilevyt-liiketoiminnan liikevaihto nousi 9,1 prosenttia 37,2 miljoonaan
euroon (34,1). Aasian tehtaiden liikevaihto kasvoi 33 prosenttia.

– Konsernin liiketulos laski -3,6 miljoonaan euroon (-1,8) eli -8,7 prosenttiin
liikevaihdosta. Heikkeneminen johtui odotetusti lähinnä Salon piirilevytehtaan
käynnissä olevasta uudistamisprojektista sekä Moduulit-liiketoiminnan
kannattavuuden jyrkästä laskusta.

– Osakekohtainen tulos oli -0,23 euroa (-0,11).

– Liiketoiminnan rahavirta oli 1,7 miljoonaa euroa (2,1) ja investoinnit 5.7
miljoonaa euroa (1,9). Osakekohtainen rahavirta investointien jälkeen oli -0,20
euroa (0,01).

Katsauksessa ei ole mukana syyskuussa 2005 myydyn Mekaniikka-liiketoiminnan
lukuja.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Aspocompin Piirilevyt-liiketoiminnan koko vuoden liikevaihdon ja kannattavuuden
ennakoidaan kasvavan viimevuotisesta. Ydinliiketoimintaan kuulumattoman Moduulit-
liiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden arvioidaan parantuvan vuoden
ensimmäisestä neljänneksestä ja koko vuoden tuloksen olevan positiivinen
nykyiseen ylläpitosopimukseen kuuluvien toimitusten kasvun ansiosta. Konsernin
vuoden 2006 liikevaihdon arvioidaan kasvavan viime vuoteen verrattuna ja
tuloksen kääntyvän positiiviseksi vuoden jälkimmäisellä puoliskolla.

TOIMITUSJOHTAJA MAIJA-LIISA FRIMAN:

”Aspocompin ensimmäisen neljänneksen tulos ei ollut tyydyttävä. Sitä heikensivät
Moduulit-liiketoiminnan asteittain pienentynyt kannattavuus ja erityisesti Salon
piirilevytehtaan uudistamisprojekti. Salon tehtaan tuotteiden kannattavuutta
leikkasi uusilla teknologioilla valmistettavien HDI-piirilevyjen tuotannon
viivästyminen ja niiden heikko saanto tuotannon aloitusvaiheessa. Tehtaan myynti
jäi siten vertailukauden tasosta.

Maailmanlaajuiset kädessä pidettävien päätelaitteiden markkinat kasvoivat
voimakkaasti katsausjakson aikana ja alalla raportoitiin tuotteiden keskihinnan
ja vaativuustason noususta. Vaativammissa matkapuhelimissa käytetään HDI-
piirilevyjä, joiden globaali tarjonta on ollut jopa riittämätöntä nopean kasvun
vuoksi. Kehitys avaa merkittäviä kasvumahdollisuuksia.

Nykyiset muutoksemme vievät konsernin seuraavalle teknologiselle tasolle. Tällä
hetkellä kasvu korkean teknologian HDI-piirilevyjen globaalissa kysynnässä on
yli kaksi kertaa nopeampaa kuin koko piirilevymarkkinoilla yhteensä.
Markkinatutkijat ennustavat koko piirilevymarkkinoiden kasvavan noin 42
miljardiin dollariin (lähes 34 mrd. euroa) vuonna 2006. Teknologisesti vaativien
HDI-piirilevyjen osuus siitä on noin 12 prosenttia. Aasian markkinoiden
ennakoidaan kasvavan yli 8 prosenttia, kun taas markkinoiden muualla maailmassa
odotetaan hieman supistuvan.

Tämän kehityksen valossa äskettäin julkaistu päätöksemme investoida Intiaan oli
hyvin ajoitettu. Se syventää yhteistyötä maailmanlaajuisten, nopeasti kasvavien
avainasiakkaidemme kanssa. Tehdas tulee olemaan Intian ensimmäinen vaativan
teknologian HDI-piirilevytehdas ja sen ennakoidaan aloittavan toimintansa vuoden
2007 toisen vuosipuoliskon aikana. Projekti on käynnistynyt aikataulun
mukaisesti avainhenkilöiden palkkauksella ja tehdassuunnitelman vahvistamisella.

Vaikka investointi Intiaan varmistaa asemaamme globaalina piirilevytoimittajana,
tutkimme edelleen aktiivisesti laajentumismahdollisuuksia Aasiassa kasvavien
nykyisten ja tulevien asiakkaiden palvelemiseksi. Merkittävä tavoite on myös
riittävän tuotantokapasiteetin turvaaminen Kiinassa. Keskipitkällä aikavälillä
haluamme kasvaa nopeammin kuin teknologisesti vaativien piirilevyjen globaalit
markkinat ja saavuttaaksemme tavoitteemme meidän on edettävä mahdollisimman
nopeasti.”

PIIRILEVYMARKKINAT

Katsausjaksolla HDI-piirilevyjen globaali kysyntä tietoliikenneverkkoihin ja
autoteollisuuteen pysyi hyvänä. Vahva kasvu kädessä pidettävien päätelaitteiden
segmentissä jatkui. Niitä valmistavat Aspocomp-konsernin asiakkaat raportoivat
erinomaisista tuloksista ja keskihintojen noususta, mikä viittaa
kehittyneempien, vaativia HDI-piirilevyjä käyttävien laitteiden myynnin kasvuun.
Tämän seurauksena HDI-piirilevyjen kysyntä katsausjaksolla ylitti
maailmanlaajuinen tarjonnan. Asteittain kasvavien raaka-ainehintojen ohella se
synnytti paineita nostaa HDI-piirilevyjen hintoja.

Markkina-arvioiden mukaan katsausjakson koko globaali piirilevytuotanto kasvoi
hieman yli 2 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Aasiassa piirilevyjen
kysyntä kasvoi selvästi yli 3 prosenttia. HDI-piirilevyjen kysyntä lisääntyi
tätäkin nopeammin ja erityisesti Kiinassa sen arvioitiin kasvaneen noin 10
prosenttia viime vuoden lopusta.

KONSERNIN TAMMI-MAALISKUUN LIIKEVAIHTO JA TULOS (vertailuluvut 1-3/2005)

Liikevaihto ja -tulos, milj. e

1-3/2006 muutos-% 1-3/2005
Konserni
Liikevaihto 40,7 1,9 39,9
Liiketulos -3,6 -1,8

Piirilevyt
Liikevaihto 37,2 9,1 34,1
Liiketulos -2,5 -1,5
Moduulit
Liikevaihto 3,7 -44,0 6,6
Liiketulos 0,0 1,3

Aspocomp-konsernin katsausjakson liikevaihto oli 40,7 miljoonaa euroa (39,9) eli
se pysyi samalla tasolla vertailujaksoon nähden. Vaikka pienemmän Oulun
piirilevytehtaan liikevaihto kasvoi tyydyttävästi, Suomen tehtaiden
yhteenlaskettu liikevaihto ei saavuttanut viime vuoden vastaavan jakson tasoa.
Tämä johtui pääosin Salon piirilevytehtaan uudistamisprojektista ja Oulun
moduulitehtaan asteittain heikentyneestä liikevaihdosta. Heikkenemistä kompensoi
kuitenkin selvästi Aasian tehtaiden vahva kasvu erityisesti Kiinassa, jossa
suuremman katteen HDI-piirilevyjen myynti oli vahvaa.

Aspocomp-konsernin tilikauden liikevaihto jakautui markkina-alueittain
seuraavasti: Eurooppa 57 prosenttia (71 %), Aasia 29 prosenttia (22 %) ja Etelä-
ja Pohjois-Amerikka 14 prosenttia (7 %). Suomen tehtaiden osuus liikevaihdosta
oli 46 prosenttia (62 %) ja Aasian tehtaiden osuus 54 prosenttia (38 %). Aasian
tehtaiden osuus kasvoi vertailujaksosta konsernin strategian mukaisesti.
Konsernin liikevaihdosta noin 68 prosenttia (72 %) kertyi matkapuhelin- ja
tietoliikennejärjestelmien tuotteista ja noin 32 prosenttia (28 %) auto-,
teollisuus- ja kulutuselektroniikasta.

Viiden suurimman asiakkaan eli Elcoteqin, Ningbo Birdin, Nokian, Philipsin ja
Siemensin osuus tammi-maaliskuun liikevaihdosta oli 51 prosenttia (55 %).

Liiketulos ennen poistoja oli 1,1 miljoonaa euroa (3,3) eli 2,6 prosenttia
liikevaihdosta (8,3 %). Liiketulos oli -3,6 miljoonaa euroa (-1,8).

Salon tehtaan raskaat tappiot laskivat konsernin katsausjakson kannattavuutta.
Oulun moduulitehtaan liiketulos koheni selvästi edelliseltä neljännekseltä ja se
teki nollatuloksen. Tulos heikkeni vertailujaksosta tehtaan valmistamien
tietoliikenneverkkotuotteiden lähestyessä elinkaarensa loppua.

Konsernin nettorahoituskulut olivat -0,3 miljoonaa euroa (-0,3) ja katsauskauden
tulos oli -3,8 miljoonaa euroa (-2,1). Tulos jatkuvista liiketoiminnoista
osaketta kohti oli -0,23 euroa (-0,11). Liiketoiminnan rahavirta oli 1,7
miljoonaa euroa (2,1) ja osakekohtainen rahavirta investointien jälkeen -0,20
euroa (0,01).

Konsernin tutkimus- ja tuotekehityskulut olivat 1,1 miljoonaa euroa (1,1) eli
2,7 prosenttia (2,8 %) liikevaihdosta.

KONSERNIN LIIKETOIMINTA-ALUEET

Piirilevyt

Piirilevyt-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi katsausjaksolla 9,1 prosenttia 37,2
miljoonaan euroon (34,1). Kehitys erityisesti Kiinan tehtaalla jatkui hyvänä.
Projekti tehtaan HDI-kapasiteetin lisäämiseksi noin 50 prosentilla viime vuoden
keskiarvosta oli loppuvaiheessa ja tehtaan kapasiteetti kokonaan käytössä.
Toisaalta Salon tehtaan uudella teknologialla valmistettujen piirilevyjen
tuotannon käynnistäminen oli odotettua vaikeampaa. Se heikensi saantoa ja uuden
teknologian tuotteiden osuutta kokonaistuotannosta. Lisäksi uuden
pinnoituslinjan asennus helmikuussa aiheutti linjalle noin viikon mittaisen
seisokin ja supisti tehtaan kapasitettia huomattavasti. Tehtaan katsausjakson
liikevaihto jäi siten vertailujakson liikevaihdosta.

Vaikka Oulun tehtaan liikevaihto kohosi selvästi vastaavasta jaksosta viime
vuonna, Suomen tehtaiden yhteenlaskettu vertailukelpoinen liikevaihto Salossa ja
Oulussa laski Salon muutosprojektin myötä 11 prosenttia (10 %). Aasian tehtaiden
liikevaihto Kiinassa ja Thaimaassa nousi 33 prosenttia (0 %) lähinnä Kiinan
tehtaan HDI-kapasiteetin kasvun ansiosta. Myös Thaimaan tehtaan liikevaihto
kasvoi hieman.

Piirilevyt-liiketoiminnan ensimmäisen neljänneksen liikevaihto jakautui
alueittain seuraavasti: Eurooppa 53 prosenttia (67 %), Aasia 31 prosenttia
(24 %) ja Etelä- ja Pohjois-Amerikka 16 prosenttia (9 %). Suomen tehtaiden
osuus liikevaihdosta oli 41 prosenttia (52 %) ja Aasian tehtaiden 59
prosenttia (48 %).

Tammi-maaliskuun aikana HDI-piirilevyjen osuus Aspocompin koko
piirilevytuotannosta oli 54 prosenttia.

Liiketoiminta-alueen liiketulos tammi-maaliskuussa oli -2,5 miljoonaa euroa (-
1,5). Kannattavuutta laski erityisesti Salon tehtaan uusien tuotteiden huono
saanto. Konsernin muiden tehtaiden liiketulos oli voitollinen erityisesti
Kiinassa ja Oulussa. Thaimaan tehtaan kannattavuus nousi.

Moduulit

Moduulit-liiketoiminnan liikevaihto supistui odotetun voimakkaasti 44,0
prosentilla 3,7 miljoonaan euroon (6,6). Liiketulos laski 0,0 miljoonaan euroon
(1,3).

Heikentynyt liikevaihto ja kannattavuus johtuivat pääosin Oulun tehtaan
valmistamien tietoliikenneverkkotuotteiden elinkaaren päättymisestä asteittain.
Tuotteille solmittu kunnossapitosopimus on voimassa useamman vuoden ja
toimitusten odotetaan lisääntyvän katsausjaksosta vuoden loppua kohti.
Toimitukset muille teollisuuksille pysyivät viime vuoden vertailujakson tasolla.

RAHOITUS, INVESTOINNIT JA OMAVARAISUUS

Konsernin rahoitustilanne tarkastelukaudella oli hyvä. Katsauskauden lopussa
konsernin likvidit varat olivat 17,2 miljoonaa euroa (31,6). Korolliset
nettovelat kasvoivat 30,2 miljoonaan euroon (10,6) lähinnä kassavarojen
pienentymisen seurauksena. Ne sisälsivät 19,1 miljoonaa euroa (21,9)
konsernitaseeseen konsolidoituja rahoitusleasingvelkoja. Nettovelkaantumisaste
oli 29,5 prosenttia (8,4 %) ja korottomat velat olivat 39,1 miljoonaa euroa
(31,6).

Investoinnit olivat 5,7 miljoonaa euroa (1,9) eli 14,0 prosenttia liikevaihdosta
(4,3 %). Ne koostuivat lähinnä Kiinan tehtaan HDI-linjan laajentamisesta ja
Salon tehtaan teknologisista investoinneista. Investoinnit Aasiaan olivat 2,9
miljoonaa euroa (0,4) ja Eurooppaan 2,8 miljoonaa euroa (1,5).
Nettorahoituskulujen osuus liikevaihdosta oli 0,6 prosenttia (0,8 %).

Konsernin omavaraisuusaste maaliskuun lopussa oli 54,3 prosenttia (63,1 %).

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Aspocompin osakkeiden kokonaismäärä 31.3.2006 oli 20 082 052 kappaletta.
Osakkeiden nimellisarvo oli 1,00 euroa ja yhtiön osakepääoma 20 082 052 euroa.
Osakkeiden kokonaismäärästä yhtiö omisti 200 000 kappaletta. Niiden
kirjanpidollinen vasta-arvo oli 200 000 euroa ja suhteellinen osuus kaikkien
osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä 1,0 prosenttia. Omilla osakkeilla
oikaistu osakemäärä oli 19 882 052 osaketta.

Aspocomp Group Oyj:n osakkeita vaihdettiin Helsingin Arvopaperipörssissä 1 704
444 kappaletta 1.1.-31.3.2006 välisenä aikana. Kauppojen yhteenlaskettu arvo oli
6 154 788 euroa. Alin kaupantekokurssi oli 3,35 euroa (7.3. ja 8.3.2006), ylin
4,06 euroa (9.1.2006) ja keskikurssi 3,61 euroa. Päätöskurssi 31.3.2006 oli 3,50
euroa ja yhtiön markkina-arvo omien osakkeiden määrällä oikaistuna oli 69,6
miljoonaa euroa. Hallintarekisteröityjen osakkeiden osuus osakekannasta
tilikauden lopussa oli 7,66 prosenttia ja suoran ulkomaisen omistuksen osuus
0,77 prosenttia.

Aspocomp Group Oyj:n hallitus päätti 13.3.2006 osakepohjaisesta
kannustinjärjestelmästä, joka astui voimaan varsinaisen yhtiökokouksen 10.4.2006
myönnettyä optio-oikeuksia. Kannustinjärjestelmän piiriin kuuluu noin 12 ylemmän
johdon jäsentä. Järjestelmän mahdollinen etu maksetaan osaksi yhtiön osakkeina
ja osaksi käteismaksuna vuonna 2007. Etuun liittyy osakkeiden luovutuskielto
kahden vuoden sisällä maksuajan päättymisestä. Mahdollinen etu perustuu
konsernin osakekohtaiseen tulokseen (EPS). Lisäksi yhtiön toimitusjohtajan ja
johtoryhmän on omistettava osakkeita tietyssä suhteessa vuotuiseen
bruttopalkkaansa niin kauan, kuin työ- tai toimisuhde konserniin on voimassa.

HENKILÖSTÖ

Aspocomp-konsernissa työskenteli katsausjaksona keskimäärin 3 479 henkilöä (3
360). Henkilöstön määrä 31.3.2006 oli 3 459 (3 351). Heistä työntekijöitä oli 2
503 ja toimihenkilöitä 956.

Henkilöstö keskimäärin alueen ja toimialan mukaan,
tammi-maaliskuu

2006 muutos-% 2005
Eurooppa 866 -6,0 918
Aasia 2 613 6,6 2 442
Yhteensä 3 479 3,7 3 360

2006 muutos-% 2005
Piirilevyt 3 282 3,4 3 173
Moduulit 174 3,0 169
Konsernihallinto 23 27,8 18
Yhteensä 3 479 3,5 3 360

Katsausjaksolla jatkettiin henkilöstön kehittämisprosessin implementointia.
Edellisellä neljänneksellä käynnistetyllä prosessilla yhtenäistetään
toimintatapoja ja dokumentointia eri maissa.

Osana Suomen toimipisteiden tasa-arvosuunnitelmaa katsausjaksolla julkaistiin
tutkimus sukupuolten välisten palkkaerojen kartoittamiseksi ja annettiin ohjeet
tasa-arvon edistämiseksi. Kartoituksessa ei löydetty merkittäviä palkkaeroja.

Intian HDI-piirilevytehdashankkeelle nimitettiin 1.3.2006 projektipäälliköksi
Balachandran a/l Lakshmanan ja talousjohtajaksi Petri Kangas. Balachandran a/l
Lakshmananilla (50) on 15 vuoden kokemus uusien tehtaiden käynnistämisestä ja
johtamisesta Aasiassa sekä laadun, asiakaspalvelun ja tuottavuuden
kehittämisestä useissa kansainvälisissä yhtiöissä. Petri Kangas (39) on toiminut
kansainvälisissä taloushallinnon johtotehtävissä sekä koti- että ulkomaisissa
yrityksissä. Hänellä on laaja kokemus konsernin talousjohdosta, kasvuyrityksistä
ja yritysjärjestelyistä.

KASVU AASIASSA

Aspocomp Group Oyj ilmoitti 3.1.2006, että sen tytäryhtiö P.C.B. Center
(Thailand) Co., Ltd on nimetty Aspocomp (Thailand) Co., Ltd:ksi. Konsernin
omistusosuus thaimaalaisesta yhtiöstä on yhteensä noin 83 prosenttia.

Vastatakseen asiakkaiden tuleviin tarpeisiin Aspocomp teki 17.1.2006
periaatepäätöksen laajentaa HDI-liiketoimintaansa ja rakentaa piirilevytehdas
Chennaihin Intiaan. Tehdas on Intian ensimmäinen korkean teknologian HDI-
piirilevytehdas. Investoinnin määräksi arvioidaan yhteensä noin 75 miljoonaa
euroa, josta noin 60 miljoonaa euroa muodostuu investoinneista rakennukseen ja
laitteisiin ja noin 15 miljoonaa euroa käyttöpääomasta ja
käynnistyskustannuksista. Hanke rahoitetaan emoyhtiön ja Intian tytäryhtiön
ottamilla pitkäaikaisilla lainoilla. Yksikön ennakoidaan aloittavan toimintansa
vuoden 2007 toisen vuosipuoliskon aikana. Nimi Aspocomp Electronics India Pvt.
Ltd. rekisteröitiin huhtikuussa.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Ekonomi Tapio Engström (42) nimitettiin 10.4.2006 Aspocomp Group Oyj:n
talousjohtajaksi ja toimitusjohtajan varamieheksi 1.7.2006 alkaen. Engström
siirtyy tehtävään Vaisala Oyj:n talousjohtajan paikalta. Aspocompin nykyinen
talousjohtaja Pertti Vuorinen (56) nimitettiin Aspocompin Aasian ja Tyynenmeren
alueen talousjohtajaksi ja konsernin laajennetun johtoryhmän jäseneksi 1.7.2006
alkaen. Hänen toimipisteensä on Suzhou, Kiina, jossa sijaitsee Aspocompin
tytäryhtiö ACP Electronics. Talousasioissa Vuorinen raportoi Engströmille ja
laajentumishankkeissa toimitusjohtaja Maija-Liisa Frimanille.

Aspocomp Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous 10.4.2006 päätti hallituksen
jäsenten lukumääräksi kuusi. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Aimo
Eloholma, Roberto Lencioni, Tuomo Lähdesmäki, Gustav Nyberg ja Anssi Soila sekä
uutena jäsenenä Japanin kansalainen Yoshiki Sasaki. Järjestäytymiskokouksessaan
hallitus valitsi Tuomo Lähdesmäen uudelleen yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi.
Varapuheenjohtajaksi valittiin Yoshiki Sasaki. Hallitus nimitti palkitsemis- ja
nimitysvaliokuntien jäseniksi Aimo Eloholman, Roberto Lencionin ja Tuomo
Lähdesmäen. Tarkastusvaliokuntaan nimitettiin Gustav Nyberg, Anssi Soila ja
Yoshiki Sasaki.

Yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudelle 2006 valittiin uudelleen Pricewaterhouse-
Coopers Oy.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten vuosi- ja kokouspalkkiot pidetään
samoina kuin vuonna 2005. Ulkomailla asuvalle hallituksen jäsenelle maksetaan
vuosipalkkion lisäksi 1 500 euroa kokoukselta ja kohtuulliset matka- ja
majoituskustannukset.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta yhdessä
tai useammassa erässä uusmerkinnällä ja/tai yhden tai useamman
vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta. Yhtiön
osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä enintään 4 016 410 eurolla.

Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 200 000 yhtiön omistuksessa olevan
osakkeen luovuttamisesta. Osakkeet voidaan luovuttaa yrityskauppojen tai muiden
järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, avainhenkilöiden
kannustamistarkoituksessa tai niitä voidaan myydä julkisessa kaupankäynnissä.

Yhtiökokous päätti optio-oikeuksien antamisesta Aspocomp-konsernin
avainhenkilöille ja Aspocomp Group Oyj:n kokonaan omistamalle tytäryhtiölle
osana avainhenkilöiden kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää. Optio-oikeuksien
määrä on yhteensä enintään 930 000 kappaletta. Osakemerkintä optio-oikeuksilla
2006A, 2006B ja 2006C alkaa ainoastaan, jos hallituksen ennen niiden jakamista
määrittämät kriteerit ovat täyttyneet. Osakkeiden vastaavat merkintäajat ovat
1.5.2008-31.5.2010, 1.5.2009-31.5.2011 ja 1.5.2010-31.5.2012.

Hallitus päätti 5.5.2006 käyttää 40 prosenttia Aspocomp Group Oyj:n maksamista
korvauksista yhtiön osakkeiden ostoon markkinoilta kuitenkin siten, että jäsenet
noudattavat sisäpiirisäännöksiä ja muuta asiaan liittyvää lainsäädäntöä.
Osakkeita ei tule luovuttaa ennen vuoden 2007 varsinaista yhtiökokousta.

Hallitus vahvisti tehdasinvestoinnin Intiaan 5.5.2006. HDI-piirilevytehtaan
rakentaminen Chennaihin etenee suunnitellusti.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Aspocomp on siirtymässä merkittävään kasvuvaiheeseen, joka tulee ensin näkymään
liikevaihdon vahvana kasvuna. Kasvun edellyttämien investointien ja Intian
tehtaan käynnistysvaiheiden jälkeen sen vahva tulosvaikutus tulee näkymään
merkittävästi erityisesti vuodesta 2008 alkaen.

Konsernin tärkein tavoite vuonna 2006 on keskittää yrityksen resurssit markkina-
aseman ja kilpailukyvyn kehittämiseen Aasiassa, mikä palvelee yhtiön
merkittävimpiä asiakkaita ja lisää kustannustehokkuutta. Päätös HDI-tehtaan
rakentamisesta Intiaan tukee kasvua ja yhtiö tutkii edelleen myös muita kasvun
mahdollisuuksia Aasiassa. Yhtiössä ennakoidaan, että kuluvana vuonna Intian
tehtaan rakentaminen etenee suunnitellusti, Kiinan tehtaan kapasiteetin noston
hyödyt heijastuvat kasvavassa määrin tulokseen ja volyymituotanto kasvaa Aasian
tehtailla. Salon muutosprojektin hyödyt lisääntyvät asteittain kuluvana vuonna
ja tehtaan uuden teknologian tuotteiden valmistuksen arvioidaan alkavan kuluvan
vuoden ensimmäisellä puoliskolla.

Aspocompin Piirilevyt-liiketoiminnan koko vuoden liikevaihdon ja kannattavuuden
ennakoidaan kasvavan viimevuotisesta. Ydinliiketoimintaan kuulumattoman Moduulit-
liiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden arvioidaan parantuvan vuoden
ensimmäisestä neljänneksestä ja koko vuoden tuloksen olevan positiivinen
nykyiseen ylläpitosopimukseen kuuluvien toimitusten kasvun ansiosta. Konsernin
vuoden 2006 liikevaihdon arvioidaan kasvavan viime vuoteen verrattuna ja
tuloksen kääntyvän positiiviseksi vuoden jälkimmäisellä puoliskolla.

TULOSLASKELMA, TAMMI- 1-3/06 1-3/05 1-12/05
MAALISKUU
MEUR % MEUR % MEUR %

LIIKEVAIHTO 40,7 100,0 39,9 100,0 154,0 100,0

Liiketoiminnan muut tuotot 0,6 1,5 0,1 0,0 1,3 0,8

Aineiden ja tarvikkeiden
käyttö -21,4 -52,5 -18,2 -45,5 -72,7 -47,2

Henkilöstökulut -10,2 -25,1 -10,0 -25,1 -39,8 -25,8

Poistot ja arvonalentumiset -4,6 -11,3 -5,1 -12,8 -19,0 -12,4

LIIKEVOITTO/-TAPPIO -3,6 -8,7 -1,8 -4,5 -16,7 -10,9

Rahoitustuotot ja -kulut -0,3 -0,6 -0,3 -0,8 -0,9 -0,6

TULOS ENNEN VEROJA
JATKUVISTA LIIKETOIMINNOISTA -3,8 -9,4 -2,1 -5,3 -17,6 -11,4

Verot 0,0 0,0 0,4 1,0 -5,6 -3,6

TILIKAUDEN TULOS JATKUVISTA
LIIKETOIMINNOISTA -3,8 -9,4 -1,6 -4,0 -23,2 -15,1

Myydyt ja lopetetut toiminnot 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2 -0,1

TILIKAUDEN TULOS -3,8 -9,4 -1,6 -4,0 -23,4 -15,2

Vähemmistön osuus tilikauden
tuloksesta 0,8 2,0 0,6 1,5 1,9 1,2
Osakkeenomistajille kuuluva
osuus tilikauden tuloksesta -4,6 -11,4 -2,2 -5,5 -25,3 -16,4

TASE
3/06 3/05 Muutos- 12/05
VARAT MEUR MEUR % MEUR

PITKÄAIKAISET VARAT
Aineettomat hyödykkeet 5,2 4,0 30,0 4,7
Aineelliset hyödykkeet 95,9 85,5 12,2 95,2
Osakkeet osakkuusyhtiöissä 0,3 0,2 50,0 0,2
Sijoituskiinteistöt 2,8 2,7 3,7 2,9
Myytävissä olevat sijoitukset 0,3 0,3 0,0 0,3
Laskennalliset verosaamiset 5,5 11,5 -52,2 5,4
Muut pitkäaikaiset saamiset 2,1 2,5 -16,0 2,3
PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 112,1 106,7 5,1 111,1

LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus 20,0 19,3 3,6 18,5
Lyhytaikaiset saamiset 39,3 37,1 5,9 38,6
Myytävissä olevat sijoitukset 0,0 20,0 -100,0 0,0
Rahavarat 17,2 11,7 47,0 16,1
Myytyjen toimintojen varat 0,0 5,1 -100,0 1,3
LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 76,5 93,2 -17,9 74,5

VARAT YHTEENSÄ 188,6 199,9 -5,7 185,6

OMA PÄÄOMA JA VELAT

Osakepääoma 20,1 20,1 0,0 20,1
Ylikurssirahasto 27,9 73,9 -62,2 27,9
Käyttörahasto 46,0 0,0 46,0
Käyvän arvon rahasto 0,1 0,0 0,1
Kertyneet voittovarat -22,8 8,2 -378,0 -17,8
Emoyhtiön omistajille
kuuluva pääoma 71,3 102,2 -30,2 76,3
Vähemmistöosuus 31,0 23,9 29,7 30,9
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 102,3 126,1 -18,9 107,2

Pitkäaikaiset korolliset velat 17,5 21,4 -18,2 18,0
Lyhytaikaiset korolliset velat 29,7 20,3 46,3 23,3
Osto- ja muut velat 37,7 29,0 30,0 35,7
Varaukset 1,4 2,1 -33,3 1,4
Myytyjen toimintojen velat 0,0 1,0 -100,0 0,0
VELAT YHTEENSÄ 86,3 73,8 16,9 78,4

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 188,6 199,9 -5,7 185,6

OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA, TAMMI-MAALISKUU

Osake- Yli- Käyt- Arvon- Omat Muun- Voit- Vähem- Oma
pääoma kurs- töra- muu- osak- to- to- mistön pää-
sira- hasto tos- keet erot varat osuus oma
hasto ja yht.
muut
rahas-
tot

Oma pääoma
31.12.2005 20,1 27,9 46,0 0,1 -0,8 -2,2 -14,8 30,9 107,2

Muunto- -0,8 0,0 -0,7 -1,5
erot

Tili- -4,6 0,8 -3,8
kauden
tulos

Muut erät 0,4 0,0 0,4

Oma pääoma
31.3.2006 20,1 27,9 46,0 0,1 -0,8 -3,0 -19,0 31,0 102,3

RAHAVIRTALASKELMA, TAMMI-MAALISKUU 1-3/06 1-3/05 1-12/05
MEUR MEUR MEUR

Liiketoiminnan rahavirta 1,7 2,1 12,7
Investointien rahavirta -5,7 -1,9 -24,7
Rahavirta ennen rahoitusta -4,0 0,2 -12,0
Pitkäaikaisen ja lyhytaikaisen
rahoituksen muutos 5,3 -1,4 -4,8
Maksetut osingot 0,0 0,0 -6,0
Vähemmistön osuus tytäryhtiön osakeannissa 4,0
Rahoituksen rahavirta 5,3 -1,4 -6,7
Rahavarojen muutos 1,1 -1,2 -17,1
Rahavarat kauden lopussa 17,2 31,7 16,1

LIIKETOIMINTA-ALUEET 1-3/06 1-3/05 1-12/05
MEUR MEUR MEUR

Liikevaihto

Piirilevyt 37,2 34,1 137,1
Moduulit 3,7 6,6 18,6
Konsernin sisäinen liikevaihto -0,2 -0,7 -1,7
Yhteensä 40,7 39,9 154,0

Liikevoitto

Piirilevyt -2,5 -1,5 -11,7
Moduulit 0,0 1,3 1,2
Konsernihallinto -1,1 -1,6 -6,2
Yhteensä -3,6 -1,8 -16,7

TALOUDELLISIA TUNNUSLUKUJA 3/06 3/05 12/05

Sijoitetun pääoman tuotto, % -9,5 -4,1 -9,9
Oman pääoman tuotto, % -14,6 -5,3 -19,9
Oma pääoma / osake, EUR 3,59 5,14 3,84
Omavaraisuusaste, % 54,3 63,1 57,8
Gearing, % 29,5 8,4 23,5
Bruttoinvestoinnit, MEUR 5,7 1,9 25,9
Henkilöstö keskimäärin 3 479 3 425 3 393

VASTUUSITOUMUKSET 3/06 12/05
MEUR MEUR

Velan vakuudeksi annetut kiinnitykset 23,7 23,7
Käyttöleasingvastuut 0,1 0,1
Muut vastuut 2,2 2,2
Yhteensä 26,0 26,0

Kaikki luvut ovat tilintarkastamattomia.

Helsingissä 5.5.2006

ASPOCOMP GROUP OYJ

Hallitus

Maija-Liisa Friman
toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Maija-
Liisa Friman, puh. (09) 7597 0711

Jakelu:
Helsingin pörssi
keskeiset tiedotusvälineet
www.aspocomp.com

Tulevaisuutta koskevat näkemykset
perustuvat tiedotteen julkistamishetkeen ja
toteutumat saattavat aikanaan poiketa
esitetyistä. Tässä tiedotteessa mainitut
asiat, jotka eivät ole historiallisia
tosiasioita, ovat tulevaisuuteen liittyviä
lausuntoja. Kaikki tulevaisuuteen liittyvät
lausunnot sisältävät tunnettuja ja
tuntemattomia riskejä, epävarmuuksia ja
muita tekijöitä, jotka saattavat johtaa
Aspocomp-konsernin toteutuneiden tulosten,
toiminnan ja saavutusten olennaiseen
poikkeamiseen mistä tahansa esitetystä tai
ilmaistusta sellaisesta tulevaisuuteen
liittyvästä tuloksesta, toiminnasta tai
lausunnosta, joka sisältyy sellaiseen
tulevaisuutta koskevaan arvioon. Tällaiset
tekijät käsittävät yleiset taloudelliset ja
liiketoimintaympäristöön liittyvät
olosuhteet; valuuttakurssimuutokset;
lisäykset ja muutokset
piirilevyteollisuuden
tuotantokapasiteetissa ja
kilpailutilanteessa; yhtiön kyvyn toteuttaa
ja hyväksikäyttää investointiohjelmansa ja
yhtiön kyvyn jatkaa liiketoimintansa
laajentamista Euroopan ulkopuolella.