Aspocomp Group Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. – 31.3.2000

02.05.2000

Aspocomp Group Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. – 31.3.2000


Aspocomp-konsernin liikevaihto kasvoi ensimmäisten kolmen kuukauden aikana 27 % 59,6 miljoonaan euroon (46,8 miljoonaa euroa), voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja kasvoi 52 % 6,6 miljoonaan euroon (4,4 miljoonaa euroa). Tulos osaketta kohti oli 0,53 euroa (0,34 euroa). Koko vuoden tuloksen (rahoituserien jälkeen) odotetaan kasvavan viime vuodesta.

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS

Aspocomp-konsernin liikevaihto 1.1. – 31.3.2000 oli 59,6 miljoonaa euroa, kun se viime vuonna vastaavalla jaksolla oli 46,8 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan muut tuotot olivat 0,6 miljoonaa euroa (0,8 miljoonaa euroa). Konsernin kolmen suurimman asiakkaan, Ericssonin, Nokian ja Philipsin, osuus liikevaihdosta oli 63 %. Suora vienti Suomesta oli 5,8 miljoonaa euroa (4,8 miljoonaa euroa) ja ulkomaantoimintojen liikevaihto oli 17,7 miljoonaa euroa (13,8 miljoonaa euroa).

Liikevoitto parani tarkastelukauden aikana ja se oli 7,0 miljoonaa euroa eli 11,8 % liikevaihdosta (4,6 miljoonaa euroa; 9,9 %). Nettorahoituskulut olivat 0,4 miljoonaa euroa (0,3 miljoonaa euroa).

Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 6,6 miljoonaa euroa (4,4 miljoonaa euroa). Voitto ennen veroja oli 6,6 miljoonaa euroa (4,4 miljoonaa euroa) ja nettotulos tarkastelukaudelta oli 4,7 miljoonaa euroa (3,0 miljoonaa euroa). Tulos osaketta kohti oli 0,53 euroa (0,34 euroa).

RAHOITUS, INVESTOINNIT JA OMAVARAISUUS

Konsernin rahoitustilanne tarkastelukaudella oli tyydyttävä huolimatta suurista investoinneista, jotka olivat 12,9 miljoonaa euroa (6,4 miljoonaa euroa) tai 21,6 % liikevaihdosta (13,7 %). Tarkastelukaudella yhtiö neuvotteli olemassaolevien lyhytaikaisten luottolimiittien lisäykset maksuvalmiuden takaamiseksi. Nettorahoituskulujen osuus liikevaihdosta oli 0,6 % (0,6 %). Konsernin omavaraisuusaste laski 39,8 %:iin (44,4 %) vuodenvaihteen 43,9 %:sta

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Yhtiön osakepääoma oli 31.3.2000 8.770.416 euroa ja osakkeiden lukumäärä 8.770.416 osaketta.

Yhteensä 897877 Aspocomp Group Oyj:n osaketta vaihtui 1.1.2000 ja 31.3.2000 välisenä aikana Helsingin arvopaperipörssissä. Näiden kauppojen yhteenlaskettu arvo oli 52.529.433,31 euroa. Ulkomaalaisomistus 31.3.2000 oli 14,8 %. Osakkeiden alin kaupantekokurssi 1.1.-31.3.2000 oli 30,50 euroa ja ylin 74,50 euroa, keskimäärin 58,50 euroa. Päätöskurssi 31.3.2000 oli 62,00 euroa.

Aspocomp Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti 17.3.2000 valtuuttaa hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä ja/tai vaihtovelkakirjalainan ottamisesta kerran tai useamman kerran siten, että uusmerkinnässä ja/tai vaihtovelkakirjalainan nojalla tapahtuvassa uusmerkinnässä voidaan osakepääomaa korottaa yhteensä enintään 1 754 083 eurolla tai tätä pienemmällä määrällä. Valtuutus on voimassa yhden vuoden varsinaisen yhtiökokouksen päivämäärästä lukien.

SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT 26.4.2000

 Osakkeiden lukumäärä%-osuus
Sampo-konserni  
Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sampo460 7265,25
Vakuutusosakeyhtiö Yritys-Sampo300 0003,42
Vakuutusyhtiö Sampo Oyj314 0003,58
Teollisuusvakuutus Oy200 0002,28
   
 1 274 72614,53
   
Nyberg H.B.820 0009,35
   
Pohjola-konserni  
Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola387 8104,42
Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi185 9002,12
Henkivakuutusosakeyhtiö Pohjola130 0001,48
   
 703 710 8,02 
   
Varma-Sampo547 2006,24
   
European Strategic Investors Holdings N.V.456 0005,20
   
Vehmas A.E.398 4564,54
   
Vehmas Tapio374 1464,27
   
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva370 0004,22
   
Vehmas Liisa333 1303,80
   
Estlander Henrik266 1463,03
   
Hallintarekisteröidyt osakkeet766 4558,74


HENKILÖSTÖ

Aspocomp-konsernin henkilöstön keskimäärä oli 1 972 1.1. – 31.3.2000, vastaavana aikana edellisenä vuonna se oli 1 714. Koko tilivuonna 1999 henkilöstön keskimäärä oli 1 886.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Aspocomp-konsernin vuoden 2000 liikevaihdon ja tuloksen odotetaan kasvavan edellisestä vuodesta. Suotuisien kysyntäennusteiden ja paranevan tuottavuuden odotetaan tasaavan kovan hintakilpailun aiheuttamaa painetta kaikilla toiminta-alueilla. Ennustamisen tekee haastavaksi elektroniikkateollisuudelle tyypillinen voimakas tilauskannan vaihtelu.

Tässä esitetty näkemys konsernin tulevaisuudesta perustuu vuoden loppua koskeviin ennusteisiin tämän osavuosikatsauksen julkaisemishetkenä. Ennusteiden toteutuminen riippuu monesta ulkopuolisesta tekijästä, kuten kotimaisesta ja ennen kaikkea kansainvälisestä yleisestä taloudellisesta kehityksestä sekä asiakkaiden teollisuusaloihin liittyvistä olosuhteista.

LIIKETOIMINTARYHMÄT (BUSINESS UNITS)

MOBILE

Liiketoimintaryhmä Mobile tarjoaa piirilevyihin liittyviä korkean teknologian palveluja matkapuhelimia valmistaville asiakkailleen. Liiketoimintaryhmällä on tuotantoa Salossa, Suomessa ja Evreuxssa, Ranskassa. Käynnissä olevilla investoinneilla rakennetaan uutta tuotantotilaa ja -koneistoa molemmilla tehtailla.

Tämän liiketoimintaryhmän liikevaihto oli 43 % koko konsernin liikevaihdosta. Tarkastelukaudella valmistui Salon tehtaan laajennuksen ensimmäinen vaihe ja toinen vaihe otetaan käyttöön kesän 2000 jälkeen. Evreux?n tehtaan laajennusta jatkettiin ja uusi Mobile-tehdas valmistuu kesällä 2001. Tulos oli uusista investoinneista huolimatta hyvä. Olemme ottaneet vastaan voimakkaan haasteen siirtyä microvia-teknologiaan. Jo yli 70 % liikevaihdosta katsauskaudella syntyi hyödyntäen tätä kehittyneintä High Density Interconnection (HDI)-teknologiaa. Siirtyminen HDI-teknologiaan tukee yhtiön strategista kilpailukykyä. Odotamme tämän voimakkaan volyymikasvun jatkuvan lähitulevaisuudessakin.

TELECOM

Liiketoimintaryhmä Telecom tarjoaa piirilevyihin liittyviä palveluja telekommunikaatioalan asiakkaille, jotka valmistavat mm. matkapuhelinverkkojen tukiasemia. Liiketoimintaryhmällä on tuotantoa Suomessa (Oulu, Teuva, Padasjoki ja Espoo) ja Ranskassa (Evreux). Telecom-liiketoimintaryhmän investoinnit kohdistuvat tuotantotilojen laajennukseen Padasjoella ja Oulussa sekä laitehankintoihin kaikilla tuotantopaikkakunnilla. Nämä investoinnit laajentavat ja parantavat teknologista kyvykkyyttämme. Katsauskaudella solmittu markkinointisopimus Dynamic & Proto -yhtiön kanssa mahdollistaa protopalvelun tarjoamisen pohjoisamerikkalaisille asiakkaillemme paikallisesti. Telecom-liiketoimintaryhmän liikevaihto oli 24 % konsernin liikevaihdosta. Tulos oli epätyydyttävä, mutta ennusteen mukainen johtuen ensimmäisen vuosipuoliskon aikana tehtävistä tuotannon uudelleen järjestelyistä. Kysynnän kasvu on ollut hyvää. HDI-teknologialla valmistettujen tuotteiden kysynnän kasvu on alkamassa, kun uusia sovelluksia tulee tuotantoon. Kun näiden tuotteiden kysyntä kasvaa, Telecom-liiketoimintaryhmän palvelujen kilpailukyky paranee. Lähitulevaisuuden odotukset näyttävät lupaavilta.

AUTO & INDUSTRY

Liiketoimintaryhmä Auto & Industry tarjoaa piirilevyihin liittyviä palveluja auto- ja teollisuusasiakkaille. Liiketoimintaryhmällä on tuotantoa Suomessa (Teuva ja Padasjoki) ja Ranskassa (Evreux). Tällä sektorilla HDI-teknologialla valmistettujen tuotteiden kysyntää ei vielä ole. Tällä hetkellä auto- ja teollisuussektorille menevät tuotteet edustavat perinteistä teknologiaa. Tämän takia Auto & Industry -liiketoimintaryhmän tuotteet ovat alttiita halpatuontimaiden hintakilpailulle. Katsauskaudella ostimme 12 ,5 %:n osuuden Thaimaan toiseksi suurimmasta piirilevyvalmistajasta, P.C.B. Center (Thailand) Co., Ltd.:stä. Joidenkin tuotteiden valmistuksen siirto Thaimaahan on jo alkanut. Tätä tullaan jatkamaan ja P.C.B. Center, jonka enemmistöosuudesta meillä on osto-optio, tulee jatkossa olemaan autoelektroniikan standarditeknologiatuotteiden tuotantopaikka. Odotamme saavamme kilpailuetua Euroopassa, kun tälläkin alueella siirrytään HDI-teknologian hyödyntämiseen. Nyt tämä liiketoimintaryhmä hyötyy Mobile- ja Telecom -liiketoimintaryhmien luomasta kapasiteetista. Voimme myös siirtää kypsemmillä auto- ja teollisuussektoreilla yhdessä asiakkaidemme kanssa kehittämiämme toimintamalleja ja parhaita käytäntöjä dynaamisemmille Mobile- ja Telecom-liiketoimintaryhmille. Auto & Industry -liiketoimintaryhmän liikevaihto oli 14 % koko konsernin liikevaihdosta. Markkinoiden kasvu oli vaatimatonta ja tulos tappiollinen.

ELECTRONICS MANUFACTURING SERVICES (EMS)

EMS-liiketoimintaryhmä tarjoaa paksukalvohybrideihin ja mekaanisiin kokonaisuuksiin liittyviä palveluja suurimmaksi osaksi samoille asiakkaille kuin piirilevyjä valmistavat liiketoimintaryhmätkin. EMS-liiketoimintaryhmällä on tuotantoa Suomessa; Klaukkalassa ja kahdessa yksikössä Oulussa. Tämän liiketoimintaryhmän investointien tavoitteena on kapasiteetin lisäys ja kaikkien Oulun toimintojen keskittäminen samoihin tiloihin. Liiketoimintaryhmän liikevaihdon osuus koko konsernin liikevaihdosta oli 19 %. Liikevaihdon kasvu oli hyvä ja tulos tyydyttävä. Tätä kirjoitettaessa lähitulevaisuuden näkymät ovat hyvät.

TEKNOLOGIA

Elektroniikkateollisuus on kokenut nopean rakenteellisen muutoksen 1990-luvun aikana. Seuraavassa joitakin tälle muutokselle luonteenomaisia piirteitä:

Voimakas teknologian kehitys ja lyhyemmät tuotteen elinkaaret

Kokonaisvaltainen rakenteellinen muutos vertikaalisesta integraatiosta verkostotuotantoon; tuoteteknologioiden nopeat kehityssyklit ovat pakottaneet hajauttamaan tuotannon kehittämistä ja jakamaan riskejä ja investointeja koko tuotantoketjulle

Modulivalmistuksen ja kokoonpanon siirtyminen paikallisilta valmistajilta globaaleille sopimusvalmistajille

Telekommunikaatioteollisuus, erityisesti matkapuhelinteollisuus, johtaa teknologista ja rakenteellista muutosta

Elektroniikkateollisuus kehittää parhaillaan uutta kokonaisvaltaista toimintamallia. Kehityksen ja muutosten kautta elektroniikkateollisuus on luonut uusia käytännön toimintamalleja ja tullut näin johtavaksi teollisuudenalaksi tuotteiden kehittämisen, tarjonta-kysyntä -ketjun johtamisen ja organisatoristen ratkaisujen alueilla. Teknologisia haasteita on myös lähitulevaisuudessa. Tällä hetkellä on tarjolla useita prosessi- ja teknologiavaihtoehtoja. Seuraavan parin vuoden aikana niitä on odotettavissa vielä lisää. Piirilevyvalmistajien pitää tehdä nyt päätöksiä, jotka vaikuttavat heidän kyvykkyyteensä kahdesta kolmeen vuotta eteenpäin tietämättä tarkalleen päätöstensä vaikutuksia, koska asiakkaiden tarpeet ja vaatimukset vaihtelevat koko ajan. Näiden päätösten tueksi piirilevyteollisuudessa ollaan perustamassa yhteisiä tutkimushankkeita. Tällä tavoin saadaan yhteiseen kehitykseen mukaan toimitusketjun eri osat: toimittajat, piirilevyjen valmistajat, avainasiakkaat ja korkeakoulumaailman edustajat. Aspocomp tulee olemaan aktiivinen osapuoli tällaisessa yhteistyössä, koska tämä on paras tapa varmistaa, että olemme mukana uusissa käyttöönotettavissa tuotantoteknologioissa.

ASPOCOMP-KONSERNIN TULOSLASKELMA

  Pro formaPro forma   
 1-3/001-0/001-3/991-3/991-12/991-12/99
 MEUR%MEUR% MEUR%
       
LIIKEVAIHTO59,6100,046,8100,0201,3100,0
Liiketoiminnan muut tuotot0,61,00,81,62,51,2
Poistot ja arvonalentumiset5,89,74,69,819,89,8
       
LIIKEVOITTO7,011,84,69,921,510,7
Rahoitustuotot ja -kulut-0,4-0,6-0,3-0,6-1,3-0,7
       
VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ JA VEROJA6,611,14,49,320,110,0
Satunnaiset tuotot0,0 0,0 0,0  
Satunnaiset kulut0,0 0,0 -0,7-0,4
       
VOITTO ENNEN VEROJA6,611,14,49,319,49,6
       
KATSAUSKAUDEN VOITTO4,77,93,06,413,76,8
       
TULOS/OSAKE, euroa0,53 0,34 1,64 


Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Verot on laskettu voimassa olevan verokannan mukaisina katsauskauden tuloksesta ja niihin on sisällytetty myös aikaisempiin tilikausiin kohdistuva osuus. Tulos/osake -tunnuslukua laskettaessa satunnaisiin eriin kohdistuvaa veroa ei ole otettu mukaan.

ASPOCOMP-KONSERNIN TASE

  Pro forma Pro forma
 3/003/99Muutos12/99
 MEURMEUR%MEUR
     
Käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset sijoitukset104,776,636,796,6
Vaihto-omaisuus26,019,036,923,4
Saamiset42,633,527,435,0
Rahat ja pankkisaamiset1,02,0-50,32,3
VASTAAVAA YHTEENSÄ174,3131,033,1157,4
     
Oma pääoma69,358,219,069,0
Pakolliset varaukset0,30,30,3
Pitkäaikainen vieras pääoma40,022,775,838,0
Lyhytaikainen vieras pääoma64,849,830,150,2
VASTATTAVAA YHTEENSÄ174,3131,033,1157,4
     
     
OMA PÄÄOMA/OSAKE,euroa7,906,64 7,87
     
OMAVARAISUUSASTE, %39,844,4 43,9


Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Kertynyt poistoero ja vapaaehtoiset varaukset, 14,0 miljoonaa euroa, on taseessa jaettu omaksi pääomaksi ja laskennalliseksi verovelaksi.

KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET

  Pro forma
 3/0012/99
 MEURMEUR
   
Velan vakuudeksi annetut kiinnitykset3,93,9
Käyttöleasingvastuut0,50,5
YHTEENSÄ4,44,4


ASPOCOMP-KONSERNIN PRO FORMA -LASKELMIEN LASKENTAPERIAATTEET

Vertailuvuoden luvut ovat pro forma -lukuja, joiden laskentaperiaatteet on esitetty Aspocomp-konsernin vuosikertomuksessa vuodelta 1999.

Helsingissä toukokuun 2. päivänä 2000

ASPOCOMP GROUP Oyj

Hallitus

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Jarmo Niemi, puh. +358-9-759 70711

ASPOCOMP GROUP Oyj

Jarmo Niemi
Toimitusjohtaja

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.aspocomp.com