ASPOCOMP GROUP OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.9.2001


ASPOCOMP GROUP Oyj PÖRSSITIEDOTE 29.10.2001 klo 8.30 1(7)

ASPOCOMP GROUP OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.9.2001

Aspocomp-konsernin liikevaihto laski ensimmäisten yhdeksän kuukauden
aikana 5,6 % 167,8 miljoonaan euroon (suluissa aina edellisen vuoden
vastaavan jakson tieto; tässä 177,8 miljoonaa euroa). Tulos ennen
satunnaisia eriä oli -14,0 miljoonaa euroa (16,1 miljoonaa euroa)
sisältäen 5,2 miljoonaa euroa Espoon piirilevytehtaan arvioituja
sulkemiskuluja. Tulos osaketta kohti oli -1,21 euroa (1,22 euroa).

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS

Aspocomp-konsernin liikevaihto 1.1. – 30.9.2001 oli 167,8 miljoonaa
euroa, kun se viime vuonna vastaavalla ajanjaksolla oli 177,8
miljoonaa euroa. Liikevaihdosta 20,6 miljoonaa euroa (0 miljoonaa
euroa) kertyi Aasian uusista toiminnoista. Liiketoiminnan muut tuotot
olivat 0,6 miljoonaa euroa (1,7 miljoonaa euroa). Konsernin viiden
suurimman asiakkaan, Nokian, Ericssonin, SCI:n, Philipsin ja
Tellabsin osuus liikevaihdosta oli 60 %. Suora vienti Suomesta oli
28,0 miljoonaa euroa (19,1 miljoonaa euroa) ja ulkomaantoimintojen
liikevaihto oli 52,6 miljoonaa euroa (51,8 miljoonaa euroa).

Käyttökate oli 14,4 miljoonaa euroa (35,3 miljoonaa euroa).
Liiketulos oli -12,2 miljoonaa euroa eli -7,3 % liikevaihdosta (16,6
miljoonaa euroa; 9,3 %). Nettorahoituskulut olivat 1,8 miljoonaa
euroa (0,5 miljoonaa euroa). Espoon tehtaan arvioitujen
sulkemiskulujen mukainen pakollinen varaus sisältyy tämän
osavuosikatsauksen lukuihin. Sen vaikutus käyttökatteeseen on -4,2
miljoonaa euroa ja liiketulokseen -5,2 miljoonaa euroa.

Tulos ennen satunnaisia eriä oli -14,0 miljoonaa euroa (16,1
miljoonaa euroa). Tulos ennen veroja oli -14,0 miljoonaa euroa (15,9
miljoonaa euroa) ja nettotulos tarkastelukaudelta oli -12,3 miljoonaa
euroa (11,3 miljoonaa euroa). Tulos osaketta kohti oli -1,21 euroa
(1,22 euroa).

RAHOITUS, INVESTOINNIT JA OMAVARAISUUS

Konsernin rahoitustilanne tarkastelukaudella oli hyvä. Investoinnit
kiinteään käyttöomaisuuteen olivat 49,5 miljoonaa euroa. 4,1
miljoonaa euroa investoitiin maaliskuussa P.C.B. Center (Thailand)
Co. Ltd:n enemmistöosuuden ostamiseen. Tarkastelukauden investoinnit
olivat yhteensä 51,5 miljoonaa euroa (48,9 miljoonaa euroa) eli 30,8
% liikevaihdosta (27,5 %). Lisäksi emoyhtiö maksoi ACP Electronics
Co., Ltd:n osakepääomakorotuksen suorituksena 35,6 miljoonaa euroa,
josta määrästä 28,6 miljoonaa euroa on edelleen konsernin likvideissä
varoissa varattuna yhtiön käyttöomaisuusinvestointeihin.
Nettorahoituskulujen osuus liikevaihdosta oli 1,1 % (0,3 %).
Konsernin omavaraisuusaste oli syyskuun lopussa 56,5 % (63,5 %).

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Yhtiön osakepääoma oli 30.9.2001 10.141.926 euroa ja osakkeiden
lukumäärä 10.141.926 osaketta.

2(7)
Yhteensä 2.171.343 Aspocomp Group Oyj:n osaketta vaihtui 1.1.2001 ja
30.9.2001 välisenä aikana Helsingin arvopaperipörssissä. Näiden
kauppojen yhteenlaskettu arvo oli 34.366.063,18 euroa.
Ulkomaalaisomistus 28.9.2001 oli 20,5 %. Osakkeiden alin
kaupantekokurssi 1.1.-30.9.2001 oli 8,90 euroa ja ylin 30,00 euroa,
keskimäärin 15,83 euroa. Päätöskurssi 28.9.2001 oli 10,55 euroa ja
yhtiön markkina-arvo oli 107,0 miljoonaa euroa.

Aspocomp Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti 23.3.2001
valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja
luovuttamisesta. Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen
päätöksestä. Hallitus teki 16.7.2001 päätöksen käyttää valtuutusta ja
ostaa enintään 100.000 omaa osaketta markkinoilta. Svenska
Handelsbanken valittiin hoitamaan omien osakkeiden hankintaa
käytännössä. Omien osakkeiden hankinta aloitettiin 30.7.2001 ja
katsauskauden jälkeen, 5.10.2001, saavutettiin 100.000 oman osakkeen
oston raja.
Katsauskauden jälkeen, 24.10.2001, Aspocomp Group Oyj:n hallitus on
päättänyt hankkia enintään 100.000 omaa osaketta julkisessa
kaupankäynnissä jo hankittujen 100.000 osakkeen lisäksi. Omat
osakkeet hankitaan pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi
yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamisessa tai
toteuttamisessa, muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.
Osakkeiden hankinta aloitetaan aikaisintaan 31.10.2001.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön keskimäärä Hlöstön määrä
2000 2000 2001
1.1.-30.9. 1.1.-31.12. 1.1.-30.9. 30.9.2001

Eurooppa 2031 2007 1901 1846
Thaimaa — — 1145 1025
Kiina — — 301 438

Yhteensä 2031 2007 3347 3309

TÄRKEITÄ TAPAHTUMIA

Aspocomp Group Oyj ja taiwanilainen pörssiyhtiö Chin-Poon Industrial
Co., Ltd. allekirjoittivat 5.1.2001 sopimuksen korkean teknologian
piirilevyjen valmistukseen erikoistuneesta Kiinassa, Suzhoussa
toimivasta yhteisyrityksestä, ACP Electronics Co., Ltd:stä.
Aspocompin osuus koko 68 miljoonan euron kokonaisinvestoinnista on 35
miljoonaa euroa ja rahoitukseen liittyvä osakepääoman korotus on
kokonaisuudessaan jo suoritettu. Aspocompin omistusosuus yhtiöstä on
51 % ja se on saavutettu suunnatuilla anneilla. Investoinnin
seurauksena Aspocompista tuli ensimmäinen eurooppalainen piirilevyjä
valmistava yritys Kiinassa.
Aspocomp Group Oyj kasvatti 1.3.2001 allekirjoitetulla sopimuksella
omistusosuuttaan thaimaalaisessa piirilevyvalmistajayhtiössä, P.C.B.
Center (Thailand) Co., Ltd:ssä 51 %:iin. Enemmistö hankittiin
osittain ostamalla jo olemassa olevia osakkeita ja osittain
3(7)
suunnatulla annilla. 4,1 miljoonan euron lisäinvestoinnin jälkeen
kokonaisinvestointi yhtiön osakkeisiin on 5,1 miljoonaa euroa.
Pohjola-Yhtymä Vakuutus Oyj ilmoitti 1.3.2001, että sen konsernin
osuus Aspocomp Group Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta on laskenut
alle yhden kahdeskymmenesosan.
European Renaissance Fund ilmoitti 10.4.2001, että sen osuus Aspocomp
Group Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta ylittää yhden
kahdeskymmenesosan.

23.5.2001 annettiin Aspocomp Oy:n Espoon piirilevytehtaan mahdollista
sulkemista tuotannollisista ja taloudellisesta syistä koskeva
neuvotteluesitys, joka koski koko henkilöstöä, noin 137 henkilöä.
Neuvottelut todettiin käydyiksi 12.7.2001 ja samana päivänä Aspocomp
Group Oyj:n hallitus teki päätöksen Espoon tehtaan toiminnan
lopettamisesta. Tehtaan sulkemisen syitä olivat mm. kyseisen tehtaan
pitkään jatkunut tappiollinen toiminta, standarditeknologialla
valmistettujen piirilevyjen markkinoilla vallitseva hintapaine ja
globaali ylikapasiteettitilanne.
Tämän hetken arvion mukaan Espoon tehtaan sulkemisesta aiheutuva
kertaluontoinen kulu tulee olemaan noin 5,2 miljoonaa euroa. Myös
muilla yhtiön tehtailla on sopeutettu toimintaa vastaamaan
vallitsevaa kysyntätilannetta.

Katsauskauden jälkeen, 18.10.2001, aloitettiin
yhteistoimintaneuvottelut konsernin Ranskan piirilevytehtaalla
Evreux’ssa. Aspocomp pyrkii sopeuttamaan tehtaan tuotantoa
vallitsevaan kysyntään. Neuvottelut mahdollisista irtisanomisista
koskevat noin 210 tehtaan palveluksessa olevaa henkilöä. Evreux’n
tehtaan koko henkilöstön määrä oli syyskuun lopussa 545.
Suunnitellut toimenpiteet toteutettaisiin vuoden 2001 loppuun
mennessä.

Katsauskauden jälkeen, 24.10.2001 pidetyssä kokouksessaan Aspocomp
Group Oyj:n hallitus on päättänyt hakea vuoden 1999 A-optio-
oikeuksien ottamista Helsingin Pörssin päälistalle siten, että
listaus alkaa arviolta 23.11.2001.
A-optio-oikeuksia on yhteensä 375.000. Kukin optio-oikeus oikeuttaa
merkitsemään yhden (1) Aspocomp Group Oyj:n osakkeen. Yhteensä A-
optio-oikeuksilla voi merkitä enintään 375.000 osaketta.
Tämänhetkinen merkintähinta optio-oikeuksilla on 24 euroa/osake.
Merkintähinnasta vähennetään vuosittain maksettavat osingot.
Listaamisen yhteydessä vuoden 1999 optio-oikeudet siirretään arvo-
osuusjärjestelmään.

MUUTOKSIA ORGANISAATIOSSA JA POISTOPERIAATTEISSA

Aasian yhtiöiden mukaantulon myötä konsernin organisaatiota
muutettiin keskittämällä piirilevyjen myynti- ja valmistustoiminnot
omiksi funktioikseen ja näin vastaamaan paremmin kansainvälistä
toimintaympäristöä. Samalla konsernin poistoperiaatteita muutettiin
yhtenäisen ja kansainvälisesti noudatettavan poistopolitiikan
toteuttamiseksi. Korkeamman teknologian tuotantokoneiden poistoajat
pidettiin konsernissa aiemmalla tasolla, viidessä vuodessa.
Tuotantorakennusten poistoaikoja pidennettiin viidellä vuodella 30
vuoteen, kemian linjojen poistoaikoja pidennettiin kolmella vuodella
4(7)
kahdeksaan vuoteen ja muiden tuotantokoneiden poistoaikaa
pidennettiin kahdella vuodella seitsemään vuoteen. Uusi
poistokäytäntö otettiin käyttöön meneillään olevan tilikauden
laitehankintojen osalta.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Strategian mukainen tavoitteemme on olla kustannustehokkaasti yksi
maailman johtavista korkean teknologian piirilevyjen
volyymivalmistajista. Toimiaksemme strategian mukaisesti olemme
tehneet merkittäviä investointeja tutkimukseen ja tuotekehitykseen
sekä kapasiteettilaajennuksiin Euroopassa ja Aasiassa. Suurista
investoinneista huolimatta omavaraisuusasteemme on hyvä. Meillä on
vahva markkina-asema Euroopassa ja aloitamme ensimmäisenä
eurooppalaisena piirilevyvalmistajana HDI-teknologiaa hyödyntävän
tuotannon Kiinassa tämän vuoden joulukuussa. Useat suuret
tietoliikennealan yritykset ovat asiakkaitamme.
Uskomme, että strategian mukainen toiminta mahdollistaa pitkän
aikavälin kannattavan kasvun. Asiakkaidemme arvioihin perustuen
odotamme loppuvuoden aikana positiivista kehitystä sekä liikevaihdon
että tuloksen osalta verrattuna kolmanteen vuosineljännekseen.
Neljännen neljänneksen liiketulos jäänee tappiolliseksi huolimatta
kapasiteetin sopeuttamisesta ja kustannusten karsimisesta. Evreux’n
tehtaan mahdolliset henkilöstövähennykset aiheuttavat ylimääräisen,
kertaluontoisen kuluerän.
Suhtaudumme luottavaisesti markkina-asemamme säilymiseen vähintään
nykyisenä.

LIIKETOIMINTARYHMÄT (BUSINESS UNITS)

PIIRILEVYT (PRINTED WIRING BOARDS)

Piirilevyliiketoimintaryhmän liikevaihto laski 6 % viime vuoden
vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja tulos oli tappiollinen.
Liikevaihto Euroopan tehtailla laski 16 %, eikä Aasian yksiköiden
mukaantulo riittänyt kompensoimaan tätä. Suurinta liikevaihdon lasku
oli Ranskan tehtaalla, mikä johtui suurimpien asiakkaiden jyrkästi
laskeneesta kysynnästä, varsinkin toisen neljänneksen aikana.

Mobile-segmentin liikevaihto laski 15 %. Liikevaihdon kehitys oli
suurimman asiakkaan osalta odotetun mukainen, mutta toisen
merkittävän asiakkaan tuotannon uudelleenjärjestelyt aiheuttivat
kysynnän romahtamisen.

Telecom-segmentin liikevaihto laski 19 %. Liikevaihdon kehitykseen
vaikuttivat voimakkaasti vuoden 2000 lopun liian optimistiset
kysyntäennusteet, joiden vuoksi eräillä asiakkailla oli vuoden
vaihteessa ylisuuret varastot, eikä langattomien verkkojen kysyntä
täysin elpynyt kolmannen neljänneksen aikana. Tämä johti alhaiseen
käyttöasteeseen ensimmäisten yhdeksän kuukauden aikana ja
liikevaihdon kehitys jäi tavoitteesta.

Auto & Industry -segmentin liikevaihto kasvoi 52 % lähinnä Aasian
toimintojen konsolidoinnin seurauksena.

5(7)
ELECTRONICS MANUFACTURING SERVICES (EMS)

EMS-liiketoimintaryhmän liikevaihto laski 6 %. Tulos oli tyydyttävä,
joskin jo edellä kuvatut piirilevyjen Telecom-yksikköä koskevat
seikat vaikuttivat myös EMS’issä ja johtivat alhaisempaan
kapasiteetin käyttöasteeseen.

ASPOCOMP-KONSERNIN TULOSLASKELMA

1-9/01 1-9/00 1-12/00
MEUR % MEUR % MEUR %

LIIKEVAIHTO 167,8 100,0 177,8 100,0 239,8 100,0
Liiketoiminnan muut
tuotot 0,6 0,4 1,6 0,9 3,0 1,2
Poistot ja arvon-
alentumiset 26,6 15,8 18,7 10,5 26,2 10,9

LIIKEVOITTO -12,2 -7,3 16,6 9,3 21,6 9,0
Rahoitustuotot ja
-kulut -1,8 -1,1 -0,5 -0,3 -0,4 -0,2

VOITTO ENNEN SATUNNAI-
SIA ERIÄ JA VEROJA -14,0 -8,3 16,1 9,0 21,2 8,8
Satunnaiset tuotot 0,0 0,0 0,0
Satunnaiset kulut 0,0 0,0 -0,2 -0,1 -0,9 -0,4

VOITTO ENNEN VEROJA -14,0 -8,4 15,9 8,9 22,0 9,2

VÄHEMMISTÖOSUUS 1,0 0,6

KATSAUSKAUDEN VOITTO -12,3 -7,3 11,3 6,4 16,2 6,7

TULOS/OSAKE, euroa -1,21 1,22 1,59

Verot on laskettu voimassa olevan verokannan mukaisina katsauskauden
tuloksesta ja niihin on sisällytetty myös aikaisempiin tilikausiin
kohdistuva osuus. Tulos/osake -tunnuslukua laskettaessa satunnaisiin
eriin kohdistuvaa veroa ei ole otettu mukaan.

ASPOCOMP-KONSERNIN TASE

9/01 9/00 Muutos 12/00
MEUR MEUR % MEUR

Käyttöomaisuus ja muut
pitkäaikaiset sijoitukset 202,5 126,8 59,7 138,0
Vaihto-omaisuus 37,2 27,9 33,3 29,3
Saamiset 50,8 46,1 10,2 49,4
Rahoitusarvopaperit 17,0 31,0 -45,2 29,1
Rahat ja pankkisaamiset 12,6 15,6 -19,2 4,7
VASTAAVAA YHTEENSÄ 320,1 247,3 29,4 250,5

Oma pääoma 145,6 157,0 -7,3 161,9
Vähemmistöosuus 35,8 0,0 0,0
6(7)
Pakolliset varaukset 9,4 0,8 5,5
Pitkäaikainen vieras pääoma 54,4 35,8 51,9 35,3
Lyhytaikainen vieras pääoma 74,9 53,7 39,3 47,8
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 320,1 247,3 29,4 250,5

OMA PÄÄOMA/OSAKE,euroa 14,39 15,48 15,96

OMAVARAISUUSASTE, % 56,5 63,5 64,6

Kertynyt poistoero ja vapaaehtoiset varaukset, 14,1 miljoonaa euroa,
on taseessa jaettu omaksi pääomaksi ja laskennalliseksi verovelaksi.

KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET

9/01 12/00
MEUR MEUR

Velan vakuudeksi annetut kiinnitykset 1,8 1,8
Käyttöleasingvastuut 0,2 0,2
Muut vastuut 0,3
YHTEENSÄ 2,3 2,0

Kaikki luvut ovat tilintarkastamattomia.

Tässä tiedotteessa mainitut asiat, jotka eivät ole historiallisia
tosiasioita, ovat tulevaisuuteen liittyviä lausuntoja. Kaikki
tulevaisuuteen liittyvät lausunnot sisältävät tunnnettuja ja
tuntemattomia riskejä, epävarmuuksia ja muita tekijöitä, jotka
saattavat johtaa Aspocomp-konsernin toteutuneiden tulosten, toiminnan
ja saavutusten olennaiseen poikkeamiseen mistä tahansa esitetystä tai
ilmaistusta sellaisesta tulevaisuuteen liittyvästä tuloksesta,
toiminnasta tai lausunnosta, joka sisältyy sellaiseen tulevaisuutta
koskevaan arvioon. Tällaiset tekijät käsittävät yleiset taloudelliset
ja liiketoimintaympäristöön liittyvät olosuhteet; lisäykset ja
muutokset piirilevyteollisuuden tuotantokapasiteetissa ja
kilpailutilanteessa; yhtiön kyvyn toteuttaa ja hyväksikäyttää
investointiohjelmansa ja yhtiön kyvyn jatkaa liiketoimintansa
laajentamista Euroopan ulkopuolella.

Helsingissä lokakuun 29. päivänä 2001

ASPOCOMP GROUP Oyj

Hallitus

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Jarmo Niemi, puh. +358-9-759 70711

ASPOCOMP GROUP Oyj

Jarmo Niemi
Toimitusjohtaja
7(7)

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.aspocomp.com