ASPOCOMP GROUP OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.2001


ASPOCOMP GROUP Oyj PÖRSSITIEDOTE 30.7.2001 klo 8.30 1(6)

ASPOCOMP GROUP OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.2001

Aspocomp-konsernin liikevaihto laski ensimmäisten kuuden kuukauden
aikana 3,9 % 117,5 miljoonaan euroon (suluissa aina edellisen vuoden
vastaavan jakson tieto; tässä 122,2 miljoonaa euroa). Tulos ennen
satunnaisia eriä oli -9,7 miljoonaa euroa (12,5 miljoonaa euroa)
sisältäen 5,2 miljoonaa euroa Espoon piirilevytehtaan arvioituja
sulkemiskuluja. Tulos osaketta kohti oli -0,76 euroa (0,98 euroa).

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS

Aspocomp-konsernin liikevaihto 1.1. – 30.6.2001 oli 117,5 miljoonaa
euroa, kun se viime vuonna vastaavalla ajanjaksolla oli 122,2
miljoonaa euroa. Liikevaihdosta 12,6 miljoonaa euroa kertyi Kaakkois-
Aasian uusista toiminnoista. Liiketoiminnan muut tuotot olivat 0,6
miljoonaa euroa (1,1 miljoonaa euroa). Konsernin viiden suurimman
asiakkaan, Nokian, Ericssonin, SCI:n, Philipsin ja Tellabsin osuus
liikevaihdosta oli 59 %. Suora vienti Suomesta oli 16,5 miljoonaa
euroa (12,4 miljoonaa euroa) ja ulkomaantoimintojen liikevaihto oli
33,1 miljoonaa euroa (35,4 miljoonaa euroa).

Liiketulos oli -8,8 miljoonaa euroa eli -7,5 % liikevaihdosta (13,3
miljoonaa euroa; 11,0 %). Nettorahoituskulut olivat 0,9 miljoonaa
euroa (0,7 miljoonaa euroa). Kaikkia tässä osavuosikatsauksessa
esitettyjä katetasoja rasittaa Espoon tehtaan arvioitujen
sulkemiskulujen mukainen 5,2 miljoonan euron pakollinen varaus.
Tulos ennen satunnaisia eriä oli -9,7 miljoonaa euroa (12,5 miljoonaa
euroa). Tulos ennen veroja oli -9,7 miljoonaa euroa (12,3 miljoonaa
euroa) ja nettotulos tarkastelukaudelta oli -7,7 miljoonaa euroa (8,6
miljoonaa euroa). Tulos osaketta kohti oli -0,76 euroa (0,98 euroa).

RAHOITUS, INVESTOINNIT JA OMAVARAISUUS

Konsernin rahoitustilanne tarkastelukaudella oli hyvä. Investoinnit
kiinteään käyttöomaisuuteen olivat 23,3 miljoonaa euroa. Lisäksi 4,1
miljoonaa euroa investoitiin maaliskuussa P.C.B. Center (Thailand)
Co. Ltd:n enemmistöosuuden ostamiseen. Tarkastelukauden investoinnit
olivat yhteensä 27,4 miljoonaa euroa (29,7 miljoonaa euroa)eli 23,3 %
liikevaihdosta (24,3 %). Lisäksi emoyhtiö maksoi ACP Electronics Co.,
Ltd:n osakepääomakorotuksen suorituksena 35,6 miljoonaa euroa, joka
määrä on edelleen konsernin likvideissä varoissa varattuna yhtiön
käyttöomaisuusinvestointeihin. Nettorahoituskulujen osuus
liikevaihdosta oli 0,8 % (0,6 %). Konsernin omavaraisuusaste oli
kesäkuun lopussa 57,7 % (62,7 %). Kesäkuussa nostettiin 15 miljoonan
USA:n dollarin laina Kaakkois-Aasian yksiköiden oman pääoman
suojaamiseksi valuuttakurssimuutoksien kielteisiltä
tulosvaikutuksilta ja Kiinan yhtiön edellä mainitun
osakepääomakorotuksen loppuosan suorittamiseksi.

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Yhtiön osakepääoma oli 30.6.2001 10.141.926 euroa ja osakkeiden
lukumäärä 10.141.926 osaketta.

2(6)

Yhteensä 1.376.027 Aspocomp Group Oyj:n osaketta vaihtui 1.1.2001 ja
30.6.2001 välisenä aikana Helsingin arvopaperipörssissä. Näiden
kauppojen yhteenlaskettu arvo oli 26.230.183,05 euroa.
Ulkomaalaisomistus 29.6.2001 oli 20,68 %. Osakkeiden alin
kaupantekokurssi 1.1.-30.6.2000 oli 11,70 euroa ja ylin 30,00 euroa,
keskimäärin 19,06 euroa. Päätöskurssi 29.6.2001 oli 12,00 euroa ja
yhtiön markkina-arvo oli 121,7 miljoonaa euroa.

Aspocomp Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti 23.3.2001
valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja
luovuttamisesta. Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen
päätöksestä. Hallitus teki 16.7.2001 päätöksen käyttää valtuutusta ja
ostaa enintään 100.000 omaa osaketta markkinoilta. Svenska
Handelsbanken on valittu hoitamaan omien osakkeiden hankintaa
käytännössä ja omien osakkeiden hankinta aloitetaan heti tämän
tiedotteen julkistamisen jälkeen.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön keskimäärä Hlöstön määrä
2000 2000 2001
1.1.-30.6. 1.1.-31.12. 1.1.-30.6. 30.6.2001

Eurooppa 2023 2007 1916 1984
Thaimaa — — 1207 1132
Kiina — — 256 296

Yhteensä 2023 2007 3379 3412

KATSAUSKAUDEN TÄRKEITÄ TAPAHTUMIA

Aspocomp Group Oyj ja taiwanilainen pörssiyhtiö Chin-Poon Industrial
Co., Ltd. allekirjoittivat 5.1.2001 sopimuksen korkean teknologian
piirilevyjen valmistukseen erikoistuneesta Kiinassa, Suzhoussa
toimivasta yhteisyrityksestä, ACP Electronics Co., Ltd:stä.
Aspocompin osuus koko 68 miljoonan euron kokonaisinvestoinnista on 35
miljoonaa euroa ja rahoitukseen liittyvä osakepääoman korotus on
kokonaisuudessaan jo suoritettu. Aspocompin omistusosuus yhtiöstä on
51 % ja se on saavutettu suunnatuilla anneilla. Investoinnin
seurauksena Aspocompista tuli ensimmäinen eurooppalainen piirilevyjä
valmistava yritys Kiinassa.
Aspocomp Group Oyj kasvatti 1.3.2001 allekirjoitetulla sopimuksella
omistusosuuttaan thaimaalaisessa piirilevyvalmistajayhtiössä, P.C.B.
Center (Thailand) Co., Ltd:ssä 51 %:iin. Enemmistö hankittiin
osittain ostamalla jo olemassa olevia osakkeita ja osittain
suunnatulla annilla. 4,1 miljoonan euron lisäinvestoinnin jälkeen
kokonaisinvestointi yhtiön osakkeisiin on 5,1 miljoonaa euroa.

Pohjola-Yhtymä Vakuutus Oyj ilmoitti 1.3.2001, että sen konsernin
osuus Aspocomp Group Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta on laskenut
alle yhden kahdeskymmenesosan.
European Renaissance Fund ilmoitti 10.4.2001, että sen osuus Aspocomp
Group Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta ylittää yhden
kahdeskymmenesosan.
3(6)
Toukokuussa alkoivat selvitykset Aspocomp Oy:n Espoon
piirilevytehtaan mahdollisesta sulkemisesta tuotannollisista ja
taloudellisesta syistä. Kaikkia henkilöstöryhmiä, noin 137 henkilöä,
koskeva yhteistoimintaneuvotteluesitys henkilöstön mahdollisista
vähennyksistä ja uudelleensijoittamisista annettiin 23.5.2001.
Neuvottelut kaikkien henkilöstöryhmien edustajien kanssa jatkuivat
12.7.2001 asti, jolloin neuvottelut todettiin käydyiksi.
Katsauskauden päättymisen jälkeen, 12.7.2001, Aspocomp Group Oyj:n
hallitus teki päätöksen Espoon tehtaan toiminnan lopettamisesta.
Espoon tehtaan sulkemisen syitä olivat mm. kyseisen tehtaan pitkään
jatkunut tappiollinen toiminta, standarditeknologialla valmistettujen
piirilevyjen markkinoilla vallitseva hintapaine ja globaali
ylikapasiteettitilanne.
Tämän hetkisen arvion mukaan Espoon tehtaan sulkemisesta aiheutuva
kertaluontoinen kulu tulee olemaan noin 5,2 miljoonaa euroa. Tehtaan
osuus konsernin liikevaihdosta vuoden 2001 ensimmäisen kuuden
kuukauden aikana oli 5 % ja henkilöstön osuus koko konsernin
henkilöstöstä kauden lopussa 4 %. Myös muilla yhtiön tehtailla on
sopeutettu toimintaa vastaamaan vallitsevaa kysyntätilannetta.

MUUTOKSIA ORGANISAATIOSSA JA POISTOPERIAATTEISSA

Kaakkois-Aasian yhtiöiden mukaantulon myötä konsernin organisaatiota
muutettiin keskittämällä piirilevyjen myynti- ja valmistustoiminnot
omiksi funktioikseen ja näin vastaamaan paremmin kansainvälistä
toimintaympäristöä. Samalla konsernin poistoperiaatteita muutettiin
yhtenäisen ja kansainvälisesti noudatettavan poistopolitiikan
toteuttamiseksi. Korkeamman teknologian tuotantokoneiden poistoajat
pidettiin konsernissa aiemmalla tasolla, viidessä vuodessa.
Tuotantorakennusten poistoaikoja pidennettiin viidellä vuodella 30
vuoteen, kemian linjojen poistoaikoja pidennettiin kolmella vuodella
kahdeksaan vuoteen ja muiden tuotantokoneiden poistoaikaa
pidennettiin kahdella vuodella seitsemään vuoteen. Uusi
poistokäytäntö otettiin käyttöön meneillään olevan tilikauden
laitehankintojen osalta.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Strategian mukainen tavoitteemme on olla kustannustehokkaasti yksi
maailman johtavista korkean teknologian piirilevyjen
volyymivalmistajista. Toimiaksemme strategian mukaisesti olemme
tehneet merkittäviä investointeja tutkimukseen ja tuotekehitykseen
sekä kapasiteettilaajennuksiin Euroopassa ja Aasiassa. Suurista
investoinneista huolimatta omavaraisuusasteemme on hyvä. Meillä on
vahva markkina-asema Euroopassa ja olemme ensimmäinen eurooppalainen
piirilevyjä valmistava yritys Kiinassa. Useat suuret
tietoliikennealan yritykset ovat asiakkaitamme.
Uskomme, että strategian mukainen toiminta mahdollistaa pitkän
aikavälin kannattavan kasvun. Lyhyen aikavälin näkemyksemme on, että
heikko kysyntätilanne jatkuu myös kolmannella neljänneksellä ja
kysynnän ennustettavuus on edelleen huono. Kolmannen neljänneksen
tulos jäänee tappiolliseksi huolimatta kapasiteetin sopeuttamisesta
ja kustannusten karsimisesta.
Olemme valmiit uusien matkapuhelinmallien ja 3G-
tietoliikenneverkkojen lanseeraamiseen vuoden toisen puoliskon
4(6)
aikana. Asiakkaidemme arvioihin perustuen odotamme loppuvuoden aikana
positiivista kehitystä sekä liikevaihdon että tuloksen osalta.
Suhtaudumme luottavaisesti markkina-asemamme säilymiseen vähintään
nykyisenä.

LIIKETOIMINTARYHMÄT (BUSINESS UNITS)

PIIRILEVYT (PRINTED WIRING BOARDS)

Piirilevyliiketoimintaryhmän liikevaihto laski 8 % viime vuoden
vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja tulos oli tappiollinen.
Liikevaihto Euroopan tehtailla laski 17,1 miljoonaa euroa, eikä
Aasian yksiköiden mukaantulo riittänyt kompensoimaan tätä. Suurinta
liikevaihdon lasku oli Ranskan tehtaalla, mikä johtui suurimpien
asiakkaiden jyrkästi laskeneesta kysynnästä, varsinkin toisen
neljänneksen aikana.

Mobile-segmentin liikevaihto laski 22 %. Liikevaihdon kehitys oli
suurimman asiakkaan osalta odotetun mukainen, mutta toisen
merkittävän asiakkaan tuotannon uudelleenjärjestelyt aiheuttivat
kysynnän romahtamisen.
Telecom-segmentin liikevaihto laski 4 %. Liikevaihdon kehitykseen
vaikuttivat voimakkaasti vuoden 2000 lopun liian optimistiset
kysyntäennusteet, joiden vuoksi eräillä asiakkailla oli vuoden
vaihteessa ylisuuret varastot, lisäksi langattomien verkkojen kysyntä
toisella neljänneksellä ei yltänyt odotetulle tasolle. Tämä johti
alhaiseen käyttöasteeseen ensimmäisen vuosipuoliskon aikana ja
liikevaihdon kehitys jäi tavoitteesta.
Auto & Industry -segmentin liikevaihto kasvoi 29 % lähinnä Aasian
toimintojen konsolidoinnin seurauksena.

ELECTRONICS MANUFACTURING SERVICES (EMS)

EMS-liiketoimintaryhmän liikevaihto kasvoi 14 % ja kehitys oli lähes
odotusten mukainen. Tulos oli tyydyttävä, joskin jo edellä kuvatut
piirilevyjen Telecom-yksikköä koskevat seikat vaikuttivat myös
EMS’issä ja johtivat alhaisempaan kapasiteetin käyttöasteeseen.

ASPOCOMP-KONSERNIN TULOSLASKELMA

1-6/01 1-6/00 1-12/00
MEUR % MEUR % MEUR %

LIIKEVAIHTO 117,5 100,0 122,2 100,0 239,8 100,0
Liiketoiminnan muut
tuotot 0,6 0,5 1,1 0,9 3,0 1,2
Poistot ja arvon-
alentumiset 17,5 14,9 12,2 10,0 26,2 10,9

LIIKEVOITTO -8,8 -7,5 13,3 11,0 21,6 9,0
Rahoitustuotot ja
-kulut -0,9 -0,8 -0,7 -0,6 -0,4 -0,2

VOITTO ENNEN SATUNNAI-
SIA ERIÄ JA VEROJA -9,7 -8,3 12,5 10,2 21,2 8,8
5(6)
Satunnaiset tuotot 0,0 0,0 0,0
Satunnaiset kulut 0,0 -0,2 -0,2 -0,9 -0,4

VOITTO ENNEN VEROJA -9,7 -8,3 12,3 10,1 22,0 9,2

VÄHEMMISTÖOSUUS 0,8 0,6

KATSAUSKAUDEN VOITTO -7,7 -6,6 8,6 7,0 16,2 6,7

TULOS/OSAKE, euroa -0,76 0,98 1,59

Verot on laskettu voimassa olevan verokannan mukaisina katsauskauden
tuloksesta ja niihin on sisällytetty myös aikaisempiin tilikausiin
kohdistuva osuus. Tulos/osake -tunnuslukua laskettaessa satunnaisiin
eriin kohdistuvaa veroa ei ole otettu mukaan.

ASPOCOMP-KONSERNIN TASE

6/01 6/00 Muutos 12/00
MEUR MEUR % MEUR

Käyttöomaisuus ja muut
pitkäaikaiset sijoitukset 190,1 115,1 65,1 138,0
Vaihto-omaisuus 39,0 28,2 38,3 29,3
Saamiset 47,8 43,3 10,4 49,4
Rahoitusarvopaperit 21,0 49,8 -57,8 29,1
Rahat ja pankkisaamiset 33,2 9,6 245,6 4,7
VASTAAVAA YHTEENSÄ 331,1 246,1 34,5 250,5

Oma pääoma 152,0 154,4 -1,5 161,9
Vähemmistöosuus 38,9 0,0 0,0
Pakolliset varaukset 10,6 0,3 5,5
Pitkäaikainen vieras pääoma 49,9 34,6 44,2 35,3
Lyhytaikainen vieras pääoma 79,6 56,8 40,2 47,8
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 331,1 246,1 34,5 250,5

OMA PÄÄOMA/OSAKE,euroa 14,99 15,22 15,96

OMAVARAISUUSASTE, % 57,7 62,7 64,6

Kertynyt poistoero ja vapaaehtoiset varaukset, 14,0 miljoonaa euroa,
on taseessa jaettu omaksi pääomaksi ja laskennalliseksi verovelaksi.

KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET

6/01 12/00
MEUR MEUR

Velan vakuudeksi annetut kiinnitykset 1,8 1,8
Käyttöleasingvastuut 0,2 0,2
Muut vastuut 0,3
YHTEENSÄ 2,3 2,0

6(6)
Kaikki luvut ovat tilintarkastamattomia.

Tässä tiedotteessa mainitut asiat,jotka eivät ole historiallisia
tosiasioita, ovat tulevaisuuteen liittyviä lausuntoja. Kaikki
tulevaisuuteen liittyvät lausunnot sisältävät tunnnettuja ja
tuntemattomia riskejä, epävarmuuksia ja muita tekijöitä, jotka
saattavat johtaa Aspocomp-konsernin toteutuneiden tulosten, toiminnan
ja saavutusten olennaiseen poikkeamiseen mistä tahansa esitetystä tai
ilmaistusta sellaisesta tulevaisuuteen liittyvästä tuloksesta,
toiminnasta tai lausunnosta, joka sisältyy sellaiseen tulevaisuutta
koskevaan arvioon. Tällaiset tekijät käsittävät yleiset taloudelliset
ja liiketoimintaympäristöön liittyvät olosuhteet; lisäykset ja
muutokset piirilevyteollisuuden tuotantokapasiteetissa ja
kilpailutilanteessa; yhtiön kyvyn toteuttaa ja hyväksikäyttää
investointiohjelmansa ja yhtiön kyvyn jatkaa liiketoimintansa
laajentamista Euroopan ulkopuolella.

Helsingissä heinäkuun 30. päivänä 2001

ASPOCOMP GROUP Oyj

Hallitus

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Jarmo Niemi, puh. +358-9-759 70711

ASPOCOMP GROUP Oyj

Jarmo Niemi
Toimitusjohtaja

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.aspocomp.com