ASPOCOMP GROUP OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.2000


ASPOCOMP GROUP Oyj PÖRSSITIEDOTE 28.7.2000 klo 14.30 1(8)

ASPOCOMP GROUP OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.2000

Aspocomp-konsernin liikevaihto kasvoi ensimmäisten kuuden kuukauden
aikana 25,3 % 122,2 miljoonaan euroon (97,5 miljoonaa euroa), voitto
ennen satunnaisia eriä ja veroja kasvoi 40,0 % 12,5 miljoonaan euroon
(8,9 miljoonaa euroa). Tulos osaketta kohti oli 0,98 euroa (0,70
euroa). Liikevaihdon ja tuloksen kasvun odotetaan jatkuvan
samanlaisena toisella vuosipuoliskolla.

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS

Aspocomp-konsernin liikevaihto 1.1. – 30.6.2000 oli 122,2 miljoonaa
euroa, kun se viime vuonna vastaavalla jaksolla oli 97,5 miljoonaa
euroa. Liiketoiminnan muut tuotot olivat 1,1 miljoonaa euroa (1,3
miljoonaa euroa). Konsernin kolmen suurimman asiakkaan, Ericssonin,
Nokian ja Philipsin, osuus liikevaihdosta oli 63 %. Suora vienti
Suomesta oli 12,4 miljoonaa euroa (11,0 miljoonaa euroa) ja
ulkomaantoimintojen liikevaihto oli 35,4 miljoonaa euroa (27,8
miljoonaa euroa).

Liikevoitto kasvoi tarkastelukauden aikana ja se oli 13,3 miljoonaa
euroa eli 10,8 % liikevaihdosta (9,6 miljoonaa euroa; 9,8 %).
Liikevoitto ennen osakeannista aiheutuneita kuluja olisi ollut 14,0
miljoonaa euroa tai 11,4 % liikevaihdosta. Nettorahoituskulut olivat
0,7 miljoonaa euroa (0,7 miljoonaa euroa).

Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 12,5 miljoonaa euroa (8,9
miljoonaa euroa). Voitto ennen veroja oli 12,3 miljoonaa euroa (8,9
miljoonaa euroa) ja nettotulos tarkastelukaudelta oli 8,6 miljoonaa
euroa (6,1 miljoonaa euroa). Tulos osaketta kohti oli 0,98 euroa
(0,70 euroa).

RAHOITUS, INVESTOINNIT JA OMAVARAISUUS

Konsernin rahoitustilanne tarkastelukaudella säilyi hyvänä huolimatta
suurista investoinneista, jotka olivat 29,7 miljoonaa euroa (11,0
miljoonaa euroa) tai 24,3 % liikevaihdosta (11,3 %).
Tarkastelukaudella jäjestettiin osakeanti. Sen seurauksena yhtiö sai
85 miljoonaa euroa tai, kun järjestelypalkkio vähennetään summasta,
81,1 miljoonaa euroa. Yhtiö maksoi lyhytaikaiset velkansa pois
välittömästi annilla kerätyt varat saatuaan. Loput varat on
sijoitettu lyhytaikaisiin sijoituskohteisiin, kuten
yritystodistuksiin ja korkorahastoihin. Nettorahoituskulujen osuus
liikevaihdosta oli 0,6 % (0,7 %). Konsernin omavaraisuusaste nousi
62,7 %:iin (44,7 %) vuodenvaihteen 43,9 %:sta

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Yhtiön osakepääoma oli 30.6.2000 10.141.926 euroa ja osakkeiden
lukumäärä 10.141.926 osaketta. Osakepääoma nousi osakeannin
seurauksena toukokuun 29. päivänä 8.770.416 osakkeesta / eurosta
1.191.510 osakkeella / eurolla 9.961.926 osakkeeseen / euroon ja
180.000 osakkeella / eurolla 10.141.926 osakkeeseen / euroon kesäkuun
7. päivänä.
2(8)
Yhteensä 2.193.431 Aspocomp Group Oyj:n osaketta vaihtui 1.1.2000 ja
30.6.2000 välisenä aikana Helsingin arvopaperipörssissä. Näiden
kauppojen yhteenlaskettu arvo oli 135.175.834,68 euroa.
Ulkomaalaisomistus 30.6.2000 oli 27,5 %. Osakkeiden alin
kaupantekokurssi 1.1.-30.6.2000 oli 30,50 euroa ja ylin 86,96 euroa,
keskimäärin 61,63 euroa. Päätöskurssi 30.6.2000 oli 60,00 euroa ja
osakekannan markkina-arvo 608,5 miljoonaa euroa. European Strategic
Investors Holdings NV ilmoitti toukokuun 29. päivänä, että sen osuus
Aspocomp Group Oyj:n osake- ja äänimäärästä on pienentynyt alle 5
%:iin.

OSAKEANTI JA -MYYNTI

Aspocomp Group Oyj:n hallitus päätti 2.5.2000 aloittaa osakeannin ja
-myynnin suomalaisille ja kansainvälisille institutionaalisille
sijoittajille, yleisölle Suomessa ja konsernin henkilöstölle.
Osakeannin ja -myynnin kansainvälisenä koordinaattorina toimi Merrill
Lynch International ja kotimaisena pääjärjestäjänä Conventum
Corporate Finance Oy. Osakeanti ja -myynti muodostui yhteensä
enintään 1.200.000 osakkeen osakeannista ja osakemyynnistä, jossa
kaksi Aspocomp Group Oyj:n osakkeenomistajaa, Keskinäinen
Vakuutusyhtiö Kaleva ja European Strategic Investors Holdings NV,
tarjosivat ostettavaksi enintään 570.000 omistamaansa osaketta.
Instituutioannissa ja -myynnissä tarjottiin institutionaalisten
sijoittajien ostettavaksi ja merkittäväksi 1.700.000 osaketta 2.5. –
23.5.2000 välisenä aikana, yleisöannissa 60.000 osaketta ja
henkilöstöannissa 10.000 osaketta 8.5. – 12.5.2000 välisenä aikana.
Instituutio- ja yleisöannin merkintä- ja myyntihinnaksi päätettiin
23.5.2000 62,00 euroa osakkeelta. Henkilöstöannissa osakkeiden
merkintähinnaksi päätettiin 55,80 euroa.
Osakeannissa ja -myynnissä tarjotuista osakkeista 73 % allokoitiin
kansainvälisille sijoittajille ja 27 % suomalaisille sijoittajille.
Institutionaalisille sijoittajille allokoitiin yhteensä 1.745.960
osaketta, yleisölle 14.040 ja henkilöstölle 1.510 osaketta.
Aspocomp Group Oyj:n osakepääoman korotus osakeannilla 8.770.416
eurosta 9.961.926 euroon merkittiin kaupparekisteriin 29.5.2000.
Osakeannissa merkittyjen osakkeiden listaus Helsingin Pörssin
päälistalla alkoi 30.5.2000.
5.6.2000 Aspocomp Group Oyj:n osakeannin ja -myynnin pääjärjestäjä
Merrill Lynch International päätti käyttää sille järjestäjien
puolesta annettua oikeutta lisätä tarjottavien uusien osakkeiden
määrää 180.000 kappaleella ylimerkintöjen kattamiseksi. Tämän
seurauksena yhtiön osakepääoma nousi 180.000 eurolla 10.141.926
euroon. Korotus merkittiin kaupparekisteriin 7.6.2000 ja uusien
osakkeiden listaus Helsingin Pörssin päälistalla alkoi 8.6.2000.
Toteutetun osakeannin jälkeen hallituksella on vielä voimassa
valtuutus järjestää osakeanti korkeintaan 382.573 osakkeesta, jotka
ovat jäljellä alkuperäisestä, 1.754.083 osakkeen
osakeantivaltuutuksesta. Osakeannissa markkinoille tulleet osakkeet
oikeuttavat samoihin osakasoikeuksiin kuin muutkin osakkeet. Näihin
kuuluu myös oikeus osinkoon kuluvalta tilikaudelta ja sitä
seuraavilta tilikausilta.
Yhtiön osakeannista saamat varat ovat 85,0 euroa ennen
järjestämispalkkioita ja -kuluja. Saadut varat on tarkoitus käyttää

3(8)
yhtiön liiketoiminnan tulevan kasvun rahoittamiseen Euroopassa sekä
investointien että yritysostojen rahoittamiseen Aasiassa.
Yhtiö maksoi osakeannin ja -myynnin järjestäjille palkkion, noin 3,9
miljoonaa euroa, mistä määrästä järjestäjät maksavat heidän
vastattavakseen sovittuja osakeannin ja -myynnin järjestämisestä
aiheutuneita kuluja. Tämä palkkio on vähennetty annin
emissiovoitosta. Muut antiin liittyvät kulut, 0,7 miljoonaa euroa, on
kirjattu suoraan tuloslaskelmaan.

SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT 25.7.2000

Osakkeiden %-osuus
lukumäärä
Sampo-konserni
Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sampo 460 726 4,54
Vakuutusyhtiö Sampo Oyj 314 000 3,10
Vakuutusosakeyhtiö Yritys-Sampo 300 000 2,96
Teollisuusvakuutus Oy 200 000 1,97

1 274 726 12,57

Nyberg H.B. 820 000 8,09

Pohjola-konserni
Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola 387 810 3,82
Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi 209 400 2,06
Henkivakuutusosakeyhtiö Pohjola 153 500 1,51

750 710 7,39

Varma-Sampo 547 200 5,40

Vehmas A.E. 398 456 3,93

Vehmas Tapio 374 146 3,69

Vehmas Liisa 333 130 3,28

European Strategic Investors Holdings N.V. 256 000 2,52

Estlander Henrik 242 146 2,39

FIM Forte Sijoitusrahasto 173 700 1,71

Hallintarekisteröidyt osakkeet 2 424 918 23,91

HENKILÖSTÖ

Aspocomp-konsernin henkilöstön keskimäärä oli 2 023 1.1. – 30.6.2000,
vastaavana aikana edellisenä vuonna se oli 1 740. Koko tilivuonna
1999 henkilöstön keskimäärä oli 1 886.

4(8)
Professori, tekniikan tohtori Jukka-Pekka Ranta on nimitetty Aspocomp
Group Oyj:n strategisesta suunnittelusta, tutkimuksesta ja
kehityksestä vastaavaksi johtajaksi 1.9.2000 lähtien.
Nimityksen yhteydessä Ranta erosi 1.7.2000 lähtien hallituksen
jäsenyydestä ja puheenjohtajan tehtävästä. Uudeksi hallituksen
puheenjohtajaksi valittiin 1.7.2000 lähtien Patria Industries –
konsernin toimitusjohtaja Jorma Eloranta ja varapuheenjohtajaksi
Arlington Capital Investors’n puheenjohtaja Karl Van Horn.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Aspocomp-konsernin koko vuoden 2000 liikevaihdon odotetaan kasvavan
merkittävästi edelliseen vuoteen verrattuna kasvunopeuden ollessa
alkuvuoden tasolla. Tuloskasvun odotetaan ylittävän liikevaihdon
kasvun. Toimialan suotuisien ennusteiden ja paranevan tuottavuuden
odotetaan tasaavan kovan hintaeroosion aiheuttamaa painetta kaikilla
toiminta-alueilla. On kuitenkin muistettava, että
elektroniikkateollisuudelle tyypillinen voimakas tilauskannan
vaihtelu rajoittaa ennustusten tarkkuutta.

Tässä esitetty näkemys konsernin tulevaisuudesta perustuu vuoden
loppua koskeviin ennusteisiin tämän osavuosikatsauksen
julkaisemishetkenä. Ennusteiden toteutuminen riippuu monesta
ulkopuolisesta tekijästä, kuten kotimaisesta ja ennen kaikkea
kansainvälisestä yleisestä taloudellisesta kehityksestä sekä
asiakkaiden teollisuusaloihin liittyvistä olosuhteista.

LIIKETOIMINTARYHMÄT (BUSINESS UNITS)

MOBILE

Liiketoimintaryhmä Mobile tarjoaa piirilevyihin liittyviä korkean
teknologian palveluja matkapuhelimia valmistaville asiakkailleen.
Liiketoimintaryhmällä on tuotantoa Salossa, Suomessa ja Evreux’ssa,
Ranskassa. Käynnissä olevilla investoinneilla rakennetaan uutta
tuotantotilaa ja -koneistoa molemmilla tehtailla.
Tämän liiketoimintaryhmän liikevaihto oli 43 % koko konsernin
liikevaihdosta. Tarkastelukaudella valmistui Salon tehtaan
laajennuksen ensimmäinen vaihe ja toinen vaihe otetaan käyttöön
syyskuussa 2000. Evreux’n tehtaan laajennusta jatkettiin ja uusi
Mobile-tehdas valmistuu kesällä 2001. Uusien tuotantotilojen ja –
laitteiden käyttöönotto ei rasittanut liiketoimintaryhmän tulosta.
Olemme ottaneet vastaan voimakkaan haasteen siirtyä microvia-
teknologiaan. Jo noin 72 % tämän liiketoimintaryhmän liikevaihdosta
katsauskaudella syntyi hyödyntäen tätä kehittyneintä High Density
Interconnection (HDI)-teknologiaa. Siirtyminen HDI-teknologiaan tukee
yhtiön strategista kilpailukykyä. Odotamme tämän voimakkaan
volyymikasvun jatkuvan lähitulevaisuudessakin.

TELECOM

Liiketoimintaryhmä Telecom tarjoaa piirilevyihin liittyviä palveluja
telekommunikaatioalan asiakkaille, jotka valmistavat mm.
matkapuhelinverkkojen tukiasemia. Liiketoimintaryhmällä on tuotantoa

5(8)
Suomessa (Oulu, Teuva, Padasjoki ja Espoo) ja Ranskassa (Evreux).
Suomen tehtaiden investointiohjelmat on viety loppuun ja uusia
tuotantotiloja ja -laitteita päästään hyödyntämään loppuvuoden
aikana. Telecom-liiketoimintaryhmän liikevaihto oli 25 % konsernin
liikevaihdosta. Tulos oli tappiollinen, koska Suomen tehtaiden
investoinnit aiheuttivat lisäkustannuksia. Tuloksen odotetaan
nousevan tyydyttävälle tasolle toisen vuosipuoliskon aikana. Myynnin
kasvu ja kysyntä ovat olleet hyviä. HDI-teknologialla valmistettujen
tuotteiden kysynnän kasvu on alkamassa, kun uusia sovelluksia, kuten
laajakaista (W-CDMA) -tukiasemat, tulee tuotantoon. Kun näiden
tuotteiden kysyntä kasvaa, Telecom-liiketoimintaryhmän palvelujen
kilpailukyky paranee. Lähitulevaisuuden odotukset näyttävät tällä
hetkellä lupaavilta.

AUTO & INDUSTRY

Liiketoimintaryhmä Auto & Industry tarjoaa piirilevyihin liittyviä
palveluja auto- ja teollisuusasiakkaille. Liiketoimintaryhmällä on
tuotantoa Suomessa (Teuva ja Padasjoki) ja Ranskassa (Evreux). Tällä
hetkellä auto- ja teollisuussektorille menevät tuotteet edustavat
perinteistä teknologiaa. Tuotannon siirtäminen Thaimaaseen jatkuu ja
liiketoimintaryhmän perinteisen teknologian tuotteet tullaan
valmistamaan jatkossa P.C.B. Center (Thailand) Co., Ltd.:n tehtaalla.
Aspocomp osti tästä thaimaalaisesta yrityksestä 12,5 % tämän vuoden
helmikuussa ja Aspocompilla on optiosopimus, joka oikeuttaa ostamaan
enemmistön P.C.B. Centerin osakekannasta vuoden 2001 aikana. Odotamme
saavamme kilpailuetua Euroopassa, kun tälläkin alueella siirrytään
HDI-teknologian hyödyntämiseen. Auto & Industry -liiketoimintaryhmän
liikevaihto oli 13 % koko konsernin liikevaihdosta. Tulos oli
tappiollinen. Tappioiden odotetaan pienenevän merkittävästi, kun
perinteisen teknologian tuotteiden tuotanto on siirretty Thaimaan
tehtaaseen.

ELECTRONICS MANUFACTURING SERVICES (EMS)

EMS-liiketoimintaryhmä tarjoaa paksukalvohybrideihin ja mekaanisiin
kokonaisuuksiin liittyviä palveluja suurimmaksi osaksi samoille
asiakkaille kuin piirilevyjä valmistavat liiketoimintaryhmätkin. EMS-
liiketoimintaryhmällä on tuotantoa Suomessa; Klaukkalassa ja kahdessa
yksikössä Oulussa. Tämän liiketoimintaryhmän investointien
tavoitteena on kapasiteetin lisäys ja kaikkien Oulun toimintojen
keskittäminen samoihin tiloihin. Liiketoimintaryhmän liikevaihdon
osuus koko konsernin liikevaihdosta oli 19 %. Liikevaihdon kasvu oli
hyvä ja tulos tyydyttävä. Tätä kirjoitettaessa lähitulevaisuuden
näkymät ovat hyvät.

TEKNOLOGIA

Kokemus osoittaa, että elektroniikkateollisuudessa tutkimus- ja
kehitystyö ja uuden teknologian hyväksikäyttö ovat kriittisiä
menestystekijöitä ja kannattavuuden takaajia. Myös
piirilevyteollisuudessa, nyt ja tulevaisuudessa, aiempaa keskeisempää
on olla uuden teknologian hyväksikäyttäjä ja kehittäjä kannattavan
toiminnan ja kilpailuetujen luomiseksi.

6(8)
Aspocomp tulee panostamaan aiempaa enemmän uusien
piirilevyteknologioiden kehittämiseen ja käyttöönottoon
vahvistaakseen asemaansa teknologiajohtajana.
Elektroniikkateollisuuden tutkimus- ja kehitystoiminta on
hajaantumassa, koska toimintoja ulkoistetaan ja vertikaalisen
integraation tarve vähenee. Aspocompin tavoitteena onkin omien
tutkimus- ja kehitysprojektiensa kautta koota yhteen
maailmanlaajuisesti yliopistojen, tutkimuslaitosten sekä materiaali-
ja laitetoimittajien kehitysresursseja. Tarkoitus on luoda lisäarvoa
tuottavaa tutkimusta asiakkaidemme käyttöön. Yhtä lailla pyritään
soveltamaan tilaus-toimitus -ketjujen uusimpia tutkimustuloksia
käytäntöön.

ASPOCOMP-KONSERNIN TULOSLASKELMA
Pro forma Pro forma
1-6/00 1-6/99 1-12/99
MEUR % MEUR % MEUR %

LIIKEVAIHTO 122,2 100,0 97,5 100,0 201,3 100,0
Liiketoiminnan muut
tuotot 1,1 0,9 1,3 1,4 2,5 1,2
Poistot ja arvon-
alentumiset 12,2 10,0 9,4 9,6 19,8 9,8

LIIKEVOITTO 13,3 10,8 9,6 9,8 21,5 10,7
Rahoitustuotot ja
-kulut -0,7 -0,6 -0,7 -0,7 -1,3 -0,7

VOITTO ENNEN SATUNNAI-
SIA ERIÄ JA VEROJA 12,5 10,2 8,9 9,2 20,1 10,0
Satunnaiset tuotot 0,0 0,0 0,0
Satunnaiset kulut -0,2 -0,2 0,0 -0,7 -0,4

VOITTO ENNEN VEROJA 12,3 10,1 8,9 9,2 19,4 9,6

KATSAUSKAUDEN VOITTO 8,6 7,1 6,1 6,3 13,7 6,8

TULOS/OSAKE, euroa 0,98 0,70 1,64

Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Verot on laskettu voimassa olevan verokannan mukaisina katsauskauden
tuloksesta ja niihin on sisällytetty myös aikaisempiin tilikausiin
kohdistuva osuus. Tulos/osake -tunnuslukua laskettaessa satunnaisiin
eriin kohdistuvaa veroa ei ole otettu mukaan.

ASPOCOMP-KONSERNIN TASE
Pro forma Pro forma
6/00 6/99 Muutos 12/99
MEUR MEUR % MEUR
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet 2,9 3,0 -1,1 3,2
Aineelliset hyödykkeet 111,0 75,0 48,0 93,4
7(8)
Sijoitukset 1,2 0,2 – 0,1

Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus 28,2 19,7 42,8 23,4
Saamiset 43,4 37,4 16,4 35,0
Lyhytaikaiset sijoitukset 49,8 – – –
Rahat ja pankkisaamiset 9,6 2,1 – 2,3
VASTAAVAA YHTEENSÄ 246,1 137,4 79,1 157,4

Oma pääoma 154,4 61,4 151,3 69,0
Pakolliset varaukset 0,3 0,3 – 0,3
Pitkäaikainen vieras pääoma 34,6 23,9 44,8 37,9
Lyhytaikainen vieras pääoma 56,8 51,8 9,7 50,2
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 246,1 137,4 79,1 157,4

OMA PÄÄOMA/OSAKE,euroa 15,22 7,00 7,87

OMAVARAISUUSASTE, % 62,7 44,7 43,9

Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Kertynyt poistoero ja vapaaehtoiset varaukset, 14,0 miljoonaa euroa,
on taseessa jaettu omaksi pääomaksi ja laskennalliseksi verovelaksi.

KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET
Pro forma
6/00 12/99
MEUR MEUR

Velan vakuudeksi annetut kiinnitykset 3,9 3,9
Käyttöleasingvastuut 0,5 0,5
YHTEENSÄ 4,4 4,4

ASPOCOMP-KONSERNIN PRO FORMA -LASKELMIEN LASKENTAPERIAATTEET

Vertailuvuoden luvut ovat pro forma -lukuja, joiden
laskentaperiaatteet on esitetty Aspocomp-konsernin vuosikertomuksessa
vuodelta 1999.

Helsingissä heinäkuun 28. päivänä 2000

ASPOCOMP GROUP Oyj

Hallitus

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Jarmo Niemi, puh. (09) 759 70711

ASPOCOMP GROUP Oyj

Jarmo Niemi
Toimitusjohtaja
8(8)

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.aspocomp.com