ASPOCOMP GROUP OYJ:N HALLITUS PÄÄTTI AVAINHENKILÖIDEN OSAKEPALKITSEMISJÄRJESTELMISTÄ

Julkaistu:
2012-06-05 08:00:01 CEST
Aspocomp Group Oyj
Pörssitiedote

ASPOCOMP GROUP OYJ:N HALLITUS PÄÄTTI AVAINHENKILÖIDEN OSAKEPALKITSEMISJÄRJESTELMISTÄ

Espoo, Suomi, 2012-06-05 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) —
Aspocomp Group Oyj, Pörssitiedote, 5.6.2012 klo 9.00

Aspocomp Group Oyj:n hallitus on päättänyt uusista avainhenkilöiden osakepohjaisista kannustin- ja sitouttamisjärjestelmistä. Palkitsemisjärjestelmillä pyritään yhdistämään omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon pysyväksi nostamiseksi, sitouttamaan avainhenkilöt pitkäaikaisesti yhtiöön ja tarjoamaan heille kilpailukykyinen ja yrittäjyyteen perustuva palkitsemisjärjestelmä.

1. Avainhenkilöiden osakepalkkiojärjestelmä

Ensimmäinen osakepalkkiojärjestelmä tarjoaa toimitusjohtajalle, johtoryhmän jäsenille ja muille avainhenkilöille mahdollisuuden saada omistukseensa yhtiön osakkeita neljältä ansaintajaksolta heille hallituksen päätöksellä asetettavien tavoitteiden saavuttamisen perusteella. Ansaintajaksot muodostuvat neljästä kalenterivuotta vastaavasta tilikaudesta jaksolla 1/2012 – 12/2015.

Järjestelmän kohteena on alkuvaiheessa noin 20 avainhenkilöä. Hallitus voi päättää uusien avainhenkilöiden ottamisesta järjestelmän piiriin sekä heidän vuosittaiset enimmäispalkkionsa. Enimmäispalkkio ilmaistaan osakkeiden kappalemääränä. Lisäksi palkkioon kuuluu rahaosuus, jonka suuruus määräytyy osakepalkkion maksamishetken arvon perusteella ja jolla pyritään kattamaan palkkiosta syntyvät verot ja veronluontoiset maksut. Ansaintajaksoille asetettujen tavoitteiden saavuttaminen määrää sen, kuinka suuri osa enimmäispalkkiosta maksetaan avainhenkilöille.

Järjestelmään sen alussa kuuluvalle noin 20 avainhenkilölle voidaan vuosittain myöntää palkkiona asetettujen tavoitteiden saavuttamisen perusteella yhteensä enintään 65.000 Aspocomp Group Oyj:n osaketta, mikä vastaa noin 1,0 prosenttia osakkeiden nykyisestä kokonaismäärästä. Osakkeista enintään 10.000 voidaan vuosittain myöntää yhtiön toimitusjohtajalle ja enintään 5.000 kullekin johtoryhmän jäsenelle. Mikäli hallitus myöhemmin päättää uusien henkilöiden ottamisesta järjestelmään, myönnettävien osakkeiden kokonaisenimmäismäärä kasvaa.

Osakepalkkiojärjestelmän perusteella saadut osakkeet on omistettava vähintään 36 kuukauden ajan osakkeiden tultua kirjatuiksi avainhenkilön arvo-osuustilille. Mikäli avainhenkilön työ- tai toimisuhde konserniyhtiöön päättyy kyseisen sitouttamisjakson aikana, osakkeet on lähtökohtaisesti palautettava yhtiölle vastikkeetta.

2. Toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten osakeomistusjärjestelmä

Toinen osakepalkkiojärjestelmä tarjoaa toimitusjohtajalle ja johtoryhmän jäsenille mahdollisuuden saada omistukseensa yhtiön osakkeita, edellyttäen, että he hankkivat samalla itse yhtiön osakkeita. Osakepalkkio on kertaluontoinen.

Osakepalkkion saaminen edellyttää, että johtaja hankkii yhtiön osakkeita 31.8.2012 mennessä. Toimitusjohtaja voi hankkia enimmillään 24.000 ja johtoryhmän jäsenet voivat kukin hankkia enimmillään 8.000 osakepalkkioon oikeuttavaa osaketta, jotka kukin oikeuttavat saamaan maksutta kaksi (2) yhtiön osaketta. Järjestelmään kuuluville johtajille voidaan siten järjestelmän nojalla antaa yhteensä enintään 96.000 Aspocomp Group Oyj:n osaketta, mikä vastaa noin 1,5 prosenttia osakkeiden nykyisestä kokonaismäärästä. Johtajat vastaavat itse osakepalkkiosta johtuvista lain mukaisista veroseuraamuksista.

Osakeomistusjärjestelmän perusteella saadut osakkeet on omistettava vähintään 36 kuukauden ajan osakkeiden tultua kirjatuiksi johtajan arvo-osuustilille. Mikäli johtajan työ- tai toimisuhde konserniyhtiöön päättyy kyseisen sitouttamisjakson aikana, osakkeet on lähtökohtaisesti palautettava yhtiölle vastikkeetta.

Espoossa 5.6.2012

ASPOCOMP GROUP OYJ

Sami Holopainen
toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Sami Holopainen, puh. 020 775 6860, sami.holopainen(at)aspocomp.com.

www.aspocomp.com

Aspocomp: Tuotesuunnittelun joustavuutta

Aspocomp myy ja valmistaa korkean teknologian piirilevyjä. Aspocompin tuotteita käytetään elektroniikkateollisuudessa, muun muassa tietoliikenneverkoissa, mobiililaitteissa, autoissa ja erilaisissa teollisuussovelluksissa.